Quyết định 1638/QĐ-TTg 2016 về đầu tư Dự án của các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1638/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CỦA CÁC TỈNH: CAO BẰNG VÀ BẮC KẠN VAY VỐN QUỸ QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP (IFAD)
-------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6191/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 8 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn vay vốn Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) như sau:
1. Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn
- Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
- Địa điểm thực hiện: Dự án dự kiến được thực hiện tại 35 xã thuộc 4 huyện: Ba Bể (8 xã), Pác Nặm (10 xã), Ngân Sơn (8 xã), Na Rì (9 xã) và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị tại 2 xã thuộc huyện Bạch Thông.
- Thời gian thực hiện Dự án: 2017 - 2022
- Hạn mức vốn của Dự án: 37,506 triệu USD, trong đó:
+ Vốn ODA vay IFAD: 21,25 triệu USD
+ Vốn đối ứng: 364,129 tỷ đồng tương đương 16,256 triệu USD
2. Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng
- Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
- Địa điểm thực hiện: Dự án dự kiến được thực hiện tại 35 xã thuộc 4 huyện: Hà Quảng (11 xã), Thông Nông (6 xã), Nguyên Bình (10 xã) và Thạch An (8 xã).
- Hạn mức vốn của Dự án: 36,27 triệu USD, trong đó:
+ Vốn ODA vay IFAD: 21,25 triệu USD.
+ Vốn đối ứng: 336,454 tỷ đồng tương đương 15,02 triệu USD
3. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của các Dự án trên:
- Mục tiêu tổng quát: Đóng góp vào quá trình giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng
- Mục tiêu cụ thể: Nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của hộ nghèo và cận nghèo tại các xã mục tiêu của Dự án một cách bền vững.
- Kết quả chính của dự án: Tỉ lệ giảm nghèo tại các xã trong dự án cao hơn 20% so với mức trung bình của các xã không trong Dự án tại thời điểm Dự án kết thúc.
4. Cơ chế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại đối với cả 2 dự án:
a) Đối với vốn ODA vay IFAD:
- Đối với nội dung Tài chính nông thôn cung cấp tín dụng cho nhóm tiết kiệm và tín dụng của Hội phụ nữ: UBND hai tỉnh vay lại 100% vốn vay của Chính phủ để thực hiện.
- Đối với vốn IFAD phân bổ cho các hoạt động phi tín dụng và thuộc nhiệm vụ chi của Ngân sách địa phương: áp dụng cơ chế Chính phủ cấp phát 90%, các tỉnh vay lại 10%.
- Điều kiện cho vay lại: đồng tiền cho vay lại bằng USD, lãi suất 1,25%/năm, phí dịch vụ 0,75%/năm, thời hạn vay 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn.
b) Đối với vốn đối ứng:
Ngân sách địa phương bố trí. Ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương phần vốn đối ứng cho các nội dung đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
5. Các hoạt động thực hiện trước:
- Chuẩn bị kế hoạch đấu thầu, tài liệu đấu thầu, hồ sơ mời thầu: mua sắm trang thiết bị, thuê tư vấn.
- Xây dựng các tài liệu, sổ tay hướng dẫn: thực hiện dự án (PIM), quản lý tài chính, lập kế hoạch có sự tham gia theo định hướng thị trường thích ứng với biến đổi khí hậu.
Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng và Bắc Kạn tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện Dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về quản lý nợ công, về sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho các chương trình dự án và các văn bản liên quan khác; Thẩm định, phê duyệt văn kiện Dự án theo quy định.
Điều 3. Bộ Tài chính, căn cứ quy định hiện hành, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

thuộc tính Quyết định 1638/QĐ-TTg

Quyết định 1638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án của các tỉnh: Cao Bằng và Bắc Kạn vay vốn Quỹ Quốc tế và Phát triển nông nghiệp (IFAD)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1638/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:17/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 16/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Thông tư 16/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng

Vui lòng đợi