Nghị định 73/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 73/CP NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 1995
VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khoá IX ngày 21 tháng 10 năm 1995;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn.

 

Điều 2.- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý Nhà nước quy định tại chương IV Luật Tổ chức Chính phủ và tại Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ, Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây:

1/ Trình Chính phủ các dự án Luật, Pháp lệnh và các văn bản pháp quy về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền về các lĩnh vực do bộ phụ trách.

2/ Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, trung hạn và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện sau khi được Chính phủ phê duyệt về các lĩnh vực:

- Trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông, lâm sản và phát triển ngành nghề nông thôn.

- Quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, khai thác lâm sản.

- Quản lý tài nguyên nước (trừ nước nguyên liệu khoáng và nước địa nhiệt), quản lý việc xây dựng, khai thác công trình thuỷ lợi, công tác phòng chống bão lụt, bảo vệ đê điều (đê sông và đê biển), quản lý việc khai thác và phát triển tổng hợp các dòng sông.

- Quản lý Nhà nước các hoạt động dịch vụ chuyên ngành.

3/ Thống nhất quản lý hệ thống giống và quỹ gen quốc gia (kể cả sản xuất và xuất nhập khẩu) về thực vật và động vật.

4/ Tổ chức, chỉ đạo công tác khuyến nông, khuyến lâm.

5/ Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực do Bộ phụ trách.

6/ Tổ chức, quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành; chất lương nông lâm sản hàng hoá; quản lý công tác an toàn các công trình đê, đập, an toàn lương thực quốc gia, phòng dịch bệnh động thực vật, an toàn sử dụng các hoá chất trong sản xuất và bảo quản nông sản thực phẩm... thuộc phạm vi trách nhiệm được giao theo quy định của Pháp luật.

7/ Chủ trì và phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng và trình Chính Phủ các chế độ, chính sách, chương trình phát triển nông thôn trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và theo dõi tổng hợp báo cáo Chính phủ về những vấn đề nêu trên.

8/ Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi do Bộ quản lý theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định của Chính phủ về phân cấp hoặc uỷ quyền cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

9/ Quản lý về tổ chức và công chức, viên chức theo pháp luật và phân cấp của Chính phủ.

10/ Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

11/ Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và kiểm dịch động thực vật (bao gồm xuất nhập khẩu và nội địa) công tác kiểm lâm, bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều và các dòng sông.

12/ Tổ chức và quản lý việc hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý.

13/ Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và những nhiệm vụ của Uỷ ban quốc gia sông Mê Công của Việt Nam giao cho bộ.

14/ Tổ chức chỉ đạo công tác phân bố lao động, dân cư, phát triển vùng kinh tế mới và định canh định cư.

15/ Tổ chức quản lý các khu rừng phòng hộ và đặc dụng.

16/ Quản lý việc cấp và thu hồi giấy phép thuốc các lĩnh vực do Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3.- Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm có:

1/ Các cơ quan giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

a) Các Vụ:

- Vụ Kế hoạch và quy hoạch.

- Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản.

- Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm.

- Vụ Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Tài chính - Kế toán.

- Vụ Tổ chức - Cán bộ.

b) Các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành:

- Cục Phát triển lâm nghiệp.

- Cục Kiểm lâm.

- Cục Bảo vệ thực vật.

- Cục Thú y.

- Cục Khuyến nông và khuyến lâm.

- Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn.

- Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi.

- Cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều (kiêm Văn phòng Ban chỉ đạo chống bão lụt Trung ương).

- Cục Định canh, định cư và vùng kinh tế mới.

c) Thanh tra.

d) Văn phòng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Văn phòng và trình Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ của các Cục Quản lý Nhà nước chuyên ngành.

2/ Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ:

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sắp xếp lại các đơn vị nghiên cứu khoa học, các trường đào tạo, các cơ sở Y tế... thuộc các Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Thuỷ lợi trước đây trình Thủ tướng Chính phủ có quyết định riêng.

 

Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 73/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 73/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 01/11/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 73-CP
Hanoi, November 01, 1995

 
DECREE
ON THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Proceeding from the Resolution adopted on October 21, 1995 by the 8th session of the IXth National Assembly;
At the proposals of the Minister of Agriculture and Rural Development and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- The Ministry of Agriculture and Rural Development is an agency of the Government, having the function of State management over agriculture, forestry, water resources and rural development.
Article 2.- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall have to carry out the State management tasks and powers provided for in Chapter IV of the Law on Organization of the Government and in Decree No.15-CP of March 2, 1993 of the Government. It has the following main tasks and powers:
1. Submitting to the Government draft laws, ordinances and other legal documents concerning agriculture, forestry, water resources and rural development. Issuing, within its jurisdiction, documents with regard to the areas under its management.
2. Proposing to the Government the strategies, masterplans, long-term and medium-term plans and, after getting the Government's approval, organizing the direction and guidance for the implementation of those plans in the following areas:
- Cultivation, husbandry, processing of agricultural and forest products and development of rural businesses and occupations.
- Management, protection, development and exploitation of forests.
- Management of the water resources (except raw natural mineral water and geo-thermal water), management of the construction and operation of irrigation works, the prevention and fight against floods and storms, the protection of dykes (river and sea dykes), management of the exploitation and all-round development of rivers.
- State management of specialized service activities.
.3. Performing the uniform management of the national systems of breeds and gene funds of both plants and animals (including their production, import and export).
4. Organizing and directing the promotion of agriculture and forestry.
5. Organizing scientific and technological researches and the application of scientific and technological advances in the areas under its management.
6. Managing the quality of specialized construction projects; the quality of marketable agricultural and forestry products; controlling the safety of dams and dyke projects, national food safety, the prevention of animal and plant diseases and epidemics, safety in the utilization of chemicals in production and preservation of agricultural products and foodstuffs.... within the scope of its responsibility and in accordance with law.
7. Presiding over and collaborating with the various branches and localities in drawing up and submitting to the Government the regimes, policies, and programs for rural development in the economic, cultural and social fields; monitoring and reviewing those issues then reporting to the Government.
8. Performing the function of State management over the agricultural, forestry and water resources enterprises under its management in accordance with the Law on State Enterprises and the Government's regulations on the assignment or delegation of authority in management to the Ministry of Agriculture and Rural Development.
9. Managing its organization, officials and employees in accordance with law and in line with the assignment of the Government.
10. Undertaking specialized inspection and control.
11. Organizing and guiding the implementation of the plant and animal quarantine and protection (including domestic, imported and exported plants and animals), the forest rangers' work, the protection of irrigation projects, dykes and rivers.
12. Organizing and managing international cooperation in the areas under its management.
13. Performing the task of a standing member of the Central Steering Committee for Prevention and Fight against Floods and Storms and the tasks assigned to the Ministry by the Vietnam National Mekong River Committee.
14. Organizing and guiding the distribution of labor and population, the development of new economic zones and the promotion of sedentarization.
15. Organizing and managing the protection forests and special-use forests.
16. Managing the granting and withdrawal of permits in the areas under its management in accordance with law.
Article 3.- The organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development is composed of:
1. Units to assist the Minister in performing the State management function:
a/ Departments:
- The Planning and Programming Department.
- The Capital Construction Investment Department.
- The Science, Technology and Product Quality Department.
- The Department of Agriculture and Rural Development Policies.
- The International Cooperation Department.
- The Finance - Accountancy Department.
- The Organization and Personnel Department.
b/ The Specialized State Management Departments:
- The Forestry Development Department.
- The Ranger Department.
- The Plant Protection Department.
- The Veterinary Department.
- The Agriculture and Forestry Promotion Department.
- The Department of Agricultural and Forest Products Processing and Rural Occupation Development.
- The Water and Irrigation Projects Management Department.
- The Department for Prevention and Fight against Floods and Storms, and Dyke Management (acting at the same time as the Office of the Central Steering Committee on Prevention and Fight against Floods and Storms).
- The Sedentarization and New Economic Zones Department.
c/ The Inspectorate.
d/ The Office.
The Minister of Agriculture and Rural Development shall define the functions and tasks of the Departments and the Office, and submit his proposals about the functions and tasks of the Specialized State Management Department to the Government for decision.
2. The non-business establishments directly attached to the Ministry:
The Minister of Agriculture and Rural Development shall collaborate with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel in streamlining the scientific research establishments, training schools, health units...under the former Ministry of Agriculture, Ministry of Forestry and Ministry of Water Resources, and make proposals to the Prime Minister for decisions on each issue.
Article 4.- This Decree takes effect from the date of its promulgation. All the previous provisions which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 5.- The Minister of Agriculture and Rural Development, the Ministers, the Heads of the agencies at ministerial level and the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!