Quyết định 113/2000/QĐ/BNN-XDCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu trong nước một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

----------

Số : 113/2000/QĐ/BNN-XDCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội , ngày  6  tháng   11  năm 2000

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho:

Các dự án đầu tư đấu thầu trong nước một giai đoạn

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

- Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chê'quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ v/v ban hành Quy chế đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chê' đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đầu tư xáy dựng cơ bản.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.: Ban hành kèm theo quyết định này: ' Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng cho: các dự án đầu tư đấu thầu trong nước một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn".

Điều 2 :. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                         KT/ Bộ Trưởng Bộ NÔNG NGHIệP Và PTNT

                                                                       thứ trưởng

Nơi nhận:                

- VP Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch &ĐT;

- Như điều 3;

- Sở NN&PTNT;

- Lưu VT.                                                     Phạm Hồng Giang

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực