Thông tư 162/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 162/1998/TT- BTC NGÀY 17-12-1998
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, TỈNH HÀ TĨNH

 

Căn cứ Quyết định số 177/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ vê việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực của khẩu quốc tế Cầu treo, Tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh như sau:

 

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1/ Phạm vi áp dụng:

Theo quy định tai Điều 1, Quyết định 177/1998/QĐ-TTg ngày15/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi áp dụng thí điểm một số chính sách về tài chính quy định tại Thông tư này bao gồm: Xã Kim Sơn và thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh.

Địa bàn trên đây được gọi tắt trong Thông tư này là khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

2/ Đối tượng được hưởng ưu đãi:

Đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi về tài chính quy định trong Thông tư này là các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

a. Các nhà đầu tư trong nước bao gồm doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của: Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật công ty, Luật Hợp tác xã,...;

b. Các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư vào khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nếu không hình thành các pháp nhân kinh tế thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn để có căn cứ xác định chế độ ưu đãi.

Chỉ các hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo mới thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi.

3/ Các chủ đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư vào khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước ngày có hiệu lực của Quyết định 177/1998/QĐ-TTg ngày 15/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ thì kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, được chuyển sang hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Thông tư này.

II/ NHỮNG ƯU ĐàI VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, MẶT NƯỚC;
ƯU ĐàI VỀ THUẾ:

 

1. Những ưu đãi về tiền thuê đất, mặt nước:

Các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư trong nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khi thuê đất, mặt nước của Nhà nước ngoài quyền được hưởng các ưu đãi về miễn giảm theo chế độ hiện hành của Nhà nước, còn được giảm thêm 50% tiền thuê đất, mặt nước so với giá thuê đất, mặt nước đang áp dụng tại khu vực cửa Khẩu quốc tế Cầu Treo phù hợp với các quy định hiện hành về xác định giá cho thuê mặt đất, mặt nước.

2. Những ưu đãi về thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài, các loại thuế khác:

a- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài:

- Thu nhập mà chủ đầu tư nước ngoài có được do hoạt động đầu tư tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo mang lại (kể cả số thuế thu nhập được hoàn lại và số thu nhập thu được do chuyển nhượng vốn) nếu chuyển ra nước ngoài hoặc giữ lại ngoài Việt Nam thì phải nộp thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài với thuế suất thấp nhất là 5%.

b- Các loại thuế khác:

Các loại thuế, phí và lệ phí khác thực hiện theo quy định hiện hành tại các Luật thuế, Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các Văn bản pháp luật khác.

3/ Trình tự, thủ tục để hưởng các ưu đãi đầu tư:

Trình tự, thủ tục để xin hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Thông tư này thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục để được hưởng các ưu đãi về tiền thuê đất, ưu đãi về thuế quy định tại các văn bản hiện hành về thuế đất, mặt nước, về chế độ thuế.

 

III/ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO

 

1. Lập dự toán vốn đầu tư cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu treo:

Hàng năm (trong giai đoạn 1999 - 2003), căn cứ vào dự toán thu về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của địa bàn khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh duyệt và được Bộ Tài chính chấp thuận trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Hà Tĩnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề gnhị mức vốn Nhà nước đầu tư riêng hàng năm qua ngân sách tỉnh cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (chi tiết cho từng công trình đầu tư, phân loại theo nhóm và xếp theo thứ tự ưu tiên) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét.

Trên cơ sở dự toán thu về thuế xuất khẩu, thuế thu nhập của địa bàn khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài chính xác định tổng số vốn ngân sách Nhà nước đầu tư riêng mỗi năm cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bằng 50% tổng số thu về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng năm trên địa bàn khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Số vốn đầu tư này Bộ Tài chính sẽ cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh qua Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Hà tĩnh để đầu tư cho khu vực của khẩu quốc tế Cầu Treo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính về vốn đầu tư cho từng công trình, tổng số vốn đầu tư và các vấn đề liên quan khác trước khi ra quyết định phê duyệt dự toán đầu tư cả giai đoạn 1999 - 2003 và dự toán đầu tư hàng năm bằng số vốn ngân sách Nhà nước cấp riêng cho tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ vào thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mức vốn đầu tư từng năm từ ngân sách Trung ương cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm lập dự toán sử dụng vốn đầu tư theo từng quý gửi Bộ Tài chính (chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý trước).

