Quyết định 0795/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 0795/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM NGĂN CHẶN SUY GIẢM, DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

-------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình về tiến độ triển khai và những khó khăn vướng mắc về Vụ Kế hoạch để tổng hợp trình Bộ trưởng.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- VPCP,
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM NGĂN CHẶN SUY GIẢM, DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0795/QĐ-BCT ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì đề án

Cơ quan chủ trì nội dung

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời hạn hoàn thành

I.

THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT KHẨU

1

Đề án thúc đẩy, sản xuất, kinh doanh nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2009 – 2010

Vụ Công nghiệp nặng

 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I năm 2009

a.

Cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, nhất là thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, thuốc chữa bệnh. Ưu tiên hỗ trợ ngành hàng sản xuất có lợi thế thay thế hàng nhập khẩu, sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, sử dụng nhiều lao động … như các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

 

Vụ Công nghiệp nhẹ

Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì để án tổng hợp chung)

10/3/2009

b.

Cơ chế, chính sách ưu tiên hỗ trợ ngành hàng sản xuất có lợi thế thay thế hàng nhập khẩu, sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, sử dụng nhiều lao động... như các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế tạo, đóng tàu, phân bón … hỗ trợ việc tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp đang tồn đọng như: phôi thép, thép xây dựng, xi măng, phân bón, giấy, hóa chất.

 

Vụ Công nghiệp nặng

Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

10/3/2009

c.

Chính sách hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất, chế tạo sản phẩm ngành công nghiệp đủ điều kiện thay thế hàng nhập khẩu.

 

Vụ công nghiệp nặng

Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

10/3/2009

d.

Các giải pháp cụ thể cần thực hiện để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đối với từng ngành hàng, mặt hàng có sức sản xuất lớn.

 

Vụ CNNg và Vụ CNN và Vụ NL (theo ngành hàng, mặt hàng do Vụ theo dõi)

Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

10/3/2009

e.

Các giải pháp đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án đang dở dang, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm đã quá thời hạn hoàn thành thi công thuộc lĩnh vực năng lượng

 

Vụ Năng lượng

Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

10/3/2009

2

Đề án đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu giai đoạn 2009 – 2010 (chỉnh sửa và hoàn thiện)

Vụ Xuất nhập khẩu

 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 2 năm 2009

a.

Các chính sách, giải pháp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho công tác xúc tiến xuất khẩu.

 

Cục Xúc tiến thương mại

Các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành liên quan, các Thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

20/02/2009

b.

Các chính sách, giải pháp tăng cường tiếp xúc cấp cao để mở rộng thị trường, quan hệ buôn bán, vận động theo các kênh chính thức và không chính thức tạo chủ động trong việc ứng phó với chính sách bảo hộ mậu dịch, dỡ bỏ các rào cản thuế và phi thuế để tăng xuất khẩu;

 

Vụ Hợp tác quốc tế

Các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành liên quan, các Thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

20/02/2009

c.

Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu ở các thị trường có mức nhập siêu cao qua việc tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do (FTA)

 

Vụ Xuất nhập khẩu

Các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành liên quan, các Thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

20/02/2009

d.

Thúc đẩy sớm việc ký kết các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN với Úc, New Zealand, Ấn Độ. Đồng thời, xúc tiến chuẩn bị đàm phán FTA với một số đối tác kinh tế quan trọng khác …

 

Vụ Đa biên

Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

20/02/2009

3

Đề án nâng cao hiệu quả công tác khai thác, chế biến, xuất khẩu và lưu thông các loại nguyên liệu như dầu mỏ, than đá và các khoáng sản khác có giá xuất khẩu hiệu quả nhất

Vụ năng lượng

Vụ Năng lượng và Vụ Công nghiệp nặng

Các đơn vị thuộc Bộ, tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, các địa phương có liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I năm 2009

4

Đề án điều hành linh hoạt hoạt động buôn bán biên mậu theo hướng khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức giao hàng tại kho ngoại quan. Tăng cường chỉ đạo chống buôn lậu qua biên giới

Vụ Thương mại miền núi

 

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thông tư của Bộ Công Thương

Quý I năm 2009

a.

Điều hành linh hoạt hoạt động buôn bán biên mậu theo hướng khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu

 

Vụ Thương mại miền núi

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

10/3/2009

b.

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức giao hàng tại kho ngoại quan.

 

Vụ XNK

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

10/3/2009

c.

Tăng cường chỉ đạo chống buôn lậu qua biên giới

 

Cục QLTT

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Văn bản với nội dung được giao (chuyển cơ quan chủ trì đề án tổng hợp chung)

10/3/2009

II

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

5

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa, bổ sung, hỗ trợ nguồn kinh phí cho công tác khai thác thị trường nội địa

Vụ Thị trường trong nước

Vụ Thị trường trong nước và Cục XTTM

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I năm 2009

6

Đề án phát triển hệ thống phân phối các mặt hàng thiết yếu, trong đó tập trung vào các mặt hàng: lương thực, xăng dầu, phân bón, sắt thép, xi măng và thuốc chữa bệnh

Vụ Thị trường trong nước

Vụ Thị trường trong nước

Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I năm 2009

7

Đề án điều hành giá điện theo cơ chế thị trường

Cục Điều tiết điện lực

Cục Điều tiết điện lực

Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I năm 2009

8

Các biện pháp quản lý thị trường, giá cả, chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành, nhất là kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, liên kết độc quyền nhằm thao túng thị trường và giá cả

Cục Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

Các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan

Thông tư của Bộ Công Thương

Quý I năm 2009

9

Đề án khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các đợt hạ giá bán hàng để kích thích tiêu dùng

Vụ Thị trường trong nước

Vụ Thị trường trong nước và Cục XTTM

Các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thông tư của Bộ Công Thương

Quý I năm 2009

III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

Theo chức năng, các Vụ, Cục khẩn trương chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ để hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 0795/QĐ-BCT

Quyết định 0795/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:0795/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành:16/02/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi