Quyết định 1997/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh đầu tư dự án Đóng mới tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_______

Số: 1997/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án đầu tư Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ văn bản số 1812/TTg-KTN ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch đóng tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng, hoạt động xa bờ của ngành giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao năng lực công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3782/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc cho phép lập dự án đầu tư Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 1347/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 6 năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ; số 1448/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2021 phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án đầu tư Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ;

Căn cứ các văn bản của Văn phòng Chính phủ: số 2189/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 3 năm 2017 về việc “sử dụng nguồn phí bảo đảm hàng hải vượt thu để thực hiện một số dự án cấp bách ngành hàng hải”, số 13925/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 12 năm 2017 về việc “danh mục các nhiệm vụ, dự án cấp bách ngành hàng hải”;

Căn cứ văn bản số 613/KTNN-CNII ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước về việc trả lời văn bản số 4984/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ văn bản số 3997/BXD-HĐXD ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc “ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng”;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 4226/CHHVN-KHĐT ngày 13 tháng 10 năm 2021 về hình thức quản lý dự án đối với dự án Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1340/KHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án Đóng mới 01 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ tại các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 1347/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 6 năm 2018 và số 1448/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2021 với nội dung chính như sau:

- Hình thức quản lý dự án và đơn vị quản lý dự án: Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam căn cứ nội dung ủy quyền thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư dự án tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải để quyết định áp dụng hình thức tổ chức dự án và cơ quan quản lý dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định liên quan của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện các nội dung thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 1340/KHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2021của Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

2. Cục Hàng hải Việt Nam triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công, quản lý dự án đầu tư và các quy định liên quan của pháp luật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ của dự án và hiệu quả nguồn vốn Nhà nước.

Điều 3. Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 1347/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 6 năm 2018 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ; số 1448/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2021 phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án đầu tư Đóng mới 01 tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;

- Kho bạc NN TW;

- Lưu VT, KHĐT (Thành 03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi