Quyết định 1489/QĐ-TTg 2017 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 1489/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại các văn bản số: 1789/TTr-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 và văn bản số: 299/BC-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 683/BC-BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017; số 4773/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 13 tháng 6 năm 2017 về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre với các nội dung chủ yếu sau đây:
- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre.
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, trong đó tập trung phát triển các ngành công nghiệp thuộc thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh, chú trọng đầu tư công nghiệp chế biến dừa, chế biến thủy sản; khuyến khích sản xuất sản phẩm xuất khẩu, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách.
- Quy mô đầu tư: khoảng 231,78 ha, bao gồm các hạng mục sau: đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, bến bãi, hệ thống cấp, thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước sạch và cấp nước chữa cháy, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp điện, cây xanh, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.
- Nhóm Dự án: nhóm A
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Phú Thuận và xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017 - 2025.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm:
1. Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án nêu trên, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật hiện hành khác, bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục tiêu đầu tư.
3. Chịu trách nhiệm về số liệu và các giải trình về nguồn vốn, bố trí vốn và diện tích sử dụng đất đai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: CT, TN&MT, NN&PTNT;

- Ban quản lý các KCN Bến Tre;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, CN (2b), khanh

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

thuộc tính Quyết định 1489/QĐ-TTg

Quyết định 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 1489/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bến Tre sẽ đầu tư gần 2000 tỷ xây dựng Khu công nghiệp Phú Thuận

Ngày 04/10/2017, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại của UBND tỉnh Bến Tre tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg.
Đây là Dự án nhóm A, do Công ty Phát triển hạ tầng thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự án là 2.126 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách địa phương là gần 2000 tỷ đồng, các nhà đầu tư khác đầu tư hơn 138 tỷ đồng cho các hạng mục về thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện.
Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 231,78 ha tại xã Phú Thuận và xã Long Định của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, nhằm mục tiêu: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, tại điều kiện thu hút các nhà đầu tư, trong đó tập trung phát triển các ngành công nghiệp thuộc thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh, chú trọng đầu tư công nghiệp chế biến dừa, chế biến thủy sản; khuyến khích sản xuất sản phẩm xuất khẩu.
Thời gian thực hiện Dự án từ 2017-2025, bao gồm các hạng mục: Đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, bến bãi, hệ thống cấp, thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước sạch và cấp nước chữa cháy, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp điện, cây xanh, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1489/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi