Thông tư 56/1999/TT/BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, buôn, bản, ấp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 56/1999/TT/BNN-KL NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN
XÂY DỰNG QUY ƯỚC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRONG
CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN, LÀNG, BUÔN, BẢN, ẤP

 

Thi hành Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ về việc ban hành quy chế dân chủ thực hiện ở xã, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ: Tư pháp, Văn hoá - Thông tin và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng quy ước bảo về và phát triển rừng như sau:

 

I. YÊU CẦU XÂY DỰNG QUY ƯỚC BẢO VỆ VÀ
PHÁT TRIỂN RỪNG:

 

1- Luật pháp thừa nhận quy ước của thôn, làng, buôn, bản, ấp (sau đây gọi chung là thôn, bản) là những quy tắc xử sự trong nội bộ cộng đồng và do cộng đồng "thoả thuận đa số" và tự nguyện thực hiện. Các quy định về bảo vệ và phát triển rừng trong quy ước của cộng đồng thôn, bản một mặt phải phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và tuân thủ những quy định của pháp luật; mặt khác phải kế thừa, phát huy thuần phong mỹ tục những tập quán tốt của địa phương.

2- Bài trừ các hủ tục mê tín dị doan, phạt vạ trái pháp luật, gây chia rẽ mất đoàn kết trong cộng đồng.

3- Những nội dung trong quy ước về bảo vệ và phát triển rừng phải rõ ràng, dễ hiểu dễ thực hiện.

 

II - NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRONG QUY ƯỚC CỦA THÔN, BẢN

 

Tuỳ theo tình hình kinh tế - xã hội, phong tục tập quán và đặc thù của từng thôn, bản cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn gợi ý và thảo luận với trưởng thôn, bản xác định và lựa chọn những nội dung cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương, sắp xếp theo thứ tự quan trọng và cách giải quyết để đưa ra cộng đồng thôn, bản xem xét, thống nhất trong quy ước.

Những nội dung chủ yếu cần bàn bạc để xây dựng quy ước về bảo vệ và phát triển rừng là:

1- Quyền lợi và nghĩa vụ của mọi thành viên cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sống. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác" khuyến khích các quy định của cộng đồng thôn, bản trong quy ước về những tập quán tốt, chẳng hạn: trồng một số cây lưu niệm tại những nơi quy định như "Vườn hạnh phúc", "Vườn cây nhớ ơn Bác hồ", "vườn trường"...

2- Về phát nương làm rẫy trên địa bàn thôn, bản ngoài việc cam kết chấp hành các quy định của Nhà nước, các thôn, bản có thể quy định những vấn đề về thâm canh, xen canh tăng năng suất cây trồng.

3- Những quy định về bảo vệ rừng và việc huy động nội lực để chăm sóc, nuôi dưỡng... phát triển những khu rừng do cộng đồng thôn, bản làm chủ rừng, những khu rừng sinh thuỷ quan trọng; những khu rừng lịch sử, phong cảnh, tín ngưỡng của cộng đồng.

4- Về khai thác, mua bán vận chuyển gỗ và lâm sản.

5- Về bảo vệ, săn bắn, bẫy bắt và sử dụng động vật rừng.

6- Về việc chăn thả gia súc trong rừng.

7- Về phòng cháy, chữa cháy rừng, sử dụng lửa trong rừng và các vấn đề về phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

8- Về việc phối hợp tổ chức nhận khoán bảo vệ rừng; nhận rừng, đất lâm nghiệp của từng thành viên trong cộng đồng để bảo vệ, kinh doanh, trồng mới và sản xuất nông - lâm kết hợp.

9- Vấn đề sử dụng, tạo giống, nhân giống cây trồng trong sản xuất lâm nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh rừng.

10- Vấn đề phát hiện, ngăn chặn những tác nhân xâm hại đến rừng, người các địa phương khác đến địa bàn thôn, bản phá rừng làm rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển, săn bắt động vật rừng trái phép và hành vi chứa chấp những việc làm sai trái đó.

11- Về việc tương trợ giúp đỡ nhau giữa các thành viên của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và tổ chức dịch vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

12- Bảo vệ và phát triển rừng không chỉ là công việc nội bộ của từng thôn, bản; Do vậy trong quy ước cần đề cập khía cạnh phối hợp "liên thôn", "liên bản" để đảm bảo quản lý bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả.

13- Quy ước thôn, bản có thể quy định việc xem xét giải quyết của cộng đồng đối với những vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và phát trển rừng như các quy định về bồi thường thiệt hại và xử phạt, tuy nhiên việc giải quyết ở thôn, bản chủ yếu bằng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, hoà giải, và phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi thôn, bản, không được quy định việc xử phạt trái với quy định của pháp luật.

14- Những việc có tính chất công ích chung của thôn, bản về bảo vệ và phát triển rừng như: tổ chức các tổ tuần tra rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.... có thể quy định việc huy động đóng góp của nhân dân nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện và đúng quy định tại Nghị định 29/CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã.

 

III - TỔ CHỨC XÂY DỰNG QUY ƯỚC VỀ BẢO VỆ
VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

 

1- Trước khi tổ chức xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng thôn, bản, kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã, trao đổi và thống nhất với Trưởng thôn, bản những nội dung cần đưa ra trước Hội nghị thôn, bản để bàn bạc, thảo luận, biểu quyết nhất trí và cam kết thực hiện.

2- Trưởng thôn, bản triệu tập Hội nghị dưới 2 hình thức: Hội nghị toàn thể nhân dân hoặc Hội nghị đại diện gia đình trong thôn, bản.

Trình tự Hội nghị như sau:

a. Trưởng thôn, bản trình bày các nội dung cần thể hiện trong quy ước bảo vệ và phát triển rừng để nhân dân thảo luận, biểu quyết công khai thông qua nội dung từng phần và thông qua tổng thể quy ước; biên bản Hội nghị phải được ghi đầy đủ, trung thực có chữ ký của Trưởng thôn, bản và thư ký Hội nghị. Biên bản Hội nghị này được gửi kèm theo cùng với bản dự thảo quy ước đến Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã.

b. Nếu các nội dung quy ước được từ hai phần ba số người dự Hội nghị trở lên tán thành thì Hội đồng nhân dân xã xem xét, đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn y.

3- Sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn y quy ước về bảo vệ và phát triển rừng của thôn, bản, Uỷ ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị nhân dân trong thôn, bản thông báo nội dung và biện pháp thực hiện bản quy ước của cộng đồng.

4 - Thôn, bản cử ra Tổ bảo vệ và phát triển rừng, Uỷ viên thanh tra nhân dân để tổ chức, giám sát việc thực hiện quy ước đó.

5- Khi có những tranh chấp, vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, nếu thuộc nội bộ của cộng đồng đã dược quy định trong quy ước thôn, bản sẽ được nhắc nhở, giải quyết trên tinh thần thương lượng, hoà giải trong cộng đồng, trường hợp hành vi và mức độ vi phạm đã được pháp luật quy định phải xử lý hành chính hoăc truy cứu trách nhiệm hình sự thì trưởng thôn, bản lập biên bản báo cáo Uỷ ban nhân dân xã đồng thời báo cho Kiểm lâm địa bàn để xử lý.

6- Nghị quyết của Hội nghị thôn, bản xem xét, giải quyết những vi phạm quy ước của hộ gia đình, cá nhân trong thôn, bản có giá trị khi được ít nhất quá nửa số người dự họp tán thành và không trái với các quy định Nhà nước.

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Kiểm lâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện Thông tư này, theo dõi, kiểm tra định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Bộ.

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn hoá - Thông tin và Ban tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, bản theo Thông tư này, phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và phong tục, tập quán của từng dân tộc.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm phản ảnh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét giải quyết.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 56/1999/TT/BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, buôn, bản, ấp
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 56/1999/TT/BNN-KL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 30/03/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------
No: 56/1999/TT-BNN/KL
Hanoi, March 30, 1999

 
CIRCULAR
GUIDING THE ELABORATION OF THE CONVENTION ON PROTECTING AND DEVELOPING FORESTS IN THE POPULATION COMMUNITIES IN THE HAMLETS AND VILLAGES IN THE PLAINS AND MOUNTAIN AREAS
In furtherance of Decree No. 29/1998/ND-CP of May 11, 1998 of the Government promulgating the Regulation on democracy to be implemented at the communes, after consulting the Ministry of Justice, the Ministry of Culture and Information and the Government Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Agriculture and Rural Development provides the following guidance on the elaboration of the convention on protecting and developing forests:
I. REQUIREMENT OF BUILDING THE CONVENTION ON PROTECTING AND DEVELOPING FORESTS
1. The law recognizes the convention of the hamlets and villages in the plains and in mountain areas (hereafter generally called hamlets) as the rules of behavior within the community and voluntarily observed by the community on the principle of "majority consensus".The regulations on protecting and developing forests in the convention of the hamlet community must, on the one hand, conform with the undertakings and policies of the Party and follow the prescriptions of law, and on the other must inherit and develop the fine customs and habits of the localities.
2. To combat and eliminate harmful habits and superstition and unlawful fines that cause division and disunity within the community.
3. The contents of the convention on protecting and developing forests must be clear, easy to understand and easy to implement.
II. MAIN CONTENTS OF THE PROTECTION AND DEVELOPMENT OF FORESTS IN THE HAMLET CONVENTION
Depending on the socio-economic situation, customs and habits and the characteristics of each hamlet, the forest inspector in charge of the local area shall suggest and discuss with the hamlet chief to determine and select the fundamental contents of the protection and development of forests in the locality, arrange them in the order of importance and discuss the method of solving them and submit these methods to the conference of the hamlet community in order to discuss and agree on the convention.
The main contents to be discussed in the elaboration of the convention on protecting and developing forests are:
1. Rights and obligations of all members of the community in the protection and development of forests and protection of the living environment. To carry out effectively the movement of "Tree planting during the Tet in eternal gratitude to Uncle Ho". To encourage the regulations of the hamlet community in the convention on the good habits such as: planting a number of commemorative trees at prescribed places such as "garden of happiness", "garden in gratitude to Uncle Ho", "school garden"...
2. Regarding the clearing of hilly plots within the hamlet, apart from making commitments to abide by the regulations of the State, the hamlet may provide for other issues such as intensive cultivation and inter-cropping in order to raise the productivity of the crops and trees.
3. The regulations on forest protection and the mobilization of internal resources to tend, foster and develop the forests owned by the hamlet community, the important primeval forests, historical, scenery and religious forests of the community.
4. On the exploitation, purchase, sale and transportation of timber and other forest products.
5. On the protection, hunting, trapping, catching and use of forest animals.
6. On the raising of domesticated animals in the forests.
7. On the prevention and combat against forest fires, the use of fire in the forests and questions on the prevention and combat against forest pest.
8. On the coordination in organizing the contracting for protection of forests; the acceptance of forests and forest land by each member in the community for the protection of forests, doing business in forestry, afforestation and combined agriculture and forestry production.
9. The question of use, production and multiplication of seeds of plants in forestry production aimed at ensuring the efficiency of forestry business.
10. The detection and prevention of factors detrimental to forests such as persons from other localities coming to the hamlet to destroy forests for cropping, exploiting, selling, buying, transporting and hunting forest animals illegally and acts of tolerating these wrong acts.
11. On the mutual assistance among members in the community in protecting and developing forests and organizing the service of producing and marketing products.
12. Protecting and developing forests is not only the internal affair of each hamlet. Therefore, in the convention it is necessary to touch upon the question of coordinating among the hamlets in order to ensure efficacious management, protection and development of forests.
13. The hamlet convention may provide for the consideration and handling of violations in the domain of protection and development of forests within the community such as regulations on the compensation for damage and fines. However, the violation handling at the hamlet should be conducted chiefly through propaganda, education, persuasion and reconciliation and in conformity with the concrete situation in each hamlet, and fines contrarily to the prescriptions of law must not be imposed.
14. On the questions of public utility of the hamlet concerning the protection and development of forests such as organizing groups of forest patrol, fire prevention and combat against forest fires, there may be provisions on the mobilization of the people’s contributions, which must ensure the principle of volunariness and the conformity with the provisions in Decree No. 29/CP of May 11, 1998 of the Government on the implementation of the democratic regulation in communes.
III. ORGANIZING THE ELABORATION OF THE CONVENTION ON PROTECTING AND DEVELOPING FORESTS
1. Before organizing the elaboration of the convention on protecting and developing forests in the hamlet community, the local forest ranger must counsel the commune People’s Committee and discuss and reach agreement with the hamlet chief on the contents that should be brought to the hamlet conference for discussions and unanimous vote as well as commitment to implement.
2. The hamlet chief shall convene the conference in two forms: conference of the whole population or conference of representatives of families in the hamlet.
The agenda of the conference shall be as follows:
a/ The hamlet chief presents the contents that need to be dealt with in the convention on protecting and developing forests for the people to discuss and vote on publicly through the contents of each part and the entire text of the convention; the memo of the conference must be fully and faithfully recorded and must be signed by the hamlet chief and the secretary of the conference. This memo shall be sent to the People’s Council and People’s Committee of the commune together with the draft convention.
b/ If the contents of the convention are approved by two thirds and more of the participants in the conference, the commune People’s Council shall consider and propose to the President of the People’s Committee of the district to approve.
3. After the President of the district People’s Committee approves the hamlet’s convention on protecting and developing forests, the commune People’s Committee shall organize a conference of the population in the hamlet to inform them of the contents and to discuss measures of implementing the convention of the community.
4. The hamlet population shall appoint a forest protection and development team and the people’s Inspector to organize and supervise the implementation of this convention.
5. In case of disputes or violations in the field of protection and development of forests, if it is an internal affair of the community already defined in the hamlet convention, the concerned persons shall be called upon to resolve it in the spirit of negotiation and reconciliation within the community. In case the act of violation and the extent of the violation is prescribed by law to be sanctioned administratively or examined for penal liability, the hamlet chief shall make a written report to the commune People’s Committee and at the same time inform the local forest ranger with a view to settlement.
6. The resolution of the hamlet conference to examine and deal with violations of the convention by family households and individuals in the hamlet shall be valid when it is approved by at least more than half of the participants and is not contrary to regulations of the State.
IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assign the Ranger Department with directing the implementation of this Circular, monitoring and periodically inspecting the general situation and report to the Ministry.
The ranger sub-departments in the provinces and centrally-run cities shall closely cooperate with the service of agriculture and rural development, the juridical service, the culture and information service and the administration organization commission of the provinces to direct the elaboration of the convention on protecting and developing forests in the population communities in the hamlets according to this Circular, in conformity with the provisions of law and the natural and socio-economic conditions and the customs and habits of each ethnic community.
In the process of implementation, if any problem arises the People’s Committees of all levels, the Services of Agriculture and Rural Development and the Ranger Sub-Departments shall report it to the Ministry of Agriculture and Rural Development for examination and settlement.
 

 
THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Nguyen Van Dang

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!