Quyết định 2423/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2423/QĐ-BTP

Quyết định 2423/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2423/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành:30/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã vùng sâu

Đây là một trong những nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề ra cho các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan tại Quyết định số 2423/QĐ-BTP ngày 30/09/2013 ban hành kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác hóa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.
Ngoài việc tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các địa bàn dân cư là “điểm nóng” trong việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, Bộ trưởng Bộ Tư pháp còn đề ra một số nhiệm vụ khác cho Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị liên quan.
Cụ thể như: Cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia bảo vệ quyền lợi cho người khởi kiện các vụ án hành chính đối với các quyết định hành chính về đất đai; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý; lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai trong xây dựng; tổ chức thực hiện bản tin pháp luật, tiểu phẩm pháp luật về đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2013.

Xem chi tiết Quyết định 2423/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------------
Số: 2423/QĐ-BTP
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 
 
   QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT,
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
-------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ trướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Thanh tra Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
 Trung ương (để phối hợp);
- Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tin);
- Báo Pháp luật Việt Nam (để đưa tin);
- Lưu: VT, TTR.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thuý Hiền

 


 
KẾ HOẠCH
TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT,
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,
 TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2423/QĐ-BTP
 ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Thực hiện Quyết định trên, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.
- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, người dân về lĩnh vực pháp luật đất đai, hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, đặc biệt là các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp.
2. Yêu cầu
- Xác định đầy đủ các nhiệm vụ cần phải triển khai để tổ chức có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải ở cơ sở theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Các hoạt động được đề ra được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải ở cơ sở, gắn với việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm của Bộ Tư pháp.
- Quá trình thực hiện các hoạt động cần bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức, thực hiện công việc.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.     Hoạt động trợ giúp pháp lý
1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý đẩy mạnh thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực pháp luật khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; tăng cường phối hợp với các cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý.
1.2. Hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực pháp luật khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai.
1.3. Cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp pháp lý là người khởi kiện các vụ án hành chính đối với các quyết định hành chính về đất đai.
1.4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, về khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai.
1.5. Tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, chú trọng trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa bàn dân cư là “điểm nóng” trong việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai.
1.6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực pháp luật khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực pháp luật khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai.
Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.
Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2013.
2. Phổ biến, giáo dục pháp luật
2.1. Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai:
a) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trong Công văn hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật trên toàn quốc.
Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.
b) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trong Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ tiêu 2 (tỷ lệ các vụ việc thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn) thuộc các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở được ban hành theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.
c) Lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai trong xây dựng, thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm (đặc biệt sau khi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua).
Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian thực hiện: Từ quý I năm 2014.
2.2. Thông cáo báo chí, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về quá trình xây dựng, hoàn thiện, thông qua Luật Đất đai sửa đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (Cổng thông tin điện tử, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật).
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
Đơn vị phối hợp: Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.
2.3. Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến về pháp luật đất đai, pháp luật về khiếu nại, tố cáo:
a) Tổ chức hội nghị tập huấn, giới thiệu về Luật Đất đai sửa đổi (sau khi Quốc hội thông qua), Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản pháp luật liên quan cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.
Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thời gian thực hiện: Từ quý I năm 2014.
b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật về đất đai, kỹ năng hòa giải các vụ việc liên quan tới đất đai cho hòa giải viên cơ sở.
Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thời gian thực hiện: Từ quý I năm 2014.
2.4. Biên soạn sách, Tờ gấp tìm hiểu pháp luật về đất đai, pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tư pháp.
Thời gian thực hiện: Từ quý I năm 2014.
2.5. Tổ chức thực hiện Bản tin pháp luật, tiểu phẩm pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2013 (riêng các nội dung liên quan đến Luật Đất đai sửa đổi, thực hiện từ quý I năm 2014).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.
Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nêu tại phần II của Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét, quyết định.
2. Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ hàng tháng (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này, gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường). Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao cho Chánh Thanh tra Bộ ký thừa lệnh Bộ trưởng Báo cáo hàng tháng của Bộ Tư pháp.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, bố trí kinh phí đối với các nhiệm vụ mới phát sinh, chưa được cấp kinh phí nêu trong Kế hoạch này.
4. Giao Thanh tra Bộ Tư pháp làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, việc thực hiện Kế hoạch này.
Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo với Lãnh đạo Bộ các vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết./
 

 
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thuý Hiền

 
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi