Quyết định 1896/QĐ-BTTTT 2019 thay đổi thành viên Ban chủ nhiệm Đề án phòng chống tội phạm trên mạng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

----------------

Số: 1896/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án ’’Tăng cường hiệu quả công tác
phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”

--------------------

B TRƯỞNG B THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1843/QĐ-BTTTT ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án 12 “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" như sau:
Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông thay Bà Lê Thị Ngọc Mơ tham gia Ban Chủ nhiệm Đề án 12 “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ;

Các bộ, ngành thành viên BCĐ 138/CP (để phối hợp chỉ đạo);

BCĐ 138 các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);

Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ, cổng TTĐT Bộ;

Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);

Lưu: VT, TCCB (200).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực