Quyết định 597/QĐ-BTTTT kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đề án tăng cường phòng chống tội phạm trên Internet

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

___________

Số: 597/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ nhiệm Đề án;

2. Ông Võ Thanh Lâm, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ nhiệm Đề án;

3. Ông Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Thành viên;

4. Ông Lê Nam Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

5. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

7. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

8. Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

9. Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm Đề án

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, điều phối các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" ban hành tại Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" theo giai đoạn, hàng năm và tổ chức thực hiện các hoạt động đã nêu trong Đề án.

3. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

4. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án định kỳ hàng năm.

5. Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thực hiện Đề án theo định kỳ và theo chuyên đề.

6. Trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, giải pháp thực hiện Đề án trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chủ nhiệm Đề án

1. Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đề án do Chủ nhiệm Đề án quyết định.

2. Các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Chủ nhiệm Đề án sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Phó Chủ nhiệm Đề án sử dụng con dấu của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Cơ quan Thường trực, kinh phí hoạt động Ban Chủ nhiệm Đề án

1. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông là Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm Đề án, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Chủ nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án.

2. Trưởng Ban Chủ nhiệm Đề án quyết định thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chủ nhiệm gồm: Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng phòng Thanh tra Viễn thông và Công nghệ thông tin, Trưởng phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin trên mạng thuộc Thanh tra Bộ.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đề án, Tổ thường trực giúp việc do ngân sách nhà nước cấp và bố trí trong kinh phí thường xuyên của Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1843/QĐ-BTTTT ngày 25/10/2017.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;

- BCĐ 138 các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ, cổng TTĐT Bộ;

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TTra, ĐĐRO (100).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi