Quyết định 390/QĐ-BTNMT tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai sửa đổi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 390/QĐ-BTNMT

Quyết định 390/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:390/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:05/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 05/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 390/QĐ-BTNMT về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, trước ngày 10/3/2021, Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì xây dựng đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai và gửi các Bộ, ngành, địa phương. Từ tháng 4 – 6/2021, tổ chức tổng kết việc thực hiện Luật Đất đai tại các Bộ, ngành cơ quan Trung ương.

Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể: Xây dựng Đề cương chi tiết dự thảo Luật; Xây dựng các nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đối với các nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Xây dựng Tờ trình dự án Luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 390/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________

Số: 390/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi);

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ pháp chế, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid và yêu cầu nhiệm vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Chỉ đạo;

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP (TH), TCQLĐĐ (CSPC).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

(Kèm theo Quyết định số 390/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. YÊU CẦU

1. Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn quốc, triển khai đến từng Bộ, ngành và các địa phương; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế; dựa trên kết quả đánh giá, tổng kết của Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, đồng thời tham khảo ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp.

2. Việc xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm và bền vững; tăng nguồn thu từ đất đai phục vụ cho đầu tư phát triển; giảm khiếu nại, khiếu kiện về đất đai.

3. Xác định đầy đủ các nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổng kết thi hành Luật Đất đai

1.1. Xây dựng đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai và gửi các Bộ, ngành, địa phương

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 10/3/2021.

1.2. Tổ chức các Đoàn công tác của Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan về tổng kết thi hành Luật Đất đai

- Nội dung, thời gian thực hiện:

Tổ chức các Đoàn công tác đi làm việc trực tiếp với các tỉnh thuộc 06 vùng trên cả nước gồm:

+ Đoàn 01 tổng kết tại khu vực Trung du và Miền núi Phía Bắc, gồm các tỉnh: Quảng Ninh, Điện Biên, Thái Nguyên.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/4 - 15/4/2021.

+ Đoàn 02 tổng kết tại Vùng Đồng bằng sông Hồng, gồm thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/4 - 23/4/2021.

+ Đoàn 03 tổng kết tại khu vực đồng bằng ven biển Miền Trung, gồm thành phố Đà Nẵng và các tỉnh: Thanh Hóa, Khánh Hòa.

Thời gian thực hiện: từ ngày 03/5 - 14/5/2021.

+ Đoàn 04 tổng kết tại khu vực Tây Nguyên, gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Thời gian thực hiện: từ ngày 17/5 - 28/5/2021.

+ Đoàn 05 tổng kết tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, gồm các tỉnh: Cà Mau, Long An và Trà Vinh.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/6 - 15/6/2021.

+ Đoàn 06 khảo sát khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian thực hiện: từ ngày 16/6-25/6/2021.

Đối với từng vùng, Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm xây dựng các nội dung trao đổi, thảo luận, đánh giá chuyên sâu cho phù hợp.

- Thành phần Đoàn công tác: Trưởng hoặc Phó Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các Thành viên.

- Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương có liên quan.

1.3. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Luật Đất đai tại các Bộ, ngành cơ quan Trung ương

- Nội dung: Tổ chức làm việc trực tiếp với từng Bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Thanh tra Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã, VCCI, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 - 6/2021.

1.4. Tổng hợp, đánh giá chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các Luật khác có liên quan:

- Nội dung: nghiên cứu, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai năm 2013 với các luật có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15/7/2021.

1.5. Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ để phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai:

- Nội dung:

+ Tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế trong việc hoạch định và ban hành chính sách, pháp luật về đai và quản lý đất đai.

+ Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ đã thực hiện liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Quản lý đất đai.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/5/2021.

1.6. Tổ chức các Hội thảo chuyên gia theo từng chuyên đề

- Nội dung: Tổ chức hội thảo với các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học theo từng nhóm chủ đề như: quyền của nhà nước đại diện chủ sở hữu; thu hồi đất; định giá đất, kinh tế tài chính đất đai; giải quyết khiếu kiện trọng lĩnh vực đất đai;...và các vấn đề lý luận, thực tiễn khác theo đặt ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật (10 cuộc).

- Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường;

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý đất đai đặt hàng theo chủ đề; đề xuất lựa chọn chuyên gia. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức các hoạt động truyền thông.

1.7. Tổng hợp, đánh giá và xây dựng các báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai theo từng chuyên đề:

- Nội dung: Nghiên cứu xây dựng các báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sửa đổi các quy định của Luật Đất đai theo từng nhóm chuyên đề như sau:

(1) Tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai ở Trung ương và địa phương.

(2) Công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thi hành Luật Đất đai; công tác phổ biến, giáo dục Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

(3) Quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai.

(4) Điều tra cơ bản đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

(5) Kinh tế đất đai, giá đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phân loại đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

(6) Đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai.

(7) Chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

(8) Công tác theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai; xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

- Đơn vị chủ trì: Các nhóm chuyên môn được phân công tại Phần III.

- Tổ chức, cá nhân phối hợp: các Bộ, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm (chi tiết tại Phần III).

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

1.8. Tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương; báo cáo của các đoàn công tác; báo cáo chuyên đề của các nhóm chuyên môn; xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Đất đai

- Nội dung: Tổng hợp Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai của các Bộ, ngành, địa phương và các đoàn công tác.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các nhóm chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/9/2021.

1.9. Tổ chức họp Ban chỉ đạo; hội nghị, hội thảo về tổng kết thi hành Luật Đất đai:

- Nội dung, thời gian thực hiện:

(i) Hội thảo lấy ý kiến thành viên Tổ chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo tại Hà Nội: 05 cuộc. Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 11/2021.

(ii) Hội thảo lấy ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo tại Hà Nội: 05 cuộc. Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 11/2021.

(iii) Hội thảo về các chủ đề:

+ Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, hội, đoàn thể ở trung ương: 10 cuộc.

+ Tổ chức lấy ý kiến các Đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp : 10 cuộc.

Thời gian thực hiện: Tháng 3 - 8/2021.

(iv) Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các tỉnh, thành phố về nội dung tổng kết và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh: 03 cuộc. Thời gian thực hiện: Tháng 9­10/2021.

- Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các nhóm chuyên môn.

1.10. Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai và trình Thủ tướng Chính phủ:

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành tháng 12/2021.

2. Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi):

2.1. Lập hồ sơ lập đề nghị xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Trình Chính phủ để trình Quốc hội sau khi có Nghị quyết của Ban Chấp của Ban chấp hành Trung ương về định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

2.2. Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội

a) Nội dung thực hiện:

- Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu để tổ chức xây dựng nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Tổng hợp các nội dung đề xuất sửa đổi Luật Đất đai.

- Xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cụ thể:

+ Xây dựng Đề cương chi tiết dự thảo Luật;

+ Xây dựng các nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

+ Xây dựng báo cáo đánh giá tác động, báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đối với các nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

+ Xây dựng Tờ trình dự án Luật.

- Tổ chức lấy ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình các ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

b) Đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Kế hoạch xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được cụ thể sau khi Quốc hội đưa dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

3. Truyền thông việc triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

3.1. Nội dung truyền thông:

- Những thành tựu đạt được khi triển khai thi hành Luật Đất đai;

- Những bất cập, tồn tại; chồng chéo, không thống nhất giữa các quy định của pháp luật về đất đai với pháp luật khác có liên quan;

- Các vấn đề còn có ý kiến khác nhau; các vấn đề đã rõ cần sự đồng thuận của dư luận;

- Các chính sách quản lý, sử dụng đất đã nghiên cứu, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật Đất đai do các Nhóm chuyên môn đề xuất.

3.2. Đối tượng truyền thông:

- Công chức, viên chức trong các cơ quan ở Trung ương và địa phương, bao gồm các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến đất đai, các cơ quan, tổ chức thực hiện vai trò giám sát trong quản lý, sử dụng đất;

- Đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học;

- Cộng đồng doanh nghiệp;

- Người dân.

3.3. Hình thức truyền thông:

- Truyền thông thông qua báo giấy, báo điện tử: Báo Nhân dân, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Nông thôn Ngày nay, Dân trí, Tuổi trẻ, Thanh niên, Người Đại biểu...;

- Truyền thông thông qua báo hình: VTV1, VTV2, Truyền hình Quốc hội.;

- Truyền thông thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Tổ chức họp báo;

- Tổ chức các Hội thảo chuyên gia, Hội nghị chuyên đề.

3.4. Đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên theo tiến độ thực hiện việc tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

III. THÀNH LẬP CÁC NHÓM THỰC HIỆN TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

Trên cơ sở nội dung công việc tại mục II Kế hoạch này, thành lập các nhóm để giúp Ban chỉ đạo và Bộ trưởng tổ chức thực hiện trong suốt quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) như sau:

1. Nhóm 01 (Nhóm thường trực):

a) Nội dung thực hiện:

- Chỉ đạo, điều hành chung việc tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi);

- Chỉ đạo và tổ chức xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường, tác động về giới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi;

- Tổ chức làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học; tổ chức các Hội nghị, Hội thảo;

- Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ và Quốc hội.

b) Chủ trì: Thứ trưởng Lê Minh Ngân.

Thường trực Nhóm: Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai gồm Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn và Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ.

c) Thành viên nhóm:

- Trưởng các Nhóm.

- Chánh Văn phòng Bộ.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

2. Nhóm 02:

a) Nội dung thực hiện:

- Tổng hợp chung việc tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Tổng kết, đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai ở Trung ương và địa phương.

- Tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thi hành Luật Đất đai; tình hình quán triệt, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tổng kết, đánh giá và đề xuất định hướng sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai.

b) Chủ trì: Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

c) Thành viên nhóm:

- Trưởng các nhóm chuyên môn.

- Đại diện đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai (Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế làm thường trực).

- Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia:

+ Các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị: Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương, Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Chi hội Khoa học Đất Việt Nam,...

+ Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng,....

+ Các chuyên gia, nhà khoa học (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng kết, đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai ở Trung ương và địa phương.

- Tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thi hành Luật Đất đai; tình hình quán triệt, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước, cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, phân cấp quản lý nhà nước về đất đai và đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung.

3. Nhóm 03:

a) Nội dung thực hiện: nghiên cứu, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai năm 2013 với các luật có liên quan.

b) Chủ trì: Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

- Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ:

+ Các Tổng cục: Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Biển và Hải đảo Việt Nam;

+ Các Cục: Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Quản lý Tài nguyên nước, Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường, Viễn thám Quốc gia.

- Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Vụ Chính sách và Pháp chế;

- Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia:

+ Các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương: Bộ Tư pháp; Văn phòng Quốc hội (Vụ Pháp luật, Vụ Kinh tế, Viện Nghiên cứu pháp luật,...); VCCI; Tổ công tác cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội,...

+ Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng,...

+ Các chuyên gia, nhà khoa học (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Nhiệm vụ cụ thể:

+ Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các Luật khác có liên quan.

+ Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

4. Nhóm 04:

a) Nội dung thực hiện: tổng kết, đánh giá các quy định về điều tra cơ bản đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Chủ trì: Ông Chu An Trường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

- Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường; Cục Quản lý Tài nguyên nước; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Viễn thám Quốc gia; Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường;

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Cục Quy hoạch đất đai, Vụ Chính sách và Pháp chế, Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai;

- Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia:

+ Các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...

+ Địa phương: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai,...

+ Các chuyên gia, nhà khoa học (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Nhiệm vụ cụ thể:

+ Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định về điều tra cơ bản về đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Đề xuất những định hướng sửa đổi, bổ sung về điều tra cơ bản đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

5. Nhóm 05:

a) Nội dung thực hiện: tổng kết, đánh giá các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phân loại đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

b) Chủ trì: Ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

c) Thành viên nhóm:

- Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường;

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Cục Quy hoạch đất đai, Cục Kiểm soát Quản lý và sử dụng đất, Vụ Chính sách và Pháp chế, Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai, Trung tâm Định giá và Kiểm định địa chính;

- Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia:

+ Các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị: Ban Kinh tế Trung ương, Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh,.

+ Địa phương: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An,...

+ Các chuyên gia, nhà khoa học (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phân loại đất; thống kê, kiểm kê đất đai; cổ phần hóa.

- Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung cụ thể các nội dung về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phân loại đất; thống kê, kiểm kê đất đai; cổ phần hóa.

6. Nhóm 06:

a) Nội dung thực hiện: nghiên cứu đánh giá các quy định về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

b) Chủ trì: Ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

- Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám Quốc gia;

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Cục Đăng ký đất đai, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai, Vụ Chính sách và Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai;

- Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia:

+ Các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...

+ Địa phương: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An,...

+ Các chuyên gia, nhà khoa học (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

- Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung cụ thể các nội dung về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

7. Nhóm 07:

a) Nội dung thực hiện: tổng kết, đánh giá các quy định về chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

b) Chủ trì: Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

- Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam, Cục Quản lý Tài nguyên nước;

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Quy hoạch đất đai, Cục Đăng ký đất đai, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai;

- Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia:

+ Các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, VCCI, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,...

+ Địa phương: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An,...

+ Các chuyên gia, nhà khoa học (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Nhiệm vụ cụ thể:

+ Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định về chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

+ Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung cụ thể các nội dung về phân loại đất, chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

8. Nhóm 08:

a) Nội dung thực hiện: tổng kết, đánh giá công tác theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạ i, tố cáo, tranh chấp về đất đai và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

b) Chủ trì: Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Thành viên nhóm, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau:

- Vụ Pháp chế Bộ;

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai: Văn phòng Tổng cục, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Vụ Chính sách và Pháp chế;

- Mời đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương tham gia:

+ Các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị: Vụ Dân nguyện thuộc Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Hội Luật gia Việt Nam...

+ Địa phương: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An,...

+ Các chuyên gia, nhà khoa học (do Trưởng nhóm đề xuất và lựa chọn).

d) Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá về cơ sở lý luận, thực tiễn và các quy định về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai; giám sát quản lý và sử dụng đất.

- Đề xuất định hướng sửa đổi Luật Đất đai về các nội dung về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp về đất đai; giám sát quản lý và sử dụng đất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chung trong tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

2. Thứ trưởng Lê Minh Ngân thường trực giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

3. Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch; chủ trì tổ chức điều tra khảo sát và tổ chức các cuộc Hội nghị, Hội thảo.

4. Trưởng các nhóm được phân công có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch và hàng tháng báo cáo kết quả tổ chức thực hiện gửi về nhóm thường trực để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

5. Vụ Hợp tác quốc tế:

- Chủ trì phối với Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai tổng hợp các tài liệu kinh nghiệm quốc tế có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Phối hợp, hỗ trợ Tổng cục Quản lý đất đai tìm kiếm và vận động nguồn lực từ các đối tác quốc tế (chuyên gia, kinh phí) cho việc tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Thời gian thực hiện: thường xuyên trong thời gian tổng kết.

6. Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổng hợp, cung cấp các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực đất đai; phối với Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai. Đề xuất, bố trí kinh phí cho các hoạt động hội thảo chuyên gia. Đề xuất, bố trí kinh phí cho các hoạt động hội thảo chuyên gia.

7. Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ liên quan đến đất đai để cung cấp cơ sở lý luận cho việc đề xuất sửa đổi Luật Đất đai; chủ trì tổ chức các hội thảo chuyên gia.

8. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí thực hiện dự án Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ nguồn các hoạt động kinh tế và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

9. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)./.

10. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid tại thời điểm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để điều chỉnh hình thức triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai cho phù hợp./.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Hồng Hà

 

 

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

 

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN

 

I

Tổng kết thi hành Luật Đất đai

 

 

 

 

1

Xây dựng đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai và gửi các Bộ, ngành, địa phương

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng, Vụ Pháp chế Bộ

Hoàn thành trước 10/3/2021

 

2

Tổ chức các Đoàn công tác của Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan về tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Thành phần Đoàn công tác: Trưởng hoặc Phó Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các Thành viên.

 

 

 

 

-

Đoàn 01 khảo sát tại khu vực Trung du và Miền núi Phía Bắc (Quảng Ninh, Điện Biên, Thái Nguyên)

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ; các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương có liên quan

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/6­15/6/2021

 

-

Đoàn 02 khảo sát tại Vùng Đồng bằng sông Hồng (TP Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Ninh Bình)

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ; các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương có liên quan

Thời gian thực hiện: từ ngày 17/5­28/5/2021

 

-

Đoàn 03 khảo sát khu vực đồng bằng ven biển Miền Trung (tỉnh Thanh Hóa, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa)

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ; các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương có liên quan

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/4 đến 15/4/2021

 

-

Đoàn 04 khảo sát khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng)

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ; các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương có liên quan

Thời gian thực hiện: từ ngày 12/4­23/4/2021

 

-

Đoàn 05 khảo sát khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh Cà Mau, tỉnh Long An và tỉnh Trà Vinh)

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ; các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương có liên quan

Thời gian thực hiện: từ ngày 03/5­14/5/2021

-

Đoàn 06 khảo sát khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Tp Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ; các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương có liên quan

Thời gian thực hiện: từ ngày 16/6­25/6/2021

3

Tổ chức tổng kết việc thực hiện Luật Đất đai tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Thanh tra Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã, VCCI

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan

Thời gian thực hiện: từ tháng 3 - 6/2021

4

Tổng hợp, đánh giá chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các Luật khác có liên quan

Vụ Pháp chế Bộ

Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Hoàn thành trước 15/7/2021

5

Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ để phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai

Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Quản lý đất đai

Hoàn thành trước 30/5/2021

6

Tổng hợp, đánh giá và xây dựng các báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai theo từng chuyên đề

Phân công các nhóm chuyên môn để thực hiện

Các Bộ, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm

Hoàn thành trước ngày 30/6/2021

7

Tổng hợp báo cáo tổng kết, đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương; báo cáo của các đoàn công tác; báo cáo chuyên đề của các nhóm chuyên môn; xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các nhóm chuyên môn

Hoàn thành trước 30/9/2021

8

Tổ chức họp Ban chỉ đạo, hội nghị, hội thảo về tổng kết thi hành Luật Đất đai

 

 

 

-

Hội thảo lấy ý kiến thành viên Tổ chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo tại Hà Nội: 05 cuộc

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ, các nhóm chuyên môn

Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 11/2021

-

Hội thảo lấy ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo tại Hà Nội: 05 cuộc

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ, các nhóm chuyên môn

Thời gian thực hiện: Tháng 5 - 11/2021

-

Hội thảo về các chủ đề:

+ Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, hội, đoàn thể ở trung ương: 10 cuộc

+ Hội thảo với các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp: 10 cuộc

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ, các nhóm chuyên môn

Thời gian thực hiện: Tháng 3 - 8/2021

-

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các tỉnh, thành phố về nội dung tổng kết và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh: 03 cuộc

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng Bộ, các nhóm chuyên môn

Thời gian thực hiện: tháng 9-10/2021

9

Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai và trình Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục Quản lý đất đai

Văn phòng, Vụ Pháp chế Bộ

Hoàn thành tháng 12/2021

II

Xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

 

 

 

1

Xây dựng hồ sơ Dự án Luật và trình Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ ngành, địa phương

Quý IV/2021 - Quý I/2022

2

Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ ngành, địa phương

Quý IV/2022, Quý II/2023

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi