Quyết định 3345/QĐ-TLĐ 2021 chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3345/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHI HỖ TRỢ TRẺ EM MỒ CÔI LÀ CON ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TỬ VONG DO DỊCH COVID-19

____________

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-TLĐ ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc phê duyệt dự toán tài chính công đoàn năm 2021;

- Căn cứ Thông báo số 428/TB-TLĐ kết luận cuộc họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ngày 27 tháng 9 năm 2021;

- Căn cứ diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid - 19 lần thứ 4 đối với đoàn viên và con đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp có đông công nhân lao động;

- Xét đề nghị của Ban Nữ công, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đối tượng hỗ trợ
Trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong vì dịch Covid - 19. Trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục của pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi.
Trường hợp nếu cả cha và mẹ mất vì Covid - 19 nhưng chỉ có 1 người là đoàn viên công đoàn thì vẫn được hưởng chính sách này.
Điều 2. Hình thức hỗ trợ
Trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid - 19. Hàng năm rút lãi suất để trao cho các cháu vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, giao số tiền gốc khi các cháu đủ 18 tuổi.
Điều 3. Mức hỗ trợ
Giao các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thống kê số lượng, làm thủ tục trao “Sổ Tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cha/mẹ hoặc cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid - 19 với đối tượng và mức hỗ trợ như sau:
1. Đối với trẻ mồ côi dưới 16 tuổi do cha hoặc mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid - 19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000đ/cháu.
2. Đối với trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoạn do cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid - 19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.000.000đ/cháu (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân).
Điều 4. Thời điểm thực hiện hỗ trợ và thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ:
- Tính từ thời điểm bùng phát dịch Covid - 19 lần thứ 4 (27/4/2021) đến hết ngày 31/12/2022.
- Thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ: Tính từ thời điểm đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid - 19.
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí tài chính tích lũy của Tổng Liên đoàn và xã hội hóa
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn rà soát thống kê các cháu mồ côi thuộc đối tượng trên, lập danh sách trình ban thường vụ phê duyệt. Lựa chọn ngân hàng và phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn về lao động tại địa phương phối hợp trao sổ tiết kiệm cho các cháu đảm bảo đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao nhất và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Tổng Liên đoàn.
Giao cho ban nữ công, ban tuyên giáo - nữ công là đầu mối tham mưu rà soát, triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ, tổ chức trao sổ tiết kiệm cho cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của các cháu quản lý sổ tiết kiệm, hàng năm rút lãi tiền gửi cho các cháu và trao quyền sở hữu sổ tiết kiệm khi các cháu đủ 18 tuổi.
2. Ban Nữ công phối hợp với Ban Tài chính Tổng Liên đoàn đôn đốc, hướng dẫn liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai và hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện Quyết định này và tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn hướng dẫn Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định này; tiến hành giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị.
4. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hỗ trợ theo Quyết định này để trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Dân vận TW (b/c);
- VPTW, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực ĐCT TLĐ;
- Các Ban, VP, VPUBKT TLĐ;
- Các đơn vị
trực thuộc TLĐ;
- Lưu: VT, NC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Khang

thuộc tính Quyết định 3345/QĐ-TLĐ

Quyết định 3345/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3345/QĐ-TLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Khang
Ngày ban hành:11/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng cho trẻ em mồ côi cha mẹ là đoàn viên công đoàn

Ngày 11/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 3345/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ trẻ em mồi côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid – 19.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ là trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi do cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong vì dịch Covid – 19. Trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục của pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho các đối tượng hưởng hỗ trợ và hàng năm sẽ rút lãi suất để trao cho các cháu vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, giao số tiền gốc khi các cháu đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng đối với trẻ mồ côi dưới 16 tuổi do cha hoặc mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid – 19; với trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn do cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid – 19 thì mức hỗ trợ là 20 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3345/QĐ-TLĐ tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi