Quyết định 1165/QĐ-BGTVT Kế hoạch điều động công chức lãnh đạo Bộ GTVT đợt 2 năm 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1165/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải đợt 2 năm 2021

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải đợt 2 năm 2021”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Đảng ủy Bộ GTVT (để phối hợp);

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải đợt 2 năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1165 /QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

______________

 

I. Mục đích

1. Điều động công chức là việc phân công, bố trí có thời hạn đối với công chức ở đơn vị theo quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu công tác của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ công chức ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

3. Bảo đảm thực hiện tốt chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức.

4. Sắp xếp, kiện toàn để tăng cường công chức lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng tham mưu, thực thi nhiệm vụ của đơn vị.

II. Nguyên tắc

1. Công tác điều động công chức phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cấp.

2. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa điều động với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu; vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, vừa coi trọng mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.

3. Việc điều động công chức phải căn cứ quy hoạch, nhu cầu công tác, năng lực và sở trường của công chức .

4. Đối tượng điều động

- Điều động để tăng cường công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng tham mưu, thực thi nhiệm vụ của đơn vị.

- Điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị có số lượng chưa phù hợp.

5. Trình tự, thủ tục điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy trình bo nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

III. Đối tượng, phương án, thời gian thực hiện

TT

Họ tên

Chức vụ, đơn vị hiện tại

Chức vụ, đơn vị điều động

Thời gian thực hiện

1

Lê Thị Thu Hương

Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Quý II, III năm 2021

 

IV. Trách nhiệm thực hiện

1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục điều động công chức, bảo đảm đúng quy định và đúng tiến độ.

2. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện quy trình điều động công chức theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện để công chức được điều động hoà nhập và hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

3. Công chức được điều động có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, phân công của cấp có tham quyền, cơ quan nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, cố gắng, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1165/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải đợt 2 năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1165/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 30/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!