Quyết định 424/QĐ-BTC 2018 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực chứng khoán

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 424/QĐ-BTC

Quyết định 424/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:424/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:29/03/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chứng khoán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 424/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Số: 424/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTài chính

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này một (01) thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Thủ tục này thay thế thủ tục hành chính số thứ tự 137 mục A phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCK;
-
Lưu: VT, UBCK(15b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 424/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1.

B-BTC-242690-TT

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017(1)

Chứng khoán

UBCKNN

Chú thích:

(1) Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

I. Lĩnh vực chứng khoán

1. Tên thủ tục: Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

- Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn công ty chứng khoán bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, UBCKNN có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình bằng văn bản đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ.

- Bước 4: Công ty chứng khoán hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu gửi UBCKNN.

• Lưu ý: Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của UBCKNN, công ty chứng khoán không bổ sung hồ sơ, UBCKNN có quyền từ chối chấp thuận.

- Bước 5: UBCKNN quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho công ty chứng khoán. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBCKNN hoặc trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (Bộ phận Một cửa) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi qua đường bưu điện.

1.3. Thành phần hồ sơ:

1) Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

2) Danh sách tên và lý lịch của các chuyên gia quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

3) Báo cáo thiết kế hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

4) Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận và biên bản kiểm tra hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở giao dịch chứng khoán đối với thành viên giao dịch.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn yêu cầu bổ sung, giải trình hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty chứng khoán.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

- Văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

1.8. Phí, lệ phí: Không có.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm:

- Phụ lục số 01: Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

- Phụ lục số 02: Danh sách tên và lý lịch của các chuyên gia quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

- Phụ lục số 03: Báo cáo thiết kế hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1) Là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán.

2) Đã thực hiện kết nối với hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

3) Không thuộc các trường hợp sau: (i) Đang trong quá trình giải thể hoặc bị ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tại Sở giao dịch chứng khoán; (ii) Bị rút nghiệp vụ môi giới hoặc đang thực hiện thủ tục rút nghiệp vụ môi giới; (iii) Bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt; (iv) Các trường hợp bị đình chỉ hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi