Quyết định 302/QĐ-TTg 2017 dự án khu đô thị phía Tây thị trấn Chờ tỉnh Bắc Ninh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 302/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ PHÍA TÂY THỊ TRẤN CHỜ PHÂN KHU A, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 188/UBND-XDCB ngày 04 tháng 8 năm 2016; Báo cáo thẩm định của Bộ Xây dựng tại các văn bản số 85/TTr-BXD ngày 08 tháng 11 năm 2016 và số 05/BC-BXD ngày 24 tháng 01 năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chấp thuận đầu tư dự án với những nội dung sau:
1. Tên dự án: Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
2. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân.
3. Địa điểm, ranh giới và diện tích đất dự án
a) Địa điểm: Xã Yên Phụ và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
b) Ranh giới cụ thể như sau:
- Phía Bắc giáp quốc lộ 18 mới;
- Phía Đông giáp thị trấn Chờ;
- Phía Tây giáp xã Yên Phụ và xã Hòa Tiến;
- Phía Nam giáp xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
c) Diện tích: 246,36 ha.
4. Mục tiêu đầu tư
Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo quy hoạch chi tiết được duyệt để tạo cơ sở hình thành một khu đô thị mới đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Xây dựng phát triển khu vực phía Tây thị trấn Chờ thành một khu đô thị mới đồng bộ kết hợp với thị trấn Chờ hiện tại phát triển thành đô thị loại IV phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh.
Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt.
5. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới.
6. Nội dung sơ bộ dự án
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích khu đất là 246,36 ha, bao gồm các hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cảnh quan, cấp nước, chiếu sáng, cấp điện, thông tin liên lạc... đảm bảo khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với khu vực theo quy hoạch.
7. Khái toán tổng mức đầu tư: 3.087.992.370.000 đồng (Ba nghìn không trăm tám mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư
Vốn tự có của Chủ đầu tư: 15%.
Vốn vay ngân hàng thương mại và huy động hợp pháp khác: 85%.
Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí và huy động đủ nguồn vốn để thực hiện theo đúng tiến độ của dự án được chấp thuận đầu tư.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện, dự kiến phân kỳ đầu tư
Từ năm 2017 - 2025: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án khu đô thị, dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A.
Từ năm 2020 - 2030: Đầu tư xây dựng các công trình thuộc dự án khu đô thị, dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A.
10. Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các quy định của pháp luật.
11. Đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hoặc đóng góp tài chính (sử dụng quỹ đất 20%): Quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội thực hiện theo các quy định hiện hành.
12. Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước: Toàn bộ công trình giao thông; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng công cộng,... Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và bảo hành đối với công trình chuyển giao theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư phát triển đô thị.
13. Hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với dự án
Được hưởng các ưu đãi của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Được hoàn vốn chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy định của pháp luật.
Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chuyển giao cho Nhà nước hoặc không kinh doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành.
14. Nghĩa vụ đóng góp đối với nhà nước, địa phương: Thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
15. Các quy định về phối hợp quản lý hành chính, chuyển giao quản lý hành chính, an ninh và dịch vụ công ích giữa chủ đầu tư với các cơ quan địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện đến khi hoàn thành dự án.
Việc phối hợp quản lý, chuyển giao đơn vị hành chính giữa chủ đầu tư với các cơ quan địa phương trong quá trình thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
Việc phối hợp quản lý an ninh và dịch vụ công ích giữa chủ đầu tư với các cơ quan địa phương: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức các hoạt động công cộng, dịch vụ đô thị cho đến khi hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án cho chính quyền địa phương. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong trong việc đảm bảo an ninh khu vực.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh:
- Chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả của dự án được chấp thuận đầu tư và các quy định hiện hành.
- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, NC, QHĐP, NN, KGVX;
- Lưu: VT, CN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

thuộc tính Quyết định 302/QĐ-TTg

Quyết định 302/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:302/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:08/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư dự án khu đô thị phía Tây thị trấn Chờ, tỉnh Bắc Ninh

Ngày 08/03/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-TTg chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Dự án do Công ty cổ phần đầu tư Nhà và thương mại Hưng Ngân làm chủ đầu tư, được thực hiện từ năm 2017 - 2030, với tổng mức đầu tư khoảng 3.087,99237 tỷ đồng; trong đó 15% là vốn tự có của chủ đầu tư và 85% còn lại là vốn vay ngân hàng thương mại và huy động hợp pháp khác.
Dự kiến, sẽ xây dựng phát triển khu vực phía Tây thị trấn Chờ thành khu đô thị mới đồng bộ kết hợp với thị trấn Chờ hiện tại phát triển thành đô thị loại IV phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh. Dự án sẽ được hưởng các ưu đãi của Nhà nước theo quy định; được hoàn vốn chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng và được miễn tiền sử dụng đất với diện tích đất để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chuyển giao cho Nhà nước hoặc không kinh doanh.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định302/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi