Thông tư 15/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BCT về giấy phép hoạt động điện lực

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực,

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 12 như sau:
“1. Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực.”.
2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 12 như sau:
“4. Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
a) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt cũng là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với quyết định xử phạt;
b) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt không phải là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan ra quyết định xử phạt phải thông báo bằng văn bản để cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. 
Trường hợp không thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm trả lời bằng văn bản (nêu rõ lý do) cho cơ quan ra quyết định xử phạt.”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15  tháng  10 năm 2019
Điều 3. Tổ chức thực hiện Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh khó khăn, vướng mắc về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

-   Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;   
- Văn phòng Chính phủ;

-   Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;

-   Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-   Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-   UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

-   Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

-   Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

-   Tòa án Nhân dân tối cao;

-   Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;

-   Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

-   Công báo;

-   Kiểm toán nhà nước;

-   Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;

-   Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

-   Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

Thuộc tính văn bản
Thông tư 15/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 của Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 15/2019/TT-BCT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 26/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 15/2019/TT-BCT

Hanoi, August 26, 2019

 

CIRCULAR

On amending Clause 1 and Clause 4 Article 12 of the Circular No. 36/2018/TT-BCT dated October 16, 2018 of the Minister of Industry and Trade on promulgate the order and procedure of issuing and revoking the electricity activity license

------

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004 and the Law on amending and supplementing the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 of the Government on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Decree No. 137/2013/ND-CP of October 21, 2013, detailing a number of articles of the Electricity Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Electricity Law; the Decree No. 08/2018/ND-CP dated January 15, 2018 of the Government on amending a number of the Articles of the Decrees related to business conditions under state management of the Ministry of Industry and Trade;

At the proposal of the Director of Electricity Regulatory Agency of Vietnam;

The Minister of Industry and Trade promulgate the Circular on amending Clause 1 and Clause 4 Article 12 of the Circular No. 36/2018/TT-BCT dated October 16, 2018 of the Minister of Industry and Trade on promulgate the order and procedure of issuing and revoking the electricity activity license.

Article 1. To amend Clause 1 and Clause 4 Article 12 of the Circular No. 36/2018/TT-BCT dated October 16, 2018 of the Minister of Industry and Trade on promulgate the order and procedure of issuing and revoking the electricity activity license as follow:

1. To amend Clause 1 Article 12 as follow:

“1. The electricity activity license shall be revoked if the license holder violates regulation of Article 37 of the Law on Electricity.”
2. To amend Clause 4 Article 12 as follow:

“4. The procedure of revoking the electricity license:

Click Download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!