Quyết định 2139/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2139/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI”, DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 94/TTr-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2021, văn bản số 7748/BTNMT-KHTC ngày 17 tháng 12 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

2. Điều chỉnh mục tiêu, quy mô và kết quả Dự án với các nội dung sau:

a) Mục tiêu sau khi điều chỉnh:

- Mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả và minh bạch của các dịch vụ quản lý đất đai tại các tỉnh tham gia dự án thông qua việc xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Dự án dựa trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung, thống nhất để phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan;

+ Htrợ cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa các Văn phòng Đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị đầu - cuối của các Văn phòng Đăng ký đất đai và qua cổng dịch vụ công quốc gia;

+ Nâng cao nhận thức cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua việc thực hiện các kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.

b) Nội dung đầu tư điều chỉnh thành:

- Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai.

- Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành trên hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS).

- Hợp phần 3: Quản lý dự án.

c) Kết quả chủ yếu của Dự án điều chỉnh thành:

- Cơ sở dữ liệu đất đai của các tỉnh tham gia dự án được xây dựng và cập nhật, có thể kết nối trên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì vận hành phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan (thuế, công chứng, ngân hàng,...), người dân và doanh nghiệp.

- Trang thiết bị đầu cuối phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai của các tỉnh tham gia Dự án được đầu tư nâng cấp đảm bảo đồng bộ, hiện đại.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của Dự án 54,338 triệu USD.

- Tổng mức đầu tư của Dự án sau điều chỉnh là: 125,662 triệu USD (tương đương 2.906.060 triệu đồng), trong đó: vốn vay của WB là 100,848 triệu USD, tương đương 2.332.211 triệu đồng; vốn đối ứng là 573.849 triệu đồng, tương đương 24,814 triệu USD.

4. Về phạm vi thực hiện Dự án: Điều chỉnh giảm từ 33 tỉnh, thành phố xuống 30 tỉnh, thành phố tham gia Dự án (03 tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Bình và Lâm Đồng đề nghị không tiếp tục tham gia Dự án).

5. Nội dung điều chỉnh cụ thể như kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 94/TTr-BTNMT và công văn số 7748/BTNMT-KHTC nêu trên, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia Dự án:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của Bộ Tài chính và bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan và chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo thẩm quyền và theo quy định hiện hành; bố trí đầy đủ vốn đối ứng để triển khai và hoàn thành Dự án, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tránh trùng lặp, lãng phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham gia Dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: TNMT, KHĐT, TC, TT&TT, TP, NG;
- NHNN VN;
- UBND các tỉnh, TP: Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao
Bằng, Sơn La, Yên Bái, Quảng Trị, Trà Vinh, Thái Bình, Nam Định, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bến Tre, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, PCN
Nguyễn Xuân Thành,
Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai", do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2139/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Đất đai-Nhà ở
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!