Thông tư liên tịch 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN của Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc hướng dẫn vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân cơ sở

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG

- HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Số: 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2007

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Pháp lệnh cựu chiến binh ngày 07 tháng 10 năm 2005;

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh;

Bộ Quốc phòng và Hội cựu chiến binh Việt Nam thống nhất hướng dẫn việc vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân ở cơ sở như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc và các hình thức hoạt động khác phù hợp với pháp luật.
2. Mục đích vận động, tập hợp Cựu quân nhân
Vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia các sinh hoạt câu lạc bộ, ban liên lạc để bồi dưỡng, giáo dục, động viên Cựu quân nhân giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào chính trị kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.
3. Đối tượng vận động, hình thức tổ chức tập hợp.
a) Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nguyện vọng và tự nguyện đều được tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc;
b) Câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân chỉ tổ chức ở cơ sở theo địa bàn thôn, ấp, tổ dân phố. Những nơi ít Cựu quân nhân thì câu lạc bộ, ban liên lạc tổ chức ở xã, phường, thị trấn; không tổ chức thành hệ thống dọc;
c) Hình thức tập hợp của câu lạc bộ, ban liên lạc phải phù hợp với pháp luật và thực tế từng địa phương, hoạt động có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.
4. Nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc.
a) Đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý chính quyền địa phương ở cơ sở;
b) Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
c) Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về tài chính;
d) Hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc, Cựu quân nhân không được cản trở, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên dân quân, tự vệ do pháp luật quy định;
đ) Câu lạc bộ, ban liên lạc phải có quy ước hoạt động do tập thể Cựu quân nhân thảo luận và thông qua phù hợp với nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc.
5. Nội dung hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc.
a) Động viên, giúp đỡ nhau giữ gìn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị;
b) Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, tham gia thực hiện các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương;
c) Động viên hội viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật và của địa phương;
d) Tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, gương mẫu xây dựng gia đình Cựu quân nhân đạt danh hiệu gia đình văn hóa;
đ) Phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo khi hội viên qua đời;
e) Tổ chức sinh hoạt học tập của câu lạc bộ, ban liên lạc để thông tin về thời sự chính sách, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về sản xuất, bảo vệ sức khỏe, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và tham gia các hoạt động khác của địa phương.
6. Thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ, ban liên lạc.
a) Thời gian sinh hoạt do từng câu lạc bộ, ban liên lạc thống nhất quy định phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương;
b) Các hội viên câu lạc bộ, ban liên lạc bầu Ban chủ nhiệm để điều hành mọi hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.
7. Nguồn kinh phí đảm bảo sinh hoạt của câu lạc bộ, ban liên lạc.
a) Kinh phí hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc do hội viên tự nguyện đóng góp hoặc tổ chức lao động sản xuất, làm dịch vụ để gây quỹ là chính, ngoài ra có thể được sự hỗ trợ của chính quyền và các đoàn thể, tài trợ của tổ chức kinh tế, cá nhân có lòng hảo tâm;
b) Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích do câu lạc bộ, ban liên lạc thống nhất quy định;
c) Định kỳ hàng năm phải công khai việc thu, chi kinh phí trong hội nghị toàn thể câu lạc bộ, ban liên lạc.
8. Trách nhiệm phối hợp thực hiện vận động, tập hợp Cựu quân nhân.
a) Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương và các cấp Hội Cựu chiến binh xây dựng kế hoạch, biện pháp vận động, tập hợp Cựu quân nhân theo Thông tư này;
b) Cơ quan quân sự địa phương, Hội Cựu chiến binh các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo vận động, tập hợp Cựu quân nhân. Chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể khác và các ban, ngành ở địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư này;
c) Hàng năm, Bộ Quốc phòng cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiến hành kiểm tra, nắm tình hình, sơ kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Bộ Quốc phòng giao Tổng Cục Chính trị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam giao Ban tổ chức – Chính sách Thường trực giúp Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện Thông tư này.
9. Hiệu lực thi hành
Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, cơ quan quân sự địa phương, Hội Cựu chiến binh các cấp phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Tổng Cục chính trị) và Hội Cựu chiến binh Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Chính sách) để nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

KT. CHỦ TỊCH

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Bồng

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ QUỐC PHÒNG

THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN của Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc hướng dẫn vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân cơ sở
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng; Hội Cựu chiến binh Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Huy Hiệu; Phạm Hữu Bồng
Ngày ban hành: 24/08/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG

- HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Số: 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2007

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn việc vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia

các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân ở cơ sở

 

 

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Pháp lệnh cựu chiến binh ngày 07 tháng 10 năm 2005;

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh cựu chiến binh;

Bộ Quốc phòng và Hội cựu chiến binh Việt Nam thống nhất hướng dẫn việc vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân ở cơ sở như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc và các hình thức hoạt động khác phù hợp với pháp luật.

