Quyết định 1365/QĐ-LĐTBXH chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
______

Số: 1365/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

___________

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-LĐTBXH ngày 08/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán năm 2020 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện Dự án 4 "Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán" thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016- 2020; Quyết định số 1225/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh kế hoạch và dự toán năm 2020 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện Dự án 4 "Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán" thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 08310/2020/CTTĐ-ACV ngày 03/9/2020 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Á Châu;

Xét Tờ trình số 376/TTr-PCTNXH ngày 19/8/2020 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tổng kinh phí tối đa là 2.277.263.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi ba ngàn đồng), trong đó kinh phí dự phòng là 247.797.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi bảy ngàn đồng).

3. Nguồn vốn sử dụng: Ngân sách nhà nước (kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020) năm 2020 được giao tại Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và các quy định có liên quan để lập, phê duyệt dự toán các gói thầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng; ký kết hợp đồng, nghiệm thu đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, bản quyền dịch vụ, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả và các quy định khác có liên quan.

2. Việc mua sắm dịch vụ phải tuân thủ đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tài);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

 

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA TỌN NHÀ THẦU MUA SẮM DỊCH VỤ

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên Gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Xây dựng phóng sự tuyên truyền về Phòng, chống ma tuý, Phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

342.000.000

Nguồn ngân sách nhà nước (kinh phí không thường xuyên) năm 2020

Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2020

Trọn gói

Năm 2020

2

Xây dựng phóng sự về phòng, chống mua bán người

185.220.000

3

In tài liệu

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, triển khai thí điểm các mô hình và tài liệu hướng dẫn hoạt động của câu lạc bộ (nhóm đồng đẳng, tự lực) của người bán dâm tham gia thực hiện thí điểm mô hình.

- Phát hành cuốn tài liệu thuộc Bộ tài liệu đào tạo về tư vấn, điều trị nghiện ma túy cho 63 tỉnh, thành phố, các cơ sở cai nghiện ma túy và một số cơ quan, đơn vị liên quan

336.881.000

4

Biên soạn và in 04 loại sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về dự phòng, tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy.

342.000.000

5

Xây dựng mô hình xừ lý nước thải sinh hoạt tại cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Giang

823.365.000

6

Kinh phí dự phòng

247.797.000

Nguồn ngân sách nhà nước (kinh phí không thường xuyên) năm 2020

Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2020

Trọn gói

Năm 2020

 

Gói thầu 1

38.000.000

 

Gói thầu 2

20.580.000

 

Gói thầu 3

59.732.000

 

Gói thầu 4

38.000.000

 

Gói thầu 5

91 485.000

 

Tổng cộng

2.277.263.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi ba ngàn đồng.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ.

- Tài sản mua sắm phải mới 100%, ưu tiên lựa chọn mua sắm tài sản trong nước, năm sản xuất 2020 (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua sắm trong thời gian gần nhất).

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng của dịch vụ phải tương đương hoặc ưu việt hơn hàng hóa, dịch vụ đơn vị trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 376/TTr-PCTNXH ngày 19/8/2020 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2020; Chứng thư thẩm định giá số 08310/2020/CTTĐ-ACV ngày 03/9/2020 của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Á Châu.

- Tổng chi phí nêu trên đã bao gồm các loại thuế, phí và chi phí bản quyền theo quy định của pháp luật.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1365/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1365/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành:11/11/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!