Quyết định 1624/QĐ-BGTVT 2019 kiện toàn Ban Chỉ đạo trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội nghị STOM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

--------------

Số: 1624/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ
Chủ tịch các Hội nghị STOM, ATM trong năm 2019

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản số 5222/VPCP-QHQT ngày 4/6/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25 (ATM 25) và các hội nghị liên quan trong năm 2019;

Căn cứ văn bản cử người của các đơn vị có liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25 (ATM 25), Chủ tịch Hội nghị Quan chức cấp cao Giao thông vận tải ASEAN lần 48 (STOM 48) và các Hội nghị liên quan trong năm 2019 (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Ông Lê Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng STOM Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực;

3. Ông Hồ Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;

4. Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Ủy viên;

5. Ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Ủy viên;

7. Đại diện Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Ủy viên;

8. Ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT, Ủy viên;

9. Đại diện Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy viên;

10. Ông Đặng Việt Hà, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Ủy viên;

11. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải,

Ủy viên;

13. Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, Ủy viên;

14. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông, Ủy viên;

15. Bà Nguyễn Thị Chúc Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội nghị ATM 25 và các công việc khác như sau:

- Chỉ đạo nội dung và công tác tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 48 (STOM 48), Hội nghị ATM 25 dự kiến tổ chức tháng 11/2019 và các cuộc họp với các nước đối tác theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đảm bảo huy động đầy đủ nhân lực và tài chính phục vụ cho các hoạt động nêu trên; quản lý, sử dụng nhân lực và tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

- Các nhiệm vụ khác có liên quan do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao.

Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, được huy động và sử dụng bộ máy, cán bộ thuộc quyền quản lý của các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo; được sử dụng con dấu của Bộ GTVT khi Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản để thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về các thành viên Ban Chỉ đạo, giao Trưởng Ban Chỉ đạo ký văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban Chỉ đạo sẽ kết thúc hoạt động khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các Thứ trưởng;

- UBND thành phố Hà Nội;

- Lưu: VT, HTQT.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực