Quyết định 2139/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003 về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003
------------------
Số: 2139/QĐ-BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003
----------------------------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003
 
 
Căn cứ Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi tắt là Văn phòng thường trực) gồm các ông, bà có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng thường trực
1. Xây dựng, trình Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo.
2. Thay mặt Ban Chỉ đạo đôn đốc các địa phương tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003; chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vướng mắc của các Bộ, ngành và địa phương về công tác tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003.
3. Lập kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Ban Chỉ đạo tổ chức.
4. Tổng hợp ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân; thiết lập cơ sở dữ liệu về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003; báo cáo tình hình tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 phục vụ công tác của Ban Chỉ đạo.
5. Tham gia các đoàn khảo sát phục vụ tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.
6. Xây dựng Báo cáo Tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Đất đai để Ban Chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ đúng tiến độ.
7. Giúp Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo xây dựng dự án sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 theo yêu cầu.
8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc, đi lại, công tác hậu cần phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên gia liên ngành.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.
Điều 3. Giúp việc Văn phòng thường trực có Tổ Thư ký do Trưởng Văn phòng thường trực quyết định.
Trưởng Văn phòng thường trực ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng thường trực.
Điều 4. Trưởng Văn phòng thường trực sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng văn phòng thường trực sử dụng con dấu của Tổng cục Quản lý đất đai.
Văn phòng thường trực tự giải thể sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 giải thể.
Điều 5. Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.
Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực thực hiện theo quy định hiện hành và do Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai đảm nhiệm.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, các cơ quan, tổ chức liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐTW về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003;
- Lưu: VT, TCCB (5b).
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phạm Khôi Nguyên

 

thuộc tính Quyết định 2139/QĐ-BCĐ

Quyết định 2139/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003 về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2139/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành:11/11/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi