Quyết định 1410/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1410/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về lập, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các dự án điện trọng điểm với thành phần như sau:

1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

2. Phó trưởng Ban thường trực: Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

3. Các Phó trưởng Ban:

- Ông Cao Xuân Thành, Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ;

- Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Các Ủy viên gồm:

- Ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Mời một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo.

Tùy tình hình thực tế, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan (Ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương) tham gia làm ủy viên Ban Chỉ đạo hoặc yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự họp và báo cáo những vấn đề cần thiết.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch/kế hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm (do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương) để đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách mua bán điện với nước ngoài, phát triển năng lượng tái tạo.

c) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nhập khẩu than, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và công tác đàm phán ký kết các hợp đồng nhập khẩu than, LNG cho các dự án nguồn điện.

d) Chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

đ) Chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án điện.

2. Quyền hạn:

a) Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thưởng tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án điện, đặc biệt là các dự án trọng điểm; giải quyết các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến các dự án.

b) Định kỳ và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng, chất lượng các công trình điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đặc biệt là các dự án điện trọng điểm; các nội dung vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Trưởng Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Phó Trưởng ban và Thứ trưởng, Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của bộ, cơ quan mình phụ trách.

Điều 3. Quy chế và tổ chức hoạt động.

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

2. Trưởng ban, Phó trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Công Thương.

Phó trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng Ban Chỉ đạo.

4. Ban Chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

1. Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo được bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác từ ngân sách nhà nước để hoạt động có hiệu quả.

2. Hằng năm, Bộ Công thương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo phải thực hiện đúng mục đích và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về chế độ tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2110/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2016 và Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

 

thuộc tính Quyết định 1410/QĐ-TTg

Quyết định 1410/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1410/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:17/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Ngày 17/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1410/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Theo đó, Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban; ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó trưởng Ban Thường trực; các Phó Trưởng ban gồm: ông Cao Xuân Thành, Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách mua bán điện với nước ngoài, phát triển năng lượng tái tạo; Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án điện, đặc biệt là các dự án trọng điểm; giải quyết các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến các dự án;…

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Ban Chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1410/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER
______

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence
- Freedom - Happiness
___________

No. 1410/QD-TTg

Hanoi, August 17, 2021

 

DECISION

On consolidating the National Steering Committee for Electricity Development

__________________

THE PRIME MINISTER

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; The Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Electricity Law dated December 3, 2004; The Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Electricity Law dated November 20, 2012;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 34/2007/QD-TTg dated March 12, 2007, promulgating the Regulation on the establishment, organizational structure and operation of the inter-sectoral collaboration organization;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade.

 

HEREBY DECIDES:

 

Article 1. The National Steering Committee for Electricity Development (hereinafter referred to as the Steering Committee) is consolidated to assist the Government and the Prime Minister in directing the formulation and implementation of the National Electricity Development Planning and key power projects. The Steering Committee is composed of:

1. Head of the Steering Committee: H.E. Le Van Thanh, the Deputy Prime Minister.

2. Permanent Deputy Head of the Steering Committee: H.E. Nguyen Hong Dien, the Minister of Industry and Trade.

3. Deputy Heads of the Steering Committee:

- H.E. Cao Xuan Thanh, Assistant to former Prime Minister Nguyen Xuan Phuc;

- H.E. Dang Hoang An, the Deputy Minister of Industry and Trade;

- H.E. Le Quang Hung, the Deputy Minister of Construction;

- H.E. Ho Sy Hung, the Deputy Chairman of the Committee for Management of State Capital at Enterprises.

4. Members, including:

- H.E. Nguyen Cao Luc, the Deputy Chairman of Government Office;

- H.E. Vo Thanh Thong, the Deputy Minister of Planning and Investment;

- H.E. Ta Anh Tuan, the Deputy Minister of Finance;

- H.E. Vo Tuan Nhan, the Deputy Minister of Natural Resources and Environment;

- H.E. Nguyen Hoang Hiep, the Deputy Minister of Agriculture and Rural Development;

- H.E. Pham Cong Tac, the Deputy Minister of Science and Technology;

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 1410/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 1410/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi