Quyết định 2496/QĐ-BTTTT 2017 quy định cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2496/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực thi công vụ, tiền lương, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ hoặc Bộ được giao quản lý theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, biên chế, chế độ chính sách, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
2. Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực của ngành thông tin và truyền thông.
3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, biên chế, chế độ chính sách, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo phân công của Bộ trưởng.
4. Tham mưu giúp Bộ trưởng sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; trình Bộ trưởng phê duyệt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.
5. Xây dựng, trình Bộ trưởng các quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.
6. Chủ trì, hướng dẫn thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
7. Nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ quản lý.
8. Triển khai thực hiện việc xếp lương, nâng bậc lương, nâng ngạch, thăng hạng, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.
9. Thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.
10. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch và quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
11. Hướng dẫn xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu và vị trí việc làm đã được phê duyệt.
12. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thi/xét thăng hạng viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
13. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các Sở Thông tin và Truyền thông.
14. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt quy chế, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; thẩm định, có ý kiến về phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
15. Chủ trì, phối hợp trình Bộ trưởng phê duyệt chủ trương, quyết định cử các đoàn đi công tác nước ngoài và đi đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở trong nước và nước ngoài theo quy định.
16. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện các quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trường trực thuộc Bộ và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.
17. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu để xây dựng các cơ chế chính sách về thúc đẩy, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trình Bộ trưởng và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
18. Chủ trì, phối hợp xây dựng trình Bộ trưởng ban hành các chủ trương, biện pháp để quản lý, hướng dẫn hoạt động đối với tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.
19. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác thanh niên; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
20. Về thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ hoặc Bộ được giao quản lý (sau đây gọi tắt là các doanh nghiệp trực thuộc Bộ):
a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ;
b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp tham mưu giúp Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ hoặc quyết định theo thẩm quyền về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với người quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ; quyết định việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ khi chuyển thành công ty cổ phần theo thẩm quyền; thực hiện nhận xét, đánh giá người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
c) Tham mưu giúp Bộ trưởng về việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương của người quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ;
d) Tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến đối với thang lương, bảng lương, quy chế trả lương do các doanh nghiệp trực thuộc Bộ xây dựng trước khi thực hiện;
đ) Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện định mức lao động, kế hoạch lao động; quy định về tiền lương, tuyển dụng, thu nhập và các chính sách đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ;
e) Phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp tham mưu giúp Bộ trưởng trong công tác sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
g) Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp tham mưu giúp Bộ trưởng giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư khi tiến hành cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.
21. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực cải cách hành chính của Bộ; chủ trì thực hiện cải cách hành chính đối với lĩnh vực cải cách bộ máy hành chính và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
22. Chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ; trình Bộ trưởng công nhận Ban vận động thành lập hội, hiệp hội; tham gia quản lý hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
23. Quản lý công tác dự bị, động viên, dân quân tự vệ, chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công với cách mạng của Bộ; thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định.
24. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban cán sự Đảng, Văn phòng Đảng ủy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
25. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.
26. Thực hiện các chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật.
27. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, tài sản, tài liệu của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.
28. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và các công chức chuyên môn trực tiếp giúp việc.
Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức chuyên môn trong Vụ do Vụ trưởng quy định.
Biên chế của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Bộ được giao.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Bãi bỏ Quyết định số 1441/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP 
trực thuộc TƯ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Trang TTĐT của Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, TCCB (1
10b)

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi