Thông tư 03/2016/TT-TANDTC Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

Số: 03/2016/TT-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB Tư pháp của Quốc hội;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nội vụ; Công báo;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu
: VT, Vụ TCCB;

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP,

THẨM PHÁN TRUNG CẤP, THẨM PHÁN CAO CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung hoạt động của Hội đồng Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết nghị theo đa số. Trường hợp biểu quyết có số ý kiến ngang nhau thì quyết nghị theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.
3. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng được sử dụng con dấu của Tòa án nhân dân tối cao.
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Hội đồng Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tịch; 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ là ủy viên.
Danh sách cụ thể của Hội đồng do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. Việc thay đổi các ủy viên Hội đồng do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định sau khi có đề nghị của cơ quan mà ủy viên đó đại diện.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp;
2. Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ Thẩm phán sơ cấp lên Thẩm phán trung cấp, từ Thẩm phán trung cấp lên Thẩm phán cao cấp;
3. Tổ chức kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 68 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân;
4. Ban hành nội quy, quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp;
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng
1. Chỉ đạo, điều hành công việc của Hội đồng;
2. Phân công nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho các Ủy viên của Hội đồng;
3. Triệu tập các thành viên tham gia cuộc họp của Hội đồng;
4. Quyết định cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển cho người dự thi;
5. Quyết định nội dung, thời gian tiến hành phiên họp;
6. Quyết định những vấn đề khác.
Điều 6. Ủy viên Hội đồng
Các Ủy viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo đúng quy định.
Điều 7. Phiên họp của Hội đồng
1. Hội đồng họp tối thiểu 02 kỳ họp cho mỗi kỳ thi (trước và sau khi tổ chức thi). Ngoài ra, xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có quyền triệu tập họp đột xuất. Các kỳ họp phải có đủ thành viên của Hội đồng, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng.
2. Phiên họp của Hội đồng thảo luận và quyết định những nội dung sau:
a) Quyết định các kỳ thi trong năm, thời gian, địa điểm tổ chức thi, nội dung các môn thi;
b) Phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc ôn tập của Học viện Tòa án đối với người dự thi;
c) Quyết định việc ủy quyền cho Học viện Tòa án mở lớp đào tạo, bồi dưỡng hoặc ôn tập và tổ chức thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán;
d) Quy định các điều kiện cụ thể về đối tượng dự thi đối với mỗi kỳ thi;
đ) Duyệt danh sách những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi;
e) Công bố danh sách những người trúng tuyển sau khi có kết quả thi do Hội đồng thi của Học viện Tòa án tổ chức;
g) Quyết định những vấn đề khác theo quy định.
Chương III
BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 8. Các ban giúp việc của Hội đồng
Các ban giúp việc cho Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập.
Các ban giúp việc gồm:
1. Ban Thư ký Hội đồng
1.1. Ban Thư ký Hội đồng gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên.
1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng:
a) Tiếp nhận các tài liệu do Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Tòa án trình lên Hội đồng;
b) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết cho các phiên họp của Hội đồng, giúp Chủ tịch Hội đồng triệu tập các phiên họp, ghi biên bản các phiên họp của Hội đồng;
c) Giúp Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc giữa các kỳ họp; giữ mối liên hệ thường xuyên với các Ủy viên của Hội đồng; thực hiện công tác báo cáo về các hoạt động của Hội đồng theo quy định;
d) Lưu trữ các tài liệu về các phiên họp và các tài liệu trong quá trình hoạt động của Hội đồng;
e) Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng.
2. Ban Thanh tra Hội đồng
Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra được thực hiện theo quy định tại Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.
Điều 9. Kinh phí hoạt động của Hội đồng
Kinh phí hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do ngân sách nhà nước cấp và nằm trong dự toán kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao.
Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định về chế độ tài chính.
Điều 10. Trách nhiệm thực hiện
Các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Hội đồng có trách nhiệm tạo điều kiện để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.
Các ủy viên Hội đồng và các Ban giúp việc chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.
Thuộc tính văn bản
Thông tư 03/2016/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 03/2016/TT-TANDTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 03/02/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------
Số: 03/2016/TT-TANDTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016
 
 
THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP,
 THẨM PHÁN TRUNG CẤP, THẨM PHÁN CAO CẤP
 
 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này./.
 

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;
- UB Tư pháp của Quốc hội;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nội vụ; Công báo;

- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu
: VT, Vụ TCCB;
CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình
 
 
 
 
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP,
THẨM PHÁN TRUNG CẤP, THẨM PHÁN CAO CẤP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016
của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
 
 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung hoạt động của Hội đồng Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết nghị theo đa số. Trường hợp biểu quyết có số ý kiến ngang nhau thì quyết nghị theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.
3. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng được sử dụng con dấu của Tòa án nhân dân tối cao.
 
Chương II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
 
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Hội đồng Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp (sau đây gọi tắt là Hội đng) gồm: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tịch; 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ là ủy viên.
Danh sách cụ thể của Hội đồng do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. Việc thay đổi các ủy viên Hội đồng do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định sau khi có đề nghị của cơ quan mà ủy viên đó đại diện.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp;
2. Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ Thẩm phán sơ cấp lên Thẩm phán trung cấp, từ Thm phán trung cấp lên Thẩm phán cao cấp;
3. Tổ chức kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 68 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân;
4. Ban hành nội quy, quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp;
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng
1. Chỉ đạo, điều hành công việc của Hội đồng;
2. Phân công nhiệm vụ hoặc ủy quyền cho các Ủy viên của Hội đồng;
3. Triệu tập các thành viên tham gia cuộc họp của Hội đồng;
4. Quyết định cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển cho người dự thi;
5. Quyết định nội dung, thời gian tiến hành phiên họp;
6. Quyết định những vấn đề khác.
Điều 6. Ủy viên Hội đồng
Các Ủy viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhằm bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo đúng quy định.
Điều 7. Phiên họp của Hội đồng
1. Hội đồng họp tối thiểu 02 kỳ họp cho mỗi kỳ thi (trước và sau khi tổ chức thi). Ngoài ra, xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có quyền triệu tập hp đột xuất. Các kỳ họp phải có đủ thành viên của Hội đồng, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng.
2. Phiên họp của Hội đồng thảo luận và quyết định những nội dung sau:
a) Quyết định các kỳ thi trong năm, thời gian, địa điểm tổ chức thi, nội dung các môn thi;
b) Phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc ôn tập của Học viện Tòa án đối với người dự thi;
c) Quyết định việc ủy quyền cho Học viện Tòa án mở lớp đào tạo, bồi dưỡng hoặc ôn tập và tổ chức thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán;
d) Quy định các điều kiện cụ thể về đối tượng dự thi đối với mỗi kỳ thi;
đ) Duyệt danh sách những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi;
e) Công bố danh sách những người trúng tuyển sau khi có kết quả thi do Hội đồng thi của Học viện Tòa án tổ chức;
g) Quyết định những vấn đề khác theo quy định.
 
Chương III. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
 
Điều 8. Các ban giúp việc của Hội đồng
Các ban giúp việc cho Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập.
Các ban giúp việc gồm:
1. Ban Thư ký Hội đồng
1.1. Ban Thư ký Hội đồng gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên.
1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng:
a) Tiếp nhận các tài liệu do Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Tòa án trình lên Hội đồng;
b) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết cho các phiên họp của Hội đồng, giúp Chủ tịch Hội đồng triệu tập các phiên họp, ghi biên bản các phiên họp của Hội đồng;
c) Giúp Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc giữa các kỳ họp; giữ mối liên hệ thường xuyên với các y viên của Hội đồng; thực hiện công tác báo cáo về các hoạt động của Hội đồng theo quy định;
d) Lưu trữ các tài liệu về các phiên họp và các tài liệu trong quá trình hoạt động của Hội đồng;
e) Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng.
2. Ban Thanh tra Hội đồng
Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra được thực hiện theo quy định tại Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.
Điều 9. Kinh phí hoạt động của Hội đồng
Kinh phí hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do ngân sách nhà nước cấp và nằm trong dự toán kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân ti cao.
Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định về chế độ tài chính.
Điều 10. Trách nhim thực hiện
Các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Hội đồng có trách nhiệm tạo điều kiện để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.
Các ủy viên Hội đồng và các Ban giúp việc chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.
 
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!