2. Mục đích vận động, tập hợp Cựu quân nhân

Vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia các sinh hoạt câu lạc bộ, ban liên lạc để bồi dưỡng, giáo dục, động viên Cựu quân nhân giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào chính trị kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

3. Đối tượng vận động, hình thức tổ chức tập hợp.

a) Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có nguyện vọng và tự nguyện đều được tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc;

b) Câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân chỉ tổ chức ở cơ sở theo địa bàn thôn, ấp, tổ dân phố. Những nơi ít Cựu quân nhân thì câu lạc bộ, ban liên lạc tổ chức ở xã, phường, thị trấn; không tổ chức thành hệ thống dọc;

c) Hình thức tập hợp của câu lạc bộ, ban liên lạc phải phù hợp với pháp luật và thực tế từng địa phương, hoạt động có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

4. Nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc.

a) Đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý chính quyền địa phương ở cơ sở;

b) Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

c) Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về tài chính;

d) Hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc, Cựu quân nhân không được cản trở, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên dân quân, tự vệ do pháp luật quy định;

đ) Câu lạc bộ, ban liên lạc phải có quy ước hoạt động do tập thể Cựu quân nhân thảo luận và thông qua phù hợp với nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc.

5. Nội dung hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc.

a) Động viên, giúp đỡ nhau giữ gìn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị;

b) Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, tham gia thực hiện các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương;

c) Động viên hội viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật và của địa phương;

d) Tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tham gia các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, gương mẫu xây dựng gia đình Cựu quân nhân đạt danh hiệu gia đình văn hóa;

đ) Phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo khi hội viên qua đời;

e) Tổ chức sinh hoạt học tập của câu lạc bộ, ban liên lạc để thông tin về thời sự chính sách, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về sản xuất, bảo vệ sức khỏe, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và tham gia các hoạt động khác của địa phương.

6. Thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ, ban liên lạc.

a) Thời gian sinh hoạt do từng câu lạc bộ, ban liên lạc thống nhất quy định phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương;

b) Các hội viên câu lạc bộ, ban liên lạc bầu Ban chủ nhiệm để điều hành mọi hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.

7. Nguồn kinh phí đảm bảo sinh hoạt của câu lạc bộ, ban liên lạc.

a) Kinh phí hoạt động của câu lạc bộ, ban liên lạc do hội viên tự nguyện đóng góp hoặc tổ chức lao động sản xuất, làm dịch vụ để gây quỹ là chính, ngoài ra có thể được sự hỗ trợ của chính quyền và các đoàn thể, tài trợ của tổ chức kinh tế, cá nhân có lòng hảo tâm;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích do câu lạc bộ, ban liên lạc thống nhất quy định;

c) Định kỳ hàng năm phải công khai việc thu, chi kinh phí trong hội nghị toàn thể câu lạc bộ, ban liên lạc.

8. Trách nhiệm phối hợp thực hiện vận động, tập hợp Cựu quân nhân.

a) Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự địa phương và các cấp Hội Cựu chiến binh xây dựng kế hoạch, biện pháp vận động, tập hợp Cựu quân nhân theo Thông tư này;

b) Cơ quan quân sự địa phương, Hội Cựu chiến binh các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo vận động, tập hợp Cựu quân nhân. Chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể khác và các ban, ngành ở địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư này;

c) Hàng năm, Bộ Quốc phòng cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiến hành kiểm tra, nắm tình hình, sơ kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Bộ Quốc phòng giao Tổng Cục Chính trị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam giao Ban tổ chức – Chính sách Thường trực giúp Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện Thông tư này.

9. Hiệu lực thi hành

Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, cơ quan quân sự địa phương, Hội Cựu chiến binh các cấp phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Tổng Cục chính trị) và Hội Cựu chiến binh Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Chính sách) để nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

 

KT. CHỦ TỊCH

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Bồng

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ QUỐC PHÒNG

THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!