Quyết định 1121/QĐ-TTg 2018 ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1121/QĐ-TTg

Quyết định 1121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1121/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:07/09/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Ngày 07/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1121/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Theo đó, thời gian hoàn thành xây dựng Đề án cụ thể như sau:

10/09/2018: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xác định căn cứ xây dựng, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tế ở Việt Nam về khu vực kinh tế chưa được quan sát, nghiên cứu sự cần thiết của Đề án.

12/09/2018: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất các định hướng, giải pháp, cơ chế quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực lao động, việc làm. Bộ Công thương đề xuất các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

25/09/2018: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xin ý kiến các Bộ, ngành về dự thảo Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án.

15/10/2018: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1121/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1121/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THỐNG KÊ KHU VỰC KINH TẾ
CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT
--------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THỐNG KÊ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1121/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích của Kế hoạch

Xác định các nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện để xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm phản ánh đầy đủ quy mô của nền kinh tế theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với bối cảnh thực tiễn của Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Yêu cầu của Kế hoạch

a) Phải xác định rõ nội dung của Kế hoạch xây dựng Đề án nhằm phản ánh đúng tình hình thực tế, đảm bảo tính khách quan, sát thực tiễn và có tính khả thi.

b) Việc xây dựng Kế hoạch phải gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì xây dựng Kế hoạch và các bộ, ngành liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Xác định các căn cứ để xây dựng Đề án.

2. Sự cần thiết của Đề án.

3. Quan điểm xây dựng Đề án.

4. Mục tiêu, yêu cầu của Đề án.

5. Kinh nghiệm quốc tế và thực tế ở Việt Nam về khu vực kinh tế chưa được quan sát.

6. Xác định nội dung của Đề án.

7. Xác định các giải pháp để thực hiện Đề án.

8. Đề xuất trách nhiệm của Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Xây dựng lộ trình và kế hoạch thực hiện Đề án.

10. Xác định kết quả đầu ra của Đề án.

III. Nhiệm vụ và tiến độ thực hiện

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Xác định căn cứ xây dựng Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

10/9/2018

2

Nghiên cứu sự cần thiết của Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

10/9/2018

3

Xác định quan điểm xây dựng Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

10/9/2018

4

Xác định mục tiêu, yêu cầu của Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

10/9/2018

5

Nghiên cứu phương pháp luận liên quan đến khái niệm, phạm vi hoạt động kinh tế chưa được quan sát

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

10/9/2018

6

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tế ở Việt Nam về khu vực kinh tế chưa được quan sát

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

10/9/2018

7

Xây dựng phương án thu thập thông tin để đánh giá kết quả sản xuất của các hoạt động kinh tế chưa được quan sát của Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

12/9/2018

8

Đề xuất các giải pháp để thống kê được các hoạt động thuộc khu vực kinh tế chưa được quan sát

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

12/9/2018

9

Đề xuất các định hướng, giải pháp, cơ chế quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế, ngành nghề kinh doanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

12/9/2018

10

Đề xuất các định hướng, giải pháp, cơ chế quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực lao động, việc làm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Các Bộ, ngành liên quan

12/9/2018

11

Đề xuất các chính sách liên quan đến thuế nhằm mở rộng cơ sở thuế, chống sói mòn thất thu thuế

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Các Bộ, ngành liên quan

12/9/2018

12

Đề xuất các giải pháp để thống kê đối với hoạt động xuất nhập khẩu chưa được ghi chép trong thống kê xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Các Bộ, ngành liên quan

12/9/2018

13

Đề xuất các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đề xuất giải pháp thống kê được buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Bộ Công Thương

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Các Bộ, ngành liên quan

12/9/2018

14

Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý để từng bước chuyển các hoạt động phi chính thức thành chính thức

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

12/9/2018

15

Xác định các giải pháp để thực hiện Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

20/9/2018

16

Xây dựng lộ trình và kế hoạch thực hiện Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

20/9/2018

17

Xác định kết quả đầu ra của Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

20/9/2018

18

Đề xuất trách nhiệm của Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

20/9/2018

19

Tổng hợp biên soạn Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

22/9/2018

20

Xin ý kiến Bộ, ngành về dự thảo Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

25/9/2018

21

Tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành, hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

8/10/2018

22

Trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

15/10/2018

 

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

a) Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Phó trưởng ban thường trực: Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

c) Các thành viên: Lãnh đạo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đại diện cho các Bộ, ngành, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế; Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia); Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Giao Ban Chỉ đạo thành lập Tổ biên tập Đề án.

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì chỉ đạo Ban Chỉ đạo và các Bộ ngành liên quan hoàn thiện Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

b) Bộ Tài chính

Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan).

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành nhiệm vụ được giao chủ trì theo đúng tiến độ và gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).

d) Các Bộ, ngành khác chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) trong triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, bảo đảm tiến độ hoàn thành theo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi