Quyết định 1611/QĐ-TTg 2019 thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------------

Số: 1611/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

                              

QUYẾT ĐỊNH

V việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch

 lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

--------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng: Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Phó chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.

c) Các thành viên Hội đồng, gồm:

- Đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện Ban Kinh tế Trung ương;

- Đại diện các cơ quan của Quốc hội: Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Kinh tế;

- Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Vụ trưởng Vụ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam; Hội Chủ rừng Việt Nam;

- Chuyên gia về Lâm nghiệp: GS.TS. Vương Văn Quỳnh; PGS.TS Triệu Văn Hùng; PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi.

2. Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Hội đồng.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng: Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ xem xét, quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch theo quy định.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: NN&PTNT, KHĐT, TC, XD, TNMT, CT, GTVT, KHCN, VHTTDL, QP, CA; UBDT

- Ban Kinh tế Trung ương;

- Các cơ quan của QH: Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và MT; Ủy ban Kinh tế;

- Tổng cục Lâm nghiệp;

- Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam;

- Hội Chủ rừng Việt Nam;

- Các thành viên tham gia Hội đồng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, PL, KGVX;

- Lưu: VT, NN (02).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực