Quyết định 29/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 81/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001 của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 29/2001/QĐ-BXD
NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở VÀ MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2001/NĐ-CP
NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996.

Căn cứ Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 thnág 11 năm 2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 thnág 11 năm 2001 của Chính phủ.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2001.

 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ban hành kèm theo Quyết định này.

 

 

 


CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2001/QĐ-BXD
ngày 19 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Bên bán nhà ở (gọi tắt là bên A)

Họ và tên:......... Chức vụ:........ Chứng minh thư số..... cấp ngày:...... tại: ........

Đại diện cho:......................................................................................

Địa chỉ cơ quan (nhà riêng): .............................................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ......................................

Tài khoản: ......................................... Ngân hàng: ...........................

Mã số thuế: .......................................................................................

2. Bên mua nhà ở (gọi tắt là bên B):

Họ và tên: .......................................................................................

Nghề nghiệp: ..................................................................................

Nơi định cư ở nước ngoài: .............................................................

Hộ chiếu số: ..................................... cấp ngày: ...........................

Giấy phép đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh): hoặc giấy tờ chứng nhận là người có công với đất nước; hoặc giấy xác nhận là nhà văn hoá, nhà khoa học (hoặc chuyên gia) về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam; hoặc Giấy được chấp thuận về sinh sống ổn định tại Việt Nam số:................. cấp ngày .......................... cơ quan cấp ..............................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Hai bên đã trao đổi, thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồng mua bán nhà ở như sau:

Bên A đồng ý bán cho bên B:................... căn hộ số:....................... thuộc nhà chung cư cao tầng...................... của dự án (nếu đầu tư xây dựng theo dự án).................................. tại phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh):........................................................................................................ hoặc:

Ngôi nhà số:..............................đường (phố)..................................... phường (xã) quận (huyên), thành phố: .............................................................................

Theo bản vẽ hiện trạng mà 2 bên đã thống nhất ngày...................... tháng ............ năm ............. Diện tích đất, kể cả khuôn viên (nếu có):................. m2; diện tich sàn xây dựng .....................m2. Các trang thiết bị (nếu có): ....................................

Có tiếp giáp: .....................................................................................

- Đông: .............................................................................................

- Tây:................................................................................................

- Nam: ..............................................................................................

- Bắc: ................................................................................................

Giá bán (ghi bằng số): .......................................................................

Ghi bằng chữ: ..................................................................................

 

Thời hạn giao nhà: Giao nhà và trang thiết bị (nếu có) vào ngày.... tháng....... năm.........

Thời hạn bảo hành:............ tháng (bằng chữ:..............................) kể từ ngày giao nhận nhà ở.

Nội dung bảo hành (do 2 bên thỏa thuận)

............................................................................................................

...........................................................................................................

 

B. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

Bên B thực hiện trả tiền mua nhà ở cho Bên A như sau:

- Trả bằng tiền đồng Việt Nam:

Trong đó:

+ Trả........ số tiền mua nhà ở sau khi hợp đồng này được ký kết.

+ Trả tiếp..... số tiền mua nhà ở còn lại sau khi bên mua nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

+ Các quy định khác do 2 bên thỏa thuận:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

C. TRÁCH NHIỆM HAI BÊN MUA BÁN NHÀ Ở ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

 

1. Trách nhiệm bên A:

- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nhà ở;

- Cam kết nhà ở này không có tranh chấp;

- Giao nhà và trang thiết bị (nếu có) và các giấy tờ của nhà ở cho bên B đúng hạn theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng;

- Bảo hành nhà ở theo nội dung và thời hạn ghi trong hợp đồng;

- Hướng dẫn cho bên B làm các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc đảm nhận thay bên mua làm các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

2. Trách nhiệm bên B:

- Trả tiền mua nhà đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người mua nhà ở và của chủ sở hữu nhà ở quy định tại Nghị định số........../2001/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2001 của Chính phủ.

 

D. HAI BÊN CAM KẾT:

 

1. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở, hai bên bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải quyết tranh chấp do toà án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thỏa thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng lập thêm được hai bên ký kết sẽ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

2. Những cam kết khác (nếu có)

a) ..........................................................................................................

b)...........................................................................................................

c) ..........................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Hợp đồng này được lập thành 5 bản bằng tiền Việt Nam. Mỗi bên giữ 02 bản; lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực 01 bản. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm về những điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

 

 

Bên mua nhà

(Ký tên)

......, ngày.... tháng..... năm......

Bên bán nhà

(Ký tên, nếu là doanh nghiệp phải có dấu)

CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

(hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

đối với nơi chưa có công chứng nhà nước)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------------

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2001/QĐ-BXD
ngày 19 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân:..............................................

 

Tên tôi là: ..........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................

Nghề nghiệp: .......................................................................................

Định cư tại: .......................................................................................

Về Việt Nam để: ..............................................................................

..........................................................................................................

Giấy phép đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); hoặc giấy tờ chứng nhận là người có công với đất nước; hoặc giấy xác nhận là nhà văn hoá, nhà khoa học (hoặc chuyên gia) hoạt động thường xuyên tại Việt Nam; hoặc Giấy được chấp thuận về sinh sống ổn định tại Việt Nam số...... cấp ngày..... cơ quan cấp...........

Theo quy định của Chính phủ, tôi đã mua nhà ở của................ tại tỉnh (thành phố)................ theo hợp đồng mua bán nhà ở số:....... ngày.... tháng.... năm..........

Tôi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, nay làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân........................... cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các hồ sơ, thủ tục theo quy định và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước Việt Nam về quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở. Nếu vi phạm các quy định của pháp luật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

...., ngày..... tháng...... năm.......

Người viết đơn

(ký tên)

thuộc tính Quyết định 29/2001/QĐ-BXD

Quyết định 29/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 81/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:29/2001/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành:19/11/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 29/2001/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi