Quyết định 1518/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1518/QĐ-BKH

Quyết định 1518/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1518/QĐ-BKHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành:05/12/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
*******

Số: 1518/QĐ-BKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng uỷ, Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TCCB (2 bản).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.
- Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới.
- Nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong nhận thức và hành động về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý  Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. Yêu cầu
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ được quy định trong Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động này; quán triệt nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước và Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; cụ thể hóa nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong từng vị trí, lĩnh vực công tác cụ thể; chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý, phụ trách.
- Các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trong cơ quan Bộ tích cực chủ động phối hợp và tham gia việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình hành động này theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình.
II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công, trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Bộ cần tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính
Các đơn vị thuộc Bộ tham mưu cho Đảng ủy cơ quan các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trước cấp ủy đảng trong triển khai cải cách hành chính.
Các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch phải được cụ thể hóa thông qua việc ban hành các Chị thị, Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan.
Đây là nội dung được tiến hành thực hiện thường xuyên tại các đơn vị trong toàn cơ quan.
2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế
2.1. Vụ Pháp chế:
a. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham gia ý kiến với Bộ Tư pháp về các nội dung công việc sau: Xây dựng chương trình xây dựng pháp luật dài hạn và ngắn hạn của Chính phủ; Đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật; Xây dựng cơ chế lấy ý kiến nhân dân, nhất là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành.
- Sản phẩm: Văn bản góp ý gửi Bộ Tư pháp;
- Thời gian thực hiện: định kỳ và thường xuyên.
b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ:
- Xây dựng Chương trình xây dựng pháp luật dài hạn của Bộ;
Thời gian thực hiện: Quý II năm 2008
- Xây dựng Chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ;
Thời gian thực hiện: hàng năm
2.2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương:
a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài cơ quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thể chế về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
- Sản phẩm: Báo cáo gửi Chính phủ.
- Thời gian thực hiện: hàng năm.
b. Chủ trì xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
- Sản phẩm: Chương trình hành động của Chính phủ
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2008.
3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - Khâu đột phá của cải cách hành chính
3.1. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình:
a. Tập trung rà soát và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân; thủ tục quản lý nguồn vốn ODA; trình Lãnh đạo Bộ để sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền của Bộ hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, huỷ bỏ những nội dung không phù hợp với yêu cầu của cải cách hành chính.
b. Công bố công khai các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên
3.2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương:
- Chủ trì, phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, giải thể doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư.
- Sản phẩm: Đề án trình Chính phủ
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2007.
3.3. Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Sản phẩm: Đề án trình Chính phủ
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2007.
3.4. Vụ Pháp chế:
a. Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ rà soát những bất cập về thủ tục hành chính đã quy định trong Luật, Pháp lệnh liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ; tổng hợp báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình lên Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi.
b. Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương về việc sửa đổi, huỷ bỏ các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực công tác của Bộ.
c. Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham gia quá trình xây dựng dự thảo Luật thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ chủ trì.
- Sản phẩm: Báo cáo, Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ; Văn bản góp ý
- Thời gian thực hiện: thường xuyên
3.5. Văn phòng Bộ:
- Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp các báo cáo liên quan đến cải cách thủ tục hành chính của Bộ.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên
3.6. Cục Đầu tư nước ngoài:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục thí điểm thực hiện cơ chế “một cửa” trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết thí điểm
- Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2007
4. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4.1. Văn phòng Bộ:
a. Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham gia ý kiến với Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng quy chế làm việc của Chính phủ;
b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng quy chế làm việc của Bộ;
- Sản phẩm: Quyết định của Bộ ban hành quy chế làm việc; Văn bản góp ý gửi Văn phòng Chính phủ.
- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2008.
4.2. Vụ Tổ chức cán bộ:
a. Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham gia ý kiến với Bộ Nội vụ về việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
c. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tiếp tục thực hiện đổi mới, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ.
d. Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Sản phẩm: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Bộ trưởng; Thông tư liên tịch; Văn bản góp ý gửi Bộ Nội vụ.
Thời gian thực hiện: tháng 11, 12 năm 2007 và Quý I/2008.
5. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức
5.1. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham gia ý kiến với Bộ Nội vụ về các nội dung: Xây dựng Luật Công vụ; Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức; Xây dựng cơ cấu ngạch công chức; Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức; Hoàn thiện quy chế, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; Thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo; Chế độ đào tạo, bồi dưỡng định kỳ bắt buộc hàng năm; Chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm.
- Sản phẩm: Văn bản góp ý gửi Bộ Nội vụ.
- Thời gian thực hiện: Theo thời hạn đề nghị của Bộ Nội vụ, thường xuyên và định kỳ
5.2. Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội:
- Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham gia ý kiến với Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương về Đề án tiếp tục cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2008-2012.
- Sản phẩm: Văn bản góp ý gửi thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính sách tiền lương
- Thời gian thực hiện: tháng 11, 12 năm 2007
5.3. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị:
- Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham gia ý kiến với Bộ Nội vụ về việc nghiên cứu có chính sách, chế độ thích hợp về nhà ở cho cán bộ, công chức (Đề án trình Chính phủ) tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về chính sách xây dựng và sử dụng nhà công vụ (Đề án trình Chính phủ)
- Sản phẩm: Văn bản góp ý gửi các Bộ.
- Thời gian thực hiện: Theo thời hạn đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.
5.4. Thanh tra Bộ:
- Chủ trì trong việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ ở các đơn vị trong Bộ, kể cả trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên
6. Cải cách tài chính công
6.1. Vụ Tài chính, tiền tệ:
- Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham gia ý kiến với Bộ Tài chính trong việc xây dựng Đề án thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan tài chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.
- Sản phẩm: Văn bản góp ý gửi Bộ Tài chính.
- Thời gian thực hiện: Theo thời hạn đề nghị của Bộ Tài chính.
6.2. Văn phòng Bộ:
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trong Bộ triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
- Sản phẩm: Báo cáo thực hiện 6 tháng, hàng năm.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên
7. Hiện đại hóa hành chính
7.1. Văn phòng Bộ:
- Thường trực, giúp Ban Chỉ đạo ISO của Bộ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 - 2000 vào hoạt động của Bộ.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên
7.2. Trung tâm tin học:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị trong Bộ đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên
7.3. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ:
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị xây dựng Đề án trình Chính phủ về Xây dựng trụ sở chính quyền cấp xã nơi chưa có trụ sở hoặc có nhưng ở mức độ chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Sản phẩm: Đề án trình Chính phủ.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2008.
8. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước
- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Sản phẩm: Báo cáo thực hiện hàng năm
- Thời gian thực hiện: thường xuyên
9. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính
9.1. Văn phòng Đảng ủy
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với cán bộ, công chức trong toàn Cơ quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2007.
9.2. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
- Sản phẩm: Chương trình hành động, kế hoạch hành động
- Thời gian thực hiện: tháng 11/2007.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ trưởng chỉ đạo chung việc thực hiện Chương trình hành động của Bộ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về những nội dung nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao, bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động.
Các Thứ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo các nội dung công việc theo lĩnh vực được Bộ trưởng phân công phụ trách
2. Các đơn vị thuộc Bộ:
2.1. Căn cứ nhiệm vụ được phân công trong chương trình hành động của Bộ tiến hành tổ chức thực hiện công việc đảm bảo về thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc.
2.2. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm có báo cáo kết quả thực hiện công việc gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
3. Vụ Tổ chức cán bộ:
3.1. Trên cơ sở nội dung công việc được giao của các đơn vị trong Bộ, phối hợp với Văn phòng Bộ tiến hành theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ về việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động.
3.2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, tổng hợp ý kiến của các đơn vị trong Bộ chủ động báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

 

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng phúc

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phân công phối hợp giữa ba ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010

Thông tư liên tịch 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGDĐT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phân công phối hợp giữa ba ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010

Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi