Quyết định 39/QĐ-BKHĐT 2023 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 39/QĐ-BKHĐT

Quyết định 39/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:39/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:16/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

05 thủ tục hành chính cần rà soát năm 2023 của Bộ KHĐT

Ngày 16/01/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra Quyết định 39/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, Văn phòng Bộ chủ trì với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ trình Lãnh đạo Bộ ban hành; Ngày 15/04/2023, tiến hành rà soát các thủ tục, quy định hành chính; Ngày 01/5/2023, rà soát, so sánh, đánh giá các quy định liên quan thông qua biểu mẫu đánh giá độc lập;…

Bên cạnh đó, nhóm các thủ tục đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh cần rà soát bao gồm: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Tạm ngưng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh; Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 39/QĐ-BKHĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
_______

Số: 39/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tchức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục I) và Danh mục các thủ tục hành chính cần rà soát năm 2023 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục II).

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch

1. Mục tiêu:

Kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và các quy định có liên quan.

2. Sản phẩm:

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Điu 3. Kinh phí thực hiện các hoạt động rà soát ban hành kèm theo Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- Trung tâm CNTT (để đưa tin);
- Các đơn vị: TCCB, PC (để p/h theo dõi);
- Lưu: VT, VP (KSTH)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Stt

Nội dung công việc/Chi tiết thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian
bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Kết quả

1

Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 của Bộ trình Lãnh đạo Bộ ban hành

Văn phòng Bộ

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

01/01/2023

30/01/2023

Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Tiến hành rà soát các thủ tục, quy định hành chính

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

Văn phòng Bộ

15/04/2023

30/4/2023

Kết quả rà soát của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

3

Rà soát so sánh, đánh giá các quy định liên quan thông qua biu mẫu đánh giá độc lập

Văn phòng Bộ

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

01/5/2023

15/5/2023

Tổng hợp kết quả rà soát, so sánh

4

Tổng hợp, báo cáo về nội dung kiến nghị sửa đổi quy định liên quan đến TTHC

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

Văn phòng Bộ

15/5/2023

31/5/2023

Bản tổng hợp, báo cáo kiến nghị phương án đơn giản hóa và chi phí cắt gim đơn giản hóa TTHC

5

Tổ chức họp tham vấn (nếu cần thiết)

Văn phòng Bộ

Cục Quản lý
đăng ký 
kinh doanh và các đơn vị
liên quan (nếu có)

01/6/2023

10/6/2023

Các cuộc họp tham vấn (nếu có)

6

Xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan

Văn phòng Bộ

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

10/6/2023

15/6/2023

Dự thảo Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC của Bộ

7

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp và hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trình Bộ trưng

Văn phòng Bộ

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

15/6/2023

30/6/2023

Hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng

8

Thể chế hóa các phương án đơn giản hóa TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành

Cục Qun lý
đăng ký kinh doanh

Văn phòng Bộ, các đơn vị
có liên quan thuộc Bộ

30/6/2023

31/12/2023

Các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN RÀ SOÁT NĂM 2023 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Stt

Thủ tục hành chính cần rà soát

Đơn vị chủ trì
rà soát

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Căn cứ lựa chọn

A

Nhóm thủ tục thủ tục đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

Văn phòng Bộ

Tháng 01/2023 - 6/2023

Thông tư sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

Văn phòng Bộ

Tháng 01/2023 - 6/2023

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

Văn phòng Bộ

Tháng 01/2023 - 6/2023

4

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh tớc thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

Văn phòng Bộ

Tháng 01/2023 - 6/2023

5

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Cục Quản lý
đăng ký kinh doanh

Văn phòng Bộ

Tháng 01/2023 - 6/2023

B

Các nhóm thủ tục hành chính trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (thực hiện theo Kế hoạch tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ - nếu có)

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi