Quyết định 21/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 21/2008/QĐ-TTg NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KHU KINH TẾ VÂN PHONG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 92/2006/QĐ-TTg NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2006

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân phong ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong (sau đây viết tắt là KKT Vân Phong) ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2006 như sau:

1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Khoản 1 được sửa đổi như sau:

“Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào KKT Vân Phong hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và chính sách áp dụng đối với các KKT theo quy định của pháp luật về đầu tư, về thuế, về đất đai và pháp luật khác liên quan”.

- Khoản 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Ngoài những ưu đãi được hưởng theo quy định tại Quy chế này, các dự án đầu tư tại KKT Vân Phong sau đây được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án:

a. Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ;

b. Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế - xã hội, được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp cần có khuyết khích cao hơn”.

2. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Các nhà đầu tư (trừ các đối tượng được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 3 của Luật Đầu tư) được đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu chức năng để cho thuê, cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng trong KKT Vân Phong theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài được thuê nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trong KKT Vân Phong theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai”.

3. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Áp dụng chính sách một giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tiền thuê đất đối với các nhà đầu tư có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại KKT Vân Phong”.

4. Khoản 4 Điều 17 được sửa đổi như sau:

“Đối với trường hợp giao lại đất và cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất: trên cơ sở giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định và các quy định của pháp luật, Ban quản lý KKT Vân Phong quyết định mức thu tiền sử dụng đất, mặt nước; tiền thuê mặt đất, mặt nước. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, mặt nước; miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước thực hiện theo quy định của pháp luật”.

5. Điều 24 được sửa đổi như sau:

“Điều 24. Các tổ chức, cá nhân có công vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước tại KKT Vân Phong được thưởng theo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính”.

6. Điều 27 được bổ sung như sau:

- Khoản 5 được bổ sung thêm đoạn 2 như sau:

“Ban quản lý KKT Vân Phong được thu phí hoặc lệ phí sử dụng các công trình hạ tầng, tiện ích công cộng trong KKT Vân Phong theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí”.

- Khoản 7 được bổ sung thêm đoạn 2 như sau:

“Ban quản lý KKT Vân Phong có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của KKT Vân Phong trình Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt để triển khai thực hiện”.

7. Điều 29 được bổ sung thêm khoản 3 như sau:

“3. Cơ quan hải quan tại KKT Vân Phong thực hiện việc giám sát và quản lý hàng hóa lưu thông giữa khu phi thuế quan với nước ngoài và với khu vực còn lại trên lãnh thổ Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 21/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 21/2008/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 21/2008/QD-TTg

Hanoi, February 04, 2008

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATION ON OPERATION OF VAN PHONG ECONOMIC ZONE PROMULGATED TOGETHER WITH DECISION NO. 92/2006/QD-TTG DATED APRIL 25, 2006

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the Political Bureau’s Resolution No. 39-NQ/TW dated August 16, 2004;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 148/2004/QD-TTg dated August 13, 2004, on major orientations for socio-economic development of the key economic region of Central Vietnam to 2010 and a vision toward 2020;

Pursuant to the Regulation on operation of Van Phong Economic Zone promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 92/2006/QD-TTg dated April 25, 2006;

At the proposal of the Minister of planning and Investment and the president of the People’s Committee of Khanh Hoa province,

DECIDES:

Article 1. - To amend and supplement a number of the Regulation on operation of Van Phong economic Zone (below referred to as Van Phong EZ for short) promulgated together with Decision No. 92/2006/QD-TTg dated April 25, 2006, as follows:

1. To amend and supplement Article 13 as follows:

- Clause 1 is amended into the following:

''Investors with investment projects in Van Phong EZ are entitled to preferential policies applicable to geographical areas with particularly difficult socio-economic conditions and policies applicable to economic zones as provided for by the investment law, tax law, land law and other relevant laws.''

- Clause 4 is amended and supplemented into the following:

''Besides incentives provided for in this Regulation, the following investment projects in Van Phong EZ are entitled to the enterprise tax rate of lo% throughout their implementation duration:

a/ Hi-tech projects which satisfy the requirements specified in Clause 2, Article 5 of the Regulation on Hi-Tech Parks promulgated together with the Government's Decree No. 99/2003/ND-CP dated August 28, 2003;

b/ Projects on the List of domains eligible for particular investment incentives and with great socio-economic impacts, which are submitted by the Ministry of Finance to the Prime Minister for decision in case greater encouragement is necessary.''

2. Article 15 is amended and supplemented as follows:

Click Download to see full text

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!