Quyết định 1455/QĐ-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện của tổ chức và cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 1455/QĐ-ĐCKS NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA
TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về điều kiện của tổ chức và cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản".

 

Điều 2.- Quy định này có hiệu lực thi hành sau ba mươi ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3.- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân được phép hoạt động khoáng sản và các tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-ĐCKS ngày 4 tháng 9 năm 1997
của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

 

Điều 1.- Trong Quy định này những từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản là những tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Luật Khoáng sản, các Điều 15, 16 của Nghị định số 68/CP ngày 01 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản và đã được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản.

2. Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản là những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác thăm dò khoáng sản theo giấy phép thăm dò đã được cấp, hoặc để ký kết và thực hiện hợp đồng thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản.

3. Cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản là người được thuê (hoặc hợp đồng) làm kỹ thuật trưởng để chủ trì xây dựng và là chủ đề án thăm dò, chỉ đạo kỹ thuật thi công đề án thăm dò và là tác giả chính của báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

 

Điều 2.- Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản phải có đủ điều kiện sau:

1. Phải là tổ chức chuyên ngành về địa chất do cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc các tổ chức kinh tế khác được thành lập theo quy định của Luật Công ty, Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã... mà mục đích thành lập có nội dung thăm dò khoáng sản.

2. Có kỹ thuật trưởng với trình độ chuyên môn thấp nhất là có bằng kỹ sư địa chất đã trải qua ít nhất 5 năm công tác thực tế (không kể thời gian tập sự) trong công tác thăm dò khoáng sản, hiểu biết và nắm vững hệ thống văn bản pháp quy về công tác thăm dò địa chất khoáng sản, có khả năng chủ trì lập đề án thăm dò, chỉ đạo thi công đề án, tổng hợp tài liệu và làm chủ biên báo cáo tổng kết kết quả thăm dò khoáng sản;

3. Có đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các chuyên môn của ngành địa chất bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ của đề án thăm dò được duyệt;

4. Có đủ thiết bị, công cụ chuyên dùng cần thiết (kể cả hợp đồng hoặc thuê) để thi công các công trình thăm dò khoáng sản, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của đề án thăm dò đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Điều 3.- Cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản phải có đủ điều kiện của người kỹ thuật trưởng theo quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy định này.

 

Điều 4.- Các quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 2 của Quy định này là căn cứ để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định thành lập, cho phép thành lập, đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức theo quy định của pháp luật mà mục đích thành lập có nội dung hành nghề thăm dò khoáng sản.

 

Điều 5.- Điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quy định này là căn cứ để tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản lựa chọn, thuê hoặc tuyển dụng cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản giữ trách nhiệm kỹ thuật trưởng.

 

Điều 6.- Điều kiện của tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản cũng được coi là một trong những căn cứ để xem xét khi cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

 

Giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản

 

Điều 7.- Mọi tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản phải có giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản do Bộ Công nghiệp cấp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 8 dưới đây:

 

Điều 8.- Những tổ chức sau đây không phải xin giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản:

1. Các đơn vị chuyên ngành về địa chất - khoáng sản thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật mà mục đích thành lập có nội dung thăm dò khoáng sản đã được Bộ Công nghiệp thoả thuận bằng văn bản.

 

Điều 9.- Hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản;

2. Bản giải trình về điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản, trong đó thuyết minh rõ:

- Số lượng và trình độ chuyên môn về cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các lĩnh vực địa chất chuyên sâu (địa chất, trắc địa, vật lý, khoan....).

- Năng lực và trình độ chuyên môn của kỹ thuật trưởng.

- Thiết bị và công cụ chuyên dụng cho thăm dò khoáng sản hiện có hoặc cần thuê hay hợp đồng với các đơn vị kinh tế khác (Kèm theo giải trình năng lực tài chính để thuê hay hợp đồng).

3. Quyết định thành lập tổ chức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Điều 10.- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận đơn và hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ hợp lệ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam căn cứ vào các quy định tại Điều 2 của Quy định này, phải hoàn thành việc xem xét và trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cấp hoặc không cấp giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản.

 

Điều 11.- Tổ chức được cấp giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản và các tổ chức nói ở Điều 8 của Quy định này được quyền thực hiện đề án thăm dò theo giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp hoặc ký kết và thực hiện hợp đồng thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân theo giấp phép hoạt động khoáng sản.

 

Điều 12.- Tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thi công đề án thăm dò khoáng sản, bảo đảm độ tin cậy và vào tính chính xác của các tài liệu thực địa đã thu thập và xử lý, tổng hợp trong quá trình lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản do mình thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 13.- Quy định này có hiệu lực thi hành sau ba mươi ngày kể từ ngày ban hành.

 

Điều 14.- Trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày kể từ ngày quy định này có hiệu lực thi hành, tổ chức, cá nhân đang hành nghề thăm dò khoáng sản không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 nói trên, muốn tiếp tục hành nghề phải xin cấp giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản theo quy định tại các Điều 7, 9, 10 của Quy định này.

Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Quy định này hành nghề thăm dò khoáng sản mà không có giấy phép hành nghề được cấp theo Quy định này.

 

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)...

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số........

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

HÀNH NGHỀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................

Trụ sở tại.......................................................

Điện thoại.......................... Fax.........................

Quyết định (giấy phép) thành lập số.... ngày... tháng... năm... của (cơ quan).... và đăng ký sản xuất kinh doanh số.... ngày.... tháng... năm... tại.... do... cấp.

Xin được cấp giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản để thực hiện các đề án thăm dò khoáng sản.... (tên loại khoáng sản).

(Tên tổ chức, cá nhân)..... cam đoan thực hiện đúng các quy định của Luật Khoáng sản về hoạt động khảo sát, thăm dò khoáng sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

 

Tài liệu kèm theo

(Theo quy định tại Điều 9)

 

BỘ CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số...../QĐ-ĐCKS

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP

HÀNH NGHỀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

- Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

- Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp.

- Theo quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số.../QĐ-ĐCKS ngày... tháng... năm 1997 của Bộ Công nghiệp;

- Xét đơn xin cấp giấy phép hành nghề thăm dò khoáng sản của... số... ngày... tháng... năm 19 kèm theo quyết định thành lập (tên tổ chức xin giấy phép)... số... ngày... tháng... năm 199 của (tên tổ chức ra quyết định thành lập)....;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Nay cho phép (tổ chức xin cấp giấy phép) được hành nghề thăm dò khoáng sản....

 

Điều 2.- (Tên tổ chức được cấp giấy phép)... chỉ được thực hiện các đề án thăm dò khoáng sản theo các giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thi công đề án thăm dò khoáng sản, bảo đảm độ tin cậy và tính chính xác của các tài liệu nguyên thuỷ đã thu thập tại thực địa, các tài liệu tổng hợp để lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản của đề án đã thực hiện.

 

Điều 3.- Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

thuộc tính Quyết định 1455/QĐ-ĐCKS

Quyết định 1455/QĐ-ĐCKS của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện của tổ chức và cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệpSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1455/QĐ-ĐCKSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành:04/09/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1455/QĐ-ĐCKS

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi