Nghị quyết 114/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đồng Tháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------
----
Số: 114/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
-------------------------------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 71/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 7 năm 2013),
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều1.Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT
Loại đất
Hiện trạng năm 2010
Quy hoạch đến năm 2020
Diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
Quốc gia phân bổ (ha)
Tỉnh xác định (ha)
Tổng số
Diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
337.695
100
 
 
337.695
100
1
Đất nông nghiệp
273.380
80,95
265.947
 
265.947
78,75
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
1.1
Đất trồng lúa
225.221
82,38
220.000
 
220.000
82,72
 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)
225.221
 
220.000
 
220.000
 
1.2
Đất trồng cây lâu năm
27.520
10,07
 
 
23.648
8,89
1.3
Đất rừng phòng hộ
1.006
0,37
3.879
 
1.335
0,50
1.4
Đất rừng đặc dụng
7.219
2,64
9.135
 
7.998
3,00
1.5
Đất rừng sản xuất
3.196
1,17
3.501
 
3.501
1,32
1.6
Đất nuôi trồng thủy sản
4.102
1,50
4.500
 
4.500
1,69
2
Đất phi nông nghiệp
64.315
19,05
71.748
 
71.748
21,25
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
2.1
Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
266
0,41
 
487
487
0,68
2.2
Đất quốc phòng
3.079
4,79
292
 
292
0,41
2.3
Đất an ninh
859
1,34
878
 
878
1,22
2.4
Đất khu công nghiệp
609
0,95
1.322
1.006
2.272
3,17
-
Đất xây dựng khu công nghiệp
249
 
1.322
 
1.266
 
-
Đất xây dựng cụm công nghiệp
360
 
 
1.006
1.006
 
2.5
Đất di tích, danh thắng
355
0,55
544
 
544
0,76
2.6
Đất bãi thải, xử lý chất thải
78
0,12
130
 
130
0,18
2.7
Đất tôn giáo, tín ngưỡng
224
0,35
 
 
224
0,31
2.8
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
192
0,30
 
245
245
0,34
2.9
Đất phát triển hạ tầng
19.935
31,00
23.875
 
23.875
33,28
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
-
Đất cơ sở văn hóa
145
 
161
 
161
 
-
Đất cơ sở y tế
86
 
116
 
116
 
-
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
563
 
1.282
 
1.282
 
-
Đất cơ sở thể dục - thể thao
88
 
375
 
375
 
2.10
Đất ở tại đô thị
1.923
2,99
2.500
 
2.500
3,48
3
Đất chưa sử dụng
0
 
0
 
0
 
4
Đất đô thị
13.769
4,08
0
18.309
18.309
5,42
5
Đất khu bảo tồn thiên nhiên
7.016
2,08
0
7.313
7.313
2,17

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha

STT
Chỉ tiêu
Cả thời kỳ 2011 - 2020
Giai đoạn 2011 - 2015
Giai đoạn 2016 - 2020
1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
9.849
7.013
2.836
 
Trong đó
 
 
 
1.1
Đất trồng lúa
5.787
4.339
1.448
1.2
Đất trồng cây lâu năm
3.955
2.590
1.365
1.3
Đất rừng sản xuất
69
60
9
1.4
Đất nuôi trồng thủy sản
38
24
14
2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
 
 
 
2.1
Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
961
572
389
2.2
Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp
595
0
595
2.3
Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
285
263
22

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xác lập ngày 18 tháng 01 năm 2013).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Đồng Tháp với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha

STT
Chỉ tiêu
Diện tích năm hiện trạng
Diện tích đến các năm
Năm 2011*
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
337.695
337.695
337.695
337.695
337.695
337.695
1
Đất nông nghiệp
273.380
274.882
273.581
271.927
270.236
268.680
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
1.1
Đất trồng lúa
225.221
226.955
226.051
224.761
223.493
222.351
 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
225.221
226.955
226.051
224.761
223.493
222.351
1.2
Đất trồng cây lâu năm
27.520
27.591
26.812
26.211
25.560
25.016
1.3
Đất rừng phòng hộ
1.006
1.006
1.012
1.046
1.096
1.136
1.4
Đất rừng đặc dụng
7.219
7.219
7.263
7.313
7.313
7.313
1.5
Đất rừng sản xuất
3.196
3.196
3.204
3.284
3.384
3.407
1.6
Đất nuôi trồng thủy sản
4.102
4.099
4.124
4.197
4.275
4.341
2
Đất phi nông nghiệp
64.315
62.813
64.114
65.768
67.459
69.015
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
2.1
Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
266
275
331
368
384
451
2.2
Đất quốc phòng
3.079
745
745
745
745
745
2.3
Đất an ninh
859
859
859
850
850
850
2.4
Đất khu công nghiệp
609
609
739
1.039
1.304
1.499
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
-
Đất xây dựng khu công nghiệp
249
249
279
439
629
739
 
Đất xây dựng cụm công nghiệp
360
360
460
600
675
760
2.5
Đất di tích danh thắng
355
384
394
418
449
477
2.6
Đất xử lý, chôn lấp chất thải
78
86
92
97
105
110
2.7
Đất tôn giáo, tín ngưỡng
224
224
224
224
224
224
2.8
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
192
199
203
208
213
220
2.9
Đất phát triển hạ tầng
19.935
20.126
20.592
21.337
21.909
22.404
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
-
Đất cơ sở văn hóa
145
151
151
151
151
151
-
Đất cơ sở y tế
86
86
86
88
88
98
-
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
563
582
676
786
894
986
-
Đất cơ sở thể dục - thể thao
88
90
122
174
188
200
2.10
Đất ở tại đô thị
1.923
2.014
2.086
2.164
2.224
2.303
3
Đất chưa sử dụng
0
0
0
0
0
0
4
Đất đô thị
13.769
14.369
15.069
15.829
16.369
16.849

Ghi chú: * Số liệu năm 2011 đã thực hiện theo số liệu thống kê đất đai
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha

STT
Chỉ tiêu
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ
Phân theo các năm
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
1
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
7.013
802
1.301
1.663
1.691
1.556
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
1.1
Đất trồng lúa
4.339
525
766
1.059
1.045
944
1.2
Đất trồng cây lâu năm
2.590
274
521
598
645
552
1.3
Đất rừng sản xuất
60
0
0
3
0
57
1.4
Đất nuôi trồng thủy sản
24
3
14
3
1
3
2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
 
 
 
 
 
 
2.1
Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
572
45
98
155
145
129
2.2
Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
263
0
40
76
78
69

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt; tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để cụ thể hóa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh sau khi được xét duyệt; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa.
3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
5. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.
6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
-
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Quyết định 2179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 và Chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Đất đai-Nhà ở, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi