Chỉ thị 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai một số công việc thực hiện Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 264/TTg NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VÀ PHÁT TRIỂN
MỘT SỐ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ
KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT,
KHU CÔNG NGHỆ CAO

 

Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (KCN) đã được ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ. Nhằm bảo đảm thi hành Quy chế này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như sau:

 

1. Căn cứ vào nội dung của quy chế này các cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành theo sự phân công sau:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các điều kiện về hình thành KCN; hướng dẫn lập mẫu hồ sơ dự án thành lập KCN, Công ty phát triển hạ tầng KCN, doanh nghiệp KCN; mẫu giấy phép đầu tư của các dự án đầu tư nước ngoài vào KCN và điều lệ mẫu về quản lý KCN.

b) Bộ Xây dựng ban hành văn bản quy định về thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án nhóm B đối với đầu tư nước ngoài, dự án nhóm B và C đối với đầu tư trong nước và Điều lệ mẫu về quản lý xây dựng KCN.

c) Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam ban hành quy định danh mục ngành nghề công nghiệp được khuyến khích, hạn chế hoặc cấm đầu tư vào KCN trong từng thời kỳ phù hợp với sự phát triển công nghiệp và đặc điểm của từng KCN.

d) Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành văn bản quy định danh mục ngành nghề công nghiệp và công nghệ ưu tiên đầu tư vào khu công nghệ cao.

e) Bộ Thương mại ban hành văn bản uỷ quyền cho các ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch xuất, nhập khẩu cho các doanh nghiệp KCN

g) Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam ban hành văn bản quy định chung về chế độ tiền lương của công chức, viên chức; tổ chức bộ máy, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; thủ tục bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; thủ tục xét duyệt biên chế hàng năm của Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh.

h) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại ban hành văn bản xác định danh mục sản phẩm công nghệp được phép tiêu thụ tại thị trường Việt Nam cho từng KCN trong từng thời kỳ phù hợp với tình hình phát triển sản xuất vào thị trường trong nước.

i) Bộ khoa học, Công nghệ và môi trường phối hợp với các Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật ban hành văn bản quy định về nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng.

k) Tổng cục địa chính ban hành văn bản quy định thủ tục đăng ký và cấp giấy đăng ký thuê lại đất trong KCN giữa doanh nghiệp khu công nghiệp và công ty phát triển hạ tầng KCN.

l) Tổng cục Hải quan ban hành văn bản quy định thủ tục hải quan đơn giản, thuận tiện đối với việc mua nguyên liệu, vật tư, hàng hoá từ thị trường nội địa vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và việc tiêu thụ phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa.

 

2. Các cơ quan xác định phạm vi uỷ quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCN trong phạm vi quyền hạn của mình; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xem xét, uỷ quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh cấp giấy chứng chỉ xuất xứ hàng hoá cho các doanh nghiệp KCN.

 

3. Các cơ quan chuyên ngành thương mại, tài chính, hải quan, công an và các chuyên ngành cần thiết khác đặt cơ quan đại diện đủ thẩm quyền giải quyết trực tiếp công việc tại từng KCN hoặc từng cụm KCN (trong trường hợp chưa thực hiện việc uỷ quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ của chuyên ngành đó, kể cả việc cấp giấy chứng chỉ xuất xứ hàng hoá).

 

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Nghị định ban hành Quy chế KCN có hiệu lực, các cơ quan nêu trên phải hoàn thành công việc nêu tại mục 1 của Chỉ thị này.

Giao Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện việc ban hành các văn bản hướng dẫn và các nội dung quy định tại mục 2 và 3 của Chỉ thị này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai một số công việc thực hiện Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 264/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/04/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Doanh nghiệp , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 264-TTg
Hanoi, April 24, 1997

 
DIRECTIVE
ON THE ISSUE OF GUIDING DOCUMENTS AND THE PERFORMANCE OF A NUMBER OF TASKS IN IMPLEMENTATION OF THE REGULATION ON INDUSTRIAL ZONES, EXPORT PROCESSING ZONES AND HIGH-TECH ZONES
The Regulation on industrial zones, export processing zones and high-tech zones (IZs) was issued together with Decree No. 36-CP of April 24, 1997 of the Government. To ensure the implementation of this Regulation, the Prime Minister hereby instructs the Ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government to attend to the following:
1. On the basis of the contents of this Regulation, the concerned agencies shall issue documents to provide detailed guidance for the implementation of the Regulation. More concretely:
a/ The Ministry of Planning and Investment shall provide guidance on the conditions for forming an IZ; the drawing up of a project dossier for setting up of an IZ, IZ infrastructure development companies and IZ enterprises; the model investment licenses of foreign investment projects in IZs and the model Regulation on the management of the IZ(s).
b/ The Ministry of Construction shall issue guiding documents for the evaluation of the technical designs of Group B projects with regard to foreign investment, Group B and Group C projects with regard to domestic investment and the model Regulation on the management of the construction of the IZ(s).
c/ The Ministry of Industry shall assume the main responsibility and coordinate with the Vietnam Board of Management of the IZs in issuing the list of industries the investment of which in the IZs is encouraged, restricted or banned in each period in conformity with the industrial development and characteristics of each IZ.
d/ The Ministry of Science, Technology and Environment shall issue documents on the list of the industries and technologies the investment of which in the high-tech zone(s) shall be given priority.
e/ The Ministry of Trade shall issue documents authorizing the provincial Boards of Management of the IZ(s) to consider and approve the import and export plans of the IZ enterprises.
f/ The Government Commission on Organization and Personnel shall assume the main responsibility and coordinate with the Vietnam Board of Management of the IZs in issuing documents to lay down the general provisions on the system of salaries and wages of Government officials and employees; the organizational apparatus, personnel training and fostering; procedures for the appointment of leading officials; procedures for considering and approving the annual payroll of the provincial Boards of Management of the IZs.
g/ The Ministry of Planning and Investment shall assume the main responsibility and coordinate with the Ministry of Trade in issuing documents on the list of the industrial products of each industrial zone allowed to be consumed on the Vietnamese market in each period suitable to the situation of the production development and the domestic market.
h/ The Ministry of Science, Technology and Environment shall coordinate with the Ministries managing the economic-technical branches in issuing documents on the import of used equipment.
i/ The National Land Administration shall issue documents providing for the registration procedures and the granting of registration papers for the sub-lease of land in industrial zones between the enterprises and the infrastructure development companies in the IZs.
j/ The General Department of Customs shall issue documents defining the simple and convenient customs procedures for the purchase of raw materials, supplies and goods from the domestic market into the export processing zones and export processing enterprises and the consumption of waste materials and defective products, which still have commercial value, of the export processing zones and export processing enterprises on the domestic market.
2. The concerned agencies shall, within their power, determine the scope of competence to be delegated to the provincial Boards of Management of the IZ(s) for performing a number of tasks of State management over the IZs; the Vietnam Chamber of Commerce and Industry shall consider and authorize the provincial Boards of Management of the IZ(s) to issue the certificates of origin of goods to the IZ enterprises.
3. The trade, financial, customs, police and other necessary specialized agencies shall establish in each IZ or each cluster of IZs their representative offices which have full competence to directly handle the work therein (in cases where the provincial Board of Management of the IZ(s) has not yet been authorized to perform the tasks of such specialized branches, including the issue of certificates of origin of goods).
Within 3 months from the effective date of the Decree issuing the Regulation on the Industrial Zones, the above-said agencies shall have to complete the work stated in Item 1 of this Directive.
The Vietnam Board of Management of the Industrial Zones is assigned to monitor and sum up the situation of the guiding documents and the contents stipulated in Items 2 and 3 of this Directive and report it to the Prime Minister.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Vo Van Kiet

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!