Quyết định 55/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch của BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 55/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
-----------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBDT ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Quản dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBDT ngày 23/12/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về giao Kế hoạch công tác năm 2017;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tr
ưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các TT, PCN UBDT;
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu:VT, BQLDA.
12
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải
 
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 

STT
Nhiệm vụ
Lãnh đạo phụ trách
Chuyên viên giúp việc
Sản phẩm
Thời gian hoàn thành
I. Công tác chuyên môn về đầu tư xây dựng bản
1
Thực hiện các nhiệm vụ, quyn hạn của chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao
GĐ. Đặng Hà Lự
Đinh Đức Thiện
Công văn, Báo cáo, Biên bản, Quyết định
Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban
2
Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện
GĐ. Đặng Hà Lự
Đinh Đức Thiện
Công văn, Báo cáo đề xuất
Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban
3
Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của Ban
GĐ. Đặng Hà Lự
Đinh Đức Thiện
Công văn, Báo cáo đề xuất, hợp đồng
Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban
4
Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
GĐ. Đặng Hà Lự
PGĐ. Trương Anh Tuấn
Đinh Đức Thiện
Công văn, Báo cáo đề xuất, Biên bản
Theo tiến độ dự án
II. Công tác quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA
1
Quản lý tài chính: Thực hiện chế độ tài chính đầu tư trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đu tư của các dự án được giao; Thực hiện chế độ tài chính, kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập có thu đối với các hoạt động của Ban QLDA
GĐ. Đặng Hà Lự
Đặng Thương Huyền
Mai Xuân Hùng
Công văn, Báo cáo, Biên bản, Chứng từ
Định kỳ
2
Quản lý tài sản: Tài sản của Ban được trang bị để phục vụ công tác quản lý dự án theo quy định phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; Đánh giá lại tài sản sau khi kết thúc dự án để xử lý theo quy định; Báo cáo định kỳ về các tài sản được bàn giao, tặng hoặc đlại
GĐ. Đặng Hà Lự
Đặng Thương Huyền
Mai Xuân Hùng
Công văn, Báo cáo, Biên bản, Chứng từ
Định kỳ
III. Công tác xây dựng các quy chế, chế của Ban QLDA
1
Hướng dẫn, chỉ đạo nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên môn và kiến thức chung cho cán bộ thuộc Ban
GĐ. Đặng Hà Lự
PGĐ. Trương Anh Tuấn
Chuyên viên của Ban
Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo
Thường xuyên
2
Xây dựng Đề án về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
GĐ. Đặng Hà Lự
PGĐ. Trương Anh Tuấn
Mai Xuân Hùng
Đề án
Tháng 2/2017
3
Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban
GĐ. Đặng Hà Lự
Đặng Thương Huyền
Quy chế
Quý I/2017
4
Xây dựng Đán vị trí việc làm của Ban
GĐ. Đặng Hà Lự
PGĐ. Trương Anh Tuấn
Mai Xuân Hùng
Đề án
Quý I/2017
5
Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế sử dụng tài sản; quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ
. Đặng Hà Lự
PGĐ. Trương Anh Tuấn
Đặng Thương Huyền
Quy chế
Tháng 2/2017
6
Xây dựng Quy trình lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng
GĐ. Đặng Hà Lự
PGĐ. Trương Anh Tuấn
Đinh Đức Thiện
Quy trình
Tháng 2/2017
7
Xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở
GĐ. Đặng Hà Lự
PGĐ. Trương Anh Tuấn
Mai Xuân Hùng
Quy chế
Quý II/2017
IV
Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi Lãnh đạo Ủy ban giao
GĐ. Đặng Hà Lự
PGĐ. Trương Anh Tuấn
Chuyên viên của Ban
Báo cáo thực hiện
Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban
 
 

thuộc tính Quyết định 55/QĐ-UBDT

Quyết định 55/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:55/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:22/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 55/QĐ-UBDT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi