Quyết định 220/QĐ-TTg 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 220/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị tại Tờ trình số 71/TTr-BXD ngày 21 tháng 12 năm 2015 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Kiện toàn, thay thế, bổ sung một số thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để thực hiện Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020, bao gồm:
1. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban Chỉ đạo;
2. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo;
3. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;
5. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;
6. Ông Tràn Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;
7. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;
8. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm để thực hiện các mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị Quốc gia;
2. Chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị của tỉnh, thành phố và đô thị trực thuộc.
3. Chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2013 về phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020;
4. Chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước theo thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại 2 Quyết định ở Trung ương và địa phương.
5. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị Quốc gia; rà soát, sơ kết đánh giá hàng năm và 5 năm; xây dựng đề xuất điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Quốc gia trong trường hợp cần thiết.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Trưởng ban Chỉ đạo quyết định Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác liên ngành để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Tổ công tác liên ngành bao gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo và các chuyên gia về lĩnh vực phát triển đô thị.
3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành do ngân sách nhà nước cấp để tổ chức quản lý, triển khai Chương trình, được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Xây dựng theo quy định hiện hành.
4. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao.
Điều 4. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.
Điều 5. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, KTN (3b).XH 176
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 

Hoàng Trung Hải

thuộc tính Quyết định 220/QĐ-TTg

Quyết định 220/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:220/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:04/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia

Quyết định số 220/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/02/2016.
Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 bao gồm 08 thành viên; Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm và 05 năm để thực hiện các mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị Quốc gia; chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị của tỉnh, thành phố và đô thị trực thuộc; chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước theo thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương; định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị Quốc gia; rà soát, sơ kết đánh giá hàng năm và 05 năm; xây dựng đề xuất điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Quốc gia trong trường hợp cần thiết…
Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định220/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi