Quyết định 20/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 20/2008/QĐ-TTg NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2008

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC

VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 ngày 9 tháng 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 501/TTr-BGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 với những nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu:
- Xoá bỏ phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại (bao gồm: các phòng học tranh tre, nứa lá, các phòng học xây dựng tạm bằng các loại vật liệu khác nhau, các phòng học bán kiên cố đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng, cần xây dựng lại).
- Giải quyết nhà công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, các huyện miền núi ở các tỉnh miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên, các xã có nhiều đồng bào dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác.
2. Yêu cầu:
- Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên được triển khai đối với các cơ sở giáo dục mầm non đến các cấp học phổ thông trong cả nước; ưu tiên các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã nghèo ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, vùng hay ngập lũ, vùng có nhiều đồng bào dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khác.
- Các trường, lớp học xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và tham khảo thiết kế điển hình do Bộ Xây dựng ban hành.
- Kết hợp việc thực hiện Đề án với việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học và chuẩn hoá trường, lớp học.
3. Quy mô đầu tư xây dựng:
- Tổng số phòng học đầu tư xây dựng khoảng 141.300 phòng, trong đó:
+ Đầu tư xây dựng thêm 1.200 phòng để xóa phòng học 3 ca, với số vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng;
+ Đầu tư xây dựng 140.100 phòng để xóa phòng học tạm thời các loại, với số vốn đầu tư khoảng 22.200 tỷ đồng.
- Diện tích nhà công vụ cho giáo viên dự kiến xây dựng khoảng 1,6 triệu m2, với số vốn đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng.
4. Nguồn vốn đầu tư:
Tổng số vốn đầu tư thực hiện Đề án khoảng 25.200 tỷ đồng, trong đó:
+ Ngân sách trung ương huy động từ trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương khoảng 16.200 tỷ đồng;
+ Ngân sách hàng năm của các địa phương khoảng 7.000 tỷ đồng;
+ Huy động đóng góp bằng nhiều hình thức của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước khoảng 2.000 tỷ đồng.
5. Tổ chức thực hiện:
a) Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, BỘ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện lãnh đạo một số cơ quan thông tin đại chúng.
b) Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý, thường trực Đề án, có nhiệm vụ:
- Xác định số lượng phòng học cần được Kiên cố hóa thuộc Đề án trong cả nước và từng địa phương;
- Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm để thực hiện Đề án;
-  Xác định nhu cầu và xây dựng phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án;
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án của các địa phương, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:
- Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn thực hiện Đề án;
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính xây dựng phương án phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án;
- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đề án của các địa phương.
d) Bộ Tài chính có nhiệm vụ:
- Bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án theo kế hoạch triển khai hàng năm;
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án;
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện Đề án.
đ) Bộ Xây dựng có nhiệm vụ:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, bổ sung, ban hành tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng và thiết kế điển hình từng loại trường học, lớp học;
- Hướng dẫn thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện của từng vùng, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông.
e) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng trường, lớp học.
g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ:
- Kiểm tra, xác định cụ thể số lượng, danh mục phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại và nhà công vụ cho giáo viên cần đầu tư xây dựng.
- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của địa phương từ năm 2008 đến năm 2012, dự toán kinh phí tổng thể và hàng năm để thực hiện Đề án (trong đó có đề xuất cụ thể phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và phần vốn đối ứng của ngân sách địa phương), báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn với sự tham gia kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện các mục tiêu của Đề án theo đúng kế hoạch, đúng quy định, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng, chống thất thoát, tiêu cực.
- Tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
h) Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương có nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi để toàn xã hội cùng tham gia hưởng ứng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân

Thuộc tính văn bản
Quyết định 20/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 20/2008/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 01/02/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
– Freedom - Happiness 

No. 20/2008/QD-TTg

Hanoi, February 1, 2008

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON CONSOLIDATION OF SCHOOLS AND CLASSROOMS AND PUBLIC-DUTY HOUSES FOR TEACHERS DURING 2008-2012

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the Governments Decree No. 16/2005/ND-CP of February 7, 2005, on the management of work construction investment projects, and Decree No. 112/2006/ND-CP of September 29, 2006, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 16/2005/ND-CP of February 7, 2005, on the management of work construction investment projects;

At the proposal of the Ministry of Education and Training in Repoil No. 501/TTr-BGDDT of January 21, 2008, approving the scheme on consolidation of schools and classrooms and public-duty houses for teachers,

DECIDES:

Article 1. To approve the scheme on consolidation of schools and classrooms and public-duty houses for teachers during 2008-2012 with the following principal contents:

1. Objectives:

- To abolish three-shift and makeshift classrooms (including thatched, bamboo or leaf-made classrooms, makeshift classrooms made of different materials, semi-permanent classrooms which are too old and seriously dilapidated and need to be re-built).

- To allocate public-duty houses for teachers in deep-lying, remote and exceptional difficulty-hit communes in northern mountainous provinces, mountainous districts in Central Vietnam provinces, Central Highlands provinces, communes inhabited by many ethnic minority people in the Mekong River delta and some other localities.

2. Requirements:

- The scheme on consolidation of schools and classrooms and public-duty houses for teachers shall be implemented from preschool education establishments to general education ones nationwide; priority will be given to communes hit by exceptional socio-economic difficulties, poor communes in northern mountainous areas, the Central Highlands, Central Vietnam, frequently flooded areas, areas inhabited by large numbers of ethnic minority people in the Mekong River delta and some other localities.

- Schools and classrooms shall be consolidated according to construction standards and regulations with reference to typical designs promulgated by the Ministry, of Construction.

- The scheme shall be implemented at the same time with adjusting the planning on the network of schools and standardization of schools and classrooms.

3. Scale of construction investment:

- The total number of to-be-built classrooms is around 141,300. of which:

+ 1,200 classrooms will additionally be built to replace three-shift classrooms, with an investment capital amount of around VND 200 billion;

+ 140,100 classrooms will be built to replace makeshift classrooms, with an investment capital amount of around VND 22.2 trillion.

- The area of public-duty houses for teachers is estimated at around 1.6 million m2, with an investment capital amount of around VND 2.8 trillion.

4. Investment capital sources:

Total investment capital for the scheme implementation is around.VND 25.2 trillion, including:

+ Central budget raised from government bonds to support localities: around VND 16.2 trillion;

+ Local annual budgets: around VND 7 trillion;

+ Contributions mobilized in different forms from enterprises of all economic sectors, international organizations and domestic and foreign donors: around VND 2 trillion.

5. Organization of implementation:

a/ To set up the Central Steering Committee for implementation of the scheme on consolidation of schools ana classrooms with the Minister of Education and Training as its head. The Steering Committees members include representatives of leaderships of the Ministry of Education and Training, the Ministn of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of Construction, the Minisuy of Natural Resources and Environment, the Government Office, socio-political organizations and some mass media agencies.

b/ The Ministry of Education and Training, which manages the scheme and acts as its standing body, shall:

- Determine the number of to-be-consolidated classrooms under the scheme in the whole country and each locality;

- Formulate a master plan and annual plans on implementation of the scheme;

- Identify demands for. and work out plans on annual central budget allocations to support localities in the scheme implementation, and submit them to the Prime Minister for decision;

- Direct and guide localities in the scheme implementation;

- Examine and assess the progress of scheme implementation by localities, and biannually and annually report on implementation results to the Prime Minister.

c/ The Ministry of Planning and Investment shall:

- Coordinate with the Ministry of Finance in balancing capital sources for the scheme implementation:

- Coordinate with the Ministry of Education and Training and the Ministry of Finance in working out plans on central budget allocations to support localities in the scheme implementation;

- Inspect and assess the results of the scheme implementation by localities.

d/ The Ministry of Finance shall:

- Arrange central budget allocations to support localities in the scheme implementation according to annual plans;

- Coordinate with the Ministry of Education and Training and the Ministry of Planning and lnvestment in drawing up plans on central budget allocations to suppon localities in the scheme implementation:

- Coordinate with the Ministry of Education and Training and the Ministry of Planning and Investment in guiding mechanisms for management and use of capital sources for the scheme implementation.

e/ The Ministry of Construction shall:

- Assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Education and Training in. studying, supplementing or promulgating construction standards and regulations and typical designs of schools and classrooms of each type;

- Guide construction designing suitable to regional conditions, meeting the requirements on renovating general education contents and curricula.

f/ The Ministry of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Ministry of Education and Training in. guiding localities to formulate and implement plannings and plans on the use of land for construction of schools and classrooms.

g/ Provincial/municipal Peoples Committees shall:

- Check, and identify the number and list of three-shift and makeshift classrooms to be replaced and public-duty houses for teachers to be built.

- Elaborate and approve local plans on scheme implementation from 2008 to 2012, estimate total and annual funds for the scheme implementation (including proposals on central budget and local budget allocations), then report them to provincial/ municipal Peoples Councils, the Ministry of Education and Training, the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment.

- Direct and organize the scheme implementation in localities with the examination and supervision by Peoples Councils, delegations of National Assembly deputies. Vietnam Fatherland Front committees and socio-political organizations for the achievement of the schemes objectives according to schedule and regulations, ensuring the quality of construction works and preventing loss and negative practices.

- Quarterly, biannually and annually hold briefings on and preliminarily review implementation results, and report them to the Ministry of Education and Training for synthesization and report to the Prime Minister.

h/ Central and local mass media agencies shall disseminate this scheme to the entire society for implementation, examination and supervision.

Article 2. This Decision takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal Peoples Committees shall implement this Decision.

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Thien Nhan

 

 
 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!