Trên cơ sở dự toán vốn đầu tư cả năm, dự toán sử dụng vốn từng quý do địa phương lập và khả năng của ngân sách Trung ương ở từng thời điểm, Bộ Tài chính xác định và thông báo dự toán vốn hàng quý cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Số vốn nhà nước đầu tư cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo qua ngân sách tỉnh phải được xem xét lại vào năm sau trên cơ sở số thu thực tế năm trước để điều chỉnh vào dự toán đầu tư vốn năm sau, phần chênh lệch giữa số thực thu vượt hay hụt so với dự toán thu đầu năm sẽ được điều chỉnh vào dự toán vốn đầu tư năm sau. Số vốn đầu tư này được xác định là phần trợ cấp có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho Tỉnh, không tính vào nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

2. Phương thức cấp phát, chế độ báo cáo, quyết toán và quản lý vốn đầu tư cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo:

Theo dự toán sử dụng vốn đầu tư cả năm và hàng quý được duyệt, Bộ Tài chính (ngân sách Trung ương) cấp vốn cho các công trình đầu tư được duyệt qua ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Mọi khoản vốn ngân sách Trung ương cấp cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo qua ngân sách tỉnh chỉ sử dụng cho mục đích xây dựng các cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tổng thể khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được cấp có thẩm quyền duyệt và phải được quản lý theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, địa phương được chủ động điều chỉnh mức vốn đầu tư giữa các công trình trong phạm vi tổng mức vốn đã được duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Nếu thay đổi danh mục công trình, thì phải có ý kiến thoả thuận chính thức bắng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số vốn đầu tư cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo qua ngân sách tỉnh được phản ánh chung vào báo cáo ngân sách hàng tháng và quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương nhưng ghi một phần riêng cho các công trình đầu tư ở khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (gồm cả nguồn vốn ngân sách cấp riêng và nguồn vốn do tỉnh huy động).

Hàng quý, Tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính, bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, cấp phát vốn cho từng công trình, cuối năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) kết quả thực hiện cả năm.

3. Việc quản lý, cấp phát và quyết toán vốn đầu tư cho từng công trình đầu tư tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

VI/ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

 

- Các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước bằng các hình thức thích hợp như vay ngân hàng, vay các tổ chức và cá nhân, phát hành trái phiếu doanh nghiệp... theo quy định của pháp luật hiện hành để tạo nguồn vốn phát triển kinh doanh.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình được phép áp dụng các hình thức huy động vốn thích hợp để xây dựng các cơ sở hạ tầng cho khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo như phát hành xố số kiến thiết loại đặc biệt, báo cáo Chính phủ cho phép phát hành trái phiếu công trình, huy động lao động công ích của nhân dân... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

 

V/ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ CÔNG GỌI VỐN ĐẦU TƯ KHÔNG HOÀN LẠI
(VỐN NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

 

1. Các tổ chức, cá nhân có công gọi vốn đầu tư không hoàn lại (vốn ngoài nguồn ngân sách Nhà nước) như: nguồn viện trợ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ trực tiếp (ngoài nguồn viện trợ của Trung ương, các Bộ, các ngành) để đầu tư vào các công trình kinh tế, xã hội tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì được hưởng một khoản tiền thưởng bằng 1-3% tổng giá trị vốn đầu tư không hoàn lại, nhưng mức tiền thưởng tối đa không quá 100.000 USD. Các khoản viện trợ này khi thực hiện phải đưa vào thu, chi ngân sách Nhà nước.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công kêu gọi vốn đầu tư không hoàn lại (vốn ngoài nguồn ngân sách Nhà nước) để đầu tư vào các công trình kinh tế, xã hội tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

3. Nguồn sử dụng để khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công kêu gọi vốn đầu tư không hoàn lại (vốn ngoài nguồn ngân sách Nhà nước) để đầu tư vào các công trình kinh tế, xã hội tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lấy từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Hà tĩnh và được hạch toán vào giá trị công trình.

 

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Mọi quy định trước đây về chế độ tài chính đã áp dụng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

thuộc tính Thông tư 162/1998/TT-BTC

Thông tư 162/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:162/1998/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Tá
Ngày ban hành:17/12/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 162/1998/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi