Quyết định 1371/QĐ-BGTVT Kế hoạch chọn nhà thầu công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1371/QĐ-BGTVT

Quyết định 1371/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2)
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1371/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:23/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án xây dựng luồng cho tàu vào sông Hậu

Ngày 23/7/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1371/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2).

Cụ thể, 07 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu SH2- TV01 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; cắm cọc giải phóng mặt bằng; Gói thầu SH2- TV02 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Gói thầu SH2-TV03 Tư vấn giám sát công tác khảo sát;…

Các gói thầu được thực hiện vào quý III/2021 theo loại hợp đồng trọn gói. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1371/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 1371/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2)

________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, số 62/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017, số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: Số 3744/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2007, số 2368/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2013, số 1319/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu; số 2183/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2020, số 599/QĐ- BGTVT ngày 20/4/2021 về việc phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (Giai đoạn 2); số 553/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2021 về việc giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư đã giao chi tiết vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 11511/BGTVT-CQLXD ngày 16/11/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);

Xét Tờ trình số 316/TTr-BQLDAHH ngày 20/7/2021 của Ban QLDA Hàng hải về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 349/CQLXD-PCĐT ngày 21/7/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA Hàng hải có trách nhiệm

1. Căn cứ nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Điều 1 Quyết định này khẩn trương tổ chức triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

2. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH3, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 04/2017/TT- BKHĐT, số 05/2020/TT-BKHĐT và các quy định khác có liên quan; đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Giám đốc Ban QLDA Hàng hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU (GIAI ĐOẠN 2)
(Kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 07 năm 2021 của Bộ GTVT)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu ước tính (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu SH2-TV01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; cắm cọc giải phóng mặt bằng

21.000

Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Quý III/2021

Khảo sát: Theo đơn giá cố định; Thiết kế: Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu SH2- TV02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

1.391

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

01giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Quý III/2021

Trọn gói

20 ngày

3

Gói thầu SH2-TV03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát

399

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Trọn gói

Theo tiến độ Gói thầu SH2- TV01

4

Gói thầu SH2- TV04: Tư vấn rà soát, điều chỉnh và xây dựng định mức cho dự án

490

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Trọn gói

30 ngày

5

Gói thầu SH2- BM01: Lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ

312

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Trọn gói

15 ngày

6

Gói thầu SH2- BM02: Thi công Rà phá bom mìn, vật nổ

5.935

Chỉ định thầu

01giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III/2021

Trọn gói

60 ngày

7

Gói thầu SH2- BM03: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

490

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Trọn gói

Theo tiến độ Gói thầu SH2- BH02

- Giá gói thầu nêu trên là giá trị ước tính trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh được duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải; giá gói thầu chính thức căn cứ vào chi phí dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm cơ sở tổ chức, xem xét lựa chọn nhà thầu.

- Trường hợp dự toán các Gói thầu SH2: TV03, TV04, BM01, BM03 được cấp có thẩm quyền phê duyệt > 500 triệu đồng, Ban QLDA Hàng hải có trách nhiệm trình điều chỉnh hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi