Nghị định 55/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty dệt - may Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 55/CP ngày 6 tháng 9 năm 1995

PHê CHUẩN ĐIềU Lệ Tổ CHứC Và HOạT độNG

CủA TổNG CôNG TY DệT - MAY VIệT NAM

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam,

NGHị địNH:

 

Điều 1:

Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam kèm theo Nghị định này.

 

Điều 2:

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 3:

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

ĐIềU Lệ

Về Tổ CHứC Và HOạT độNG

CủA TổNG CôNG TY DệT - MAY VIệT NAM

(Kèm theo Nghị định số 55/CP ngày 6 tháng 9 năm 1995 của Chính phủ)

 

CHươNG I

NHữNG QUY địNH CHUNG

 

 

Điều 1:

Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổg công ty Nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, gồm các thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp, có quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, hoạt động trong ngành dệt, may mặc, nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty; đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 

Điều 2:

Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hàng dệt, may mặc từ đầu tư, sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm; xuất, nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị, phụ tùng, sản phẩm dệt, may và các hàng hoá khác liên quan đến ngành dệt, may; liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật; tiến hành các hoạt động kinh doanh ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Nhà nước giao.

 

Điều 3:

Tổng công ty có:

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành.

3. Vốn và tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý.

4. Con dấu tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng trong nước, nước ngoài.

5. Bảng cân đối tài sản, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Tên giao dịch quốc tế là Viet Nam Ntional Textile and garmant corporation, viết tắt là Vinatex.

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội.

 

Điều 4:

Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.

 

Điều 5:

Tổng công ty chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công nghiệp nhẹ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thành phố thực thuộc Trung ương; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

 

Điều 6:

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

CHươNG II

QUYềN Và NGHĩA Vụ CủA TổNG CôNG TY

 

MụC I: QUYềN CủA TổNG CôNG TY

 

Điều 7:

1. Tổng công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai và các nguồn lực khác đã được giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do nhà nước giao.

2. Tổng Công ty có quyền giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh những nguồn lực đã giao cho các đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty.

3. Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được Bộ Tài chính cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, tài nguyên (nếu có) thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty thì thực hiện theo pháp luật tương ứng.

 

Điều 8:

Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:

1. Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao.

2. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị theo chiến lược phát triển của Tổng công ty; được quyền nhập khẩu thiết bị lẻ và thiết bị toàn bộ theo quy định của Chính phủ.

3. Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Lựa chọn, khai thác và mở rộng thị trường trong và ngoài nước; hướng dẫn và phân công thị trường cho các đơn vị thành viên; được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước.

6. Hướng dẫn giá hoặc khung giá xuất, nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị, phụ tùng, sản phẩm và dịch vụ trong Tổng công ty; quy định khung giá xuất, nhập khẩu một số vật tư, nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng, sản phẩm và dịch vụ quan trọng. Trường hợp các đơn vị thành viên phải áp dụng mức giá không nằm trong khung giá xuất, nhập khẩu do Tổng công ty quy định thì phải được sự đồng ý của Tồng Giám đốc.

7. Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, vật tư chủ yếu, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước.

8. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

9. Được mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài của Tổng công ty ở Việt Nam; quyết định cử đại diện của Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát; đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị quyết định. Các chức danh khác trong Tổng công ty ra nước ngoài do Tổng giám đốc quyết định.

 

Điều 9:

Tổng Công ty có quyền quản lý tài chính như sau:

1. Được sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử dụng các nguồn vốn, quỹ khác trái mục đích sử dụng thì phải theo nguyên tắc có hoàn trả.

2. Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại Ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung, quỹ khấu hao cơ bản; tỷ lệ trích, chế độ quản lý và sử dụng các quỹ này theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định để chia cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần (nếu có).

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước, không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty.

6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 10:

Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

MụC II. NGHĩA Vụ CủA TổNG CôNG TY

 

Điều 11:

1. Tổng công ty có nghĩa vụ nhận, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao (bao gồm vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác); nhận, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác, để thực hiện mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ do Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:

a. Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định của Chính phủ;

c. Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.

 

Điều 12:

Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:

1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Tổng công ty thực hiện.

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm và hàng năm của toàn Tổng công ty, phù hợp với nhiệm vụ Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường.

3. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác.

4. Bảo đảm các cân đối lớn theo kế hoạch của Nhà nước về nguyên liệu cho ngành dệt.

5. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản phải được sử dụng để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ của Tổng công ty.

6. Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty.

7. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường quốc phòng và an ninh quốc gia.

8. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo.

9. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định của pháp luật.

Điều 13:

1. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hoạt động tài chính của Tổng công ty.

2. Tổng công ty công bố khai thác báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ.

3. Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp thuế trước bạ; các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn chỉnh, các dịch vụ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để phục vụ sản xuất theo kế hoạch của Tổng công ty không phải nộp thuế doanh thu, do Bộ Tài chính quy định cụ thể.

CHươNG III

HộI đồNG QUảN TRị, BAN KIểM SOáT

 

Điều 14:

1. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý các hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

2. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a. Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty;

b. Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hoà vốn, các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, kiểm sát việc thực hiện các phương án đó;

c. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; việc sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của luật pháp; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

d. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; quyết định mục tiêu kế hoạch hàng năm của Tổng công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên;

đ. Tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài bằng vốn do Tổng công ty quản lý;

e. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế khác có giá trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án đầu tư nhóm A; quyết định dự án đầu tư nhóm C; được uỷ quyền quyết định một số trường hợp các dự án đầu tư nhóm B; uỷ quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty hoặc giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ.

Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật.

g. Ban hành và giám sát thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, kể cả đơn giá tiền lương, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở quy định chung của ngành và quốc gia; ban hành danh mục và khung giá xuất, nhập khẩu vật tư, nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng, sản phẩm, dịch vụ quan trọng để áp dụng cho từng thời kỳ.

h. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Phê chuẩn Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc. Quyết định mở chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

i. Căn cứ Quy chế tài chính mẫu do Bộ Tài chính ban hành để xây dựng và trình Bộ Tài chính thông qua trước khi ký ban hành Quy chế tài chính của Tổng công ty.

k. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ kuật Tổng giám đốc, theo quy trình do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc, trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ bổ nhiệm, miễn nhiễm, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty.

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết, theo đề nghị của Tổng giám đốc.

1. Phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty.

m. Xem xét kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức), bảo lãnh các khoản vay; thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Thủ tướng chính phủ quyết định theo nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ này;

n. Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty, báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên, do Tổng giám đốc trình, chỉ đạo Tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

o. Ban hành nội quy bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật, do Tổng giám đốc trình, để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty.

3. Hội đồng quản trị có 7 thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp Nhà nước.

4. Hội đồng quản trị có một số thành viên chuyên trách, trong đó có chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, một thành viên kiêm Tổng giám đốc, một thành viên kiêm Trưởng ban Ban kiểm soát và ba thành viên khác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm là các chuyên gia về ngành dệt, may, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh hiểu biết pháp luật.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

6. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. Thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên của Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm và được thay thế trong những trường hợp sau:

a. Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ của Tổng công ty;

b. Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc và theo đề nghị của ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm;

c. Xin từ nhiệm, nếu có lý do chính đáng;

d. Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 của Điều này.

8. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

a. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể; họp thường kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc, hoặc Trưởng ban kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị;

b. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng; trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng, Chủ tịch uỷ nhiệm cho Phó Chủ tịch hoặc một thành viên Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp.

c. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 ngày. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng quản trị đều phải được ghi thành biên bản và phải được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp ký tên. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

d. Khi Hội đồng quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời đại diện có thẩm quyền của các Bộ, ngành liên quan dự họp; trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện lên Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh dự họp; trường hợp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Tổng công ty thì phải mời đại diện Công đoàn ngành đến dự.

Đại diện của các cơ quan, tổ chức được mời dự họp nói trên có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng quản trị, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

đ. Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý kiến của Tổng giám đốc khác với Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thầm quyền, Tổng giám đốc vẫn phải chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

e. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát, kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chuyên viên giúp việc, được tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc.

 

Điều 15:

Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức Nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tương ứng với hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty.

Các thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Không được đặt mình vào vị thế nào hạn chế đức tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty và lợi ích cá nhân;

b. Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi hoặc có hành động chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, làm thiệt hại lợi ích Tổng công ty;

c. Không được hành động vượt quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty không được nhân danh cá nhân mình để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức danh quản lý, điều hành trong các đơn vị này.

4. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng công ty và tại các đơn vị thành viên.

5. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, lạm dụng chức quyền, gây thiệt hại cho Tổng công ty và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

 

 

Điều 16:

Giúp việc Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Hội đồng quản trị có 7 chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

 

Điều 17:

Ban kiểm soát:

1. Ban kiểm soát có 5 thành viên; trong đó có 1 thành viên Hội đồng quản trị làm Trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 4 thành viên khác do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; gồm một thành viên là chuyên viên kế toán, một thành viên do Đại hội công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giới thiệu và một thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.

2. Thành viên Ban kiểm soát không được là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp khác cùng ngành dệt, may với Tổng công ty.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Là chuyên gia về kế toán, kiểm toán, kinh tế, công nghệ dệt, may; hiểu biết pháp luật;

b. Thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;

c. Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.

4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bổ nhiệm lại; trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.

5. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương; tiền thưởng do Hội đồng quản trị quyết định theo chế độ của Nhà nước.

 

Điều 18:

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát:

1. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý, hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo ngay Hội đồng quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp trong Tổng công ty.

3. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng quản trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.

CHươNG IV

TổNG GIáM đốC Và Bộ MáY GIúP VIệC

 

Điều 19:

1. Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty.

2. Phó Tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công thực hiện.

3. Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng Tổng công ty, các ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

 

Điều 20:

Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Cùng chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty. Giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng quản trị phương án điều chỉnh vốn và nguồn lực khác khi giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng giảm vốn.

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn, trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo Công ty Tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn phục vụ yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên.

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình hoạt động, các phương án bảo vệ kinh doanh của Tổng công ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, phương án liên doanh, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp thực hiện hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, phương án, dự án, biện pháp đã được phê duyệt.

4. Điều hành các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện nhiệm vụ cân đối theo kế hoạch của Nhà nước, về nguyên liệu cho ngành dệt; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

5. Xây dựng để trình Hội đồng quản trị phê duyệt các tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương, nhãn hiệu hàng hoá trên cơ sở quy định chung của ngành và Nhà nước; xây dựng để trình Hội đồng quản trị ban hành danh mục và khung giá xuất, nhập khẩu vật tư, nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng, sản phẩm, dịch vụ quan trọng. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện khung giá, các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá này trong Tổng công ty.

6. Đề nghị Hội đồng quản trị trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty; đề nghị Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc đơn vị thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng, kỷ luật phó giám đốc, kế toán trưởng đơn vị thành viên theo đề nghị của giám đốc đơn vị thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng, phó ban, chánh, phó văn phòng của Tổng công ty.

7. Xây dựng để trình Hội đồng quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý Tổng công ty, kể cả phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc; kiểm tra việc thực hiện biên chế bộ máy quản lý của các đơn vị thành viên; trình Hội đồng quản trị phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên do giám đốc các đơn vị thành viên xây dựng; duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên do giám đốc các đơn vị thành viên trình.

8. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các Quy chế lao động, Quy chế về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật áp dụng trong Tổng công ty.

9. Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty.

Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội đồng quản trị thông qua.

10. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật. Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của Nhà nước.

11. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng quản trị.

12. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình.

13. Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

CHươNG V

TậP THể NGườI LAO độNG TRONG TổNG CôNG TY

 

Điều 21:

Đại hội đại biểu công nhân viên chức của Tổng công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty. Đại hội đại biểu công nhân viên chức có các quyền sau:

1. Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc.

2. Thảo luận và thông qua quy chế sử dụng các quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Tổng công ty.

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tình thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Tổng công ty.

4. Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

 

Điều 22:

Đại hội đại biểu công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

CHươNG VI

ĐơN Vị THàNH VIêN TổNG CôNG TY

 

Điều 23:

1. Tổng công ty có các đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp. Danh sách đơn vị thành viên tại thời điểm thành lập Tổng công ty được ghi thành phụ lục kèm theo Điều lệ này.

2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, tại các Ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán của mình.

3. Đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập và đơn vị hạch toán phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Điều lệ và Quy chế của các đơn vị thành viên do Hội đồng quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

 

 

Điều 24:

Thành viên là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập:

1. Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty có các quyền đối với các đơn vị thành viên hạch toán độc lập như sau:

a. Uỷ nhiệm cho Giám đốc doanh nghiệp thành viên quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp;

b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng;

c. Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch và quyết toán tài chính; quy định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính;

d. Trích một phần quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo quy định của Bộ Tài chính để thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư cho các đơn vị thành viên;

đ. Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp tác liên doanh, bổ sung, thu hồi một phần vốn, chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty đang có các doanh nghiệp thành viên nắm giữ;

e. Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa các đơn vị thành viên nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong Tổng công ty, trên nguyên tắc phải bảo đảm cho tổng tài sản của doanh nghiệp bŒj rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã được điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc quy mô doanh nghiệp đó;

g. Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp;

h. Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;

i. Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quy định sự phân cấp cho giám đốc doanh nghiệp về: tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay và mua, bán chậm trả); mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của một doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

k. Kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

 

 

Điều 25:

Thành viên Tổng công ty hạch toán độc lập chịu trách nhiệm về các khoản nợ, về cam kết của mình trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý, sử dụng, cụ thể là:

1. Trong chiến lược và đầu tư phát triển:

a. Doanh nghiệp được giao tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện dự án đó;

b. Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh nghiệp phải tự huy động, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

2. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở.

a. Bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu, đơn giá và giá của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của Tổng công ty;

b. Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu thị trường.

3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:

a. Doanh nghiệp được nhận vốn là nguồn lực khác của Nhà nước do Tổng công ty giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiệm vụ bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực này;

b. Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình;

c. Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo Quy chế tài chính của Tổng công ty. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp và sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty quy định tại Quy chế tài chính Tổng công ty và theo các quyết định của Hội đồng quản trị;

d. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

đ. Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty.

4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:

a. Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc của mình và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp;

b. Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc các đơn vị trực thuộc và các chức danh tương đương trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp theo sự phân cấp của Tổng công ty;

c. Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.

 

Điều 26:

1. Công ty tài chính là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Công ty tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để cho vay phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, thông qua hình thức vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của Ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và ngoài nước; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá theo quy định của pháp luật; huy động vốn nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị trong ngành dệt, may.

3. Công ty tài chính thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế công ty tài chính trong Tổng công ty do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, Công ty tài chính làm chức năng dịch vụ.

4. Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ do Công ty tài chính đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị.

 

Điều 27:

Thành viên là các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

1. Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng Công ty. Tổng công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các đơn vị này.

2. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Tổng công ty. Quyền hạn, nhiệm vụ của các đơn vị hạch toán phụ thuộc được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị này.

 

Điều 28:

Các đơn vị sự nghiệp có quy chế tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ lấy thu bù chi, được hỗ trợ một phần kinh phí sự nghiệp, đào tạo từ ngân sách Nhà nước (nếu có), được tạo nguồn thu do thực hiện các dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức bình quân của Tổng công ty thì có thể được hỗ trợ từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Tổng công ty.

CHươNG VII

QUảN Lý PHầN VốN GóP CủA TổNG CôNG TY Và CủA CáC
DOANH NGHIệP THàNH VIêN ở CáC DOANH NGHIệP KHáC

 

MụC I. QUảN Lý PHầN VốN GóP CủA TổNG CôNG TY
ở CáC DOANH NGHIệP KHáC

 

Điều 29:

Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác, Hội đồng quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thông qua phương án góp vốn do Tổng giám đốc xây dựng để quyết định hoặc trình Thủ trưởng các cơ quan nhà nước quyết định theo phân cấp tại Tiết e, Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ này.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc, cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp và thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp khác.

 

Điều 30:

Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Điều lệ của doanh nghiệp này.

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp này.

3. Thực hiện các chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty về hiệu quả sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp này.

MụC II. QUảN Lý PHầN VốN GóP CủA
DOANH NGHIệP THàNH VIêN HạCH TOáN độC LậP
GóP VàO CáC DOANH NGHIệP KHáC

 

Điều 31:

Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, giám đốc có quyền và nghĩa vụ quản lý phần vốn đóng góp đó như sau:

1. Xây dựng phương án góp vốn để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt.

2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác.

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển số vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác.

 

Điều 32:

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình theo điều lệ của doanh nghiệp này.

2. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình.

3. Thực hiện chế độ báo cáo do giám đốc quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản lý, điều hành.

MụC III. CáC đơN Vị LIêN DOANH

 

Điều 33:

Các đơn vị liên doanh mà Tổng công ty hoặc doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty tham gia, được quản lý, điều hành và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Công ty và các Luật khác có liên quan của Việt Nam. Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các liên doanh này về hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết.

CHươNG VIII

TàI CHíNH CủA TổNG CôNG TY

 

Điều 34:

Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp nhà nước, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

 

Điều 35:

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:

a. Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Vốn Nhà nước đầu tư bổ sung cho Tổng công ty (nếu có);

c. Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung vốn theo quy định hiện hành;

d. Các nguồn vốn khác (nếu có).

2. Khi có sự tăng, giảm vốn điều lệ, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố vốn điều lệ của Tổng công ty đã được điều chỉnh.

Điều 36:

1. Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quỹ tập trung để bảo đảm cho quá trình phát triển của toàn Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

2. Các quỹ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế tài chính Tổng công ty và do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm:

a. Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi nhuận của các đơn vị thành viên theo quy định của Bộ Tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn góp của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác và các nguồn khác.

Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ thuộc được tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch của Tổng công ty.

Tổng công ty huy động vốn khấu hao cơ bản của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập phải thực hiện nguyên tắc vay, trả, với lãi suất nội bộ do Tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b. Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được trích lập từ quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo từ ngân sách Nhà nước (nếu có), và các nguồn khác, trong đó có nguồn do các đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty thu được từ việc thực hiện dịch vụ và hợp đồng nghiên cứu khoa học, đào tạo được ký kết với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài;

c. Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên và việc sử dụng các quỹ này theo quy định trong Quy chế tài chính của Tổng công ty.

 

Điều 37:

Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:

1. Tổng Công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác.

2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty và các cam kết tài chính khác.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng công ty.

4. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Tổng công ty với đối tác bên ngoài Tổng công ty phải tuân theo sự phân cấp về hạn mức đối với một lần vay theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, đăng ký kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với các cấp có thẩm quyền và tổng quyết toán hàng năm với Bộ tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và phê duyệt quyết toán hàng năm của Tổng công ty.

6. Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác theo pháp luật hiện hành, và theo Quy chế tài chính của Tổng công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng phần lãi sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

7. Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn.

8. Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên và mối quan hệ tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên phù hợp với Điều lệ này và Quy chế tài chính của Tổng công ty.

9. Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn trong phạm vi tổng số vốn của Tổng công ty tại thời điểm công bố gần nhất.

10. Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước.

11. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

CHươNG IX

MốI QUAN Hệ GIữA TổNG CôNG TY
VớI CáC Cơ QUAN NHà NướC Và CHíNH QUYềN địA PHươNG

 

Điều 38:

Mối quan hệ với Chính phủ:

1. Chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ có liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước.

2. Thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển Tổng công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lãnh thổ của Nhà nước.

3. Chấp hành các quy định về thành lập, tách, nhập, giải thế; các chính sách về tổ chức, cán bộ; chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận; các chế độ về kế toán, thống kê.

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty.

5. Được đề xuất, kiến nghị về các giải pháp, cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước đối với Tổng công ty.

6. Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn, phát triển các nguồn lực đó.

7. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 39:

Mối quan hệ với Bộ Tài chính:

1. Tổng công ty chịu sự chi phối Nhà nước của Bộ Tài chính về việc:

a. Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán, kế toán;

b. Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty;

2. Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số chức năng của chủ sở hữu, chi phối Tổng công ty về việc:

a. Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng;

b. Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao trong quá trình hoạt động, được thể hiện thông qua bản quyết toán hàng năm.

c. Duyệt quyết toán năm của Tổng công ty;

d. Ban hành Quy chế tài chính mẫu áp dụng cho Tổng công ty và thông qua Quy chế tài chính của Tổng công ty trước khi Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành.

3. Tổng công ty phải chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác của Bộ Tài chính.

4. Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty; kiến nghị Bộ Tài chính phê duyệt để tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn, việc hợp tác đầu tư với nước ngoài và các thành phần kinh tế khác, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc thanh lý tài sản trong Tổng công ty, việc bổ sung vốn ngân sách cho Tổng công ty.

 

Điều 40:

Đối với Bộ Công nghiệp nhẹ:

1. Với chức năng quản lý Nhà nước về ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Công nghiệp nhẹ chi phối Tổng công ty về:

a. Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm; tiêu chuẩn công nghệ, kể cả tiêu chuẩn thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu; các định mức cấp ngành kinh tế - kỹ thuật và trực tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định mức đó;

b. Xây dựng và ban hành quy hoạch, định hướng phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật, và trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về việc thực hiện quy hoạch đó;

c. Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây của Bộ Công nghiệp nhẹ và được kiến nghị với Bộ về các nội dung có liên quan nói trên.

2. Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số chức năng của chủ sở hữu, Bộ Công nghiệp nhẹ chi phối Tổng công ty về:

a. Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chuẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên hội đồng Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty.

b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị; giới thiệu đại diện của Bộ tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty;

c. Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra hoạt động của Tổng công ty; Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo quy định của Nhà nước, và các báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Công nghiệp nhẹ.

d. Chỉ đạo Tổng công ty trong việc bảo đảm cân đối nhu cầu thiết yếu theo kế hoạch của Nhà nước;

đ. Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Bộ công nghiệp nhẹ trong phạm vi các chức năng khác của Bộ theo quy định của pháp luật.

 

Điều 41:

Các Bộ khác, các cơ quan ngang Bộ khác, cơ quan khác thuộc Chính phủ, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước, chi phối Tổng công ty về việc:

1. Thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia liên quan.

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và quy hoạch vùng kinh tế.

4. Thực hiện các quy định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu.

5. Bảo đảm thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

6. Tổng công ty phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan này về những lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định cho các cơ quan đó.

 

Điều 42:

Đối với chính quyền địa phương, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

CHươNG X

Tổ CHứC LạI, GIảI THể, PHá SảN

 

Điều 43:

Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

 

Điều 44:

Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty. Khi giải thể Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giải thể. Số tài sản của Tổng công ty bị giải thể sau khi đã thanh toán các khoản phải trả theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu Nhà nước.

 

Điều 45:

Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 46:

Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp.

CHươNG XI

ĐIềU KHOảN THI HàNH

 

Điều 47:

Điều lệ này áp dụng cho Tổng công ty Dệt - May Việt Nam. Tất cả các cá nhân, đơn vị thành viên trong Tổng công ty Dệt - May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.

 

Điều 48:

1. Các đơn vị thành viên trong Tổng công ty căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nhà nước, Điều lệ này của Tổng công ty xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên không được trái với Điều lệ này.

2. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, phải do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định.

Điều 49:

Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ của Tổng công ty, nếu được Chính phủ cho phép thì thực hiện theo Điều lệ của Tổng công ty.

 

PHụ LụC

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam)

 

A. DANH SáCH CáC đơN Vị THàNH VIêN CủA
TổNG CôNG TY DệT - MAY VIệT NAM

(tại thời điểm thành lập Tổng công ty)

 

I. Các đơn vị hạch toán độc lập

1. Công ty dệt Vĩnh Phú, 23. Công ty dệt Phước Long,

2. Công ty dệt 8-3, 24. Công ty len Vĩnh Thịnh,

3. Công ty dệt Hà Nội, 25. Công ty dệt chăn, len Bình Lợi

4. Công ty dệt vải công nghiệp HN 26. Công ty dệt Đông Nam,

5. Công ty len Hải Phòng, 27. Công ty dệt kim Đông Phương,

6. Công ty may Thăng Long, 28. Công ty dệt Đông á,

7. Công ty may Hưng Yên, 29. Công ty may Bình Minh,

8. Công ty may 10, 30. Công ty may Độc Lập,

9. Công ty may Đáp Cầu, 31. Công ty may Nhà Bè,

10. Công ty may Đức Giang, 32. Công ty may Hoà Bình

11. Công ty len nhuộm Hà Đông, 33. Công ty may Hữu Nghị,

12. Công ty dệt kim Đông Xuân, 34. Công ty may Đồng Nai,

13. Công ty may Chiến Thắng 35. Công ty may Phương Đông,

14. Công ty dệt Nam Định 36. Công ty dệt Phong Phú,

15. Công ty dệt lụa Nam Định, 37. Công ty dệt Thành Công,

16. Công ty may Nam Định, 38. Công ty dệt-may Sài Gòn,

17. Công ty dệt Huế, 39. Công ty đay Trà Lý,

18. Công ty dệt Hoà Thọ, 40. Nhà máy cơ khí dệt số I Nam Định

19. Công ty dệt Nha Trang, 41. Công ty cơ khí may Gia Lâm,

20. Công ty may Việt Tiến, 42. Nhà máy cơ khí dệt 1-5 (HưngYên)

21. Công ty dệt Việt Thắng 43. Nhà máy cơ khí dệt II TP. HCM

22. Công ty dệt Thắng Lợi, 44. Công ty tài chính.

II. Các đơn vị hạch toán phục thuộc

1. Công ty dịch vụ, thương mại số I (phía Bắc)

2. Công ty dịch vụ, thương mại số II (phía Nam)

3. Chi nhánh Tổng công ty tại thành phố Hải Phòng

4. Chi nhánh Tổng công ty tại thành phố Đà Nẵng.

III. Các đơn vị sự nghiệp

1. Viện Kinh tế - kỹ thuật dệt, may

2. Viện mẫu thời trang

3. Trường kinh tế - kỹ thuật may Thủ Đức

4. Trường kinh tế - kỹ thuật may Gia Lâm

5. Trường kinh tế - kỹ thuật dệt Nam Định.

B. CáC đơN Vị LIêN DOANH Có VốN GóP CủA TổNG CôNG TY:

 

1. Trung tâm thương mại liên doanh Việt - Xô (sosvietimepex)

2. Liên doanh donabochang.

 

thuộc tính Nghị định 55/CP

Nghị định 55/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty dệt - may Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 55/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 06/09/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 55/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
 -------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------
No: 55-CP
Hanoi, September 06, 1995

 
DECREE
RATIFYING THE STATUTE ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT CORPORATION
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Proceeding from the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
Considering the proposal of the Managing Board of the Vietnam National Textile and Garment Corporation,
DECREES:
Article 1.- To ratify the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Textile and Garment Corporation issued together with this Decree.
Article 2.- The Minister of Finance, the Minister of Light Industry, the Governor of the State Bank and the concerned Ministers, Heads of the ministerial-level agencies and Heads of the Agencies attached to the Government, shall guide the implementation of this Decree.
Article 3.- This Decree takes effect from the date of signing.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the Agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam National Textile and Garment Corporation, are responsible for the implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
STATUTE
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT CORPORATION
(Issued in conjunction with Decree No.55-CP of September 6, 1995, of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Vietnam National Textile and Garment Corporation (hereafter referred to as the Corporation) is a State enterprise, established by decision of the Prime Minister. Its member units include independent-accounting enterprises, dependent-accounting enterprises and non-business units which are closely associated by economic interests, finance, technology, information, training, research, marketing and by operations in the textile and garment industry, with a view to increasing capital accumulation and concentration, specialization and cooperation for production, in implementation of the State-assigned tasks, promotion of the capability and business efficiency of the member units and the Corporation as a whole; and in meeting market demands.
Article 2.- The Corporation has the tasks of undertaking businesses in textile and garment, from investment to production, material supply and product consumption; undertaking import and export of raw and support materials, equipment, accessories, textile and garment products and other commodities related to the textile and garment industry; forming joint ventures and cooperation with economic organizations at home and abroad; conducting research and development of advanced technologies and techniques; organizing training and refresher training for managerial and technical personnel; and conducting other business activities in accordance with the provisions of law and other tasks assigned by the State.
Article 3.- The Corporation has:
1. The status of a juridical person as provided for by Vietnamese law.
2. The Statute on organization and operation, and the management and executive apparatus.
3. The capital and properties, and the responsibility for its debts within the capital under its management;
4. The seal, bank accounts at the State treasury and banks inside and outside the country.
5. The balance of properties and the centralized funds according to the provisions of the Government and the guidance of the Ministry of Finance.
6. The international transaction name as VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT CORPORATION or VINATEX for short.
The head office of the Corporation is located in Hanoi.
Article 4.- The Corporation is managed by the Managing Board and run by the General Director.
Article 5.- The Corporation is subject to the State management of the Ministry of Light Industry, the other Ministries, the Agencies at ministerial level, the Agencies attached to the Government and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government; at the same time, subject to the management of these offices and agencies in their capacity as the bodies to exercise the right of the owner over a State enterprise in accordance with the Law on State Enterprises and other provisions of law.
Article 6.- The organization of the Communist Party of Vietnam in the Corporation shall operate in accordance with the Constitution and the laws of the Socialist Republic of Vietnam and the provisions of the Communist Party of Vietnam.
The Trade Union and other socio-political organizations in the Corporation shall operate according to the Constitution and laws.
Chapter II
RIGHTS AND DUTIES OF THE CORPORATION
Section I. RIGHTS OF THE CORPORATION
Article 7.-
1. The Corporation has the right to manage and use its capital, the land, natural resources and the other resources entrusted to it according to law in order to achieve the targets and fulfill the tasks assigned by the State.
2. The Corporation has the right to re-assign to its member units for management and use of the resources which it has received from the State; and, in case of necessity, to adjust the resources it has assigned to its member units in line with the overall development plan of the entire Corporation.
3. The Corporation is entitled to invest, enter into joint venture, contribute stocks, and buy part or the whole property of other enterprises in accordance with law.
4. The Corporation is entitled to assign, replace, rent, mortgage and pawn property under its management, except for the important equipment and workshops which, by prescription of the Government, must have the permission of the Ministry of Finance, and on the principle of preserving and developing the capital; as regards the land and natural resources (if any) under the management and use of the Corporation, relevant laws shall apply.
Article 8.- The Corporation has the following rights in the organization of management and business:
1. To organize the managerial apparatus and organize business in conformity with the objectives and tasks assigned by the State.
2. To renew technology and equipment in accordance with the development strategy of the Corporation; to import separate and complete equipment in accordance with the provisions of the Government.
3. To set up branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad as prescribed by law.
4. To conduct business in such trades and occupations as suiting the objectives and tasks assigned by the State; to broaden the scope of business according to the capabilities of the Corporation and market demand; to conduct other business activities in other trades in accordance with prescriptions of law.
5. To select, exploit and expand its own markets at home and abroad; to guide and divide the market among its member units; to conduct import and export according to prescriptions of the State.
6. To provide guidance for prices or price brackets for export and import of materials, raw and support materials, equipment and spare parts, products and services of the Corporation; to set the price brackets for the import and export of a number of important materials, raw and support materials, equipment and spare parts, products and services. In cases member units have to apply prices which are not within the import and export price brackets set by the Corporation, they must acquire the consent of the General Director.
7. To work out and apply the norms of labor, essential materials, unit price of wage per unit of product within the framework of the norms and unit prices set by the State.
8. To assign responsibilities in the recruitment, hiring, assignment and employment, training of labor, to select the forms of wage and bonus payment, and exercise other rights of the employer as provided for by the Labor Code and other prescriptions of law; to decide the wages and bonuses for the employees on the basis of the unit price of wage per unit price of product, the service expense and operation effectiveness of the Corporation.
9. To invite and receive foreign business partners to work with the Corporation in Vietnam; and send representatives of the Corporation abroad to work, study and survey; for the Chairman of the Managing Board and the General Director to travel abroad, they must get the permission of the Prime Minister. The sending abroad of other members of the Managing Board shall be decided by the Chairman of the Managing Board. The sending abroad of other functionaries of the Corporation shall be decided by the General Director.
Article 9.- The Corporation has the following powers in financial management:
1. To use the capital and the various funds of the Corporation to meet in time the business requirements on the principle of preservation and effectiveness. In case the need arises for use of the capital or fund not in line with their designated purposes, the principle of reimbursement shall apply.
2. To mobilize capital on its own for business activities which shall not lead to a change of the form of ownership; to issue bonds as defined by law; to mortgage the land-use right associated with the property under the management of the Corporation at Vietnamese banks in order to borrow capital for business operation in accordance with the provisions of law.
3. To set up, manage and use the centralized funds and the capital depreciation fund; the levels and rates of contribution to these funds, and the management and use of them according to the prescriptions of the Ministry of Finance.
4. The Corporation may use the remaining profits after fulfilling all obligations to the State, to set up development investment funds and other funds as prescribed in order to distribute to the employees according to the contribution of each to the business results in the year and according to their shares (if any).
5. The Corporation is entitled to the regime of subsidies, price subsidies or other preferential regimes of the State when performing its production or catering in service of national defense and security, prevention and fight against natural calamities, or in service of public interests, or in the supply of products and services in accordance with the prices set by the State which cannot make up for the costs which the Corporation has expended on the production or services.
6. The Corporation is entitled to the investment or reinvestment preferential regime as prescribed by the State.
Article 10.- The Corporation has the right to refuse and denounce all requests for resource supply, which are not stipulated by law, by any individual or organization, except the voluntary contributions for humanitarian purposes and public interest.
Section II: OBLIGATIONS OF THE CORPORATION
Article 11.-
1. The Corporation has the duty to receive and efficiently use, preserve and develop the capital allocated to it by the State (including the capital it invests in other enterprises); receive and efficiently use the natural resources, land and other resources, in order to realize the business targets and other tasks assigned by the State.
2. The Corporation has the obligations:
a) To collect or pay the debts recorded in the balance of property of the Corporation at the time of its establishment;
b) To pay the international credits used by the Corporation under decision of the Government;
c) To pay the credits directly borrowed by the Corporation, or borrowed under trust contract by its member units with guaranty from the Corporation, if these units are unable to pay.
Article 12.- The Corporation has the following obligations in managing its business operations:
1. To register for business and conduct its business in accordance with the registration; to take responsibility before the State for the results of its operations and before the customers and law for its products and services.
2. To work out the development strategy and the five-year and annual plans for the entire Corporation which are to be in line with the State-assigned tasks and market demands.
3. To sign, and organize the implementation of economic contracts with its partners.
4. To ensure the major balances of the State plan on materials for the textile industry.
5. To renew and modernize the technology and mode of management; and to use the income generated by the assignment of property to re-invest, renew the equipment and technology of the Corporation.
6. To exercise the obligations toward the employees in accordance with the provisions of the Labor Code and to ensure their participation in the management of the Corporation.
7. To carry out the regulations of the State with regard to the protection of natural resources, the environment, and national defense and security.
8. To abide by the regime of statistical and accountancy reporting and periodical reporting as prescribed by the State, and also the regime of irregular reporting at the request of the representative of the owner; and take responsibility for the accuracy of the reports.
9. To submit to the control of the representative of the owner; to abide by the regulations concerning the inspection by the financial agency and other authorized State agencies as prescribed by law.
Article 13.-
1. The Corporation has the duty to carry out correctly the regime and other regulations on the management of capital, property, the various funds, book-keeping, cost accounting, audit regime and the other regimes prescribed by the State; and to take responsibility for the accuracy of its financial operations.
2. The Corporation shall annually make public its financial statement and other information so as to help the correct and objective evaluation of the operation of the Corporation as prescribed by the Government.
3. The Corporation shall have to fulfill its obligation of paying taxes and other remittances to the State budget as provided for by law. In case the property mobilized by the Corporation among its member units is recorded in the form of increase or decrease of capital, the Corporation shall be exempted from registration tax; the semi-finished products transferred internally among the member units in order to continue finishing, or the services mutually conducted by member units in service of production as planned by the Corporation, shall be exempted from turnover tax as prescribed by the Ministry of Finance.
Chapter III
THE MANAGING BOARD AND THE CONTROL COMMISSION
Article 14.-
1. The Managing Board performs the function of managing the operations of the Corporation, and takes responsibility for the development of the Corporation in accordance with the tasks assigned by the State.
2. The Board has the following powers and tasks:
a) To receive capital (including debts), land, natural resources and other resources assigned to the Corporation by the State.
b) To examine and approve the plans proposed by the General Director concerning the allocation of capital and other resources to the member units, and the plan for the regulation of capital and other resources among the member units; to control and supervise the realization of these plans.
c) To control and supervise all activities of the Corporation; the utilization, preservation and development of the capital and other assigned resources; the implementation of the resolutions and decisions of the Managing Board and the provisions of law; and the discharge of the obligations to the State.;
d) To adopt the proposals of the General Director to be submitted to the Prime Minister for approval concerning the strategy, planning and plans for long-term development, the five-year plans of the Corporation; decide the annual targets and plan of the Corporation, and report them to the Prime Minister for approval so as for the General Director to assign them to the member units;
e) To organize the evaluation and submit to the authorized agency for approval of the plans for investment, new investment projects and projects of investment in cooperation with foreign parties with the capital managed by the Corporation;
f) To submit to the Prime Minister for approval, and in case of accreditation by the Prime Minister, decide the joint venture projects with foreign countries in accordance with the prescriptions of the Government; to decide the joint venture projects in the country and other economic contracts of large value. To submit to the Prime Minister for decision on investment projects of Group A; to decide the investment projects of Group C; if empowered, to decide a number of investment projects of Group B; to empower the General Director or the Director of a member unit to approve small investment projects.
To ratify the scheme for organizing the management and business operation of the Corporation submitted by the General Director. To propose the establishment, splitting, merger or dissolution of member units as provided for by law.
g) To issue and supervise the implementation of the technical standards, main economic-technical norms and criteria, including the unit price of wage, product standards and trade marks within the Corporation at the proposal of the General Director on the basis of the common regulation of the branch and of the country; to issue the lists and their price brackets of imports and exports of materials, raw and support materials, equipment and spare parts and important products and services to be effective periodically.
h) To work out and submit to the Prime Minister for approval the Statute on the Organization and Operation of the Corporation, and the amendments and supplements to the Statute. To approve the Statutes and the Regulations on the organization and operation of the member units, and the amendments and supplements to these Statutes and Regulations, at the proposal of the General Director. To decide the opening of branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad in accordance with the provisions of law.
i) To elaborate the Financial Regulations of the Corporation on the basis of the Model Financial Regulations published by the Ministry of Finance, and submit it to the Ministry of Finance for approval before signing it into effect.
j) To propose the Minister of Light Industry to submit to the Prime Minister to appoint, dismiss, commend or discipline the General Director, in line with the procedure set by the Prime Minister.
To approve the proposal of the General Director for submission to the Minister of Light Industry for appointment, dismissal, commend or discipline of the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation.
To take decision on appointment, dismissal, commend or discipline of the Directors of the member units of the Corporation at the proposal of the General Director.
To decide the overall payroll of the management and executive apparatuses of the Corporation and make amendments when necessary, at the proposal of the General Director;
k) To adopt the plans proposed by the General Director concerning the establishment and utilization of the concentrated funds corresponding with the business and financial plans of the Corporation;
l) To examine the plans for capital mobilization (in all forms), and guarantee the borrowings; and for liquidation of property of the member units, to decide or submit to the Prime Minister for decision, according to the principles set in Item 4, Article 37, of this Statute.
m) To approve the quarterly, bi-annual and annual operational reports of the Corporation, and the annual financial statement (which include the balance of property) of the Corporation and the member units, as submitted by the General Director; and to request the General Director to publicize the annual financial statement as prescribed by the Ministry of Finance;
n) To issue the regulation on the protection of business secrecy, internal economic information and State secrets as prescribed by law, as presented by the General Director, for uniform application throughout the Corporation.
3. The Managing Board comprises seven members to be appointed and dismissed by the Prime Minister. The criteria of the members of the Managing Board are stipulated in Article 32 of the Law on State Enterprises.
4. The Managing Board shall comprises a number of full-time members, including the Chairman of the Board, Vice-Chairmen of the Board, a member who is also the General Director, a member who is also the President of the Control Commission, and three other members who work as full-time or part-time members and who are experts at textile, garment, economics, finance and business administration and have knowledge of law.
5. The Chairman of the Managing Board shall not also serve as the General Director of the Corporation.
6. The term of office of the members of the Managing Board is five years. A member of the Managing Board may be re-appointed. He/she may also be dismissed and replaced in one of the following cases:
a) Breaking law or violating the Statute of the Corporation;
b) He/she has proved to be incapable of assuming the assigned tasks, and is requested to be replaced by at least two thirds of the incumbent members of the Managing Board.
c) He/she asks to resign from the job for plausible reasons.
d) He/she is appointed to assume another task.
7. The Chairman of the Managing Board has the duty to organize the implementation of the tasks and powers of the Board as stipulated in Item 2 of this Article.
8. The work regime of the Managing Board:
a) The Managing Board shall adopt the system of collective work; and meet regularly every quarter to examine and decide questions under its jurisdiction and responsibility. When necessary, it can convene extraordinary meetings to resolve urgent questions of the Corporation at the proposal of the Chairman of the Managing Board, or of the General Director, or the President of the Control Commission, or more than 50% of the members of the Managing Board.
b) The Chairman of the Managing Board shall convene and preside over all the meetings of the Board. When he/she is to be absent for plausible reason, he/she shall empower a Vice-Chairman or a member of the Board to chair the meeting on his/her behalf.
c) The meetings of the Managing Board shall be valid only when at least two thirds of the members are present. The documents to be discussed at the meetings must be sent to all the members of the Board and the invited persons at least five days in advance. The contents and conclusions of the meetings of the Managing Board must be recorded in written minutes to which all the members present at the meetings must affix their signatures. Any resolution or decision of the Managing Board shall be valid only when they receive the approval by vote of more than 50% of the members of the Board. A member of the Board may have his/her own reservation about a resolution or decision.
d) When the Managing Board meets to examine questions related to the development strategy, the planning and the five-year and annual plans, the major investment projects, the projects of joint venture with foreign parties and the annual financial statements, and to issue the systems of economic - technical norms and criteria of the Corporation, it must invite the authorized representatives of the concerned ministries and branches; in case the meeting deals with an important question related to the local administration, it must invite the representative of the People's Committee at the provincial level; in case the issue relates to the interests and obligations of the employees in the Corporation, it must invite a representative of the Trade Union of the branch.
The representatives may speak at the meetings to which they are invited, but shall not take part in the voting; when they discover that the resolutions or decisions of the Managing Board are detrimental to common interests, they may send written petitions to the Managing Board and, at the same time, report the matter to the Heads of the agencies which they represent, so that the matter may be considered and settled properly. In case of necessity, the Heads of these agencies may report the matter to the Prime Minister.
e) The resolutions and decisions of the Managing Board are binding on the whole Corporation. In case the opinion of the General Director differs from the resolution or decision of the Managing Board, the General Director may express his/her own reservation and submit it to the authorized State agency for settlement; but pending such a settlement, he/she still has to abide by the resolution and decision of the Managing Board.
f) The operational expenditures of the Managing Board and the Control Commission, including the wages and allowances for the members of the Managing Board and the Control Commission and for the specialists and assistants, shall be accounted for in the managerial fees of the Corporation. The General Director shall have to assure the necessary conditions and means for the operation of the Managing Board and the Control Commission.
Article 15.- The interests and responsibilities of the members of the Managing Board:
1. The full-time members shall receive their basic wages according to the wage scheme of State employees, and their wages according to the regime of wage distribution in a State enterprise as prescribed by the Government, and shall receive bonuses corresponding to the results of the operations of the Corporation.
The part-time members shall receive responsibility allowances and bonuses as prescribed by the Government.
2. The members of the Managing Board:
a) Under no circumstances shall they place themselves in a position that might compromise their observance of honesty and public-mindedness, or provoke contradictions between the interests of the Corporation and personal interests.
b) Under no circumstances shall they abuse their powers for personal interests, or take any action of usurping the business opportunities of the Corporation or damaging the interests of the Corporation.
c) Under no circumstances shall they take actions beyond the powers of the Managing Board as prescribed in this Statute.
3. The members of the Managing Board who are the Chairman of the Board or General Director of the Corporation, are not allowed to use his/her title to set up a private enterprise, a limited liability company, or a stock company. They shall not hold managerial or executive posts in such economic units. They are also forbidden to entertain economic contract relations with private enterprises, limited liability companies or stock companies in which their spouses, parents or children hold managerial or executive posts.
4. The spouse, parents, children and siblings of the Chairman of the Managing Board and the General Director shall not hold the posts of Chief Accountant and Treasurer at the Corporation and the member units.
5. The members of the Managing Board shall have to take collective responsibility before the Prime Minister and the law for all its resolutions and decisions; in case they fail to accomplish the tasks assigned or violate the Statute of the Corporation, take wrong decision or abuse power to cause damage to the Corporation and the State, they shall have to take responsibility and make material compensations for the damage caused by them as stipulated by law.
Article 16.- Assisting the Managing Board:
1. The Managing Board uses the operational apparatus and the seal of the Corporation to carry out its tasks.
2. The Managing Board is assisted by seven specialists who work on a full-time basis.
3. The Managing Board shall set up the Control Commission to help it in the inspection and supervision of the operational activities of the General Director, the assisting apparatus and the member units of the Corporation in their operational and financial activities, in the implementation of the Statute of the Corporation and the resolutions and decisions of the Managing Board, and in the observance of State law.
Article 17.- The Control Commission:
1. The Control Commission shall comprise five members headed by a member of the Managing Board as assigned by the Board. The four other members are appointed, dismissed, commended or disciplined by the Managing Board; they include a member who is an accountancy specialist, another who is presented by the Congress of workers and employees of the Corporation, another who is recommended by the Minister of Light Industry, and the fourth who is presented by the General Director of the General Department of State Capital and Property Management at Enterprises.
2. A member of the Control Commission must not be a spouse, a parent, a child or sibling of the General Director, the Deputy General Director or the Chief Accountant of the Corporation, and must not cumulate any other responsibility in the executive apparatus of the Corporation, or any other posts in the other enterprises in the same textile and garment business as the Corporation.
3. A member of the Control Commission must:
a) Be a specialist in accountancy, audit, economics and textile and garment technology; and have a knowledge of law;
b) Have at least five years of experience in the above-described specialties;
c) Have no previous criminal record or conviction related to economic activities.
4. The term of office of the members of the Control Commission is five years. They may be re-appointed; and in the process of work, they may be replaced if they fail to accomplish their tasks.
5. The members of the Control Commission shall receive wages and bonuses to be decided by the Managing Board according to the common regime of the State.
Article 18.- Tasks, powers and responsibilities of the Control Commission:
1. To carry out the tasks assigned by the Managing Board in controlling and supervising the executive activities of the General Director, the assisting apparatus and the member units of the Corporation in their financial activities and in their implementation of law, the Statute of the Corporation, and the resolutions and decisions of the Managing Board.
2. To report to the Managing Board periodically every quarter and every year and on specific affairs, concerning the results of its control and supervisory work; to detect and report promptly to the Managing Board any irregular activities and signs of law-breaking violations within the Corporation.
3. Not to disclose the results of control and supervision unless permitted by the Managing Board; to take responsibility before the Managing Board and law for any act of deliberate ignorance or cover-up for the law-breaking acts already detected.
Chapter IV
THE GENERAL DIRECTOR AND THE ASSISTING APPARATUS
Article 19.-
1. The General Director shall be appointed, dismissed, commended and disciplined by the Prime Minister at the proposal of the Managing Board. The General Director is the representative of the juridical person status of the Corporation and takes responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and law for directing the operations of the Corporation. The General Director holds the highest executive authority in the Corporation.
2. A Deputy General Director assists the General Director in running one or a number of domains of operation of the Corporation as assigned by the General Director, and takes responsibility before the General Director and law for the tasks assigned by the General Director.
3. The Chief Accountant of the Corporation assists the General Director in directing and organizing the conduct of accountancy and statistical work of the Corporation, and has the powers and tasks prescribed by law.
4. The Office of the Corporation and the professional and specialized sections shall provide consultancy for and assist the Managing Board and the General Director in managing and directing the operations.
Article 20.- The General Director has the following tasks and powers:
1. Together with the Chairman of the Managing Board to sign the reception of the capital (including debts), land, natural resources and other resources allocated by the State for management and utilization according to the objectives and tasks assigned to the Corporation by the State. To assign the resources entrusted by the State to the member units of the Corporation according to the plan already approved by the Managing Board. To recommend to the Managing Board to adjust the capital and other resources when reassigning them to the member units and adjusting them by increasing or decreasing the capital when there is a change in their tasks.
2. To make effective use of, and preserve and develop the capital under the plan already approved by the Managing Board. To work out the plan for capital mobilization, submit it to the Managing Board for approval, and organize the implementation of that plan. To carry out, and direct the Financial Company of the Corporation to carry out, capital mobilization and lending in service of the need for capital of the Corporation and the member units.
3. To work out the development strategy, the long-term and annual plans, the programs of action, the schemes for business protection of the Corporation, the projects for new investment and intensive investment, projects for investment cooperation with foreign countries, projects for joint venture and business cooperation among member units, plans for personnel training and retraining within the Corporation, the measures for realization of economic contracts of large value to submit to the Managing Board for consideration and decision, or for subsequent submission to the authorized State agencies for decision. To organize the realization of the strategy, plans, projects and measures already approved.
4. To run business activities of the Corporation; to carry out the tasks of balancing the plan for procurement of materials for the textile industry as assigned by the State; to take responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and law for the business results of the Corporation.
5. To work out and submit to the Managing Board for approval the economic-technical norms, the product criteria, the unit price of wage, the product brands on the basis of the common regulations of the branch and the State; to draft for issuance by the Managing Board the lists and price brackets of imports and exports of production tools, raw and support materials, equipment and accessories and important products and services. To organize the implementation and control of the implementation of these norms, criteria and unit prices within the Corporation.
6. To propose to the Managing Board to submit to the Minister of Light Industry to appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation; to propose to the Managing Board to appoint, dismiss, commend and discipline the Directors of the member units; to appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy Directors and Chief Accountants of the member units at the proposal of the Directors of the member units; to appoint, dismiss, commend and discipline the Heads and Deputy Heads of the sections and of the Office of the Corporation.
7. To work out and submit to the Managing Board for approval of the total personnel of the managing apparatus of the Corporation, including the adjustment plans in case of a change in the organization and personnel of the Corporation and the member units; to establish and directly conduct the operation of the assisting apparatus; to control the implementation of the decisions on the personnel of the managing apparatuses of the member units; to submit to the Managing Board for approval of the Statutes and Regulations on organization and operation of the member units as elaborated by their Directors; to approve the plan for establishing, reorganizing and dissolving the dependent units of the member units as proposed by the Directors of the member units.
8. To work out and submit to the Managing Board for approval the Regulations on labor, wages, commendations and discipline to be applied within the Corporation.
9. To organize the running of the Corporation's operation according to the resolutions and decisions of the Managing Board; to report to the Managing Board and the authorized State agencies the results of business operation of the Corporation, including the quarterly, half-yearly and annual reports, the annual financial statement and the balance of property of the Corporation.
The general financial statement must clearly indicate the centralized accounting of the Corporation and the accountings of the independent-accounting member units, and must be approved by the Managing Board.
10. To carry out, and control the member units in their discharge of, the tax obligation and other payments as prescribed by law. To draw up the plan for distribution of the after-tax profits of the Corporation and submit it to the Managing Board for approval in accordance with the regulation of the State.
11. To provide fully all the documents requested by the Managing Board and the Control Commission. To prepare documents for the meetings of the Managing Board.
12. To place him/herself under the control and supervision of the Managing Board, the Control Commission and the authorized State agencies regarding the realization of his/her executive duties.
13. To have the right to apply measures exceeding his/her jurisdiction in cases of emergency (such as natural calamities, enemy sabotage, fires and accidents), and to take responsibility for such decisions; and at the same time, to report immediately to the Managing Board and the authorized State agencies for subsequent solution.
Chapter V
THE COLLECTIVE OF LABORERS IN THE CORPORATION
Article 21.- The Congress of the Workers and Employees of the Corporation is the direct form for the laborers to take part in the management of the Corporation. The Congress has the following rights:
1. To take part in the making of the collective labor bargain for the representative of the collective of laborers to negotiate and sign with the General Director.
2. To discuss and adopt the regulations for the utilization of the funds directly related to the interests of the laborers in the Corporation.
3. To discuss and make suggestions to the planning and plans, the evaluation of the efficiency of business management, to propose measures for labor protection and improvement of the working conditions, the material and spiritual living conditions, and the environmental hygiene, as well as to the training and re-training of laborers in the Corporation.
4. To present candidates to the Managing Board and the Control Commission.
Article 22.- The Congress of the Workers and Employees is organized and operates under the guidance of the Vietnam General Confederation of Labor.
Chapter VI
THE MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
Article 23.-
1. The Corporation has its member units which are independent-accounting units, dependent-accounting units and non-business units. The list of the members at the point of the establishment of the Corporation is enclosed in the Appendix to this Statute.
2. The member units of the Corporation have their own seals and are allowed to open their accounts at the State treasury and banks in conformity with their modes of accounting.
3. The member units which are independent- accounting units and dependent-accounting units shall have their own Statutes on Organization and Operation; the non-business units of the Corporation shall have their own Organizational and Operational Regulations. These Statutes and Regulations have to be approved by the Managing Board and conform to law and the Statute of the Corporation.
Article 24.- With regard to the member units which are independent-accounting enterprises:
1. The independent-accounting member enterprise of the Corporation has the right to business and financial autonomy, is bound in interest and duties to the Corporation according to the provisions of this Statute.
2. The Managing Board and the General Director of the Corporation have the following rights over the member units which are independent-accounting enterprises:
a) To empower the enterprise's Director to manage and run its operations in conformity with its Statute as already approved by the Managing Board of the Corporation. The Director shall take responsibility before the Managing Board and the General Director of the Corporation and before law on the activities of the enterprise.
b) To appoint, dismiss, commend and discipline the Director, the Deputy Directors and the Chief Accountant;
c) To approve the plans, inspect the execution of the plans and the financial statements; define the amount to be set aside for reward and welfare funds of the enterprise as prescribed by the Ministry of Finance;
d) To deduct part of the capital depreciation fund and after-tax profit according to the prescription of the Ministry of Finance to set up centralized funds of the Corporation for use in reinvestment and the execution of the investment projects at the member units;
e) To approve the schemes and plans for expanded investment and in-depth investment, joint venture, supplement or retrieval of part of the capital, assignment of stocks under the management of the Corporation and being held by the various member enterprises;
f) To regulate the financial sources, including foreign exchange reserves, among the member units with a view to achieving the highest results in the use of capital at the Corporation, on the basis of ensuring that the total assets of the enterprise from which part of the capital has been withdrawn shall not be lower than the total debts plus the prescribed capital of the enterprise which has been readjusted correspondingly with the tasks or size of this enterprise.
g) To ratify the forms of wage payment, the unit price of wage and the measures to ensure the livelihood and working conditions of the employees of the enterprise;
h) To decide to expand to reduce the scope of business operation of the member enterprises under the overall development strategy of the Corporation.
i) To ratify the Statute on the Organization and Operation of the enterprise, including the assignment of the power to the Director of the enterprise concerning the organization of the managing apparatus; recruitment, commendation, promotion and discipline of the employees; the level of credits (borrowing, lending, buying and selling on delayed payment); buying and selling of assets; buying and selling of stocks of the joint stock companies; buying and selling of invention and innovation patents and technology transfers; taking part in joint venture units and economic associations; and other issues related to the autonomy of a State enterprise as provided for by the Law on State Enterprises;
j) To control the operations of the enterprise and request it to report on the financial situation and the results of its business operations.
Article 25.- The member unit of the Corporation which is an independent-accounting enterprise shall take responsibility for the debts and commitments within the capital managed and used by it. Namely:
1. In the development investment strategy:
a) The enterprise is assigned or accredited to organize the realization of the development investment projects according to the plan of the Corporation. The enterprise shall be allocated with resources by the Corporation to carry out those projects.
b) The enterprise can invest on its own in development projects outside the projects directly managed by the Corporation. In this case, the enterprise shall have to mobilize funds on its own and take financial responsibility for them.
2. In business activities, the enterprise shall draw up and organize the implementation of its own plan on the basis of:
a) Ensuring the norms, targets and objectives as well as the major balances, the main technical and economic norms, unit prices and prices of the enterprise in accordance with the overall plan of the Corporation.
b) The plan of business expansion based on the optimum use of all resources in the possession of the enterprise and mobilized by itself in conformity with the market need.
3. In financial operation and economic accounting:
a) The enterprise shall be assigned capital and other resources which are allocated by the State to the Corporation. The enterprise has the duty to preserve and develop the capital and these resources.
b) The enterprise is entitled to mobilize fund and credit from other sources as prescribed by law in order to carry out its business and development investment plans.
c) The enterprise is entitled to establish its own fund for capital construction investment, the production expansion fund, the reward fund, the welfare fund and the financial reserve fund as prescribed by the Financial Regulations of the Corporation. The enterprise has the duty to contribute to the centralized funds of the Corporation, and is entitled to use them as defined in the Financial Regulations of the Corporation and the decisions of the Managing Board.
d) The enterprise shall have to pay taxes and fulfill other financial obligations (if any) to the State as prescribed by law.
e) The enterprise may be empowered by the Corporation to carry out contracts with customers inside and outside the country, on behalf of the Corporation.
4. In organization, personnel and labor:
a) The enterprise may propose to the Corporation to consider and decide, or it may be empowered by the Corporation, to establish, reorganize or dissolve its dependent units and organize the managing apparatus of the enterprise as defined in the Statute of the Corporation and its own Statute.
b) In the framework of the payroll allowed by the Corporation, the enterprise is entitled to recruit, assign, use or fire employees who work in its managerial and business apparatuses; to appoint, dismiss, commend and discipline the directors of its dependent units and the other equivalent posts in its own managerial apparatus and its dependent units, as assigned by the Corporation.
c) The enterprise has the responsibility to care for the d<%-2>evelopment of its human resource in order to ensure the realization of its development strategy and business tasks; to care for the improvement of the working and living conditions of the employees according to the Labor Code and the Law on Trade Union.
Article 26.-
1. The Financial Company is an independent- accounting member enterprise of the Corporation, operating under the law and the guidance of the Governor of the State Bank, and according to the Statute on Organization and Operation ratified by the Managing Board and under the direction of the General Director of the Corporation.
2. The Financial Company is entrusted with the task of mobilizing and lending capital to meet the needs in capital of the Corporation and the member units through preferential credit loans of the Government, credits of commercial banks and financial institutions inside and outside the country. It can issue bonds and stocks, enterprise bonds, construction project bonds, buy and sell value-bearing papers and vouchers as prescribed by law; and mobilize idle capital among the staffs of the Corporation and at other units in the textile and garment industry.
3. The Financial Company also mobilizes funds for the investment projects of the Corporation, and provide other services as prescribed by the Statute of the Corporation and the Regulation of the Financial Company in the Corporation issued by the State Bank. With regard to major projects, the investors shall directly sign contracts while the Financial Company performs the service function.
4. The units shall use the capital provided by the Financial Company on the principle of borrowing and repaying, and apply the regime of internal interest rate proposed by the Financial Company and ratified by the General Director of the Corporation under the accreditation of the Managing Board.
Article 27.- The members which are dependent-accounting units:
1. They have the right to financial and business autonomy as assigned by the Corporation, and are bound in obligation and interests to the Corporation. The Corporation takes the final responsibility for the financial obligations arisen from the commitments of these units.
2. They are entitled to sign economic contracts, take the initiative in undertaking business, financial, organizational and personnel activities as assigned or empowered by the Corporation. The powers and tasks of the dependent-accounting units are concretized in their Organizational and Operational Statutes.
Article 28.- The non-business units have their own Organizational and Operational Statutes ratified by the Managing Board. They shall adopt the regime of covering expenditures with revenues, are partly supported with funds from non-business and training budgets (if any); are entitled to create their own sources of revenues from the carrying out of services, contracts on scientific research and training for units inside and outside the country; are entitled to the distribution of the reward and welfare funds according to the prescribed regime. In case this distribution is lower than the average of the Corporation, they may be compensated by the reward and welfare funds of the Corporation.
Chapter VII
MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION AND MEMBER ENTERPRISES TO OTHER ENTERPRISES
Section I. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION TO OTHER ENTERPRISES
Article 29.- With regard to the capital contributed by the Corporation to other enterprises, the Managing Board of the Corporation has the following rights and obligations:
1. To adopt the plan for capital contribution worked out by the General Director in order to decide, or submit to the Heads of the concerned State agencies to decide, according to their vested powers as assigned in Point (e), Item 2, Article 14, of this Statute.
2. At the proposal of the General Director, to appoint, dismiss, commend and discipline the person directly managing the capital of the Corporation at the enterprise to which the Corporation has contributed capital.
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the Corporation to other enterprises; to take responsibility for the efficiency in the utilization, preservation and development of the capital already contributed and collect profits from the capital contributed by the Corporation to other enterprises.
Article 30.- Rights and obligations of the person directly managing the capital contributed by the Corporation to other enterprises:
1. To hold managerial and executive posts at the enterprise having capital contributed by the Corporation under the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the operations of this enterprise;
3. To observe the regime of reporting and take responsibility before the Managing Board of the Corporation for the efficiency in the utilization of the capital contributed by the Corporation to this enterprise.
Section II. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY AN INDEPENDENT- ACCOUNTING MEMBER ENTERPRISE TO OTHER ENTERPRISES
Article 31.- An independent-accounting member enterprise may contribute capital to other enterprises as designated by the Corporation. With regard to the capital contributed by the enterprise to other enterprises, the Director has the following rights and obligations in managing this capital:
1. To work out the program of capital contribution for the General Director to submit to the Managing Board of the Corporation for approval;
2. To appoint, dismiss, commend and discipline the person directly managing the capital that the enterprise has contributed to other enterprises.
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the enterprise; to take responsibility for the efficiency in the utilization, preservation and development of the capital already contributed; to collect the profits from the capital contributed by the enterprise to other enterprises.
Article 32.- Rights and obligations of the person directly managing the capital contributed by the enterprise to other enterprises:
1. To assume various managerial and executive posts at the enterprise where his/her enterprise has contributed capital under the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the business operations of the enterprise where his/her enterprise has contributed capital;
3. To observe the regime of reporting defined by the Director; to take responsibility before the Managing Board and the General Director of the Corporation and the Director for the efficiency in the utilization of the capital contributed by his/her enterprise to the enterprise where he/she is assigned to assume managerial or executive post.
Section III. JOINT VENTURE ENTERPRISES
Article 33.- The joint venture enterprises that the Corporation or its member enterprise has joined in and taken part in managerial, executive or operational activities shall operate under the Law on Foreign Investment, the Corporate Law and the other concerned laws of Vietnam. The Corporation or its member enterprise shall exercise all rights, obligations and responsibility to these joint ventures in terms of financial operation as prescribed by law and the signed contracts.
Chapter VIII
FINANCE OF THE CORPORATION
Article 34.- The Corporation performs the regime of general accountancy, financial autonomy in business in conformity with the Law on State Enterprises, other provisions of law and the Statute of the Corporation.
Article 35.-
1. The prescribed capital of the Corporation is composed of:
a) The capital assigned by the State at the time of the founding of the Corporation;
b) Additional investment in the Corporation by the State (if any);
c) Deduction from the after-tax profit to supplement the capital as currently prescribed.
d) Other sources (if any).
2. At each increase or decrease of the prescribed capital, the Corporation shall have to adjust promptly its capital in the balance of property, and make public the capital of the Corporation after readjustment.
Article 36.-
1. The Corporation may establish and use centralized funds to ensure high efficiency for the development process of the Corporation.
2. The centralized funds of the Corporation are established according to this Statute, the Financial Regulations of the Corporation and by decision of the Managing Board. They comprise:
a) The development investment fund established from the capital depreciation funds and the deduction of profits of the member units as prescribed by the Ministry of Finance, the profits from the capital contributed by the Corporation to other enterprises, and other sources.
The capital depreciation funds and the profit from reinvestment of the dependent-accounting units are concentrated at the Corporation for investment according to the plan of the Corporation.
If the Corporation mobilizes all the capital depreciation and production development funds of the independent-accounting units, it shall have to observe the principle of borrowing and repayment at the internal interest rate ratified by the General Director with the accreditation of the Managing Board and under the guidance of the Ministry of Finance.
b) The centralized scientific research and training fund for allocation to the units entrusted with the tasks of scientific research, training and retraining in the whole Corporation is formed by the deduction from the production development funds of the member units and the training allocations from the State budget (if any), and other sources, including those collected by the non-business units of the Corporation from the realization of their services and scientific research and training contracts signed with the enterprises and non-business units inside and outside the country.
c) The financial reserve fund, reward fund and welfare fund are founded under the direction of the Ministry of Finance. The concrete level of contributions to the above-mentioned funds and their use are defined in the Financial Regulation of the Corporation.
Article 37.- Financial autonomy of the Corporation:
1. The Corporation operates on the principle of financial autonomy, self-balancing of its revenues and expenditures. It has the responsibility to preserve and develop the various business capital sources of the Corporation, including the capital contributed to other enterprises.
2. It takes responsibility of paying the debts recorded in the property balance of the Corporation and other financial commitments.
3. It controls and supervises the financial operations throughout the Corporation.
4. All credit relations (borrowing, lending, buying and selling of goods with delayed payment, guaranty) between the Corporation and the partners outside the Corporation must comply with the assigned norms for each borrowing as prescribed by the Ministry of Finance.
5. The Corporation shall have to design and register the financial plan and the financial reports and the property balance of the Corporation to the authorized levels, and submit its annual general financial accounts to the Ministry of Finance. The latter shall control and ratify the annual financial accounts of the Corporation.
6. The Corporation shall have to pay the taxes and other remittances prescribed by the current law and according to the Financial Regulation of the Corporation, with the exclusion of the taxes already paid by the member units. It is entitled to use the profits after fulfilling its tax duties to the State in accordance with currently provisions.
7. The profit earned by the Corporation or member units from the capital they contributed to other enterprises shall not be subject to profit tax, if these enterprises have paid profit tax before the dividends are apportioned to the capital contributors.
8. The financial operations of the member units of the Corporation, and the relationship in financial operation between the Corporation and the member units, shall be effected in conformity with this Statute and the Financial Regulation of the Corporation.
9. The material responsibility of the Corporation in its business relations and in civic relations is limited within the total capital of the Corporation made public at the latest point of time.
10. The Corporation has to observe seriously the Ordinance on Accountancy and Statistics and the current regime of accountancy and financial reports for State-owned enterprises.
11. The Corporation is subject to the control and supervision in financial matters and business operations by the authorized State agencies as prescribed by law.
Chapter IX
RELATIONS BETWEEN THE CORPORATION AND THE STATE AGENCIES AND THE LOCAL ADMINISTRATION
Article 38.- Relations with the Government:
1. To observe law and carry out seriously Government regulations related to the Corporation and the State enterprises.
2. To carry out the development plans and strategy of the Corporation in the master plan and strategy of development of the service and territorial development of the State.
3. To observe the regulations on the establishment, splitting, merger and dissolution; the policies on organization and personnel; the financial, credit, tax and profit-collecting regimes; and the regimes on accountancy and statistics.
4. To be subject to the control and inspection regarding the observance of law, undertakings, policies and regimes of the State at the Corporation.
5. To be entitled to make proposals on solutions, mechanisms and managerial policy of the State concerning the Corporation.
6. To be entitled to manage and use capital, properties, land and other resources assigned by the State in order to carry out the business duties and to preserve and develop these resources.
7. To benefit from the regimes of allowances and subsidies and other regimes as provided for by the Government.
Article 39.- Relations with the Ministry of Finance:
1. The Corporation submits to the State management from the Ministry of Finance in the following domains:
a) To abide by the financial, accounting and tax regimes and to organize the accounting apparatus.
b) To submit to the regime of financial audit and internal audit within the Corporation.
2. The Ministry of Finance is the agency assigned by the Government to carry out a number of functions of the owner and control the Corporation in:
a) Determination of the capital, natural resources and other resources assigned by the State to the Corporation for management and use.
b) Inspection of the effective use, preservation and development of the capital and other resources assigned to it during the process of operation reflected in the annual financial statement.
c) Ratification of the annual financial statement of the Corporation.
d) Promulgation of the Model Financial Regulation to be applied to the Corporation, and approval of the Financial Regulations of the Corporation before its Managing Board signs into effect.
3. The Corporation shall submit to the control and inspection in the financial and other domains of the Ministry of Finance.
4. The Corporation is entitled to propose solutions, mechanisms and policies regarding financial and credit domains and other matters related to the Corporation; to propose the Ministry of Finance to ratify its transfer of properties of great value, its investment cooperation with foreign countries and other economic sectors, its above-norm credit relations, its discharge of financial obligations, its distribution of after-tax profits, its liquidation of properties of the Corporation, and its supplementing of the State budgetary capital to the Corporation.
Article 40.- Relations with the Ministry of Light Industry:
1. With its function of State management for economic and technical service, the Ministry of Light Industry shall regulate the Corporation in the following issues:
a) To issue product criteria; technological norms, including imported detached and complete equipment; technical-economic criteria of the service, and directly to inspect and supervise the Corporation in its realization of these criteria and norms.
b) To work out and issue the planning and orientation for technical-economic development of the service, and directly to control the Corporation in its realization of these plans.
c) The Corporation shall have to carry out the above regulations of the Ministry of Light Industry, and may make suggestions to the Ministry regarding the above-mentioned questions.
2. With regard to its task assigned by the State to carry out a number of functions of the owner, the Ministry of Light Industry shall direct the work of the Corporation in these domains:
a) To be in charge and coordinate with the Government Commission on Organization and Personnel to prepare for submission to the Prime Minister to appoint, dismiss, commend and discipline the members of the Managing Board and the General Director of the Corporation.
b) To appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation upon proposals of the Managing Board; to nominate the representative of the Ministry to join in the Control Commission of the Corporation.
c) To take part in the allocation of capital and other resources to the Corporation, to inspect the activities of the Corporation; the Corporation shall have to make reports as prescribed by the State, and other reports at the request of the Ministry of Light Industry;
d) To direct the Corporation in meeting the essential demands in accordance with the State plan;
e) The Corporation shall also submit to the control and supervision by the Ministry of Light Industry within the scope of the other functions of the Ministry as provided for by law.
Article 41.- The other Ministries, the agencies at ministerial level and the agencies attached to the Government, in their capacity as State management agencies, shall influence the work of the Corporation in the following areas:
1. To carry out the technical-economic norms, product criteria, product quality in conformity with the service criteria and related national criteria.
2. To carry out the regulations on environmental protection.
3. To take part in the evaluation of the investment projects according to the strategy and plan for economic-technical development of the service, and according to the planning of economic areas.
4. To carry out the regulations on external relations and import and export.
5. To ensure the realization of the interests and obligations with regard to the laborers as prescribed by law.
6. The Corporation shall submit to the control and supervision of these agencies in the areas according to the functions assigned by law to these agencies.
Article 42.- With regard to the local administrations in their capacity as State management agencies along territorial line, the Corporation shall submit to their State management and observe the administrative regulations and its obligations toward the People's Councils and People's Committees at various levels in accordance with the provisions of law.
Chapter X
REORGANIZATION, DISSOLUTION AND BANKRUPTCY
Article 43.- The reorganization of the Corporation shall be proposed by the Managing Board for consideration and decision by the Prime Minister.
Article 44.- The Corporation shall be dissolved when the Prime Minister sees no need to maintain it. For its dissolution, the Prime Minister shall set up a Dissolution Council. The remaining property of the dissolved Corporation after clearing all the debts due under provisions of law shall belong to the State ownership.
Article 45.- The reorganization, splitting, merger, dissolution and the establishment of new member units of the Corporation shall be proposed by the Managing Board to the Prime Minister for consideration and decision.
Article 46.- When the Corporation and its member units lose their capability of clearing due debts, they shall be dealt with according to the Law on Bankruptcy.
Chapter XI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 47.- This Statute applies to the Vietnam National Textile and Garment Corporation. All individuals and member units of the Vietnam National Textile and Garment Corporation are responsible for its implementation.
This Statute takes effect from the date of signing of the promulgation Decree.
Article 48.-
1. Basing themselves on the Law on State Enterprises and this Statute of the Corporation, the member units of the Corporation shall draft their own Statutes or Regulations on their organization and operation for the General Director to submit to the Managing Board for approval. The Statutes and Regulations of the member units must not contradict this Statute.
2. If the need arises to supplement or amend this Statute, the Managing Board shall propose to the Prime Minister for decision. If the member units need to amend or supplement their own Statutes or Regulations on organization and operation, the General Director shall propose to the Managing Board of the Corporation for decision.
Article 49.- In case the documents of the Government, the Ministries, the Agencies at ministerial level, the Agencies attached to the Government, the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and the Decisions on the establishment of the member enterprises provide otherwise than the Statute of the Corporation, the Statute of the Corporation shall prevail if the Government so permits.
 
APPENDIX
TO THE STATUTE ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT CORPORATION
A. LIST OF THE MEMBER UNITS OF THE VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT CORPORATION
(at the time of the establishment of the Corporation)
I. MEMBER UNITS WITH INDEPENDENT ACCOUNTING
1. The Vinh Phu Textile Company,
2. The March 8 Textile Company,
3. The Hanoi Textitle Company,
4. The Hanoi Industrial Fabric Company,
5. The Haiphong Wool Company,
6. The Thang Long Garment Company,
7. The Hung Yen Garment Company,
8. The Garment Company No.10,
9. The Dap Cau Garment Company,
10. The Duc Giang Garment Company,
11. The Ha Dong Wool-Dyeing Company,
12. The Dong Xuan Knitting Company,
13. The Chien Thang Garment Company,
14. The Nam Dinh Textile Company,
15. The Nam Dinh Silk Weaving Company,
16. The Nam Dinh Garment Company,
17. The Hue Textile Company,
18. The Hoa Tho Textile Company,
19. The Nha Trang Textile Company,
20. The Viet Tien Garment Company,
21. The Viet Thang Textile Company,
22. The Thang Loi Textile Company,
23. The Phuoc Long Textile Company,
24. The Vinh Thinh Wool Company,
25. The Binh Loi Wool and Blanket Knitting Company,
26. The Dong Nam Textile Company,
27. The Dong Phuong Knitting Company,
28. The Dong A Textile Company,
29. The Binh Minh Garment Company,
30. The Doc Lap Garment Company,
31. The Nha Be Garment Company,
32. The Hoa Binh Garment Company,
33. The Huu Nghi Garment Company,
34. The Dong Nai Garment Company,
35. The Phuong Dong Garment Company,
36. The Phong Phu Textile Company,
37. The Thanh Cong Gextile Company,
38. The Saigon Textile and Garment Company,
39. The Tra Ly Jute Company,
40. The Nam Dinh Textile Engineering Factory No.1,
41. The Gia Lam Garment Engineering Company,
42. The May 1st Textile Engineering Factory (Hung Yen),
43. The Ho Chi Minh City Textile Engineering Factory No.II,
44. The Financial Company.
II. MEMBER UNITS WITH DEPENDENT ACCOUNTING:
1. The Service and Commerce Company No.1 (North),
2. The Service and Commerce Company No.2 (South)
3. The Corporation Branch in Haiphong City,
4. The Corporation Branch in Danang City,
III. NON-BUSINESS UNITS:
1. The Textile and Garment Economic-Technical Institute,
2. The Institute of Fashion Designs,
3. The Thu Duc Garment Economic-Technical School,
4. The Gia Lam Garment Economic-Technical School,
5. The Nam Dinh Textile Economic-Technical School.
B. JOINT VENTURES WITH CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION:
1. The Vietnam-Russian Center for Joint Venture Commerce (ROSVIETIMEPEX),
2. The DONABOCHANG Joint Venture.-

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 55/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi