Nghị quyết 964/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

____________________

Số:  964/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày  16  tháng  6  năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV

_________________________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 12258-CV/VPTW ngày 03/6/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự Phó Chủ nhiệm   Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tại Tờ trình số 1996/TTr-UBKT14 ngày 10/6/2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 375/TTr-BCTĐB ngày 15/6/2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn bà Đoàn Thị Thanh Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 16/6/2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, bà Đoàn Thị Thanh Mai được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và bà Đoàn Thị Thanh Mai theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBTVQH;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Các cơ quan thuộc UBTVQH;

- Ban Công tác đại biểu;

- VPQH (Cục QT; Vụ: KHTC; TT, HC, TTTH);

- Lưu: HC, CTĐB.

- Số e-Pas: 41639

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

    Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực