Quyết định 1052/QĐ-BCT 2022 giá truyền tải điện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

Số: 1052/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂM 2022

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá truyền tải điện năm 2022 là 75,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Các thông số tính toán của giá truyền tải điện năm 2022 chi tiết tại Phụ lục của Quyết định này.
Điều 2. Căn cứ giá truyền tải điện quy định tại Điều 1 Quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Công ty Mua bán điện và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia thực hiện giá truyền tải điện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia chịu trách nhiệm toàn diện đối với tính hợp pháp, việc tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc thực hiện các khoản chi phòng chống dịch COVID-19.
Trường hợp có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến các khoản chi phòng chống dịch COVID-19, tiền thuê đất hệ thống đường dây truyền tải điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật lại số liệu và tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.
Điều 4. Thời gian áp dụng giá truyền tải điện tại Điều 1 Quyết định này: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty Mua bán điện;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Đặng Hoàng An

PHỤ LỤC.

CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CỦA GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Sản lượng điện truyền tải là 216,03 tỷ kWh.

2. Chi phí vật liệu là 310,90 tỷ đồng.

3. Chi phí lương và các khoản trích theo lương là 2.109,37 tỷ đồng.

4. Chi phí khấu hao tài sản cố định là 10.836,17 tỷ đồng.

5. Chi phí dịch vụ mua ngoài là 177,15 tỷ đồng.

6. Chi phí sửa chữa lớn là 1.181,91 tỷ đồng.

7. Chi phí bằng tiền khác là 736,55 tỷ đồng.

8. Chi phí hoạt động tài chính là 1.460,12 tỷ đồng.

9. Tng chi phí truyền tải điện là 16.385,37 tỷ đồng, đã bao gồm các khoản giảm giá thành và tiết kiệm chi phí theo định mức.

10. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu là 0%.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi