Nghị quyết 961/NQ-UBTVQH14 miễn nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_____________________

Số: 961/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày  15  tháng  6  năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện

thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

_______________________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1156/2016/UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Dân nguyện;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2020/QH14 ngày 11/6/2020 của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 371/TTr-BCTĐB ngày 12/6/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thanh Hải để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Điều 2. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện và bà Nguyễn Thanh Hải theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- UBTVQH;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Ban CTĐB, Ban DN, Viện NCLP

- VPQH (Cục QT, Vụ TCCB,  

Vụ KHTC, Vụ HC, Vụ TT, TTTH);

- Lưu: HC, CTĐB.

Epas: 41600

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực