Quyết định 240/QĐ-BCT 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 240/QĐ-BCT

Quyết định 240/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:240/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:13/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (dự thảo) của Bộ Công Thương

Ngày 13/02/2023, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 240/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (dự thảo).

Theo đó, Bộ Công Thương tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, theo hình thức gửi văn bản của Bộ Công Thương đến các Tập đoàn, Tổng Công ty và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, đề nghị góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 22/02/2023.

Các nội dung lấy ý kiến bao gồm: lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 240/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 240/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức ly ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

Thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức ly ý kiến nhân dân đi với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban kinh tế của Quốc hội;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp)
- C
ng TTĐT Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (03).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 170/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 m 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

2. Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

II. Yêu cầu

1. Bảo đảm thực hiện theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

2. Xác định hình thức cụ thể phù hợp với đối tượng lấy ý kiến, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

3. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian lấy ý kiến

1. Đối tượng lấy ý kiến: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

2. Nội dung lấy ý kiến:

a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

b) Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị Quyết số 170/NQ-CP .

c) Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến được chi tiết điểm c mục 2 phần II Nghị Quyết số 170/NQ-CP.

3. Hình thức lấy ý kiến: Tổ chức lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản; thông qua tổ chức hội nghị; thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

4. Thời gian lấy ý kiến: Chi tiết tại mục II phần B Kế hoạch này.

II. Kế hoạch thực hiện

1. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, theo hình thức gửi văn bản của Bộ Công Thương đến các Tập đoàn, Tng Công ty và đơn vị thuộc Bộ có liên quan, đề nghị góp ý đi với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 22 tháng 02 năm 2023.

2. Có văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi đến toàn thcông chức, viên chức của đơn vị mình đthực hiện góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trực tiếp tại website: https://luatdatdai.monre.gov.vn.

3. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại trụ sở Bộ Công Thương trong tháng 02 năm 2023 (dự kiến vào ngày 20/02/2023).

4. Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đề cương tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết s170/NQ-CP báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 10 tháng 3 năm 2023.

5. Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 3 năm 2023.

6. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương về việc ban hành kế hoạch và tổ chức lấy kiến của các đối tượng có liên quan trong ngành Công Thương về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cập nhật Báo cáo kết quả ly ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Công Thương vào trang website luatdatdai.monre.gov.vn trước ngày 15 tháng 3 năm 2023.

III. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Pháp chế chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện mục 1, 2, 3, 4 và 5 Phn II Kế hoạch này; trên cơ sở ý kiến góp ý của các đối tượng được lấy ý kiến, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Các Vụ, Cục, Tổng Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung tại Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị và thông báo rộng rãi cho các công chức, viên chức của đơn vị mình thực hiện việc góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

b) Các đơn vị được lấy ý kiến có văn bản góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về Vụ Pháp chế theo thời hạn được nêu tại mục 1 phần II kế hoạch này.

3. Văn phòng Bộ thực hiện trách nhiệm tại mục 6 phần II Kế hoạch này.

VI. Kinh phí thực hiện

Kinh phí để tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được btrí từ nguồn ngân sách nhà nước./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi