Quyết định 17/QĐ-QLCT của Cục Quản lý cạnh tranh về việc ban hành một số mẫu giấy tờ theo quy định của Luật Cạnh tranh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH – BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 17/QĐ-QLCT NGÀY 4/7/2006

về việc ban hành một số mẫu giấy tờ theo quy định của luật cạnh tranh

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một số mẫu giấy tờ theo quy định của Luật Cạnh tranh, bao gồm:
1. Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho doanh nghiệp (Mẫu MĐ-1).
2. Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho cá nhân (Mẫu MĐ-2).
3. Mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Mẫu MĐ-3).
4. Mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế (Mẫu MĐ-4).
5. Mẫu thông báo việc tập trung kinh tế (Mẫu MTB-1).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bà Chánh Văn phòng, các Ông/Bà Trưởng ban thuộc Cục Quản lý cạnh tranh và các Điều tra viên vụ việc cạnh tranh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ: PC; VP; TTr;
QLTT;TMĐT (đăng MOT);
- Lưu VT QLCT (5).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Thị Mỹ Loan

Mẫu MĐ-1

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

 

1. Thông tin về doanh nghiệp khiếu nại:

 

Tên doanh nghiệp khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)....................................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:...........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …...............................................Cấp ngày:........./…...../..........

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

...................................................................................................................... Địa chỉ của trụ sở chính:........................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:................................Fax: ..........................................................

Email (nếu có):...............................Website (nếu có):................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Quốc tịch:.....................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..................................................

Nơi cấp: …................................................Cấp ngày:....../........./…….....

 

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại (ghi bằng chữ in hoa):.................................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:.......................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: ….....................................................Cấp ngày:........./…...../..........

Ngành, nghề kinh doanh:.........................................................................

...................................................................................................................... Địa chỉ của trụ sở chính:...............................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: .............................................

Email (nếu có):................................Website (nếu có):.............................

 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:…………………… ………………………………….…………..

Địa chỉ:………………… ……………………………….………………….

Điện thoại:………………………..Fax nếu có):………………. …………...

Email (nếu có):……………………………………………...…………………...[1]

 

4. Nội dung khiếu nại:

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………..……………

 

5. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:…………………… ………………………………….…………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):…………… ………....

Email (nếu có):………………………… …………………………...[2]

 

6. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Doanh nghiệp khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Bên khiếu nại

(Ký tên)

(Đóng dấu)

 

Mẫu MĐ-2

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

 

1. Thông tin về cá nhân khiếu nại

Họ tên người khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................

......................................................................................................................

Nghề nghiệp: …………………………..Ngày sinh:........................................

Quốc tịch:.............................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...............................................

Nơi cấp: …....................................................Cấp ngày:........./…......./........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú của người nước ngoài):...........................................................................................................

......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:......................................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:........................................Fax (nếu có): ....................................

Email (nếu có):.....................................................................................

 

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

 

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)..............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: ….....................................................Cấp ngày:........./…...../..........

Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................

...................................................................................................................... Địa chỉ của trụ sở chính:..............................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:................................Fax: ........................................................

Email (nếu có):..............................Website (nếu có):.................................

 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:……………………… ………………………………….…………..

Địa chỉ:………………… ………………………….………………….

Điện thoại:…………… ………..Fax (nếu có):……………….………………...

Email (nếu có):…….…………………… ……………...…………………...[3]

 

4. Nội dung khiếu nại:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:………………… ……………………………………….…………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):…………… ………....

Email (nếu có):………………… …………………………………...[4]

 

6. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bên khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

  

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Người khiếu nại

(Ký tên)

 


 

Mẫu MĐ-3

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI THOẢ THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

Kính gửi:  Bộ trưởng Bộ Thương mại

 

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

 

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa)...............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:..............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …........................................................Cấp ngày:......./........../……

Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:...............................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: .................................................

Email (nếu có):....................................Website (nếu có):............................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):.................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):........................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................

Nơi cấp: ….....................................................Cấp ngày:........./........./..........

 

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)...............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:...../...../.....

Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...........................................Fax: ........................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):......................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):......................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):....................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..................................................

Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:......./…../.....[5]

 

2. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà các bên dự định tham gia

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét, quyết định chấp thuận cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);

- .......

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Các Doanh nghiệp đề nghị hưởng miễn trừ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu MĐ-4

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ.

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại[6]

 

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế

 

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa).............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:...............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:..../...../…

Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:......................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax: ......................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.......................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):....................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):...........................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...............................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./.../...

 

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa).................................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:...................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:..../...../.....

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...........................................Fax: ...........................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):......................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):............................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):...................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...........................................

Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:...../….../......[7]

 

2. Tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại[8] xem xét, quyết định cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với trường hợp tập trung kinh tế này.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);

- ..........

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Các Doanh nghiệp đề nghị hưởng miễn trừ

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu MTB-1

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

THÔNG BÁO VIỆC TẬP TRUNG KINH TẾ

Kính gửi:  Cục Quản lý cạnh tranh

 

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế

 

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa).............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:.......................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:....../....../…

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:.......................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax: .........................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.....................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):...................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):............................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./..........

 

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)...................................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:...........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./..........

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:...............................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...........................................Fax: .................................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.......................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):........................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):...........................................

.....................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..................................................

Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:........../…......../.........[9]

 

2. Mô tả về tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh xem xét Thông báo việc tập trung kinh tế này và hồ sơ kèm theo để trả lời bằng văn bản về việc tập trung kinh tế có bị cấm hay không theo quy định của Luật Cạnh tranh.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Thông báo việc tập trung kinh tế này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Các Doanh nghiệp Thông báo

việc tập trung kinh tế

(Ký tên và đóng dấu)

 


[1] Điều thông tin về tất cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

[2] Điền thông tin của tất cả những người làm chứng (nếu có).

[3] Điều thông tin về tất cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

[4] Điền thông tin của tất cả những người làm chứng (nếu có).

[5] Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

[6] Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Thương mại là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.

[7] Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.

[8] Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Thương mại là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.

 

[9] Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH – BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 17/QĐ-QLCT NGÀY 4/7/2006

vÒ viÖc ban hµnh mét sè mÉu giÊy tê theo quy ®Þnh cña luËt c¹nh tranh

 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

 

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

n cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một số mẫu giấy tờ theo quy định của Luật Cạnh tranh, bao gồm:

1. Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho doanh nghiệp (Mẫu MĐ-1).

2. Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho cá nhân (Mẫu MĐ-2).

3. Mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Mẫu MĐ-3).

4. Mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế (Mẫu MĐ-4).

5. Mẫu thông báo việc tập trung kinh tế (Mẫu MTB-1).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bà Chánh Văn phòng, các Ông/Bà Trưởng ban thuộc Cục Quản lý cạnh tranh và các Điều tra viên vụ việc cạnh tranh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CỤC TRƯỞNG

Đinh Thị Mỹ Loan

 

 

{C}{C}

Mẫu MĐ-1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 
 

 

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

{C}

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

 

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

 

1. Thông tin về doanh nghiệp khiếu nại:

 

Tên doanh nghiệp khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

...........................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...................................................................

...........................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:.................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

..........................................................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…...../..................................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:.....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ...........................................................................................

Email (nếu có):........................................Website (nếu có):..............................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

...........................................................................................................................................................

Quốc tịch:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.......................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:....../........./…….............................

 

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

............................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

............................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:.........................................................................................

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

...........................................................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…...../...................................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ...........................................................................................

Email (nếu có):....................................Website (nếu có):..................................................................

 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….…………...........................

Địa chỉ:………………………………………………………….…………………..........................

Điện thoại:………………………..Fax nếu có):……………….………………...............................

Email (nếu có):……………………………………………...…………………...{C}[1]

 

4. Nội dung khiếu nại:

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………..……………

 

5. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….…………...........................

Địa chỉ:…………………………………………………………………………...............................

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):………………………………..............................

Email (nếu có):…………………………………………………………………...{C}[2]

 

6. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

……………………………………………………………………………….……………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

 

7. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Doanh nghiệp khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

 

BÊN KHIẾU NẠI

(Ký tên)

(Đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

{C}{C}

Mẫu MĐ-2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 
{C} 

 

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

{C}Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

 

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

 

1. Thông tin về cá nhân khiếu nại

 

Họ tên người khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................

............................................................................................................................................................

Nghề nghiệp: …………………………..Ngày sinh:..........................................................................

Quốc tịch:...........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:........................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…......./.................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú của người nước ngoài):

....................................................................................................................... ....................................

...........................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điện thoại:................................................Fax (nếu có): ...................................................................

Email (nếu có):..................................................................................................................................

 

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

 

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................

............................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

............................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:..................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

...........................................................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…...../...................................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ...........................................................................................

Email (nếu có):.......................................Website (nếu có):...............................................................

 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….……….........................…..

Địa chỉ:………………………………………………………….……………….........................….

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):……………….……………….............................

Email (nếu có):…….………………………………………...…………………...{C}[3]

 

4. Nội dung khiếu nại:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................

 

5. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….…………...........................

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..............................

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):………………………………..............................

Email (nếu có):…………………………………………………………………...{C}[4]

 

6. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................

 

7. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bên khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

 

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Ký tên)

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

 

{C}{C}

Mẫu MĐ-3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 
{C} 

 

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

{C}Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI

THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Thương mại

 

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

 

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................

............................................................................................... ...........................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

..........................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:............................................................................... ..................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

............................................................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:......./........../……............................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax: ..................................................................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):............................................................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):...............................................................................................

............................................................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):..................................................................................

............................................................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

........................................................................................................................... ................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:........................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./...................................

 

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

.................................................................................................................................. .........................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

.................................................................................................................................. .........................

Tên doanh nghiệp viết tắt:..................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

.................................................................................................................................. .........................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./...................................

Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Địa chỉ của trụ sở chính:........................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Điện thoại:...........................................Fax: ............................................................. .........................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):................................... .........................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):....................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):....................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

.......................................................................................................................... ................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:........................................................................................

Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:........../…......../.........{C}[5]

 

2. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà các bên dự định tham gia

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

 

3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét, quyết định chấp thuận cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

 

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ

(Ký tên và đóng dấu)

 

Nơi nhận:

- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);

- .......

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

 

{C}{C}

Mẫu MĐ-4

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 
{C} 

 

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

{C}Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬP TRUNG KINH TẾ

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại{C}[6]

 

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế

 

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa).............................................. .........................

................................................................................................................................. ..........................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

................................................................................................................................. ..........................

Tên doanh nghiệp viết tắt:..................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

............................................................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:......./........../……............................

Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Địa chỉ của trụ sở chính:........................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Điện thoại:...............................................Fax: ......................................................... .........................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):................................... .........................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):....................................................................... .........................

............................................................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):..................................................................................

............................................................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

........................................................................................................................... ................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:........................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./...................................

 

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

.................................................................................................................................. .........................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

.................................................................................................................................. .........................

Tên doanh nghiệp viết tắt:..................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

.................................................................................................................................. .........................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./...................................

Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Địa chỉ của trụ sở chính:........................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Điện thoại:...........................................Fax: ............................................................. .........................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):................................... .........................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):....................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):....................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

.......................................................................................................................... .................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:........................................................................................

Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:........../…......../.........{C}[7]

 

2. Tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….............................................................................................................................

3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại{C}[8] xem xét, quyết định cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với trường hợp tập trung kinh tế này.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

 

CÁC DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ

(Ký tên và đóng dấu)

 

Nơi nhận:

- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);

- ..........

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

 

Mẫu MTB-1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 
 

 

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

{C}Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

 

THÔNG BÁO VIỆC TẬP TRUNG KINH TẾ

 

 

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

 

 

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế

 

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa).............................................. .........................

................................................................................................................................. ..........................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

................................................................................................................................. .........................

Tên doanh nghiệp viết tắt:..................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

............................................................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:......./........../……............................

Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Địa chỉ của trụ sở chính:........................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Điện thoại:...............................................Fax: ......................................................... .........................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):................................... .........................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):...................................................................... .........................

............................................................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):..................................................................................

............................................................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

........................................................................................................................... ................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:........................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./...................................

 

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................................

.................................................................................................................................. .........................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................

.................................................................................................................................. .........................

Tên doanh nghiệp viết tắt:..................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

.................................................................................................................................. .........................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./...................................

Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Địa chỉ của trụ sở chính:........................................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Điện thoại:...........................................Fax: ............................................................. .........................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):................................... .........................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):....................................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):....................................................... .........................

.................................................................................................................................. .........................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

........................................................................................................................... ................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:........................................................................................

Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:........../…......../.........{C}[9]

 

2. Mô tả về tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

 

Đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh xem xét Thông báo việc tập trung kinh tế này và hồ sơ kèm theo để trả lời bằng văn bản về việc tập trung kinh tế có bị cấm hay không theo quy định của Luật Cạnh tranh.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Thông báo việc tập trung kinh tế này và hồ sơ kèm theo.

 

CÁC DOANH NGHIỆP THÔNG BÁO

VIỆC TẬP TRUNG KINH TẾ

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 


[1]{C} Điều thông tin về tất cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

[2]{C} Điền thông tin của tất cả những người làm chứng (nếu có).

[3]{C} Điều thông tin về tất cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

[4]{C} Điền thông tin của tất cả những người làm chứng (nếu có).

[5]{C} Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

{C}[6]{C} Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Thương mại là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.

[7]{C} Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.

{C}[8]{C} Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Thương mại là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.

 

[9]{C} Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi