Quyết định 3323/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Công trình tưới thử nghiệm vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
Số: 3323/QĐ-BNN-TCTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH TƯỚI THỬ NGHIỆM VÙNG NGUYÊN LIỆU DỨA ĐỒNG GIAO, THỊ XÃ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư XDCT;
Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BNN-TL ngày 17/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Công trình tưới thử nghiệm vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-BQL-QL ngày 01/6/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công dự án Công trình tưới thử nghiệm vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-BQL-TĐ ngày 08/6/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 phê duyệt dự toán các gói thầu số 10, 11, 12, 14 và 15 thuộc dự án Công trình tưới thử nghiệm vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình;
Xét Tờ trình số 856/TTr-BQL-TĐ ngày 07/10/2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 về việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư Công trình tưới thử nghiệm vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình, kèm theo hồ sơ của Dự án do Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông Biển – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lập.
Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, kèm theo Báo cáo thẩm định số 181/BC-TCTL-XDCB ngày 03/12/2010 của Tổng cục Thủy lợi,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 2626/QĐ-BNN-TL ngày 17/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Công trình tưới thử nghiệm vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao, tỉnh Ninh Bình như sau:
1. Khoản 9 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“9. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng
9.1. Công trình tưới
a) Trạm bơm cấp nguồn
Xây dựng 06 nhà trạm bơm cấp nguồn vị trí gần các giếng khai thác nước ngầm, nước mặt để bơm nước tới các bể tập trung. Các thông số cơ bản của máy bơm cụ thể như bảng sau:

TT
Thiết bị
Lưu lượng Q (m3/h)
Cột nước H (m)
Số lượng
1
Máy bơm giếng chìm
31,9
33,9
01
2
Máy bơm giếng chìm
30,8
58,0
03
3
Máy bơm thả chìm
24,9
64,6
02

Kết cấu nhà trạm bơm: Khung cột BTCT M200, đế móng bản BTCT M200, tường xây gạch vữa xi măng M75, mái bằng BTCT M200.
Hệ thống đường ống dẫn nước thô từ các giếng khai thác nước ngầm, nước mặt tới các bể tập trung với tổng chiều dài 6.947m, loại HDPE, cụ thể như sau:
TT
Đường kính ống (mm)
Chiều dài (m)
1
75
176
2
90
1.172
3
110
1.660
4
140
3.939
b) Trạm bơm tưới và hệ thống tưới
Nhà trạm bơm tưới: Gồm 05 tổ máy bơm trục ngang, lưu lượng mỗi máy Q1 máy = 90,3 m3/h; cột nước bơm H = 85,6m; kết cấu nhà trạm bằng gạch xây và BTCT.
Nhà quản lý: Nhà cấp IV, diện tích 62m2, kết cấu tường gạch xây vữa xi măng M75 và lợp tôn chống nóng.
Bể chứa nước: Gồm 04 bể, mỗi bể có dung tích 500m3, kết cấu BTCT.
Tường bao khu trạm bơm tưới: Kết cấu gạch xây vữa xi măng M75, có bố trí cổng ra vào.
Hệ thống đường ống tưới: Chủng loại HDPE, riêng đối với đoạn ống chờ đường kính Φ21mm để lắp vòi phun dùng loại ống thép mạ kẽm, cụ thể như bảng sau:
TT
Đường kính ống (mm)
Chiều dài (m)
1
21
7.556
2
25
183
3
32
1.144
4
40
13.427
5
50
42.676
6
63
16.048
7
75
1.888
8
90
270
9
160
7.201
Lắp đặt 4.198 vòi tưới phun mưa, bán kính phun 13m, áp lực 3,4 bar.
Bộ điều khiển tưới tự động cho 48 van điện từ.
c) Hệ thống điện và trạm biến áp
Xây dựng, lắp đặt 03 trạm biến áp gồm: 01 trạm biến áp công suất 320kVA-10/0,4kV và 02 trạm biến áp công suất 50kVA-10/0,4kV; đường dây trung thế cấp nguồn cho trạm biến áp 320kVA-10/0,4kV; đường dây hạ thế cấp điện cho các trạm bơm khai thác và lắp đặt hệ thống điện điều khiển trạm bơm.
9.2. Công trình tiêu
a) Kênh tiêu chính: Chiều dài 3.247m (không gia cố), mặt cắt hình thang; Bđáy = 2,0m; hệ số mái m = 1,5; xây dựng 03 cầu cơ giới C1, C2 và C3.
b) Kênh tiêu nhánh: Gồm 16 tuyến kênh tiêu nhánh (không gia cố) với tổng chiều dài 5.600m; mặt cắt hình thang; Bđáy = 1,0m; hệ số mái m = 1,5; xây dựng 14 cống tiêu cho kênh nhánh.
2. Khoản 11 và khoản 12 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“11. Tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư được duyệt theo mặt bằng giá quý II/2010 và các chế độ chính sách hiện hành là: 49.210.794.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ, hai trăm mười triệu, bảy trăm chín mươi tư nghìn đồng)

- Chi phí xây dựng:
- Chi phí thiết bị:
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
- Chi phí quản lý dự án:
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
- Chi phí khác:
- Chi phí dự phòng:
27.419.036.000 đ
5.600.638.000 đ
3.843.178.000 đ
587.150.000 đ
4.518.615.000 đ
2.359.134.000 đ
4.883.043.000 đ

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
12. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí trên thuộc nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.”
3. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 2. Phân giao nhiệm vụ
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện dự án.
2. Tổng cục Thủy lợi chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.
3. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm phục vụ sản xuất trong quá trình xây dựng.
4. Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao phối hợp với Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án, cử cán bộ tham gia Ban Quản lý dự án, tổ chức tiếp nhận công trình, quản lý khai thác công trình sau khi hoàn thành việc xây dựng, bảo đảm hiệu quả đầu tư.”
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính (Vụ ĐT);
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- UBND thị xã Tam Điệp;
- Sở NN&PTNT Ninh Bình;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu: VT, TCTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

thuộc tính Quyết định 3323/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 3323/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Công trình tưới thử nghiệm vùng nguyên liệu dứa Đồng Giao, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3323/QĐ-BNN-TCTLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:10/12/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi