Quyết định 726/QĐ-TTg 2022 Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______

Số: 726/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm phát triển

a) Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển công nghiệp để xây dựng ngành công nghiệp hóa chất với vai trò là một trong những ngành công nghiệp nền tảng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng.

b) Chuyển dịch cơ cấu nhằm gia tăng giá trị tăng thêm của sản phẩm để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm; khai thác các lợi thế và cơ hội quốc tế, chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất ngành công nghiệp Việt Nam và thế giới.

c) Nhận thức đầy đủ, tôn trọng, vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, phù hợp với các điều kiện phát triển của đất nước, phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân nhằm phát huy nội lực, xây dựng năng lực tự chủ của ngành; kết hợp với tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút đầu tư nước ngoài, cả về thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, mô hình tổ chức hoạt động.

d) Kết hợp hài hòa giữa phát triển chiều rộng và chiều sâu, phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp hóa chất, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn; ứng dụng chuyển đổi số, kỹ thuật số để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất.

đ) Các định hướng, giải pháp phát triển ngành công nghiệp hóa chất phải được thực hiện một cách triệt để, quyết liệt với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền trung ương và địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; gắn với các ưu tiên chiến lược, các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, địa phương để tập trung nguồn lực đảm bảo tổ chức triển khai một cách thực chất, hiệu quả; gắn liền với trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đạt mục tiêu đề ra.

2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2030:

- Xây dựng ngành công nghiệp hoá chất có cơ cấu tương đối hoàn chỉnh, bao gồm sản xuất tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng, phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu; chú trọng ưu tiên phát triển một số phân ngành trọng điểm như hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su kỹ thuật, hóa dược, phân bón...

- Hình thành chuỗi giá trị, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất ngành công nghiệp Việt Nam và khu vực. Sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên; ứng dụng công nghệ hiện đại, kinh tế số và chuyển đổi số nhằm gia tăng giá trị tăng thêm, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, thúc đẩy tích tụ vốn của các tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực hóa chất.

- Phân bố hợp lý lực lượng sản xuất theo ngành và vùng lãnh thổ, hình thành và phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tập trung, các tổ hợp sản xuất hóa chất có quy mô lớn.

Đến năm 2040:

Công nghiệp hóa chất Việt Nam được phát triển với đa số các phân ngành có công nghệ tiên tiến chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cần, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và năng suất cao; bước đầu chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, làm chủ công nghệ sản xuất một số sản phẩm chất lượng cao; phát huy nội lực, góp phần vào phát triển một nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ.

b) Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp ngành hóa chất đạt bình quân từ 10 - 11 %/năm và tỷ trọng ngành công nghiệp hóa chất so với toàn ngành công nghiệp đạt khoảng 4 - 5% vào năm 2030; giai đoạn đến năm 2040, tốc độ tăng trưởng công nghiệp ngành hóa chất đạt bình quân từ 7 - 8%/năm và tỷ trọng ngành công nghiệp hóa chất so với toàn ngành công nghiệp duy trì khoảng 4-5%.

Trong đó:

Nhóm sản phẩm hóa dầu, hóa dược, cao su kỹ thuật, hóa chất cơ bản đạt 10 - 12%/năm giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn 2031 - 2040 đạt trung bình 8 - 11%/năm.

Nhóm sản phẩm phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, sản phẩm nguồn điện hóa học, sản phẩm chất tẩy rửa, khí công nghiệp, sản phẩm săm lốp và sơn - mực in đạt 3 - 5%/năm giai đoạn 2021 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2040 đạt trung bình 4 - 6%/năm.

- Đến năm 2030, duy trì mức đáp ứng nhu cầu trong nước đối với các loại phân bón ure, lân, NPK, sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, săm lốp, khí công nghiệp, sơn - mực in thông dụng, chất tẩy rửa, pin thông dụng và phát triển thị trường xuất khẩu. Đáp ứng được một phần nhu cầu trong nước các sản phẩm phân bón sunfat amon. Nâng khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước bình quân của các sản phẩm hóa dầu lên 40%, hoạt chất bảo vệ thực vật lên 30%, hóa chất cơ bản lên 70%, cao su kỹ thuật lên 40%, ắc quy lên 75%.

Đến năm 2040, đáp ứng được một phần nhu cầu trong nước các sản phẩm hóa chất cơ bản hữu cơ, sơn đặc chủng, pin - ắc quy công nghệ cao. Nâng khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước bình quân của các sản phẩm hóa dầu lên 60%, hoạt chất bảo vệ thực vật lên 50%, hóa chất cơ bản lên 80%, cao su kỹ thuật lên 50%, ắc quy lên 80%.

- Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân 9-11%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, giai đoạn 2030 - 2040 tăng trưởng bình quân 7,5 - 9%/năm.

Cân bằng cán cân thương mại trong giai đoạn 2021 - 2030, tiến tới duy trì thặng dư thương mại bền vững giai đoạn 2030 - 2040; hướng đến cán cân thương mại với các đối tác lành mạnh, hợp lý, từ đó bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

3. Định hướng phát triển

a) Định hướng chung

Phát triển công nghiệp hóa chất Việt Nam theo hướng là một ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại với cơ cấu ngành tương đối hoàn chỉnh gồm 10 phân ngành: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản (gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp), các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn - mực in, khí công nghiệp. Trong đó tập trung vào chiến lược phát triển một số phân ngành trọng điểm: hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su kỹ thuật, hóa dược và phân bón.

Sắp xếp lại các cơ sở sản xuất hiện có theo hướng tập trung, quy mô. Duy trì và phát triển các nhà máy sản xuất có công nghệ tiên tiến. Hạn chế tối đa việc hình thành mới và từng bước loại bỏ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, sử dụng công nghệ lạc hậu, hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp, chất lượng sản phẩm kém, gây ô nhiễm môi trường,...

Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành hóa chất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước, khắc phục đầu tư phân tán, dàn trải, không hiệu quả. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần chi phối đối với các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực chủ chốt căn bản như hạ tầng của khu công nghiệp hóa chất, hạ tầng của khu kinh doanh hóa chất, những phân ngành hóa chất ưu tiên, vốn đầu tư lớn hoặc những phân ngành gắn với quốc phòng, an ninh. Khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực hóa chất, tận dụng tối đa nội lực của đầu tư xã hội, phát triển các doanh nghiệp tư nhân trong nước thực sự trở thành một động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp hóa chất. Chuyển mạnh chính sách thu hút FDI trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất từ số lượng sang chất lượng và có trọng tâm, trọng điểm, khuyến khích các dự án FDI đầu tư vào các lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên, các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Phát triển công nghiệp hóa chất theo hướng tập trung, phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng địa phương, không dàn đều theo địa giới hành chính, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh. Hình thành và phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tập trung, các tổ hợp hóa chất có quy mô lớn để thu hút các dự án sản xuất hóa chất, các dự án sử dụng hóa chất để sản xuất trong các lĩnh vực khác, trung tâm logistic về hóa chất tại các địa điểm có quỹ đất đủ lớn, xa khu vực dân cư, gần cảng nước sâu, thuận tiện kết nối giao thông, khuyến khích các công nghệ tuần hoàn, sản phẩm, chất thải không sử dụng của nhà máy này làm nguyên liệu cho các nhà máy khác. Từng bước di dời, tập trung các nhà máy sản xuất hóa chất vào khu, cụm công nghiệp nhằm quản lý tập trung, không để các cơ sở hóa chất nguy hiểm không bảo đảm khoảng cách an toàn, không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, môi trường và phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, nơi tập trung đông người.

b) Định hướng theo từng phân ngành

- Hóa chất cơ bản

+ Giai đoạn đến năm 2030:

Đầu tư mới, mở rộng, hiện đại hóa, nâng công suất sản xuất xút, axit sunfuric thương phẩm của các cơ sở sản xuất hiện có. Đầu tư dự án sản xuất xút vảy và sản phẩm gốc clo đáp ứng nhu cầu xút-clo cho các dự án lọc - hóa dầu, các dự án khai thác, chế biến alumin...

Đầu tư nghiên cứu công nghệ tuyển quặng apatit loại II và loại IV. Cải tiến công nghệ của các cơ sở sản xuất phốt pho vàng, đảm bảo nâng cao hiệu suất và an toàn trong sản xuất.

Đầu tư sản xuất axit photphoric nhiệt và các dẫn xuất, các sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ phốt pho; đầu tư sản xuất amoniac đáp ứng nhu cầu cho sản xuất DAP và các hộ tiêu thụ khác; sản xuất muối nitrat, sản phẩm hóa chất hữu cơ cơ bản, dung môi...

Duy trì ổn định sản xuất amoni nitrat, đầu tư sản xuất một số loại tiền chất thuốc nổ khác là các hóa chất lưỡng dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp khác và phân bón. Nghiên cứu đầu tư sản xuất thuốc nổ và phụ kiện nổ phục vụ ngành dầu khí. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời, nhũ tương bao gói, thay thế hoàn toàn các loại thuốc nổ có chứa TNT.

Phát triển các sản phẩm thuốc nổ công nghiệp theo hướng tăng sức công phá, giảm khói, khí bụi, tăng thời gian chịu nước, an toàn cao, phát triển sản phẩm có kích thước phi tiêu chuẩn; các sản phẩm phụ kiện nổ công nghiệp đáp ứng yêu cầu đặc biệt như nhiều số vi sai, độ bền kéo, va đập, độ tin cậy khi các hầm lò khai thác ngày càng sâu, địa hình phức tạp.

+ Giai đoạn đến năm 2040:

Đầu tư các dự án sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản như các dung môi hữu cơ, các hoá chất sử dụng trong sản xuất các sản phẩm hoá dầu, hoá chất có thể trở thành nhiên liệu cho các ngành công nghiệp khác...

Đầu tư các dự án sản xuất hóa chất vô cơ phục vụ cho nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp như bột giặt, kính thủy tinh, giấy... như: sản xuất muối sunphat, sô đa, hydro peroxit...

Phát triển các sản phẩm thuốc nổ nhũ tương tạo biên dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ; thuốc nổ nhũ tương rời, kíp nổ điện tử, kíp vi sai phi điện, dây nổ năng lượng cao dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ; kíp vi sai phi điện nổ chậm...

- Hóa dầu

+ Giai đoạn đến năm 2030:

Đầu tư sản xuất amonia, methanol, ethylen, propylen, benzen, xylen, toluen... và một số chế phẩm, dẫn xuất từ các hóa chất này, tiến tới đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô.

Đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ các nhà máy và tổ hợp hóa dầu/hóa khí (từ khí thiên nhiên) hiện hữu nhằm nâng cao giá trị gia tăng nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng hóa sản phẩm góp phần đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Đầu tư sản xuất các loại hạt nhựa nguyên sinh, keo dán, nguyên liệu cao su tổng hợp: nhựa polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyvinyl chlorid (PVC), polystyren (PS), acrylbutadien styren (ABS), axit terephthalic (PTA), mono etylen glycol (MEG), urea formaldehyde (UF), melamin formaldehyde (MF), polyamide 6... và một số hóa chất khác, các phụ gia, bán thành phẩm... phục vụ cho các ngành sản xuất trong nước, ngành công nghiệp công nghệ cao.

Ưu tiên hình thành các tổ hợp công nghiệp hóa dầu gắn liền với các nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến dầu khí trong nước.

+ Giai đoạn đến năm 2040:

Duy trì vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các dự án đã đi vào hoạt động; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm hóa dầu, nghiên cứu đầu tư sản xuất các sản phẩm từ aromatics (NB, LAB, PTA, PET...).

Nghiên cứu đầu tư các dự án hóa dầu từ nguồn nguyên liệu thay thế như biomas, hydro xanh, hydro lam,... không từ nguồn nguyên liệu hóa thạch truyền thống.

- Cao su kỹ thuật

+ Giai đoạn đến năm 2030:

Chú trọng phát triển nhóm sản phẩm cao su kỹ thuật như băng tải, dây cua-roa, gioăng, phớt và các phụ kiện cao su kỹ thuật phục vụ cho các ngành công nghiệp khác. Đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật theo 2 phương án: xây dựng mới hoặc bổ sung dây chuyền sản xuất trong 1 nhà máy sản xuất săm lốp hiện có nhằm tận dụng trang thiết bị sẵn có của nhà máy, sản phẩm chủ lực là gioăng, phớt, vòng đệm, chi tiết, phụ tùng lắp ráp mới và thay thế cho công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy.

Khuyến khích đầu tư sản xuất các loại nguyên liệu, phụ gia cho sản xuất sản phẩm cao su như than đen, silica...

+ Giai đoạn đến năm 2040:

Nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cao su kỹ thuật đặc chủng với công nghệ và thiết bị tiên tiến; sản xuất cao su tổng hợp.

- Hóa dược

+ Giai đoạn đến năm 2030:

Xây dựng vùng dược liệu có thế mạnh của Việt Nam, đầu tư nhà máy chế biến, chiết tách, tinh chế để sản xuất sản phẩm hóa dược có nguồn gốc thiên nhiên từ các loại động, thực vật nhiệt đới, sinh vật biển và bán tổng hợp.

Tập trung đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm kháng sinh và nguyên liệu để sản xuất thuốc thiết yếu có lợi thế về tài nguyên, như các sản phẩm tách chiết từ dược liệu và bán tổng hợp từ hợp chất thiên nhiên; nhà máy sản xuất hóa dược vô cơ và tá dược thông thường; nhà máy sản xuất nguyên liệu kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 2, 3 và 4; nhà máy sản xuất sorbitol để sản xuất vitamin C; nhà máy sản xuất nguyên liệu hóa dược để sản xuất một số thuốc thiết yếu khác (gồm các sản phẩm như: Thuốc giảm sốt, giảm đau chống viêm, thuốc kháng khuẩn).

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các tổ chức sản xuất ngoài quốc doanh tham gia phát triển trồng và chế biến các loại dược liệu, chú trọng phát triển loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sản xuất và chế biến các sản phẩm hóa dược. Nhà nước chủ động đầu tư sản xuất các loại hoạt chất, tá dược cần công nghệ cao và nhu cầu lớn, thiết yếu cho an toàn sức khỏe cộng đồng, như các loại vắc xin, kháng sinh thế hệ mới; đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất ở các lĩnh vực quan trọng này. Khuyến khích chuyển giao công nghệ, liên doanh liên kết của các nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước để sản xuất nguyên liệu, sản phẩm trong lĩnh vực hóa dược.

+ Giai đoạn đến năm 2040:

Đầu tư nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới và đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Phân bón:

Cân đối tỷ lệ ammoniac/urê thương thẩm của các nhà máy phân đạm urê phù hợp nhu cầu của thị trường; chuyển dần các cơ sở sản xuất phân supe lân đơn sang sản xuất supe lân giàu; khuyến khích sản xuất phân bón phức hợp, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất phân hỗn hợp hiện có theo hướng tập trung, quy mô, duy trì và phát triển các nhà máy sản xuất phân bón có công nghệ tiên tiến, từng bước loại bỏ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, sử dụng công nghệ lạc hậu, chất lượng sản phẩm kém...

Nghiên cứu đầu tư các nhà máy sản xuất sunfat amon, phân bón kali, phân bón canxi amoni nitrat nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về phân bón các loại cho sản xuất nông nghiệp, hướng đến xuất khẩu.

Đầu tư nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng các loại phân bón hiện có làm tăng giá trị sử dụng, giá trị gia tăng cao đối với các phân đơn, phân hỗn hợp đa lượng, trung lượng, vi lượng; các loại phân bón chứa các chất điều hòa sinh trưởng, chất làm tăng khả năng miễn dịch cho cây trồng, phân bón có tác dụng cải tạo đất, phù hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và các đặc điểm thổ nhưỡng khác nhau.

- Đối với các lĩnh vực khác

+ Hóa chất bảo vệ thực vật:

Đầu tư sản xuất một số hoạt chất có hiệu quả phòng trừ sâu bệnh, thân thiện với môi trường như hoạt chất gốc cacbamat, hoạt chất họ azole và dẫn xuất, hoạt chất nhóm pyrethroide, validamycin.

Đầu tư chiều sâu các cơ sở sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng công nghệ tiên tiến, thay thế các hóa chất, dung môi hữu cơ độc hại; phát triển hoạt chất mới từ vi sinh vật và các hoạt chất được chiết tách từ thực vật, tạo ra những sản phẩm dễ sử dụng, có khả năng phân hủy, thân thiện với môi trường; phát triển sản phẩm dạng gia công mới, phân bố hợp lý ở 3 miền Bắc, Trung, Nam để giảm chi phí vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm và phù hợp với đặc điểm cây trồng, khí hậu, thổ nhưỡng.

+ Sơn - mực in:

Tập trung đầu tư mở rộng, hiện đại hóa các cơ sở sơn - mực in hiện có, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, loại bỏ dần các cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ lạc hậu; mở rộng, nâng công suất các nhà máy sản xuất nguyên liệu (nhựa alkyd, nhựa acrylic, bột màu...) cho ngành sơn - mực in; xây dựng một số dự án về sản xuất nguyên liệu cho ngành sơn - mực in trong đó chú trọng nguyên liệu mảng nhựa, bột độn, dung môi như acrylic, epoxy, polyurethane, các loại bột độn có đặc tính chuyên dụng, cao cấp như cao lanh, CaCO3, SiO2...

Đầu tư sản xuất các loại sơn có giá trị sử dụng cao như: sơn UV/EB, sơn nano, sơn gốc nước, sơn bột, sơn có hàm lượng rắn cao, sơn thông minh; sản xuất các chủng loại mực in có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường như các sản phẩm đi từ gốc nước, thay thế hoặc loại bỏ thành phần dung môi toluene, MEK bằng alcohol...

+ Chất tẩy rửa:

Hiện đại hóa các dây chuyền công nghệ hiện có nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm đối với thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Phát triển các sản phẩm chất tẩy rửa mới và các sản phẩm mỹ phẩm sử dụng nguyên liệu, các hoạt chất có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng và có giá trị kinh tế cao.

Thu hút vốn đầu tư để sản xuất các sản phẩm cao cấp, cần công nghệ cao và vốn đầu tư lớn, kể cả sản xuất các loại nguyên liệu.

Xây dựng chính sách đủ mạnh để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư, xâm nhập thị trường bằng chính thương hiệu của mình.

+ Khí công nghiệp:

Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại, an toàn để chế biến đáp ứng đủ nhu cầu trong nước về các loại khí công nghiệp thông thường; đầu tư sản xuất khí hiếm có giá trị cao như Xe, Kr,..., khí đặc biệt (khí tinh khiết cao, khí bán dẫn, khí chuẩn và khí trộn), giảm dần tỷ lệ nhập khẩu. Sản xuất khí hydro từ nguồn năng lượng tái tạo.

+ Nguồn điện hóa học:

Đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng ắc quy, pin thông dụng.

Đầu tư sản xuất một số loại ắc quy, pin chuyên dụng cao cấp như: Ắc quy kín khí, pin nhiên liệu rắn, pin niken hydro kim loại hoặc pin lon- Li, pin sạc thế hệ mới dùng trong các thiết bị điện tử cao cấp.

4. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

a) Nhóm giải pháp đột phá

- Hình thành các khu công nghiệp hóa chất tập trung và trung tâm logistic:

+ Nghiên cứu, khuyến khích đầu tư hình thành các tổ hợp, khu công nghiệp hóa chất tập trung và trung tâm logistic thu hút các dự án sản xuất hóa chất, các dự án sử dụng hóa chất để sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp khác; tại các địa điểm có diện tích đủ lớn, xa khu vực dân cư, gần cảng nước sâu, thuận tiện kết nối giao thông; có đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dịch vụ, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, môi trường, phát triển bền vững.

+ Nghiên cứu, đề xuất bổ sung các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hóa chất tập trung và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp hóa chất tập trung vào danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư và xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù cho các dự án này.

+ Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp hóa chất tập trung.

- Đổi mới thể chế quản lý hoạt động đầu tư trong ngành công nghiệp hóa chất

+ Đảm bảo cơ chế ưu đãi đầu tư đối với các dự án hóa dầu, hóa dược, hóa chất cơ bản, cao su theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện cho các dự án ưu tiên tiếp cận được với chế độ ưu đãi về thuế, đất đai, lao động...

+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về yêu cầu đối với dự án hóa chất: Đảm bảo phù hợp chiến lược phát triển ngành, chiến lược, quy hoạch phát triển địa phương, vùng lãnh thổ; các yêu cầu đảm bảo an toàn hóa chất và bảo vệ môi trường; các yêu cầu về áp dụng công nghệ tiên tiến; sử dụng hợp lý các nguồn lực, tài nguyên, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; áp dụng tiêu chí hóa học xanh.

+ Tăng cường cơ chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư trong lĩnh vực hóa chất. Cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư cấp tỉnh cần lấy ý kiến của Bộ Công Thương về sự phù hợp của các dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất với Chiến lược phát triển ngành.

+ Tạo sự bình đẳng giữa các khu vực kinh tế, đặc biệt tập trung nâng cao hơn nữa vai trò của khu vực kinh tế tư nhân thông qua việc thực thi có hiệu quả việc bảo hộ quyền sở hữu và bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất, ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường và tính bền vững của hoạt động công nghiệp hóa chất.

b) Các giải pháp chung

- Đổi mới cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển

+ Rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi và động lực cho phát triển công nghiệp hóa chất phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình và thủ tục, giảm mạnh thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp và người dân.

+ Đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, các dự án chuyển giao công nghệ đồng thời đề xuất chính sách và lộ trình loại bỏ dần các công nghệ lạc hậu; đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi cho các khu, cụm công nghiệp chuyên sâu; chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp hóa chất tập trung; chính sách ưu đãi cho hoạt động nghiên cứu phát triển ngành hóa chất; chính sách hỗ trợ di dời các nhà máy sản xuất hóa chất trong khu dân cư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực hóa chất.

- Nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp

+ Thực hiện chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; chỉ khởi công các công trình, dự án đã đảm bảo đủ các điều kiện như mặt bằng, nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực để triển khai; kêu gọi các tập đoàn lớn, đa quốc gia tham gia đầu tư các dự án quan trọng; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phát triển ngành công nghiệp hóa chất, đặc biệt là những ngành ứng dụng công nghệ cao.

+ Củng cố và nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức Hiệp hội ngành nghề, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ; tăng cường tổ chức việc liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài để hợp tác cùng tham gia trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

+ Đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước; triển khai có hiệu quả các đề án tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty đã được phê duyệt để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, tổ chức sắp xếp doanh nghiệp, nghiên cứu hình thức tổ chức phù hợp cho các doanh nghiệp. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, cân đối, phân bổ vốn.

+ Triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp ngành hóa chất.

- Giải pháp về hợp tác liên kết

+ Tăng cường và đa dạng hóa các mối liên kết trong sản xuất; đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ đội ngũ quản lý.

+ Tăng cường sự liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp hóa chất.

+ Xây dựng và triển khai các dự án phát triển công nghiệp hóa chất có quy mô lớn mang tính liên Vùng nhằm làm hạt nhân lan tỏa thúc đẩy sự phát triển của các Vùng khác.

- Chính sách thương mại và phát triển thị trường

+ Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng các loại nguyên liệu và bán thành phẩm mà trong nước đã sản xuất được với chất lượng tốt, giá thành hợp lý; hạn chế nhập khẩu các sản phẩm trung gian, các sản phẩm mà Việt Nam đủ năng lực sản xuất. Có cơ chế để giảm giá đầu vào đối với một số sản phẩm quan trọng, liên quan đến an ninh lương thực, an ninh, quốc phòng, sức khoẻ cộng đồng.

+ Đa dạng phương thức và hình thức tổ chức kinh doanh thương mại trong nước; tổ chức và vận hành hiệu quả các hệ thống cung ứng, phân phối các nhóm sản phẩm trên thị trường.

+ Có chính sách kết nối các ngành sản xuất khác với ngành công nghiệp hóa chất trên cơ sở phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, tiết giảm chi phí.

+ Mở rộng nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, bên cạnh những thị trường xuất khẩu truyền thống, đẩy mạnh khai thác các thị trường lớn, tiềm năng đang phát triển.

+ Sản xuất các sản phẩm của công nghiệp hóa chất đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường quốc tế; nghiên cứu mẫu mã, nắm bắt kịp thời xu thế quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương quốc tế.

+ ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thương mại điện tử và kinh tế số trong khâu phát triển sản phẩm, sản xuất và marketing...

+ Tăng cường quản lý hoạt động thương mại và hệ thống phân phối chống tình trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.

- Phát triển nguồn nhân lực

+ Xác định nhu cầu nhân lực của các phân ngành thuộc ngành hóa chất để có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn theo các cấp trình độ đáp ứng nhu cầu từng phân ngành trong từng thời kỳ, nhất là nhân lực chất lượng cao. Xây dựng cơ chế thu hút các nhà khoa học giỏi đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp hóa chất. Xây dựng cơ chế đặc biệt để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cả trong và ngoài nước, trọng tâm là chính sách tiền lương, môi trường làm việc và hỗ trợ về nhà ở, có nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần và các điều kiện liên quan bảo đảm làm việc.

+ Tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có theo hướng tái sắp xếp, bố trí nhân sự một cách hiệu quả nhất. Hình thành quy hoạch nhân sự mới có chiều sâu đảm bảo tính kế thừa, phù hợp để phát huy tối đa tính sáng tạo trong môi trường kinh doanh mới.

+ Rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp hóa chất (các trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp và các cơ sở giáo dục đào tạo khác), đẩy mạnh khuyến khích xã hội hóa trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. Mở rộng loại hình hợp tác lao động với nước ngoài và phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo phù hợp yêu cầu về lao động, nhất là liên kết với các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước để mở cơ sở đào tạo đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam, tập trung ngành học phục vụ phát triển kinh tế tri thức, nhất là khoa học, công nghệ, dịch vụ.

- Phát triển khoa học công nghệ

+ Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của các cơ quan nghiên cứu, dịch vụ khoa học công nghệ theo huớng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đào tạo của các viện nghiên cứu hóa chất để tạo nên các sản phẩm chất lượng, ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao năng lực cho các đơn vị tư vấn, thiết kế chuyên ngành hóa chất.

+ Cải tạo, bổ sung trang thiết bị, chống xuống cấp và nâng cấp các phòng thí nghiệm chuyên ngành hóa chất với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo sản phẩm mới, phân tích, kiểm tra, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn sản phẩm.

+ Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại nhằm tạo sự đột phá về công nghệ trong sản xuất đối với những ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn và công nghiệp ưu tiên. Tăng cường đầu tư, cân đối hài hoà giữa hoạt động nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu phát triển (R&D), từng bước chủ động nghiên cứu công nghệ, chuyển giao công nghệ.

+ Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu; tìm kiếm, tiếp nhận, làm chủ các công nghệ mới từ nước ngoài vào Việt Nam trong ngành hóa chất.

- Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật

+ Hoàn thiện hạ tầng cho phát triển công nghiệp hóa chất đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng chung của cả nước, đặc biệt tập trung phát triển hệ thống logistic, kho chứa hóa chất.

+ Phát triển mạnh dịch vụ tư vấn đầu tư công nghiệp hoá chất...

- Giải pháp và chính sách tài chính

+ Điều chỉnh chính sách thuế kịp thời, hợp lý trong từng bối cảnh.

+ Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển ngành công nghiệp hoá chất. Nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ cho đầu tư bao gồm: vốn ngân sách, vốn vay tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, vốn vay ODA, vay thương mại trong và ngoài nước, vốn FDI, vốn huy động thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp...

+ Tập trung, tích tụ nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm. Hỗ trợ về vốn, quản lý tài chính để các dự án này sau khi hoàn thành đầu tư nhanh chóng phát huy hiệu quả sau đầu tư, khấu hao và trả nợ đúng quy định.

- Giải pháp về môi trường

+ Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật môi trường có liên quan trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Không cấp phép đầu tư các dự án hoá chất với công nghệ lạc hậu, đã qua sử dụng, mức tiêu thụ tài nguyên cao.

+ Khuyến khích và có cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án công nghiệp hóa chất ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường.

+ Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường kết hợp với xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

c) Một số giải pháp cụ thể theo các phân ngành

- Hóa chất cơ bản

+ Huy động vốn liên doanh, liên kết, đầu tư nước ngoài đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, chế biến sâu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ưu tiên cho các doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả vay vốn để đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.

+ Ưu đãi thuế nhập khẩu đối với những loại nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu; nâng thuế nhập khẩu trong phạm vi cho phép đối với các loại thành phẩm và sản phẩm mà trong nước đã sản xuất được.

+ Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu đất hiếm phục vụ sản xuất hóa chất cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án sản xuất muối công nghiệp trong nước; đầu tư thiết bị công nghệ sản xuất muối công nghiệp đáp ứng yêu cầu cho sản xuất hóa chất như xút, sô đa,....

+ Đầu tư các xe sản xuất, nạp thuốc nổ di động nhằm tăng khả năng cơ giới hóa, đồng bộ hóa trong lĩnh vực khai thác mỏ; ưu tiên sử dụng và sản xuất kíp nổ điện tử tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, khí hậu, địa chất và số hóa khai thác; đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước về an ninh, an toàn, trật tự xã hội trên cơ sở kiểm soát phương tiện kích nổ thông qua mã nhận dạng ID riêng biệt và quản lý bằng mã xử lý nhanh QR code.

- Hóa dầu

+ Sử dụng hợp lý nguồn nguyên liệu khí thiên nhiên, khí đồng hành cho phát triển ngành hóa dầu để đẩy mạnh phát triển các hóa chất hữu cơ cơ bản thông qua các dự án hóa dầu;

+ Xây dựng và áp dụng cơ chế khuyến khích sử dụng nguồn khí cho các dự án hóa dầu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nguồn nguyên liệu này và có cơ chế ưu đãi khuyến khích các dự án hóa dầu từ nguồn nguyên liệu thay thế như biomas, hydro xanh, hydro lam,... không từ nguồn nguyên liệu hóa thạch truyền thống.

- Các sản phẩm cao su

+ Tạo điều kiện để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào phát triển các sản phẩm cao su, đặc biệt là đầu tư nước ngoài có lợi thế về vốn và công nghệ tham gia vào sản xuất các sản phẩm đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật cao như săm ô tô, săm xe máy bằng cao su tổng hợp (cao su butyl), cao su thiên nhiên và các loại sản phẩm cao su kỹ thuật khác; nâng tỷ lệ sử dụng cao su tự nhiên trong các sản phẩm cao su.

+ Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cao su thiên nhiên sơ chế theo hướng cân đối giữa các nhóm sản phẩm, tập trung vào những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến sản phẩm cao su trong nước và xuất khẩu.

+ Áp dụng biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu săm, lốp qua đường tiểu ngạch, kiểm soát việc kê khai giá nhập khẩu, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng đưa vào thị trường Việt Nam.

- Hóa dược

+ Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh và nguyên liệu hóa dược để sản xuất một số thuốc thiết yếu, các dự án phát triển sản xuất sản phẩm hóa dược từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên quý trong nước; đề xuất cơ chế thông thoáng hơn trong việc đưa các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa dược làm nguyên liệu cho bào chế thuốc chữa bệnh.

+ Khuyến khích chuyển giao công nghệ và hình thức liên doanh liên kết của các nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước để sản xuất nguyên liệu, sản phẩm trong lĩnh vực hóa dược.

- Phân bón

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón vô cơ, phân hạng các loại phân supe lân và NPK.

+ Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế ưu đãi cho các dự án chuyển đổi từ phân supe lân đơn sang supe lân giàu; dự án sản xuất phân kali, phân SA và các dự án chuyển đổi thay thế nguồn nguyên liệu sản xuất phân đạm từ khí thiên nhiên.

+ Nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ, quy trình để xử lý bã gyps của các nhà máy sản xuất DAP đảm bảo yêu cầu làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp.

- Hóa chất bảo vệ thực vật

+ Ưu đãi thuế nhập khẩu đối với những loại nguyên liệu mà trong nước chưa sản xuất được như: Hoạt chất gốc cacbamat, hoạt chất họ azole và dẫn xuất, hoạt chất nhóm pyrethroide, validamycin,...; ưu đãi thuế nhập khẩu đối với máy móc trong nước chưa sản xuất được, nhập khẩu để phục vụ sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật.

+ Ưu tiên phát triển các dự án hóa chất áp dụng các công nghệ mới, ít chất thải và thân thiện môi trường như: Các hoạt chất mới từ vi sinh vật và các hoạt chất được chiết tách từ thực vật.

+ Khuyến khích đầu tư sản xuất nguyên liệu cho sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật như hoạt chất, dung môi, chất hoạt động bề mặt (chất nhũ hóa, chất phân tán, chất thẩm nước, chất tạo bọt...).

- Sơn - mực in

+ Ưu tiên khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư chủng loại sản phẩm như các sản phẩm sơn đặc chủng có giá trị gia tăng cao theo công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường, có chính sách ưu đãi phát triển ngành sơn bột tĩnh điện, ngành sơn gỗ gốc nước hoặc sơn gỗ với hàm lượng hỗn hợp các chất hữu cơ độc hại bay hơi nhanh (VOC) dưới 50%.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm, phát triển hệ thống tiêu thụ sản phẩm.

+ Ưu tiên phát triển các dự án áp dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, tăng hiệu quả sử dụng nguyên liệu và tái sử dụng các loại chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Chất tẩy rửa

+ Xây dựng, thực hiện các đề tài nghiên cứu phát triển sản phẩm chất tẩy rửa mới, đặc biệt là các sản phẩm thân thiện môi trường.

+ Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất sản phẩm chất tẩy rửa và một số nguyên liệu.

- Khí công nghiệp

+ Ưu tiên phát triển các dự án áp dụng các công nghệ mới, ít chất thải và thân thiện môi trường, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu quả sử dụng nguyên liệu.

+ Ưu tiên phát triển sản xuất các khí hiếm Xe, Kr,... khí đặc biệt, khí hiệu chuẩn phục vụ các ngành kinh tế kỹ thuật cao; sản xuất khí hydro từ nguồn năng lượng tái tạo.

- Nguồn điện hóa học

+ Thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất các sản phẩm có yêu cầu công nghệ cao, đặc biệt là các loại ắc quy phục vụ cho chương trình nội địa hóa ôtô, xe máy, ắc quy cho các trạm nguồn của viễn thông, cho các loại ôtô đặc chủng.

+ Tiếp tục duy trì sản xuất, phát triển các thương hiệu hiện có, gia tăng và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

+ Đề xuất ban hành các chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các dự án sản xuất các sản phẩm pin-ắc quy công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Chiến lược; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính xây dựng Đề án xúc tiến đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hóa chất tập trung và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp hóa chất tập trung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua để triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, bổ sung, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa chất.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hóa chất.

2. Các bộ, ngành liên quan:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp hóa chất; cân đối vốn đầu tư ngắn hạn và dài hạn cho phát triển công nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định về đầu tư theo hướng bổ sung các phân ngành hóa chất ưu tiên vào đối tượng dự án ưu đãi đầu tư; xây dựng chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp chuyên sâu.

- Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách tài chính để khuyến khích phát triển các lĩnh vực công nghiệp hóa chất ưu tiên phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương triển khai thực hiện các giải pháp về khoa học công nghệ nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm hóa chất của Việt Nam; xây dựng chính sách đổi mới và ứng dụng công nghệ; đánh giá trình độ công nghệ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển các công nghệ sản xuất hóa chất phù hợp với điều kiện Việt Nam để sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn; phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với lĩnh vực hóa chất.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ trì lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất công nghiệp hóa chất theo từng thời kỳ.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trong đó ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo các ngành, nghề đáp ứng nhân lực cho phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, trong từng thời kỳ, nhất là nhân lực chất lượng cao.

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Chú trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp phát triển công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sản xuất công nghiệp hóa chất trong nước và tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực và trên thế giới; xây dựng và triển khai Chương trình hành động chiến lược về chuyển đổi số lĩnh vực công nghiệp hóa chất.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất. Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các địa phương nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng các vùng kinh tế phù hợp với nguồn lực, tiềm năng và định hướng phát triển công nghiệp hóa chất.

- Bộ Xây dựng: Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các địa phương nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng các vùng kinh tế phù hợp với nguồn lực, tiềm năng và định hướng phát triển công nghiệp.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung và công nghiệp hóa chất nói riêng.

- Các bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan trong chiến lược.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Căn cứ điều kiện phát triển, tiềm năng, lợi thế của địa phương, tổ chức thực hiện Chiến lược và thực hiện tích hợp các nội dung triển khai của Chiến lược vào Quy hoạch địa phương; chủ động nghiên cứu, bố trí quỹ đất tạo điều kiện thu hút đầu tư xây dựng các tổ hợp, khu công nghiệp hóa chất tập trung và trung tâm logistic về hóa chất.

- Lấy ý kiến của Bộ Công Thương về sự phù hợp của các dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất với Chiến lược phát triển ngành trong quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

4. Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực hóa chất:

- Căn cứ Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 để xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm.

- Các tập đoàn, tổng công ty đẩy nhanh triển khai đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;

- Các Hội, Hiệp hội: Hóa học, Phân bón Việt Nam, Sơn - Mực in Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;

- Lưu: VT, CN

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành

thuộc tính Quyết định 726/QĐ-TTg

Quyết định 726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:726/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:16/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng ngành hóa chất đạt bình quân từ 10 – 11%/năm

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 726/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Cụ thể, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp ngành hóa chất đạt bình quân từ 10 – 11%/năm vào năm 2030; từ 7 – 8%/năm trong giai đoạn đến năm 2040. Tỷ trọng ngành công nghiệp hóa chất so với toàn ngành công nghiệp đạt khoảng 4 – 5% vào năm 2030 và duy trì khoảng 4 – 5% đến năm 2040.

Ngoài ra, đến năm 2030, duy trì mức đáp ứng nhu cầu trong nước đối với các loại phân bón ure, lân, NPK, sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, săm lốp, khí công nghiệp, sơn – mực in thông dụng, chất tẩy rửa, pin thông dụng và phát triển thị trường xuất khẩu. Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân 9 – 11%/năm trong thời kỳ 2021 – 2030, giai đoạn 2030 – 2040 tăng trưởng bình quân 7,5 – 9%/năm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Chiến lược; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Đề án xúc tiến đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hóa chất tập trung và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp hóa chất tập trung, báo cáo Thủ tướng thông qua để triển khai thực hiện …

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 726/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER

 

No. 726/QD-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

  Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, June 16, 2022

 

DECISION

Approving the Strategy on Vietnam's chemical industry development through 2030, with a vision toward 2040

 

THE PRIME MINISTER

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Chemicals dated November 21, 2007;

Pursuant to the Strategy on Vietnam’s Industrial Development through 2025, with a vision toward 2035;

Pursuant to the Political Bureau’s Resolution No. 23-NQ/TW dated March 22, 2018, on the orientations for formulating national industrial development policies through 2030, with a vision toward 2045;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 124/NQ-CP dated September 3, 2020, promulgating the Government’s Action Plan to implement the Political Bureau’s Resolution No. 23-NQ/TW dated March 22, 2018, on the orientations for formulating national industrial development policies through 2030, with a vision toward 2045;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade.

 

DECIDES:

 

Article 1. To approve the Strategy for Vietnam's chemical industry development through 2030, with a vision toward 2040, with the following principal contents:

1. Viewpoints

a) To strictly follow the Directives and Resolutions of the Party, socio-economic development strategy and industrial development strategy to build the chemical industry as one of the fundamental industries, making a significant contribution to the cause of industrialization and modernization of the country, contributing to ensuring security and national defense.

b) To restructure for increasing added value of products to improve productivity, quality, efficiency and competitiveness of the industry; to better meet domestic demand and promote export of products; to take international advantages and opportunities, actively and deeply participate in the domestic and global value chain of industrial production.

c) To fully aware of, respect, and properly apply the objective rules of the market economy, in accordance with the development conditions of the country, develop the chemical industry on the basis of effectively mobilizing resources from all economic sectors; to encourage the development of the private economic sector in order to promote internal resources and build the industry’s autonomy; to develop the industry in combination with strengthening international cooperation to attract foreign investment in terms of capital, technology, management experience and operating model.

d) To develop extensively, rapidly and sustainably the chemical industry in a harmonious manner, apply modern and environment-friendly technologies, adapt to climate change, and effectively use natural resources, towards green growth and circular economy; to apply digital transformation and digital technology to increase the efficiency of production and business activities in the field of chemicals.

dd) The orientations and solutions for the chemical industry development must be implemented thoroughly and drastically with the participation of the whole political system, committees and administrations at all levels, and enterprises of all economic sectors; be associated with strategic priorities and key issues, suitable to the specific conditions of each region and locality to focus resources to ensure the substantive and effective implementation; be associated with the responsibilities of authorities at all levels in fulfilling the tasks and set goals.

2. Objectives

a) Overall objectives

By 2030:

- To develop the chemical industry with a relatively complete structure, including the manufacture of production and consumption materials, serving various industries; to better meet domestic demand and boost up export activities; to prioritize the development of a number of key sub-sectors such as base chemicals, petrochemistry, technical rubber, pharmaceutical chemistry, fertilizers, etc.

- To form a value chain, deeply participate in the domestic and regional production network of the industry. To use resources in an appropriate and thrifty manner; to apply modern technology, digital economy and digital transformation to boost added value, improve the competitiveness of the industry, promote capital accumulation of economic corporations operating in the chemical field.

- To rationally distribute production forces by industry and territory, establish and effectively promote concentrated industrial zones and clusters, and large-scale chemical production complexes.

By 2040:

Vietnam’s chemical industry will develop with a majority of sub-sectors having advanced technology and product quality up to international standards, deeply participate in the global value chain, use energy thriftily and efficiently and compete on an equal footing in international integration; its workforce will be professional and disciplined, work with high productivity; be proactive in the stages of research, design and manufacture, master the production technology of a number of high-quality products; promote internal resources, contributing to developing an independent and self-reliant Vietnamese economy.

b) Specific targets

- To strive that the average growth rate of the chemical industry will reach 10 - 11 % per year and the proportion of the chemical industry will account for around 4 - 5% of the whole industry by 2030; the average growth rate of the chemical industry will reach 7 - 8% per year and the proportion of the chemical industry will maintain around 4 - 5% of the whole industry by 2040.

Of which:

The product group of petrochemistry, pharmaceutical chemistry, technical rubber, and base chemicals will reach 10 - 12% per year during 2021 - 2030 and 8 - 11% per year during 2031 - 2040

The product group of fertilizers, crop protection chemicals, chemical power products, detergents, industrial gases, tire products and paint - printing ink will reach 3 - 5% per year during 2021 - 2030 and 4 - 6% per year on average during 2031 -2040.

- By 2030, to maintain the level to meet domestic demand for fertilizers such as urea, phosphorus, NPK, crop protection products, tires, industrial gases, common paint - printing ink, detergents, common batteries, and develop the export markets. To partially meet the domestic demand for ammonium sulfate fertilizer products. To increase the average capacity of meeting the domestic demand for petrochemical products, crop protection chemicals, base chemicals, technical rubber, and accumulators by 40%, 30%, 70%, 40% and 75%, respectively.

By 2040, to partially meet the domestic demand for basic organic chemical products, special paints, high-tech batteries and accumulators. To increase the average capacity of meeting the domestic demand for petrochemical products, crop protection chemicals, base chemicals, technical rubber, and accumulators by 60%, 50%, 80%, 50% and 80%, respectively.

- To strive that the average export growth rate will reach 9-11% per year during 2021 - 2030, and the average growth will reach 7.5 - 9% per year during 2030 - 2040.

To balance the trade balance in the period of 2021 - 2030, maintain a sustainable trade surplus during 2030 - 2040; to head towards a trade balance with wholesome and proper partners, thereby ensuring the sustainable growth in the long term.

3. Orientations

a) General orientations

To develop Vietnam's chemical industry in the direction of being a fundamental and modern industry with a relatively complete structure of 10 sub-sectors, including fertilizers, crop protection chemicals, pharmaceutical chemistry, petrochemicals, and base chemicals (including explosive precursors and industrial explosives), rubber products, electrochemicals, detergents, paint - printing ink, industrial gases. To attach importance to the development strategy of a number of key sub-sectors, including base chemicals, petrochemicals, technical rubber, pharmaceutical chemistry and fertilizers.

To rearrange existing production facilities towards concentration and scale. To maintain and develop production factories with advanced technology. To minimize the formation of, and gradually eliminate small production facilities that have outdated technology, low resource use efficiency, poor product quality, causing environmental pollution, etc.

To promote innovation and reorganization, and improve business efficiency of state-owned enterprises in the chemical industry, improve the efficiency of using state capital in state-owned enterprises, deal with scattered and inefficient investment. The State only holds controlling shares in enterprises operating in basic key areas such as infrastructure of chemical industrial parks or chemical business zones, priority chemical sub-sectors with large investment capital, or sub-sectors associated with national defense and security. To encourage private investment in the chemical sector, make the most of the internal resources of social investment, and develop domestic private enterprises as important driving forces for the development of the chemical industry. To strongly shift the FDI attracting policy in the chemical industry from quantity to quality and towards the more focusing direction, encourage FDI projects to invest in priority fields and products, projects using advanced, modern and environment-friendly technologies, and projects with high socio-economic efficiency.

To develop the chemical industry in the direction that is concentrated, suitable to the advantages of each region and each locality, not evenly distributed along administrative boundaries, ensuring requirements for environmental protection, and national defense and security. To establish and effectively promote concentrated industrial zones and clusters, large-scale chemical complexes to attract chemical production projects, projects using chemicals for production in various fields, chemical logistics centers at locations that have large enough land fund or that are far from residential areas, near deep-water ports, convenient for traffic connections, encourage circular technologies, use products and wastes of factories as raw materials for other ones. To gradually relocate and concentrate chemical factories into industrial zones and clusters for centralized management, prevent hazardous chemical facilities from failing to ensure a safe distance, or failing to meet standards and technical regulations standards on safety, environment and fire prevention and fighting in residential areas and crowded places.

b) Orientation by sub-sectors

- With regard to base chemicals

+ By 2030:

To invest in, expand, modernize and increase the commercial production capacity of caustic soda and sulfuric acid of existing production facilities. To invest in projects to produce caustic soda and chlorine-based products to meet the demand for caustic soda-chlorine for refining and petrochemical projects, alumina mining and processing projects, etc.

To invest in research on technology for sorting grade-II and grade-IV apatite ores. To improve technology of yellow phosphorus production facilities, ensuring improved production efficiency and safety.

To invest in the production of thermal phosphoric acid and its derivatives, products with high economic value from phosphorus; to invest in ammonia production to meet the demand for DAP production and other consumers; production of nitrate salts, basic organic chemical products, solvents, etc.

To maintain the stable production of ammonium nitrate, invest in the production of a number of other explosive precursors, which are dual-use chemicals to meet the needs of other industrial production and fertilizers. To research and invest in the production of explosives and explosive accessories for the oil and gas industry. To continue promoting investment in the production of explosives in bulk emulsions and emulsion packages, completely replacing explosives containing TNT.

To develop industrial explosives products in the direction of increasing destructive power, reducing smoke and dust, increasing water resistance, having high safety and non-standard sizes; to develop industrial explosive accessories products up to special requirements such as multiple differentials, tensile strength, impact strength, reliability when the mining pits are getting deeper and the terrain is complicated.

+ By 2040:

To invest in production projects of basic organic chemicals such as organic solvents, chemicals used in the production of petrochemical products, and chemicals that may serve as fuels for other industries, etc.

To invest in production projects of inorganic chemicals to serve the development needs of industries such as washing powder, glass, paper, etc., such as production of sulphate salts, soda, hydrogen peroxide, etc.

To develop emulsion explosive products used for open-air and underground mines, underground works without explosive gas; loose emulsion explosives, electronic detonators, non-electric differential detonators, high-energy detonators for underground mines, underground works without explosive gas; slow detonation non-electric differential, etc.

- With regard to petrochemicals

+ By 2030:

To invest in the production of ammonia, methanol, ethylene, propylene, benzene, xylene, toluene, etc. and a number of preparations and derivatives from these chemicals, towards meeting the domestic and export demand, limiting the export of raw materials, etc.

To invest in deep processing of products from existing petrochemical/gasification (from natural gas) factories and complexes in order to increase the added value of natural resources and diversify products to meet the domestic and export demand.

To invest in the production of primary plastic resins, glues, and synthetic rubber raw materials: polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), polystyrene (PS), acrylonitrile butadiene styrene (ABS), terephthalic acid (PTA), monoethylene glycol (MEG), urea formaldehyde (UF), melamine formaldehyde (MF), polyamide 6, etc. and several other chemicals, additives, semi-finished products, etc. for the domestic manufacturing industry and high-tech industry.

To prioritize the establishment of petrochemical industry complexes associated with domestic oil refineries and processing factories.

+ By 2040:

To maintain a safe, stable and efficient operation of projects that have been put into operation; to continue diversifying petrochemical products, researching and investing in the production of aromatics-based products (NB, LAB, PTA, PET, etc.).

To research and invest in petrochemical projects from alternative raw materials such as biomass, blue hydrogen, blue hydrogen, etc., rather than from traditional fossil fuel sources.

- With regard to technical rubber

+ By 2030:

To focus on developing a group of technical rubber products such as conveyor belts, belts, gaskets, seals and technical rubber accessories for other industries. To invest in building a factory producing technical rubber products by 2 options: building a new factory or adding production lines in an existing tire factory in order to take advantage of its available equipment, in which the main products are gaskets, seals, washers, new and replacement parts and components for the automobile and motorcycle manufacturing industry.

To encourage investment in the production of raw materials and additives for the production of rubber products such as black coal, silica, etc.

+ By 2040:

To research and invest in building specialized technical rubber factories with advanced technology and equipment; or in synthetic rubber production.

- With regard to pharmaceutical chemistry

+ By 2030:

To build a medicinal region with strengths of Vietnam, invest in processing, extraction and refining factories to produce pharmaceutical chemicals of natural origin from tropical animals, plants, marine and semi-synthetic organisms.

To focus on investment and development in the production of antibiotic products and raw materials for manufacturing essential medicines with advantages in resources, such as products extracted from medicinal herbs and semi-synthesized from natural compounds; factories producing inorganic pharmaceutical chemicals and common excipients; factories producing raw materials for the 2nd, 3rd and 4th generation cephalosporin antibiotics; factories producing sorbitol for the production of vitamin C; factories producing pharmaceutical materials for the production of a number of other essential drugs (including products such as fever reducers, pain relievers, anti-inflammatory drugs, antibacterial drugs).

To encourage all economic sectors, especially non-state production organizations to participate in the development of medicinal herb cultivation and processing, attach importance to developing the form of small and medium enterprises in the production and processing of pharmaceutical products. The State actively invests in the production of active ingredients and excipients that need high technology and are in great demand, essential for public health and safety, such as new generation vaccines and antibiotics; to encourage foreign investors to invest in production in these important fields. To encourage technology transfer, joint venture and association of foreign investors with domestic investors to produce raw materials and products in the field of pharmaceutical chemistry.

+ By 2040:

To invest in research and production of new products and make in-depth investment in improving product quality.

- With regard to fertilizers:

To balance the commercial ammonia/urea ratio of urea fertilizer factories in line with the market demand; to gradually shift the production of single superphosphate fertilizers to the production of double superphosphate; to encourage the production of complex fertilizers, rearrange existing compound fertilizer production facilities towards concentration and scale, maintain and develop fertilizer factories with advanced technology, step by step eliminate small production facilities that have outdated technology and poor product quality, etc.

To research and invest in factories producing ammonium sulphate, potassium fertilizers, and calcium ammonium nitrate fertilizers in order to meet the demand for fertilizers of all kinds for agricultural production, aiming for export.

To invest in research to improve the use efficiency of existing fertilizers to increase the use value and high added value of single fertilizers, mixed fertilizers of macro, intermediate and trace amounts; fertilizers containing growth regulators, substances that increase plant immunity, fertilizers with soil improvement effects, suitable for many crops with high economic value and different soil characteristics.

- With regard to other fields

+ With regard to crop protection chemicals:

To invest in the production of a number of active ingredients that are effective in pest control and environment-friendly, such as carbamate-based active ingredients, azole active ingredients and derivatives, active ingredients of pyrethroids and validamycin.

To make in-depth investment in crop protection chemical production and processing facilities, apply advanced technology, replace toxic organic chemicals and solvents; to develop new active ingredients from microorganisms and active ingredients extracted from plants, create products that are easy-to-use, degradable, and environment-friendly; to develop new processed products that are appropriately distributed in the North, Central and South regions to reduce the cost of transporting raw materials and finished products, and suitable to the characteristics of crops, climate and soil.

+ With regard to paint – printing ink:

To focus on investing in expanding and modernizing existing paint and printing ink facilities, apply new technologies, improve product quality, and gradually eliminate production facilities using outdated technologies; to expand and increase the capacity of factories producing raw materials (alkyd resins, acrylic resins, pigments, etc.) for the paint - printing ink industry; to build a number of projects on the production of raw materials for the paint - ink industry, focusing on plastic materials, fillers, solvents such as acrylic, epoxy, polyurethane, and filler powders with specialized and high-class properties. such as kaolin, CaCO3, SiO2, etc.

To invest in the production of paints with high use value such as UV/EB paint, nano paint, water-based paint, powder paint, high solid content paint, smart paint; to manufacture high-value, environment-friendly printing inks such as water-based products, replace or eliminate toluene, MEK solvents with alcohol, etc.

+ With regard to detergents:

To modernize existing technological lines to meet the demand for quantity and quality of products for the domestic market and boost up export activities. To develop new detergent products and cosmetic products using ingredients and active ingredients of natural origin, which are environment-friendly, safe for users and have high economic value.

To attract investment capital to produce high-grade products requiring high technologies and large investment capital, including manufacturing all kinds of raw materials.

To develop strong enough policies to encourage and support domestic enterprises to invest and penetrate the market with their own brands.

+ With regard to industrial gas:

To invest in renewing technology and modern and safe equipment for processing to meet the domestic demand for common industrial gases; to invest in the production of high-value rare gases such as Xe, Kr, etc., special gases (high purity gas, semiconductor gas, standard gas and mixed gas), gradually reduce the import rate. To produce hydrogen gas from renewable energy sources.

+ With regard to chemical power source:

To make in-depth investment and improvement of product quality, increase output of common accumulators and batteries.

To invest in manufacturing a number of high-grade specialized accumulators and batteries such as airtight accumulators, solid fuel cells, nickel-hydrogen metal batteries or Li-ion batteries, new generation rechargeable batteries used in high-class electronic devices.

4. Tasks and implementation solutions

a) Groups of breakthrough solutions

- Establishing concentrated chemical industrial parks and logistics centers:

+ To research and encourage investment in the establishment of chemical complexes, concentrated chemical industrial parks and logistics centers to attract chemical production projects, projects using chemicals for production in other industries; projects at locations that have large enough land fund or that are far from residential areas, near deep-water ports, convenient for traffic connections; to have adequate infrastructure for production and services, ensuring requirements on safety, environment, and sustainable development.

+ To research and propose additional investment projects in infrastructure of concentrated chemical industrial parks and investment projects in chemical industrial parks focusing on the list of industries eligible for investment incentives and building a mechanism special incentives for these projects.

+ To carry out investment promotion activities, call for investment in industrial park infrastructure projects and investment projects in concentrated chemical industrial parks.

- Conducting institutional reform of investment management in the chemical industry

+ To ensure investment incentives for petrochemical, pharmaceutical, base chemicals and rubber projects in accordance with law provisions; to create favorable conditions for priority projects to access tax, land, labor incentives, etc.

+ To amend and supplement regulations on requirements for chemical projects: To ensure conformity with industry development strategies, strategies and development plannings of localities and territories; requirements to ensure chemical safety and environmental protection; requirements on application of advanced technology; rational use of resources, ensuring thrifty and efficient use of energy; to apply green chemistry criteria.

+ To strengthen coordination mechanisms in investment management in the chemical sector. Provincial-level investment policy-approving agencies need to consult the Ministry of Industry and Trade on the suitability of investment projects in the chemical sector with the Sector Development Strategy.

+ To create equality among economic sectors, especially focusing on further enhancing the role of the private economy sector through effectively protecting ownership rights and guaranteeing equality in access to resources.

+ To build a database of investment projects in the chemical field, apply digital technologies to improve the operational efficiency, create competitive advantages in the market and the sustainability of chemical industry operations.

b) General solutions

- Innovating mechanisms and policies, promoting reform of administrative procedures to meet development requirements

+ To review, amend, supplement and complete the system of legal documents, support mechanisms and policies in order to create favorable conditions and motivation for the development of the chemical industry in line with the commitment to international economic integration and the socialist-orientated market economy.

+ To intensify administrative reforms, especially administrative procedures, simplify processes and procedures, drastically reduce time and costs in implementing administrative procedures; improve the quality of public administrative services, create all the most favorable conditions for the operation of businesses and people.

+ To propose appropriate mechanisms and policies to attract investment in high-tech projects and technology transfer projects, and propose policies and roadmaps to gradually phase out outdated technologies; propose mechanisms and policies to give preferential treatment to specialized industrial zones and clusters; preferential policies for investment in the construction of concentrated chemical industrial zones and clusters; preferential policies for research and development activities of the chemical industry; policies to support the relocation of chemical factories in residential areas to industrial parks and clusters.

+ To develop and complete the system of national technical regulations in the chemical field.

- Improving the efficiency of investment in production and business in enterprises

+ To implement investment policies with the more focusing direction; to only start construction works and projects that have satisfied all conditions such as ground, investment capital, and human resources for implementation; to call on large and multinational corporations to invest in important projects; to strengthen international cooperation in the development of the chemical industry, especially high-tech applications.

+ To consolidate and enhance the operational role of industry associations, governmental and non-governmental organizations; to strengthen the organization of linkages between domestic enterprises and foreign enterprises to cooperate and participate in the global production value chain.

+ To speed up the process of equitization and restructuring of groups, corporations and state-owned enterprises; to effectively implement approved projects of restructuring groups and corporations to improve the domestic and international operation efficiency and competitiveness. To support enterprises in the process of equitization, organization and arrangement of enterprises, research on suitable organizational forms for enterprises. To diversify investment capital sources, balance and allocate capital.

+ To effectively implement the Law on supporting small- and medium-sized enterprises to improve the production and business efficiency in chemical enterprises.

- Solutions for cooperation and association

+ To strengthen and diversify linkages in production; to invest in upgrading the infrastructure system; to focus on training human resources, and improve the level of management teams.

+ To strengthen the connection between localities in the economic zone, and build infrastructure for the development of the chemical industry.

+ To formulate and implement large-scale inter-regional chemical industry development projects as the key motivation to promote the development of other regions.

- Solutions on trade policies and market development

+ To develop mechanisms and policies to encourage the use of raw materials and semi-finished products that can be domestically produced with good quality and reasonable prices; to restrict the import of intermediate products, products that Vietnam is capable of producing. To formulate mechanisms to reduce input prices for a number of important products, related to food security, security, national defense and public health.

+ To diversify methods and forms of domestic commercial organizations; to effectively organize and operate the systems of supply and distribution of product groups in the market.

+ To adopt policies to connect other manufacturing industries with the chemical industry on the basis of maximizing economic efficiency and reducing costs.

+ To expand market research and trade promotion, in addition to traditional export markets, promote the exploitation of large and potential developing markets.

+ To manufacture products of the chemical industry that meet international technical and environmental standards; to research on designs to timely grasp international trends, create favorable conditions for international trade.

+ To apply achievements of the fourth industrial revolution, e-commerce and digital economy in product development, production and marketing, etc.

+ To strengthen the management of commercial activities and distribution system against counterfeiting goods and commercial fraud.

- Developing human resources

+ To determine the human resource needs of the chemical sub-sectors to draw up plans to train qualified human resources according to levels to meet the needs of each sub-sector in each period, especially high-quality human resources. To build mechanisms to attract good scientists to contribute to the development of the chemical industry. To develop special mechanisms to attract domestic and foreign high-quality human resources, focusing on salary policies, working environment and housing support, places for spiritual and cultural activities and other conditions for work guaranteeing.

+ To make the most of existing human resources in the direction of rearranging and allocating personnel in the most effective way. To formulate new in-depth human resource plans to ensure inheritance and suitability to maximize creativity in the new business environment.

+ To review and arrange public non-business units in the system of human resource training institutions for the chemical industry (universities, vocational colleges, intermediate schools and other educational and training institutions), promote socialization in training human resources for the industry. To expand the forms of labor cooperation with foreign countries and develop education and training institutions suitable to labor requirements, especially linking with prestigious domestic and foreign educational institutions to open world-class training institutions in Vietnam, focusing on majors serving the development of the knowledge-based economy, especially science, technology and services.

- Solutions on development of science and technology

+ To continue completing the organizational model of scientific and technological research and service agencies in the direction of autonomy and self-responsibility, and strengthen linkages with enterprises. To promote applied research and training activities of chemical research institutes to create quality products, apply science and technology in exploitation and production to improve product quality. To improve capacity for specialized chemical design and consulting units.

+ To renovate and supplement equipment, prevent degradation and upgrade specialized chemical laboratories with modern facilities and equipment to meet research needs, especially in the field of design, manufacture of new products, analysis, inspection, certification of conformity and standardization of products.

+ To accelerate the application of new and modern technologies in order to create technological breakthroughs in production for key, spearhead and priority industries. To increase investment and harmonize between basic research and research and development (R&D), take the initiative in technology research and technology transfer.

+ To intensify and promote intellectual property protection activities for research results; to seek, receive and master new technologies from other countries applied into Vietnam in the chemical industry.

- Focusing on investment in technical infrastructure works

+ To complete infrastructure for the development of the chemical industry in sync with the development of the general infrastructure of the country, especially focus on developing the logistics systems and chemical storage facilities.

+ To strongly develop chemical industry investment consulting services, etc.

- Financial solutions and policies

+ To adjust tax policies in a timely and reasonable manner in each context.

+ To encourage and create all conditions for all economic sectors to invest in the development of the chemical industry. The State's capital sources for investment support include budget capital, state development investment credit loans, investment capital of state enterprises, ODA loans, domestic and foreign commercial loans, FDI capital, capital mobilized through the issuance of corporate bonds, etc.

+ To concentrate and accumulate financial resources for key projects. To support in capital and financial management so that these projects can quickly promote their post-investment efficiency after completing the investment, and depreciate and repay debts in accordance with regulations.

- Environmental solutions

+ To strictly comply with the provisions of the law on environmental protection; To formulate and promulgate relevant environmental technical regulations in the field of chemical industry to ensure sustainable development and environmental protection. Do not license investment in chemical projects with outdated or used technologies and high resource consumption.

+ To encourage and formulate mechanisms and policies to give incentives and support to chemical industry projects that apply advanced, modern and environment-friendly technologies.

+ To promote propaganda and education to raise awareness about environmental protection combined with socialization of environmental protection.

c) Specific solutions by sub-sectors

- With regard to base chemicals

+ To mobilize capital from joint ventures, associations, and foreign investments in large-scale, high-tech projects and deep processing of raw materials for production. To prioritize enterprises with effective production and business plans to borrow capital for innovation of technologies and application of new science and technology to production.

+ To impose preferential import tax for raw materials that cannot be domestically produced or that are domestically produced but fail to meet the demand; to increase import tax within the allowable range for finished products and products that can be produced domestically.

+ To research on the use of rare earth materials for basic chemical production. To speed up the completion of domestic industrial salt production projects; to invest in technological equipment for industrial salt production to meet the requirements for chemical production such as caustic soda, soda, etc.

+ To invest in mobile explosives production and loading vehicles to increase mechanization and synchronization in the mining sector; to prioritize the use and production of electronic detonators in Vietnam, meet strict requirements on environmental protection, climate, geology and mining digitization; to meet the requirements of the state management on security, safety and social order on the basis of controlling detonated vehicles through separate ID identification codes and management by QR codes.

- With regard to petrochemicals

+ To rationally use natural gas and companion gas raw materials for the development of the petrochemical industry to promote the development of basic organic chemicals through petrochemical projects;

+ To develop and apply mechanisms to encourage the use of gas sources for petrochemical projects in order to increase the added value of such material sources and formulate preferential mechanisms to encourage petrochemical projects from alternative raw materials such as biomass, blue hydrogen, blue hydrogen, etc. rather than from traditional fossil fuel sources.

- With regard to rubber products

+ To create conditions to encourage all economic sectors to participate in the development of rubber products, especially foreign investment with advantages in capital and technology to participate in the production of products requiring high technology and techniques such as synthetic rubber tires for automobiles and motorcycles (butyl rubber), natural rubber and other technical rubber products; to increase the use rate of natural rubber in rubber products.

+ To research on restructuring of preliminarily processed natural rubber products towards a balance among product groups, focus on products with competitive advantages and stable supply of raw materials for the product processing industry domestic and export rubber.

+ To apply measures to strictly control the import of tubes and tires through unofficial channels, control the declaration of import prices, and prevent counterfeit and poor quality goods from being brought into the Vietnamese market.

- With regard to pharmaceutical chemistry

+ To develop mechanisms and policies to support investment in the production of antibiotic and pharmaceutical chemical raw materials for the production of a number of essential drugs, and projects to develop the production of pharmaceutical chemicals from precious domestic natural materials; to propose more open mechanisms in use of the pharmaceutical industry’s products as raw materials for the preparation of medicines.

+ To encourage technology transfer and joint venture between foreign investors and domestic investors to produce raw materials and products in the field of pharmaceutical chemistry.

- With regard to fertilizers

+ To develop and complete a system of national technical regulations on inorganic fertilizers and classification of superphosphate and NPK fertilizers.

+ To research and propose incentive mechanisms for projects to convert from single superphosphate to double superphosphate; projects to produce potash fertilizers, SA fertilizers and projects to convert and replace raw materials for nitrogen fertilizer production from natural gas.

+ To research and test technologies and processes to treat gypsum residues of DAP factories to ensure requirements for raw materials used for production of building materials and backfilling.

- With regard to crop protection chemicals

+ To impose preferential import tax for raw materials that cannot be produced domestically, such as carbamate-based active ingredients, azole active ingredients and derivatives, pyrethroid or validamycin active ingredients, etc.; to impose preferential import tax for machinery that cannot be produced domestically or that are imported to serve the production of crop protection chemicals.

+ To prioritize the development of chemical projects applying new, low-waste and environment-friendly technologies such as new active ingredients from microorganisms and active substances extracted from plants.

+ To encourage investment in the production of raw materials for the production of crop protection chemicals such as active ingredients, solvents, surfactants (emulsifiers, dispersants, water absorbents, foaming agents, etc.).

- With regard to paint – printing ink

+ To prioritize encouraging non-state economic sectors to invest in product categories such as special paint products with high added value according to advanced and environment-friendly technologies, formulate preferential policies for development of electrostatic powder coating industry, water-based wood paint or wood paint with a mixture of toxic volatile organic compounds (VOC) below 50%.

+ To encourage businesses to formulate plans and strategies to develop product brands and product consumption systems.

+ To prioritize the development of projects applying new technologies, saving energy, producing environment-friendly products, increasing the efficiency of raw materials and reusing wastes generated in the production process.

- With regard to detergents

+ To formulate and implement research projects to develop new detergent products, especially environment-friendly products.

+ To research and propose policies to support domestic enterprises to invest in the production of detergent products and some raw materials.

- With regard to carbon dioxide

+ To prioritize the development of projects applying new, low-waste and environment-friendly technologies, energy-saving solutions, and increase the efficiency of raw materials.

+ To prioritize the development and production of rare gases such as Xe, Kr, etc., special gases, calibration gases to serve high-tech economic sectors; to produce hydrogen gases from renewable energy sources.

- With regard to chemical power source

+ To attract foreign investment in the production of products with high technology requirements, especially accumulators for the localization program of cars and motorcycles, accumulators for telecommunications power stations or for special cars.

+ To continue maintaining the production and development of existing brands, increase and seek more domestic and foreign consumption markets.

+ To propose to promulgate special preferential policies for projects involved in production of high-tech and environment-friendly accumulator products.

Article 2. Organization of implementation

1. The Ministry of Industry and Trade shall:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches, People’s Committees of provinces and centrally-run cities, and relevant agencies, in organizing the implementation of the Strategy; inspecting and evaluating the implementation of the Strategy and periodically reporting to the Prime Minister.

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with localities, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Natural Resources and Environment, the Ministry of Science and Technology, and the Ministry of Finance, in formulating a scheme on investment promotion for constructing infrastructure of concentrated chemical industrial parks and investment projects in concentrated chemical industrial parks, and report it to the Prime Minister for approval.

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, reviewing, supplementing, formulating, promulgating or submitting to competent authorities for promulgation of appropriate policies to promote the development of the chemical industry.

- Build a database on investment projects in the chemical field.

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, reviewing and formulating national standards and national technical regulations on chemicals.

2. Relevant ministries and branches:

- The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Finance in, formulating policies to enhance the ability to attract investment in the development of the chemical industry; balancing short-term and long-term investment capital for industrial development.  Researching on and proposing amendments to regulations on investment in the direction of adding priority chemical sub-sectors to the objects of investment incentive projects; formulating policies to encourage the development of specialized industrial parks.

- The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, researching on and proposing amendments and supplements to financial policies to encourage the development of priority chemical fields in line with the progress of international economic integration.

- The Ministry of Science and Technology shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Industry and Trade in, taking scientific and technological solutions to improve the high-tech content in chemical products of Vietnam; formulating policies on innovation and technology application; conducting technology level assessment; promoting research and development of chemical production technologies suitable to Vietnam’s conditions in order to effectively use natural resources towards green growth and circular economy; coordinating with the Ministry of Industry and Trade and relevant ministries and branches to completing the system of national standards and national technical regulations for the chemical field.

- The Ministry of Education and Training, based on the assigned functions, tasks and scope of state management, shall assume the prime responsibility for planning human resource training for chemical industry production in each period.

- The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches and localities in, effectively implementing the Vocational Education Development Strategy and the Planning on the network of vocational education institutions; in which priority is given to the development of vocational education institutions engaged in training in industries and occupations to meet the needs of human resources for the development of Vietnam’s chemical industry in each period, especially high-quality human resources.

- The Ministry of Information and Communications shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade and localities in, taking solutions to develop information and communication technology to serve domestic chemical industry production and participate in regional and global supply chains; developing and implementing a strategic action plan on digital transformation of the chemical industry.

- The Ministry of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Industry and Trade in, inspecting and guiding the implementation of regulations on environmental protection in the field of chemical industry. Based on the assigned functions, tasks and scope of state management, assuming the prime responsibility for, and coordinating with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Industry and Trade and localities in, studying and formulating construction plannings of economic zones suitable to the resources, potentials and orientations for chemical industry development.

- The Ministry of Construction shall, based on the assigned functions, tasks and scope of state management, assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Industry and Trade and localities in, studying and formulating construction plannings of economic zones suitable to the resources, potentials and orientations for industrial development.

- The State Bank of Vietnam shall operate monetary policy flexibly and proactively, harmoniously coordinate with fiscal policy and other macro policies, contributing to maintaining macroeconomic stability, controlling inflation development to create favorable conditions for production and business activities in general and the chemical industry in particular.

- Other ministries and branches shall, based on their functions, tasks and state management scope, coordinate with the Ministry of Industry and Trade in effectively implementing relevant contents in the Strategy.

3. People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall:

- Based on the development conditions, potentials and advantages of localities, organize the implementation of the Strategy and integrate the implementation contents of the Strategy into their local planning; actively research and arrange land fund to create favorable conditions for attracting investment in the construction of concentrated chemical complexes and industrial parks, and chemical logistics centers.

- Consult the Ministry of Industry and Trade on the suitability of investment projects in the chemical sector with the sector development strategy during the process of reviewing and approving investment policies.

4. State-owned enterprises engaged in the chemical field shall:

- Based on the Strategy on Vietnam’s chemical industry development through 2030, with a vision toward 2040, develop strategies, production and business plans, five-year and annual investment and development plans.

- Groups and corporations shall accelerate the implementation of the approved restructuring project to improve operational efficiency and competitiveness.

Article 3. This Decision takes effect from the date of its signing and promulgation.

Article 4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities and relevant agencies shall be responsible for implementing this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER

DEPUTY PRIME MINISTER

 


 

Le Van Thanh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 726/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 726/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi