Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 77/CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1997 VỀ VIỆC
BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (B.O.T)
ÁP DỤNG CHO ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Ban hành kèm theo Nghị định này bản "Qui chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước".

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những qui định trước đây trái với nghị định này đều bị bãi bỏ.

 

Điều 3.- Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ , thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI CHẾ

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG -
KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (B.O.T) ÁP DỤNG
CHO ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18 tháng 6 năm 1997 của Chính phủ)

 

CHƯƠNG 1
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Giải thích từ ngữ:

1. Dự án: Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (viết tắt theo tiếng Anh là B.O.T) là dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức quản lý và kinh doanh có thu phí các dịch vụ sử dụng công trình với thời hạn dự tính thu hồi đủ vốn và thu được lợi nhuận; sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng thì công trình đó được chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước để tiếp tục quản lý và sử dụng.

2. Doanh nghiệp B.O.T là doanh nghiệp làm chủ đầu tư, tổ chức quản lý xây dựng và kinh doanh một hoặc một số dự án B.O.T.

Doanh nghiệp B.O.T có thể là một doanh nghiệp đã được thành lập hợp pháp, đang hoạt động, không phân biệt thành phần kinh tế và loại hình tổ chức hoặc doanh nghiệp mới thành lập do những doanh nghiệp, cá nhân được chọn như qui định tại Chương 2 theo qui chế này.

Doanh nghiệp B.O.T được thành lập mới có thể là hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

3. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T là Bộ quản lý ngành Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ chỉ định đứng ra ký kết hợp đồng B.O.T và là cơ quan thực hiện quản lý Nhà nước hoạt động của công trình B.O.T đối với các dự án nhóm A; là Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Uỷ ban nhân dân quận, huyện được Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T đối với các dự còn lại.

Bộ, Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân quận, huyện khi được chỉ định thì phải trực tiếp ký hợp đồng B.O.T và phải chịu trách nhiệm với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như qui định tại Chương VIII Qui chế này.

4. Hợp đồng B.O.T là văn bản thoả thuận và được ký kết với nội dung như qui định tại Điều 19 Qui chế này giữa doanh nghiệp B.O.T và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T, làm cơ sở pháp lý để thực hiện dự án B.O.T.

5. Hợp đồng phụ là hợp giữa doanh nghiệp B.O.T với các nhà thầu (nếu có) về thực hiện án B.O.T.

 

Điều 2.- Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trong nước đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh dịch vụ công cộng theo hình thức hợp đồng B.O.T trong các lĩnh vực sau đây:

1. Quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện;

2. Cầu, cầu cảng, bến cảng biển và cảng sông, bến phà, bến xe;

3. Kho tàng và phương tiện bảo quản hàng hoá, chợ hoặc trung tâm thương mại;

4. Khai thác và cung cấp nước sạch;

5. Hệ thống xử lý nước thải, chất thải ở thành phố, khu công nghiệp tập trung, khu dân cư;

6. Sản xuất và phân phối sử dụng điện;

7. Khu công viên, vui chơi, giải trí, trung tâm thể thao, văn hoá;

8. Trường học, trường đào tạo dạy nghề, bệnh viện, phòng khám chữa bệnh;

9. Xây dựng nhà ở;

10. Sản xuất kinh doanh dịch vụ công cộng;

11. Các lĩnh vực khác có lợi cho nền kinh tế, xã hội;

 

Điều 3.- Hàng năm, căn cứ vào quy hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố danh mục các dự án B.O.T để kêu gọi đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân đề xuất dự án đầu tư để đưa vào danh mục dự án B.O.T.

Định kỳ 6 tháng, danh mục dự án B.O.T quốc gia và địa phương được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương trong 3 số liên tiếp.

Thủ tướng Chính phủ công bố các dự án nhóm A và chỉ định cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố dự án nhóm B, nhóm C và chỉ định cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét và chấp thuận dự án ngoài danh mục dự án B.O.T đã được công bố.

 

Điều 4.- Dự án đầu tư được đưa vào danh mục dự án B.O.T phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển vùng hoặc quy hoạch phát triển ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án (gọi chung là nghiên cứu tiền khả thi) đã được thông qua bằng văn bản.

Bảo đảm tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường do Nhà nước quy định.

- Có khả năng hoàn vốn và có lợi nhuận.

 

Điều 5.- Thẩm quyền thông qua nghiên cứu tiền khả thi:

- Thủ tướng Chính phủ thông qua nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án nhóm A, theo đề nghị của Bộ kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định và thông qua nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm B và C trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ thông qua nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm B khi có ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ quản lý ngành chuyên môn; nếu dự án có liên quan đến nhiều tỉnh thì phải có thêm ý kiến thống nhất của Uỷ ban nhân dân các tỉnh liên quan.

 

Điều 6.- Nguồn vốn thực hiện dự án B.O.T:

1. Dự án B.O.T được thực hiện bằng một trong các nguồn vốn sau đây:

- 100% vốn không thuộc ngân sách nhà nước, kể cả vốn vay trong nước và nước ngoài.

- Vốn góp của ngân sách nhà nước và vốn góp của doanh nghiệp, cá nhân, kể cả vốn vay trong nước và ngoài nước.

2. Đối với mỗi dự án B.O.T, vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp B. O.T phải đạt mức tối thiểu bằng 30% tổng mức vốn đầu tư thực hiện dự án B.O.T.

 

Điều 7.- Các lĩnh vực dành ưu tiên cho các dự án B.O.T thực hiện bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước:

1. Đường giao thông đến các trung tâm du lịch, bến cảng, nhà ga và sân bay;

2. Cầu trên các tuyến đường nói trên;

3. Chợ và trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí, công viên ở vùng tập trung dân cư;

4. Cung cấp điện, nước cho khu công nghiệp; và cơ sở hạ tầng khác trực tiếp phục vụ khu công nghiệp;

5. Xây dựng trường học, trường dạy nghề, bệnh viện, phòng khám chữa bệnh.

 

Điều 8.- Trường hợp cần góp vốn ngân sách nhà nước, kể cả vốn đền bù và giải toả mặt bằng nhằm thực hiện dự án B.O.T, thì thẩm quyền quyết định góp vốn quy định như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định góp vốn đầu tư thực hiện các dự án nhóm A theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định góp vốn đầu tư thực hiện các dự án B.O.T thuộc nhóm B và C.

3. Phần góp vốn của ngân sách nhà nước để thực hiện dự án B.O.T được coi là cổ phần của Nhà nước tại doanh nghiệp B.O.T.

Tuỳ thuộc vào thẩm quyền quyết định góp vốn thực hiện dự án B.O. T, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định người đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với cổ phần nói trên theo quy định tại Chương VII, Luật doanh nghiệp Nhà nước ban hành ngày 20/4/1995.

Mức góp vốn, hình thức góp vốn được quyết định tuỳ thuộc từng dự án B.O.T.

 

CHƯƠNG II
LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP B.O.T HOẶC THÀNH VIÊN
SÁNG LẬP DOANH NGHIỆP B.O.T

 

Điều 9.- Doanh nghiệp, cá nhân muốn đầu tư thực hiện dự án B.O.T phải gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền một bộ hồ sơ bao gồm:

- Bản tự giới thiệu về khả năng chuyên môn, tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm; giới thiệu các nhà thầu dự định thuê để thực hiện các dịch vụ có liên quan;

- Phương án huy động vốn;

- Giấy tờ cam kết của các ngân hàng hoặc các nhà cấp vốn khác để thực hiện dự án B.O.T;

- Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng tổng kết tài sản của năm trước, đối với doanh nghiệp đang hoạt động.

 

Điều 10.- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T có quyền yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết khác để làm rõ các vấn đề về năng lực tài chính, khả năm huy động vốn, năng lực tổ chức quản lý và các vấn đề khác, nếu xét thấy cần thiết.

 

Điều 11.- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T, phải xem xét hồ sơ và xác định về khả năng thực hiện dự án B.O.T, thông báo đến doanh nghiệp, cá nhân được chọn dưới hình thức giấy xác nhận năng lực thực hiện dự án B.O.T trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ như quy định tại Điều 9 và 10 Quy chế này, trường hợp không chấp nhận phải nêu lý do.

 

Điều 12.- Trước khi quyết định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T có trách nhiệm:

- Kiểm tra tính trung thực của từng tài liệu trong hồ sơ quy định tại Điều 9 Quy chế này.

- Xem xét, đánh giá khả năng tài chính, năng lực tổ chức quản lý của những tổ chức, cá nhân cam kết cho vay vốn, của những tổ chức được dự định thuê xây dựng hoặc thực hiện các dịch vụ có liên quan.

 

Điều 13.- Doanh nghiệp được chọn thực hiện dự án B.O.T, hoặc nhóm doanh nghiệp, cá nhân được chọn làm thành viên sáng lập doanh nghiệp B.O.T phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Đảm bảo huy động đủ và kịp thời số vốn cần thiết để hoàn thành xây dựng công trình;

- Có cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý đủ kiến thức, kinh nghiệm quản lý xây dựng và khai thác công trình.

Trong trường hợp doanh nghiệp, cá nhân muốn đầu tư thực hiện dự án B.O.T không có đủ cán bộ kỹ thuật và quản lý thì chỉ định rõ tổ chức hoặc cá nhân có đủ trình độ kỹ thuật và quản lý sẽ được thuê để thực hiện các dịch vụ, công việc có liên quan.

Doanh nghiệp, cá nhân đã đề xuất dự án B.O.T được ưu tiên xét chọn để thực hiện dự án đó.

 

Điều 14.- Trường hợp có 2 doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp, cá nhân trở lên cùng muốn thực hiện một dự án B.O.T, thì tổ chức đấu thầu để chọn doanh nghiệp B.O.T hoặc thành viên sáng lập doanh nghiệp B.O. T.

Trình tự, thủ tục, thể thức lựa chọn đối tác đầu tư thực hiện theo Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996.

 

CHƯƠNG III
THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP B.O.T
VÀ XIN PHÉP ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN B.O.T

 

Điều 15. Trường hợp cần thành lập mới doanh nghiệp B.O.T, thì các thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại các Luật tương ứng (Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật hợp tác xã) và các văn bản có liên quan về hướng dẫn thi hành luật.

Hồ sơ xin phép thành lập doanh nghiệp B.O.T gồm cả giấy chứng nhận năng lực thực hiện dự án B.O.T như quy định tại Điều 11 Quy chế này.

 

Điều 16. Đối với trường hợp không thành lập doanh nghiệp B.O.T mới, doanh nghiệp đã thành lập, đang hoạt động kinh doanh, khi được chọn thực hiện dự án B.O.T phải tiến hành bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đang ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh phải gồm cả giấy chứng nhận về đủ năng lực thực hiện dự án B.O.T nói tại Điều 11 Quy chế này.

 

Điều 17. Việc xin phép đầu tư thực hiện dự án B.O.T thuộc nhóm A được tiến hành sau khi doanh nghiệp B.O.T đã đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung đăng ký kinh doanh.

Đối với dự án đầu tư B.O.T thuộc nhóm B và C, việc xin phép đầu tư có thể thực hiện đồng thời với xin phép thành lập doanh nghiệp hoặc xin bổ sung đăng ký kinh doanh.

 

Điều 18. Thẩm quyền cho phép và cấp giấy phép đầu tư, hồ sơ xin phép đầu tư, trình tự, thủ tục và thới hạn cấp giấy phép, nội dung giấy phép đầu tư để thực hiện dự án B.O.T không sử dụng vốn nhà nước được áp dụng theo Chế độ dự án đầu tư trong nước quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và văn bản hướng dẫn có liên quan.

 

CHƯƠNG IV
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG B.O.T VÀ HOÀN TẤT CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

Điều 19. Hợp đồng B.O.T có thể được thảo luận, đàm phán ngay sau khi doanh nghiệp B.O.T hoặc thành viên sáng lập doanh nghiệp B.O.T được chọn như quy định tại Chương II Quy chế này và phải được ký trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư thực hiện dự án B.O. T.

Hợp đồng B.O.T phải bao gồm ít nhất các nội dung theo khung hợp đồng mẫu B.O.T ban hành kèm theo Nghị định này.

 

Điều 20. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ khi ký hợp đồng B.O.T, doanh nghiệp B.O.T phải đặt cọc một khoản tiền bằng 0,5% tổng số vốn đầu tư đối với dự án nhóm A, và 1% tổng số vốn đầu tư đối với dự án nhóm B và C tại ngân hàng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng B.O.T chỉ định.

Số tiền đặt cọc này có thể gộp thành vốn thực hiện dự án B.O.T, nhưng chỉ được rút ra sau khi đã khởi công và đầu tư xây dựng công trình B.O.T đạt trên 1% tổng số vốn đầu tư của dự án.

 

Điều 21. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng dự án, doanh nghiệp B.O.T có thể triển khai các hợp đồng phụ chủ yếu sau đây:

- Hợp đồng bán sản phẩm;

- Hợp đồng cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu;

- Hợp đồng xây lắp;

- Hợp đồng quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng.

 

Điều 22. Công trình xây dựng của dự án B.O.T được miễn giấy phép xây dựng, nhưng trước khi khởi công xây dựng, doanh nghiệp B.O.T phải gửi một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thực hiện dự án đầu tư để kiểm tra, theo dõi và lưu trữ.

 

 

 

 

 

CHƯƠNG V
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

 

Điều 23. Doanh nghiệp B.O.T có thể triển khai thực hiện dự án đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đã được cấp giấy phép đầu tư;

- Hợp đồng B.O.T đã được ký kết;

- Thiết kế kỹ thuật công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T phê duyệt;

- Đã được cấp giấy chứng nhận về giao đất, hoặc thuê đất.

 

Điều 24. Trường hợp dự án B.O.T không được khởi công xây dựng trong thời hạn thoả thuận trong hợp đồng B.O.T, nếu doanh nghiệp B.O. T và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T không có thoả thuận khác, thì dự án B.O.T coi như không thực hiện được và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T sẽ thu số tiền đặt cọc quy định tại Điều 20 Quy chế này nộp vào ngân sách nhà nước, thu hồi giấy phép đầu tư và giấy chứng nhận về giao đất hoặc cho thuê đất.

 

Điều 25. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T có trách nhiệm tổ chức giải toả diện tích đất được giao hoặc được thuê để thực hiện dự án B.O.T.

Việc đền bù và phân chia các chi phí về giải toả đất phải xác địch rõ trong hợp đồng B.O.T.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng vốn ngân sách nhà nước chi trả cho việc đền bù và giải toả mặt bằng, thì phần vốn đó được coi là cổ phần của Nhà nước ở doanh nghiệp B.O.T như quy định tại Điều 8 Quy chế này.

 

Điều 26. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình.

Trường hợp từ chối phê duyệt, thì phải nêu rõ chi tiết cần thay đổi và cách thức bổ sung, thay đổi.

 

Điều 27. Trong quá trình thực hiện đầu tư, doanh nghiệp B.O.T có quyền:

- Tự quyết định về phương thực đấu thầu, chỉ định thầu hoặc tự thực hiện khảo sát, thiết kế công trình;

- Tự quyết định về phương thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc tự thực hiện mua sắm thiết bị, thi công xây lắp, phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án;

- Tự quyết định về phương thức huy động thêm vốn để xây dựng công trình;

- Nếu dự án B.O.T tương đương nhóm A theo phân loại dự án của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và vốn nhà nước góp từ 30% vốn pháp định trở lên thì doanh nghiệp B.O.T thực hiện đầu tư phù hợp với Nghị định 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ.

Điều 28. Doanh nghiệp B.O.T phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T trong giám định kỹ thuật và chất lượng công trình; theo dõi, giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình và toàn bộ công trình đúng theo thiết kế đã được duyệt.

 

Điều 29. Trường hợp có khan hiếm về dịch vụ công ích, như thiếu điện, thiếu nước, v.v... hoặc có hạn chế về đối tượng được sử dụng công trình công cộng, thì doanh nghiệp B.O.T được ưu tiên cung cấp các dịch vụ hoặc được ưu tiên cấp quyền sử dụng các công tình công cộng để thực hiện dự án B.O.T.

Trong trường hợp này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp B.O.T làm các thủ tục và hồ sơ cần thiết để được phép ưu tiên sử dụng dịch vụ và các công trình công cộng.

 

CHƯƠNG VI
TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH

 

Điều 30. Doanh nghiệp B.O.T là tổ chức duy nhất được quản lý và kinh doanh toàn bộ công trình theo hợp đồng đã ký.

 

Điều 31. Giá hoặc phí dịch vụ do doanh nghiệp B.O.T cung cấp được xác định theo nguyên tắc bù đủ chi phí, có tính đến tương quan giá cả thị trường, bảo đảm lợi ích hợp lý của doanh nghiệp B.O.T và người sử dụng.

Mức giá, phí của các sản phẩm, dịch vụ và các khoản thu cụ thể khác do doanh nghiệp B.O.T xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể của thị trường, trừ các trường hợp quy định dưới đây:

- Trường hợp doanh nghiệp B.O.T sản xuất và trực tiếp bán sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước quản lý giá, thì mức giá, phí cụ thể do doanh nghiệp B.O.T xác định hoặc điều chỉnh không được vượt quá khung giá do Nhà nước quy định;

- Trường hợp doanh nghiệp B.O.T sản xuất sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước độc quyền cung ứng và phân phối thông qua các Tổng công ty nhà nước, thì mức giá, phí cụ thể sẽ do doanh nghiệp B.O.T và Tổng công ty nhà nước có liên quan thoả thuận nhưng không được vượt quá mức giá quy định của Nhà nước.

 

Điều 32. Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi và có sự hỗ trợ cần thiết, để doanh nghiệp B.O.T thu đúng, thu đủ giá và phí dịch vụ cũng như các khoản thu hợp pháp khác từ khai thác công trình B.O.T.

Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp B.O.T có quyền yêu cầu Nhà nước hỗ trợ theo quy định của pháp luật để tiến hành thu phí từ kinh doanh công trình B.O.T.

 

Điều 33. Doanh nghiệp B.O.T phải đối xử bình đẳng đối với tất cả các đối tượng sử dụng hợp pháp trong khi cung ứng sản phẩm, dịch vụ.

Nghiêm cấm việc sử dụng quyền kinh doanh công trình B.O.T để đối xử phân biệt hoặc khước từ phục vụ đối với các đối tượng sử dụng.

 

Điều 34. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại các Luật tương ứng, doanh nghiệp B.O.T còn có nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa công trình theo hợp đồng, đã ký kết, bảo đảm công trình vận hành đúng thiết kế;

- Cung ứng sản phẩm, dịch vụ với số lượng và chất lượng như thoả thuận tại hợp đồng B.O.T trong suốt thời gian kinh doanh cho đến khi công trình được chuyển giao;

- Đảm bảo duy trì chế độ sử dụng công trình bình thường như những công trình khác cùng loại trên phạm vi cả nước. Các công tình xây dựng đường giao thông, cầu, bến phà v.v... phải được duy trì sử dụng ở trạng thái 24/24 giờ/ngày trong suốt quá trình kinh doanh.

 

Điều 35. Trong trường hợp xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng chỉ là một trong số các hoạt động kinh doanh đăng ký của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp B.O.T phải lập một chi nhánh riêng thực hiên quản lý kinh doanh công trình B.O.T, mở sổ sách kế toán và hạch toán riêng về xây dựng và kinh doanh dịch vụ công trình B.O.T.

 

CHƯƠNG VII
ƯU ĐàI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP B.O.T

 

Điều 36. Doanh nghiệp B.O.T được hưởng ưu đãi:

1. Miễn, giảm thuế doanh thu (hoặc thuế giá trị gia tăng) theo Luật thuế hiện hành.

2. Thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) áp dụng mức thuế suất thấp nhất theo Luật thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp), thuế lợi tức được miễn trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo kể từ khi dự án đưa vào khai thác có lãi. Các trường hợp giảm 50% từ 6 đến 8 năm áp dụng cho dự án B.O.T tại các vùng lãnh thổ đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định với từng dự án cụ thể.

3. Được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị nhập khẩu sử dụng cho việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án để tạo nên tài sản cố định của doanh nghiệp.

 

Điều 37. Doanh nghiệp B.O.T được miễn trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất được thuê hoặc được giao để thực hiện dự án B.O.T.

 

Điều 38. Khi có nhu cầu vay vốn, doanh nghiệp B.O.T được quyền thế chấp tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật để vay vốn.

Tiền vay được từ việc thế chấp tài sản phải được sử dụng vào mục đích tiếp tục xây dựng và vận hành công trình như quy định trong hợp đồng B.O.T.

 

Điều 39. Trong quá trình xây dựng và kinh doanh công trình, doanh nghiệp B.O.T được mua ngoại tệ để:

- Chi trả tiền thuê thiết bị, máy móc từ nước ngoài;

- Nhập khẩu máy móc thiết bị và các sản phẩm, dịch vụ khác để thực hiện dự án;

- Thanh toán các khoản nợ (gồm cả nợ gốc và lãi) vay nước ngoài.

 

CHƯƠNG VIII
QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
CÓ THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG B.O.T

 

Điều 40. Trong việc phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo hình thức B.O.T, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T thực hiện hai chức năng:

- Là một bên ký hợp đồng với doanh nghiệp B.O.T.

- Là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước hoạt động của công trình B.O.T.

 

Điều 41. Là một bên ký hợp đồng với doanh nghiệp B.O.T, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:

- Đàm phán và quyết định về nội dung thoả thuận trong hợp đồng B.O.T. Trường hợp có vấn đề cần đàm phán và ký kết trong hợp đồng B.O.T vượt quá thẩm quyền của mình, thì trước khi quyết định, cần có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền quyết định về vấn đề đó.

- Thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng B.O.T; phải bồi thường cho doanh nghiệp B.O.T mọi thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ đã cam kết.

- Theo dõi việc thực hiện nội dung hợp đồng B.O.T, đảm bảo doanh nghiệp B.O.T thực hiện đúng cam kết; yêu cầu doanh nghiệp B.O.T bồi thường cho người sử dụng và Nhà nước thiệt hại phát sinh do doanh nghiệp B.O.T không thực hiện đúng hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ đã cam kết.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T là cơ quan nhà nước duy nhất trực tiếp xem xét và giải quyết các vấn đề đã thoả thuận trong hợp đồng B.O.T.

 

Điều 42. Là cơ quan quản lý nhà nước đối với kinh doanh công trình B.O.T, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:

- Đưa ra nghiên cứu tiền khả thi, xác định các tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng dự án B.O.T, về số lượng và chất lượng sản phẩm và dịch vụ; đánh giá sơ bộ tác động của dự án đối với môi trường và môi sinh;

- Cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện nghiên cứu khả thi theo yêu cầu của doanh nghiệp, cá nhân dự định thực hiện dự án B. O.T;

- Lựa chọn doanh nghiệp B.O.T hoặc thành viên sáng lập doanh nghiệp B.O.T;

- Thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình;

- Phối hợp cùng doanh nghiệp B.O.T giám sát chất lượng xây dựng công trình, tiến độ thực hiện công trình, bảo đảm thực hiện đúng theo thiết kế và kế hoạch;

- Giải toả diện tích đất được quy hoạch để thực hiện dự án B.O.T; - Phối hợp hoặc hỗ trợ doanh nghiệp B.O.T hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trong việc xây dựng công trình và kinh doanh, vận hành theo đúng hợp đồng B.O.T;

- Thực hiện hoặc yêu cầu các cơ quan khác của Nhà nước thực hiện các yêu cầu hợp pháp của doanh nghiệp B.O.T trong quá trình xây dựng và kinh doanh công trình B.O.T;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, kể cả việc ban hành những quy chế về cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ từ công trình B.O.T.

 

CHƯƠNG IX
CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH B.O.T

 

Điều 43. Thời hạn của hợp đồng B.O.T và thời điểm mà công tình sẽ được chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước sẽ không thay đổi nếu:

- Công trình B.O.T được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước thời hạn, tổng vốn đầu tư thực hiện đầu tư thấp hơn tổng mức vốn đầu tư của công trình;

- Công trình không được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời hạn thoả thuận, tổng vốn thực hiện đầu tư cao hơn tổng mức vốn đầu tư cho công trình trừ trường hợp có lý do bất khả kháng;

Lý do bất khả kháng bao gồm: bão, lũ lụt, hoả hoạn, động đất, nhà cung cấp thiết bị hoặc tổ chức cấp vốn bị phá sản hoặc những lý do khác theo quyết định của toà án.

 

Điều 44. Trong quá trình kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T và doanh nghiệp B.O.T có thể thoả thuận chuyển giao công trình trước thời hạn cho Nhà nước với điều kiện Nhà nước dành cho doanh nghiệp B.O.T một hoặc một số cơ hội kinh doanh thuận lợi hoặc tài sản và quyền lợi khác để bù đắp phần vốn chưa được thu hồi từ công trình B.O.T.

 

Điều 45. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T đồng thời là cơ quan tiếp nhận chuyển giao công trình. Một năm trước khi hợp đồng B.O.T hết hiệu lực, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp B. O.T thực hiện bảo dưỡng sửa chữa công trình như đã thoả thuận trong hợp đồng B.O.T.

 

Điều 46. Một năm trước khi việc chuyển giao được thực hiện, doanh nghiệp B.O.T phải đăng báo công khai về việc chuyển giao công trình cho Nhà nước, trình tự, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ.

Một tháng trước khi hợp đồng B.O.T hết hiệu lực, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T và doanh nghiệp B.O.T phải hoàn tất việc kiểm kê tài sản và định lại giá trị tài sản cố định, đánh giá việc bảo dưỡng và sửa chữa tài sản cố định trước khi chuyển giao như đã thoả thuận trong hợp đồng B.O.T.

Cơ quan Nhà nước chỉ nhận chuyển giao khi máy móc, thiết bị của công trình đã được bảo dưỡng, sửa chữa như đã thoả thuận.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T không chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp B.O.T, cũng như các hợp đồng mà doanh nghiệp B.O.T đã ký kết với các doanh nghiệp khác, nếu doanh nghiệp B.O.T không có thoả thuận trước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T.

 

Điều 47. Tuỳ điều kiện cụ thể, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T có thể nhận và chuyển giao việc bàn giao công trình B.O.T cho một đơn vị mới quản lý, khai thác. Đơn vị mới có thể là một đoanh nghiệp nhà nước mới thành lập, một doanh nghiệp nhà nước đã được thành lập và đang hoạt động trên lĩnh vực tương tự như doanh nghiệp B.O.T, thuê một doanh nghiệp hoặc một doanh nghiệp B.O.T khác có đủ khả năng tiếp nhận. Quyết định phải được công bố công khai trên báo địa phương và niên yết tại trụ sở doanh nghiệp B.O.T. Từ ngày có quyết dịnh chuyển giao của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T, doanh nghiệp tiếp nhận công trình B.O.T được quyền kinh doanh công trình và chịu trách nhiệm về các hoạt động của doanh nghiệp B.O.T.

 

CHƯƠNG X
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 

Điều 48. Mọi tranh chấp giữa doanh nghiệp B.O.T và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T được giải quyết trước hết thông qua thương lượng, hoà giải.

Trong trường hợp hai bên không hoà giải được thì tranh chấp được đưa ra giải quyết tại Trung tâm trọng tài do hai bên lựa chọn hoặc tại Toà kinh tế. Thủ tục giải quyết tranh chấp thực hiện theo quy định hiện hành tương ứng với mỗi loại cơ quan tài phán.

 

Điều 49. Doanh nghiệp B.O.T có thể chuyển nhượng hợp pháp các quyền hạn và nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng B.O.T cho một doanh nghiệp khác. Việc chuyển nhượng hợp đồng B.O.T và phần góp vốn vào doanh nghiệp B.O.T phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T chấp nhận.

 

Điều 50. Hợp đồng B.O.T chấm dứt hiệu lực do một trong các lý do sau đây:

1. Kết thúc thời hạn đã ghi trong hợp đồng B.O.T;

2. Doanh nghiệp B.O.T có thể chấm dứt hợp đồng B.O.T trước thời hạn với lý do:

- Không được cấp giấy chứng nhận về giao đất hoặc thuê đất đúng thời hạn, hoặc diện tích đất được thuê, được giao ít hơn mức thoả thuận trong hợp đồng B.O.T;

- Không giải toả được diện tích đất đã quy hoạch để thực hiện dự án B.O.T do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T không thực hiện đúng nghĩa vụ thoả thuận trong hợp đồng B.O.T;

- Không nhận được quyền ưu tiên sử dụng các dịch vụ công ích, hoặc các công trình công cộng khác như đã quy định tại Điều 29 Quy chế này.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T huỷ bỏ hợp đồng do thay đổi chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trường hợp hợp đồng B.O.T chấm dứt hiệu lực do các nguyên nhân quy định tại Điểm 2 và 3 của Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T có trách nhiệm bồi hoàn tất cả các chi phí mà doanh nghiệp B.O.T đã chi để thực hiện dự án B.O.T.

 

Điều 51. Việc phá sản doanh nghiệp B.O.T được giải quyết theo các quy định của pháp luật phá sản doanh nghiệp.

 

CHƯƠNG XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 52. Bộ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong khi chưa có danh mục dự án B.O.T, các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động đề xuất, xem xét hoặc chấp thuận các dự án theo đề nghị của doanh nghiệp, cá nhân muốn đầu tư theo hình thức B.O.T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

(MẪU HỢP ĐỒNG)
KHUNG HỢP ĐỒNG B.O.T

 

Ngày tháng năm 1997

I. CĂN CỨ HỢP ĐỒNG

 

- Căn cứ Nghị định số.../CP ngày...tháng 3 năm 1997 của Chính phủ;

- Căn cứ yêu cầu thực hiện quy hoạch phát triển (địa phương, ngành) đã được (tên cơ quan có thẩm quyền) thông qua ngày...tháng... năm

- Căn cứ yêu cầu phục vụ đời sống của nhân dân địa phương.

 

II. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

 

 

III. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG

 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Họ tên người đại diện có thẩm quyền.

- Địa chỉ.

 

2. Doanh nghiệp B.O.T

- Tên doanh nghiệp B.O.T.

- Họ tên chức vụ người đại diện có thẩm quyền.

- Địa chỉ giao dịch của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .... nơi cấp.

Số tài khoản tại ngân hàng.

 

IV. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 

1. Nhiệm vụ mà doanh nghiệp B.O.T phải thực hiện, trong đó xác định rõ:

- Tính chất của công trình (cầu, đường, nhà máy điện, cảng v. v ...)

- Tổng mức vốn đầu tư ước tính.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình.

- Loại công nghệ và thiết bị dự tính sử dụng xây dựng và lắp đặt công trình.

- Loại dịch vụ và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của công trình.

 

2. Yêu cầu thiết kế kỹ thuật công trình

- Tổ chức khảo sát.

- Người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế.

- Thời gian thiết kế.

- Yêu cầu về mức độ chi tiết của thiết kế. - Tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế.

 

3. Quyền và trách nhiệm về cấp đất, cho thuê đất và bàn giao đất xây dựng công trình.

- Địa điểm, xác định rõ địa giới hành chính.

- Diện tích và loại đất được cấp hoặc được thuê, mục đích sử dụng.

- Thực hiện thủ tục về thuê đất hoặc xin cấp đất.

- Giải toả và đền bù về đất, thời hạn giải toả, trách nhiệm giải toả, trách nhiệm trong việc đền bù, thực trạng về diện tích đất khi thuê hoặc được giao.

- Thời hạn được thuê hoặc được cấp.

- Giá thuê đất hoặc tiền về cấp đất, chế độ miễn, giảm, mức giảm giá thuê đất hoặc giảm tiền trả về cấp đất.

 

4. Tiến độ thực hiện xây dựng công trình.

- Thời gian thực hiện đầu tư và thời điểm bắt đầu khai thác sử dụng công trình B.O.T.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong tổ chức quản lý xây dựng, lắp đặt công trình.

 

5. Tiêu chuẩn chất lượng, giám sát, kiểm tra chất lượng công trình B.O.T.

 

6. Tổ chức khai thác, sử dụng công trình B.O.T.

- Chế độ tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, nguyên tắc định giá, phí, mức giá ban đầu, nguyên tắc điều chỉnh giá và phí, quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc chấp hành các công việc nói trên.

 

7. Tiêu chuẩn sử dụng, nghĩa vụ đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng công ty B.O.T.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình B.O.T, chế độ bảo dưỡng. (Định kỳ sửa chữa, bảo dưỡng, mức độ sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, trường hợp sửa chữa, bảo dưỡng đột xuất, hình thức và cách thức sửa chữa, v.v...).

8. Các biện pháp và nghĩa vụ của các bên trong bảo vệ môi trường và môi sinh.

 

9. Chế độ ưu đãi cụ thể đối với doanh nghiệp B.O.T liên quan đến thực hiện dự án B.O.T.

- Thời hạn miễn, giảm thuế lợi tức.

- Thời hạn miễn, giảm thuế doanh thu.

- Miễn thuế nhập khẩu áp dụng theo Điều... Quy chế B.O.T ban hành kèm theo Nghị định số ... CP ngày ... tháng 3 năm 1997. (Kèm theo danh mục và số lượng thiết bị, hàng hoá miễn thuế nhập khẩu).

- Các ưu đãi, ưu tiên và hỗ trợ khác (ưu tiên được cấp nước, cấp điện, hình thức, mức độ và điều kiện hỗ trợ trong việc thu phí v.v...).

 

10. Chế độ kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Mục đích kiểm tra.

- Đối tượng kiểm tra, giám sát.

- Hình thức kiểm tra, giám sát (định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm, đột xuất, lý do kiểm tra, giám sát đột xuất).

- Quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát.

 

11. Quy định về chuyển nhượng hợp đồng.

- Quy định về quyền và điều kiện thay đổi cổ đông, hoặc thành viên doanh nghiệp B.O.T.

- Quy định về quyền và điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ hợp đồng B.O.T, trình tự và thủ tục chuyển nhượng (ví dụ chuyển nhượng phần liên quan đến khảo sát, thiết kế, xây dựng, hoặc chuyển nhượng phần liên quan đến khai thác và quản lý kinh doanh dịch vụ v.v...)

 

12. Bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng.

- Những lý do hoặc điều kiện dẫn tới phải điều chỉnh, bổ sung sửa đổi nội dung hợp đồng B.O.T, thủ tục tiến hành điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi.

 

13. Chấm dứt hợp đồng và việc xử lý kết quả của việc chấm dứt hợp đồng.

- Do hợp đồng hết hiệu lực.

- Những trường hợp bất khả kháng (định rõ các trường hợp này).

- Các trường hợp khác (định rõ).

 

14. Xử lý tranh chấp hợp đồng

 

15. Những quy định về chuyển giao.

Thời gian, điều kiện, thủ tục, trình tự và tổ chức thực hiện chuyển giao:

- Đối với trường hợp chuyển giao do hợp đồng B.O.T hết hiệu lực. - Đối với trường hợp chuyển giao trước thời hạn theo thoả thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp B.O.T.

 

16. Các phụ lục kèm theo

 

17. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành (số bản) bằng tiếng Việt và có giá trị như nhau: nơi lưu giữ các bản hợp đồng.

 

Hợp đồng này ký ngày...tháng...năm....dưới sự làm chứng của:

1.

2.

3.

 

Ngày....tháng....năm 199...

 

Đại diện doanh nghiệp B.O.T Đại diện cơ quan nhà nước

có thẩm quyền

ký kết hợp đồng B.O.T

Thuộc tính văn bản
Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 77/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 18/06/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------
No. 77/CP
Hanoi, June 18, 1997

 
DECREE
PROMULGATING THE REGULATION ON INVESTMENT IN THE FORM OF BUILD-OPERATE-TRANSFER (B.O.T) CONTRACT APPLICABLE TO DOMESTIC INVESTMENT
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,
DECREES:
Article 1.- To promulgate together with this Decree the "Regulation on Investment in the Form of Build-Operate-Transfer (B.O.T) Contract applicable to the domestic investment.
Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its signing. The earlier stipulations which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 3.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

REGULATION
ON DOMESTIC INVESTMENT IN THE FORM OF BUILD- OPERATE- TRANSFER (B.O.T.) CONTRACTS
(Issued together with Decree No.77-CP of June 18, 1997 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- Interpretation of terms:
1. A Build-Operate-Transfer (B.O.T.) project is an investment project for the construction of a works which is managed and operates for business; the collection of service charges on its use is estimated to recover the capital and gain profits within a period; upon the expiry of the contract, such works shall be transferred to the State for further management and use without reimbursement.
2. A B.O.T. enterprise is an owner of investment that manages the construction and operation of one or more B.O.T. projects.
A B.O.T. enterprise may be an enterprise that has been lawfully established and is operating, irrespective of its economic sector and organizational form, or an enterprise newly established by a number of selected enterprises and/or individuals as prescribed in Chapter II of this Regulation.
A newly established B.O.T. enterprise may be a cooperative, a private enterprise, a limited liability company or a stock company.
3. The State agency competent to sign the B.O.T. contract is the parent Ministry, or the Peoples Committee of the province or city directly under the Central Government, that is assigned by the Prime Minister to sign B.O.T. contracts and exercise State management over operation of the B.O.T. works of group A projects; the Peoples Committee of the province or city directly under the Central Government or the district Peoples Committee appointed by the Peoples Committee of the province or city directly under the Central Government as the State agency competent to sign B.O.T. contracts for other projects.
The appointed Ministries or the Peoples Committee of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to directly sign B.O.T. contracts and take responsibility as the competent State agencies defined in Chapter VIII of this Regulation.
4. A B.O.T. contract is an agreement with tenets defined in Article 19 of this Regulation, which is signed between a B.O.T. enterprise and a State agency competent to sign the B.O.T. contract which shall serve as legal basis for the implementation of the B.O.T. project.
5. A sub-contract is a contract between a B.O.T. enterprise and the contractor(s) (if any) for the construction of each item of the B.O.T. project.
Article 2.- The State encourages and supports domestic enterprises and individuals to invest in building and operating socio-economic infrastructure projects as well as production, business and public service projects in the form of B.O.T. contracts in the following fields:
1. Highways, inter-provincial and inter-district roads;
2. Bridges, quays, sea ports and river ports, ferries, bus terminals;
3. Store houses and facilities, markets or trade centers;
4. Clean water treatment and supply facilities;
5. Waste treatment systems in cities, industrial parks and population centers;
6. Power generation and supply;
7. Parks, recreation centers, sports and culture centers;
8. Schools, vocational training schools, hospitals, clinics;
9. Housing projects;
10. Production, business and public services;
11. Other fields of the economy and social services.
Article 3.- Annually, basing themselves on the socio-economic development planning and targets, the Government, the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall announce lists of B.O.T. projects to call for investment and encourage enterprises and individuals to propose investment projects for inclusion into the lists of B.O.T projects.
Every 6 months, the lists of national and local B.O.T. projects shall be announced on the mass media, including central or local daily newspapers for three consecutive issues.
The Prime Minister shall publish the lists of group A projects and appoint competent State agencies to sign B.O.T. contracts. The Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall issue the lists of group B and group C projects and appoint competent State agencies to sign B.O.T. contracts.
The Prime Minister, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government may consider and approve projects not on the already issued lists of B.O.T. projects.
Article 4.- To be included in the list of B.O.T projects, an investment project must meet the following conditions:
- To conform with the territorial or branch development planning already ratified by the competent authority.
- The projects pre-feasibility study or economic-technical study (commonly called as pre-feasibility study) has been approved in writing.
- Ensuring the environmental protection standard as prescribed by the State.
- Able to recover capital and make profits.
Article 5.- Competence to ratify the pre-feasibility study:
- The Prime Minister shall, within 20 days from the date of receiving the full dossier, approve the pre-feasibility study of group A projects at the proposals of the Ministry of Planning and Investment and the parent Ministry.
- The Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall, within 30 days from the date of receiving the full dossier, evaluate and approve the pre-feasibility studies of group B and C projects.
The Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall approve the pre-feasibility studies of group B projects only after consulting the Ministry of Planning and Investment and the parent Ministry; for a project involving more than one provinces, the agreement of the Peoples Committee of the concerned province is required.
Article 6.- Sources of capital for the implementation of B.O.T. projects:
1. A B.O.T. project shall be implemented with one of the following sources of capital:
- 100% non-State budget capital, including borrowed capital from inside and outside the country.
- Capital contributed by the State budget, enterprises and/or individuals, including borrowings from inside and outside the country.
2. For each B.O.T. project, the capital owned by the B.O.T. enterprise must represent at least 30% of the total investment capital for the implementation of the B.O.T. project.
Article 7.- Fields prioritized for B.O.T. projects to be implemented with non-State budget capital:
1. Roads leading to tourist centers, sea or river ports, railway stations and airports;
2. Bridges on the above-said transport routes;
3. Markets and trade centers, recreation centers and parks in population areas;
4. The electricity and water supply for industrial parks; and other infrastructure facilities in direct service of industrial parks;
5. The building of schools, vocational training schools, hospitals and clinics.
Article 8.- Where a contribution of the State budget capital is needed, including capital for compensation and site clearance for the implementation of a B.O.T. project, the competence to decide the capital contribution is determined as follows:
1. The Prime Minister shall decide the contribution of investment capital for the implementation of group A projects at the proposal of the Ministry of Planning and Investment;
2. The Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall decide the contribution of investment capital for the implementation of group B and C projects.
3. The State budget capital contributed for the implementation of a B.O.T. project shall be considered the States shares at the B.O.T. enterprise.
Depending on the competence to decide the contribution of capital for the implementation of a B.O.T. project, the Prime Minister or the President of the Peoples Committee of the province or city directly under the Central Government shall appoint a representative as the States owner of the above-said shares in accordance with the provisions of Chapter VII of the Law on State Enterprises promulgated on April 20, 1995.
The amount and form of capital contribution shall be decided depending on each B.O.T. project.
Chapter II
SELECTION OF THE B.O.T. ENTERPRISE OR FOUNDING MEMBERS OF THE B.O.T. ENTERPRISE
Article 9.- An enterprise or individual wishing to invest in the implementation of a B.O.T. project shall have to send to the competent State agency one set of dossier, including:
- A self-introduction of its/his/her professional, financial, technical capability and experiences; the recommendations of contractors to be hired to supply the required services;
- The plan for capital mobilization;
- Written commitments of banks or other capital providers for the implementation of the B.O.T. project.
- The report on business results, the inventory of assets of the previous year, if it is an operating enterprise.
Article 10.- The State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have the right to request other necessary information to clarify issues on the enterprises financial capability and capability to mobilize capital and organize the management and other issues, if necessary.
Article 11.- The State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have to consider the dossier and verify the applicants capability to implement the B.O.T. project, and select an enterprise or individual by sending it/him/her a certificate of capacity for the implementation of the B.O.T. project within 30 days from the date of receiving the full dossier as prescribed in Articles 9 and 10 of this Regulation; in case of refusal, the reasons must be clearly stated.
Article 12.- Before making decision, the State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have:
- To inspect the veracity of each document in the dossier defined in Article 9 of this Regulation.
- To consider, evaluate the financial capability as well as managerial capacity of organization(s) and/or individual(s) that commit themselves to lending capital and of organizations expected to be hired for construction or supply of relevant services.
Article 13.- The enterprise selected for the implemention of a B.O.T. project, or group of enterprises and/or individuals selected to be the founding members of a B.O.T. enterprise must meet the following conditions:
- To ensure the timely and adequate mobilization of capital needed for the complete construction of the project;
- To have technicians and managerial personnel with good knowledge and experiences in the management of construction and exploitation of projects.
In cases where the enterprise or individual wishing to invest in the B.O.T. project fails to have enough technical workers and managerial staff, it must nominate another organization or individual that meets the prescribed technical and managerial qualifications to be hired to perform relevant services and work.
The enterprise or individual that has proposed the B.O.T. project shall be given priority in consideration and selection for the implementation of such project.
Article 14.- In cases where 2 or more enterprises, groups of enterprises and/or individuals want to implement the same B.O.T. project, a bid shall be organized to select the B.O.T. enterprise or founding members of the B.O.T. enterprise.
The order, procedures and mode for the selection of investment partner(s) shall comply with the Regulation on Bidding issued together with Decree No.43-CP of July 16, 1996.
Chapter III
ESTABLISHMENT, BUSINESS REGISTRATION OF THE B.O.T. ENTERPRISE AND APPLICATION FOR INVESTMENT LICENSE TO IMPLEMENT THE B.O.T. PROJECT
Article 15.- If it is necessary to set up a new B.O.T. enterprise, the establishment and business registration procedures shall comply with the provisions of the relevant laws (the Corporate Law, the Law on Private Enterprises, the Law on Cooperatives) and the related legal documents guiding the enforcement thereof.
A dossier of application for the establishment of a B.O.T. enterprise includes also the certificate of capacity for the implementation of the B.O.T. project as stipulated in Article 11 of this Regulation.
Article 16.- In cases where a new B.O.T. enterprise is not set up and an enterprise which has been already established and operating is selected to implement the B.O.T. project, the latter shall have to make an additional business registration at the agency that has granted it a business registration certificate, as prescribed by law.
A dossier for additional business registration must include the certificate of capacity for the implementation of the B.O.T. project as mentioned in Article 11 of this Regulation.
Article 17.- The application for investment license to implement a B.O.T. project of group A shall be conducted after the B.O.T. enterprise has registered its business or made the additional business registration.
With regard to B.O.T. investment projects of group B and group C, the application for investment licenses may be conducted simultaneously with the application for the establishment of enterprises or the additional business registration.
Article 18.- The competence to allow investment and grant investment licenses, the investment application dossiers, order, procedures and time-limit for the granting of licenses, and the contents of an investment license for the implementation of B.O.T. projects without using State capital shall comply with the provisions on domestic investment projects provided for in the Regulation on the Management of Investment and Construction issued together with Decree No.42-CP of July 16, 1996 and the relevant guiding documents.
Chapter IV
THE SIGNING OF THE B.O.T. CONTRACT AND THE COMPLETION OF PREPARATION FOR INVESTMENT
Article 19.- A B.O.T. contract may be discussed and negotiated right after the B.O.T. enterprise or founding members of the B.O.T. enterprise is(are) selected in accordance with the provisions of Chapter II of this Regulation and must be signed within 7 days after the granting of the investment license for the implementation of the B.O.T. project.
A B.O.T. contract must include at least the main contents of the model B.O.T. contract issued together with this Decree.
Article 20.- Within 7 days after signing a B.O.T. contract, the B.O.T. enterprise shall have to deposit an amount of money equal to 0.5% of the total investment capital for group A projects and 1% of the total investment capital for group B and C projects at the bank nominated by the State agency competent to sign the B.O.T. contract.
The deposit may be included in the capital for the implementation of the B.O.T. project and shall be withdrawn only after the construction has started and the investment in the construction of the B.O.T. project has accounted for more than 1% of the total investment capital of the project.
Article 21.- Depending on concrete conditions of each project, a B.O.T. enterprise may sign the following major sub-contracts:
- Sub-contracts on the sale of products;
- Sub-contracts on the supply of materials and fuel;
- Sub-contracts on construction and installation;
- Sub-contracts on the project management, operation, preservation and maintenance.
Article 22.- A construction permit is not required for the construction of a B.O.T. project provided that before starting the construction, the B.O.T. enterprise sends a dossier of the projects technical design to the Peoples Committee of the province or city directly under the Central Government, where the project is to be implemented, for inspection, supervision and file keeping.
Chapter V
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT
Article 23.- A B.O.T. enterprise may deploy the implementation of the investment project when the following conditions are met:
- Having been granted the investment license;
- A B.O.T. contract has been signed;
- The projects technical design has been approved by the State agency competent to sign the B.O.T. contract;
- Having been granted a certificate of land assignment or land lease.
Article 24.- In cases where the construction of a B.O.T. project fails to start within the time-limit stated in the B.O.T. contract, if the B.O.T. enterprise and the State agency competent to sign the B.O.T. contract have not otherwise agreed upon, the B.O.T. project shall be considered unimplemented and the State agency competent to sign the B.O.T. contract shall remit the deposited money prescribed in Article 20 of this Regulation into the State budget, withdraw the investment license and the land assignment or land lease certificate.
Article 25.- The State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have to organize the site clearance in the area of land assigned or leased for the implementation of the B.O.T. project.
The compensation and site clearance expenses must be clearly stated in the B.O.T. contract.
In cases where the competent State agency uses State budget capital to pay for the compensation and site clearance expenses, such capital shall be considered the States shares at the B.O.T. enterprise as stipulated in Article 8 of this Regulation.
Article 26.- The State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have to organize the evaluation and ratification of the projects technical design.
In case of non-ratification, the required specific changes must be stated clearly together with the way of making supplements or amendments thereto.
Article 27.- In the process of investment implementation, a B.O.T. enterprise shall have the rights:
- To decide on its own the mode of bidding, the appointment of bidders, or to conduct survey or design the project by itself;
- To decide on its own the mode of bidding, the appointment of bidders, or to procure equipments, conduct the construction and installation or management of the project by itself;
- To decide on its own the mode of mobilizing additional capital for the construction of the project;
- If the B.O.T. project is similar to a group A project as classified in the Regulation on the Management of Investment and Construction and the State capital contribution represents 30% or more of the prescribed capital, the B.O.T. enterprise shall implement the investment in accordance with Decree No.42-CP of July 16, 1996 of the Government.
Article 28.- The B.O.T. enterprise shall coordinate with the State agency competent to sign the B.O.T. contract in evaluating the projects technical matters and quality; monitoring and supervising the construction and the after-test acceptance of the projects items as well as the whole project in accordance with the ratified design.
Article 29.- In case of a scarcity of public utility services such as the supply of electricity, water... or only a limited number of objects entitled to use the public utilities, the B.O.T. enterprise shall be given priority to provide services or to use public utilities to implement the B.O.T. project.
In this case, the State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have to support the B.O.T. enterprise in filling procedures and making the necessary dossier for priority use of services and public utilities.
Chapter VI
ORGANIZATION OF BUSINESS MANAGEMENT
Article 30.- The B.O.T. enterprise is the only organization assigned to manage and operate the whole project in accordance with the signed contract.
Article 31.- Prices or charges of services provided by the B.O.T. enterprise shall be determined on the principle of making up for all expenses taking into account the market prices, the legitimate interests of both the B.O.T. enterprise and the service user(s).
The project prices and service charges and other collections shall be determined and readjusted by the B.O.T. enterprise, depending on concrete conditions of the market, except for the following cases:
- If the B.O.T. enterprise directly manufactures and directly sells products and provides services, which are included in the list of products and services with their prices managed by the State, the prices and charges set or readjusted by the B.O.T. enterprise must not exceed the price ceiling set by the State;
- If the B.O.T. enterprise manufactures products or provides services, which are supplied and distributed exclusively by the State through State corporations, the specific prices and charges shall be agreed upon by the B.O.T. enterprise and the concerned State corporation but must not exceed those set by the State.
Article 32.- The Government, the Peoples Committees of all levels shall create favorable conditions and provide support for B.O.T. enterprises to properly and fully collect prices and service charges and other lawful collections from the operation of the B.O.T. projects.
In case of necessity, B.O.T. enterprises shall have the right to request support from the State in accordance with the provisions of law so that they may collect charges from the operation of B.O.T. projects.
Article 33.- When supplying its products or providing its services, a B.O.T. enterprise shall have to treat all lawful users of such products and services on an equal footing.
It is strictly forbidden to use the right of operating a B.O.T. project to discriminate against the service users or deny them the services.
Article 34.- In addition to the obligations prescribed in the relevant laws, a B.O.T. enterprise shall also have:
- To conduct the periodical maintenance and repair of the project as prescribed by the already signed contract to ensure the projects operation according to design;
- To supply products and services with the quantity and quality agreed upon in the B.O.T. contract throughout the whole business process till the delivery of the project;
- To observe the regulations on regular use of the project like others of the same type throughout country. The roads, bridges, ferries... under construction must ensure round-the-clock use during the whole business process.
Article 35.- In cases where the construction and operation of an infrastructure project is only one of the registered business activities of a B.O.T. enterprise, such enterprise shall have to set up a separate branch for the management of the business of the B.O.T. project, open accounting books and conduct separate business cost-accounting regarding the construction and operation of the B.O.T. projects services.
Chapter VII
PRIVILEGES FOR B.O.T. ENTERPRISES
Article 36.- A B.O.T. enterprise shall be eligible for:
1. The exemption or reduction of turnover tax (or the value added tax) in accordance with the current tax legislation.
2. The lowest turnover tax (or enterprise income tax) rate as prescribed by the Law on Turnover Tax (or the Law on Enterprise Income Tax); the turnover tax exemption for the first two years and a 50% reduction of the tax for 4 subsequent years after the project is put into use and yields profits. The 50% tax reduction for 6 to 8 years applied to B.O.T. projects in special territorial areas shall be decided on a case-by-case basis by the Prime Minister.
3. The exemption from or reduction of the import tax on machinery and equipment imported for the investment preparation and the implementation of the project and to create the enterprises fixed assets.
Article 37.- The B.O.T. enterprise is exempt from the payment of land rent as prescribed by the land legislation for the land areas assigned or leased to it for the implementation of the B.O.T. project.
Article 38.- To borrow capital, a B.O.T. enterprise is entitled to mortgage assets under its ownership and the land use right as prescribed by law.
All borrowings with the mortgage of assets must be used to continue the construction and operation of the project in accordance with the B.O.T. contract.
Article 39.- In the course of building and operating the project, a B.O.T. enterprise is allowed to buy foreign currencies to:
- Pay for the equipment and machinery rent from overseas;
- Import machinery and equipment and other products and services for the implementation of the project;
- Pay foreign debts (including both principal and interests).
Chapter VIII
POWERS AND RESPONSIBILITIES OF THE STATE AGENCIES COMPETENT TO SIGN B.O.T. CONTRACTS
Article 40.- In the development of socio-economic infrastructures in the B.O.T. form, a State agency competent to sign a B.O.T. contract shall have two following tasks:
- Acting as a party signing the contract with the B.O.T enterprise.
- Acting as the agency that exercises State management over the operation of the B.O.T. project.
Article 41.- As a party signing the contract with the B.O.T. enterprise, the State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have the following rights and obligations:
- To negotiate and make decision on contents of the B.O.T. contract. In cases where an issue to be negotiated and included in a B.O.T. contract is beyond its competence, such agency must consult the agency competent to decide the said issue before making decision.
- To strictly and fully perform obligations prescribed in the B.O.T. contract; to compensate the B.O.T. enterprise for any damage caused by the non-performance or improper performance of the obligations as committed.
- To supervise the performance of the B.O.T. contract so as to ensure that the B.O.T. enterprise abides by its commitments; to request the B.O.T. enterprise to pay compensation to the user(s) and the State for damage caused by the B.O.T. enterprises non-performance or improper performance of obligations as committed.
The agency competent to sign the B.O.T. contract is the only State agency that shall directly consider and solve issues already agreed upon in the B.O.T. contract.
Article 42.- As an agency performing the State management over the operation of the B.O.T. project, the State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have the following rights and obligations:
- To make the pre-feasibility study, determine the minimum criteria on the quality of a B.O.T. project as well as on the quantity and quality of products and services; to make preliminary evaluation of the projects impacts on the environment and ecology;
- To provide necessary information for conducting the feasibility study at the request of the enterprise or individual that wishes to carry out a B.O.T. project.
- To select the B.O.T. enterprise or its founding members;
- To evaluate and ratify the projects technical design;
- To coordinate with the B.O.T. enterprise in controlling the projects construction quality, the construction tempo, in accordance with the design and plan;
- To clear the site of the area already planned for the implementation of the B.O.T. project;
- To coordinate with or support the B.O.T. enterprise in completing the pre-investment procedures, in building and operating the project in accordance with the B.O.T. contract;
- To meet or request other State agencies to meet the legitimate demands of the B.O.T. enterprise in building and operating the B.O.T. project;
- To perform other tasks prescribed by law, including the issue of regulations on the supply and use of products and services from the B.O.T. project.
Chapter IX
TRANSFER OF THE B.O.T. PROJECT
Article 43.- The duration of a B.O.T. contract and the time for the transfer of the project to the State without compensation shall not be changed, if:
- The B.O.T. project is completed and put into use before schedule and the total actual investment capital is lower than the total projected investment capital;
- The project is not completed and put into use on schedule as agreed upon and the total actual investment capital is higher than the total projected investment capital, except for cases of force majeure;
Cases of force majeure include: storm, flood, fire, earthquake, the bankruptcy of the equipment supplier or the capital provider and other causes by court decisions.
Article 44.- In the business process, the State agency competent to sign the B.O.T. contract and the B.O.T. enterprise may agree on the transfer of the project to the State before schedule, provided that the State gives the B.O.T. enterprise one or a number of favorable business opportunities or assets and other interests to make up for the amount of capital that has not been recovered from the B.O.T. project.
Article 45.- The State agency competent to sign the B.O.T. contract shall be, at the same time, the agency that takes over the transferred project. One year before the expiry of the B.O.T. contract, the State agency competent to sign the B.O.T. contract shall send a written notice, requesting the B.O.T. enterprise to conduct the maintenance and repair of the project as agreed upon in the B.O.T. contract.
Article 46.- One year before the transfer of a B.O.T. project, the B.O.T. enterprise shall have to announce in the press the transfer of the project to the State as well as the order, procedures and time-limit for the contract liquidation and settlement of debts.
One month before the expiry of the B.O.T. contract, the State agency competent to sign the B.O.T. contract and the B.O.T. enterprise shall have to complete the inventory of assets and re-evaluate the fixed assets, assess the maintenance and repair of fixed assets before the transfer as agreed upon in the B.O.T. contract.
The State agency shall take over the project only after its machinery and equipment have gone through the maintenance and repair as agreed upon.
The State agency competent to sign the B.O.T. contract shall not take responsibility for the debts of the B.O.T. enterprise as well as for the contracts signed by the B.O.T. enterprise with other enterprises, if it is not so agreed in advance by the B.O.T. enterprise and the State agency competent to sign the B.O.T. contract.
Article 47.- Depending on concrete conditions, the State agency competent to sign the B.O.T. contract may take over and assign the transferred B.O.T. project to a new unit for management and operation. This unit may be a newly established State enterprise, a State enterprise which has been already established and operating in a domain similar to that of the B.O.T. enterprise, a hired enterprise or any other enterprise capable of taking over the project. The decision thereon must be announced on local newspapers and posted at the head office of the B.O.T. enterprise. After the issue of the transfer decision of the State agency competent to sign the B.O.T. contract, the enterprise assigned to take over the B.O.T. project shall be entitled to begin its business and take responsibility for the operation of the B.O.T. enterprise.
Chapter X
OTHER PROVISIONS
Article 48.- Any dispute between a B.O.T. enterprise and the State agency competent to sign the B.O.T. contract must be settled, first of all, through negotiation and reconciliation.
If the two parties fail in their negotiation, the dispute shall be settled by an Arbitration Center selected by the two parties or at the Economic Court. The procedures for the settlement of disputes shall comply with the current regulations, depending on the type of the juridical body.
Article 49.- A B.O.T. enterprise may lawfully transfer its powers and obligations prescribed in the B.O.T. contract to another enterprise. The transfer of a B.O.T. contract and the capital contributed to the B.O.T. enterprise must be approved by the State agency competent to sign the B.O.T. contract.
Article 50.- A B.O.T. contract shall terminate in one of the following cases:
1. The contracts duration has expired;
2. A B.O.T. enterprise may terminate a B.O.T. contract ahead of time for the following reasons:
- It is not granted in time the land assignment or land lease certificate or the assigned or the leased land area is smaller than the area agreed upon in the B.O.T. contract;
- It is unable to clear the site already planned for the implementation of the B.O.T. project due to the improper performance of the obligations agreed upon in the B.O.T. contract by the State agency competent to sign the B.O.T. contract;
- It is not given priority in using public utility services or other public facilities provided for in Article 29 of this Regulation.
3. The State agency competent to sign the B.O.T. contract cancels such contract due to changes in the socio-economic development strategy and plan.
In cases where a B.O.T. contract ceases to be effective due to causes stipulated in Points 2 and 3 of this Article, the State agency competent to sign the B.O.T. contract shall have to refund all the costs that the B.O.T. enterprise has paid for the implementation of the B.O.T. project.
Article 51.- The bankruptcy of a B.O.T. enterprise shall be handled in accordance with the Law on Bankruptcy of Enterprises.
Chapter XI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 52.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall, within the ambit of their competence, have to implement this Regulation.
Pending a list of the B.O.T. projects, the parent ministries, the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall propose or consider and ratify projects at the requests of the enterprises and/or individuals wanting to make investment in the B.O.T. form.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!