Thông tư 04/2016/TT-BTC về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 04/2016/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016
 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC THU HỒI XAY XÁT THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA
THÀNH GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật dự trữ quốc gia s 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật dự án quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quc gia thành gạo dự trữ quốc gia đthực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Điều 1. Phạm vi điều chnh và đi tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quc gia để thực hiện xuất cấp theo các Quyết định ca Thtướng Chính phủ.
2. Đối tượng áp dụng: Định mức này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện xay xát thóc dự trữ quc gia thành gạo dự trữ quốc gia.
Điều 2. Nội dung định mức
1. Chất lượng gạo thành phẩm sau khi xay xát thóc dự trữ quốc gia là gạo 20 % tấm và phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 5644: 2008 Gạo trng - Yêu cu kỹ thuật.
2. Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 20 % tấm sau khi đã khấu trừ các chi phí (chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát, bao bì đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sxay xát) và giá trị phụ phẩm sau gia công chế biến.
3. Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 20 % tấm có tỷ lệ thu hồi theo khối lượng của thóc sau khi xay xát thành gạo như sau:
a) Tỷ lệ thu hồi đối với 04 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Cửu Long, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ:
- Đi với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng là 66,5 %;
- Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến 18 tháng là 65,0 %.
b) Tỷ lệ thu hồi đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực còn lại:
- Đối với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng là: 66,5 %;
- Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến nhỏ hơn 24 tháng là: 64,0 %;
- Đối với thóc có thời gian lưu kho từ 24 tháng đến 30 tháng là: 62,5 %.
Điều 3. Áp dụng định mức
Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm dự trữ quốc gia quy định tại Điều 2 Thông tư này được áp dụng làm căn cứ đ xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm đạt tiêu chun theo quy định tại TCVN 5644: 2008 Gạo trắng - Yêu cầu kỹ thuật để thực hiện xuất cp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính ph.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2016.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
 

 

 Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân d
ân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph
;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;

- Công báo;
- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT
, TCDT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí
 
 

thuộc tính Thông tư 04/2016/TT-BTC

Thông tư 04/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện xuất cấp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2016/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành:12/01/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo

Ngày 12/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTC quy định về mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tại Thông tư, Bộ Tài chính đã quy định định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 20 % tấm có tỷ lệ thu hồi theo khối lượng của thóc sau khi xay xát thành gạo. Cụ thể, tỷ lệ thu hồi đối với 04 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Cửu Long, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ là 66,5% với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng và 65 % với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến 18 tháng; đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực còn lại, tỷ lệ thu hồi là 66,5% với thóc có thời gian lưu kho dưới 12 tháng; 64% với thóc có thời gian lưu kho từ 12 tháng đến nhỏ hơn 24 tháng và 62,5% với thóc có thời gian lưu kho từ 24 tháng đến 30 tháng.
Ttrong đó, chất lượng gạo thành phẩm sau khi xay xát thóc dự trữ quốc gia là gạo 20% tấm và phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 5644: 2008 Gạo trng - Yêu cu kỹ thuật; định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo thành phẩm 20% tấm sau khi đã khấu trừ các chi phí (chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát, bao bì đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sxay xát) và giá trị phụ phẩm sau gia công chế biến.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2016.

Xem chi tiết Thông tư04/2016/TT-BTC tại đây

tải Thông tư 04/2016/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi