Nghị quyết 962/NQ-UBTVQH14 2020 bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

__________________

Số: 962/NQ-UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

                     Hà Nội, ngày  15  tháng 6 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện

thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

_________________________

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1156/2016/UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Dân nguyện;

Căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Công văn số 12198-CV/VPTW ngày 27/5/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý điều động, phân công cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 112/2020/QH14 ngày 12/6/2020 của Quốc hội về việc bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 372/TTr-BCTĐB ngày 12/6/2020 về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Điều 2. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện và ông Dương Thanh Bình theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- UBTVQH;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Ban CTĐB, Ban DN, Viện NCLP

- VPQH (Cục QT, Vụ TCCB, Vụ KHTC, Vụ HC, Vụ TT, TTTH);

- Lưu: HC, CTĐB.

Epas: 41619

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực