Quyết định 901/QĐ-BXD 2020 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 901/QĐ-BXD

Quyết định 901/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:901/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:07/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng Đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương

Ngày 07/7/2020, Bộ Xây dựng ra Quyết định 901/QĐ-BXD về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp sau: Công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng đề án cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế thực hiện trong quý II, III năm 2020; Công tác quy hoạch đô thị; Công tác phát triển đô thị: phối hợp Bộ Nội vụ xây dựng Đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương thực hiện năm 2021.

Ngoài ra, thực hiện Công tác thu hút vốn đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị: đầu tư phát triển hệ thống giao thông đối nội kết nối giữa các đô thị; một số tuyến đường nội thị quan trọng tại thành phố thực hiện giai đoạn 2021-2025; Công tác tuyên truyền, thông tin; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 901/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 901/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54-NQ/TW NGÀY 10/12/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYT SỐ 83/NQ-CP NGÀY 27/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Xây dựng;

Căn cNghị quyết s 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phvề ban hành vChương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị vy dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phvề ban hành về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưng Cục Phát triển đô thị, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thtrưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, PTĐT, QHKT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

 

 

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 54-NQ/TW NGÀY 10/12/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 83/NQ-CP NGÀY 27/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 901/QĐ-BXD ngày 07/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

Ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 27/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phthực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW.

Nhằm cụ thhóa và triển khai có hiệu quả 02 Nghị quyết nêu trên, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng với nhng nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CU:

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chyếu gắn với chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và lộ trình thực hiện, nhằm đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan Bộ ngành có liên quan, nlực phấn đấu cao nhất thực hiện các nhiệm vụ được Chính phgiao tại Nghị quyết số 83/NQ-CP, thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 54-NQ/TW.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác hoàn thiện thchế, xây dựng đề án cơ chế chính sách đc thù đối với Thừa Thiên Huế:

a) Xây dựng các tiêu chí về phân loại đô thị, mô hình đô thị đối với Thừa Thiên Huế trên nền tng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sc văn hóa Huế:

- Đơn vị thực hiện:

+ Cục Phát triển đô thị chủ trì xây dựng nội dung các tiêu chí về phân loại đô thị đối với Thừa Thiên Huế trên nền tng bảo tồn và phát huy giá trị di sn c đô và bn sắc văn hóa Huế;

+ Vụ Quy hoạch - Kiến trúc chtrì xây dựng nội dung về mô hình đô thị đối với Tha Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bn sắc văn hóa Huế;

+ Cục Phát triển đô thị chủ trì, phối hợp Vụ Quy hoạch - Kiến trúc dự thảo báo cáo của Bộ Xây dựng về các tiêu chí phân loại đô thị, mô hình đô thị đối với Thừa Thiên Huế trên nền tng bo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, báo cáo Thtướng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

b) Phối hợp Bộ Nội vụ xây dựng các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế

Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị đầu mối, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc và các Cục, Vụ có liên quan phi hợp theo yêu cầu cụ thcủa Bộ Nội Vụ xây dựng các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sn cố đô và bn sắc văn hóa Huế để báo cáo Thtướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

c) Phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bo tồn và phát huy giá trị di sn cđô và bn sc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế.

Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị đầu mối, Vụ Kế hoạch - Tài chính, và các Cục, Vụ liên quan phối hợp theo yêu cầu cụ thể của Bộ Kế hoạch - đầu tư xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

2. Công tác quy hoạch đô thị:

a) Phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Đơn vị thực hiện: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc đầu mối phối hợp với UBND tnh Thừa Thiên Huế, Bộ Kế hoạch và Đu tư trong việc xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành Quý IV năm 2021.

b) Chỉ đạo, hướng dn, phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng phát triển mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị, đảm bo sự hài hòa gia kiến trúc tự nhiên và đặc thù ca Huế;

Đơn vị thực hiện: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc đầu mối phối hp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian thực hiện: năm 2021-2030

3. Công tác phát triển đô thị:

a) Thực hiện nhiệm vụ rà soát đánh giá chất lượng đô thị đối với Đ án điều chnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế, trên cơ stính đến các yếu tđặc thù của Thừa Thiên Huế:

Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị chủ trì, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc và các Cục, Vụ có liên quan phi hợp xây dựng báo cáo các nội dung về đánh giá xếp loại chất lượng đô thị đối với phạm vi đề án điều chnh địa giới hành chính thành phố theo quy định của pháp luật, tham gia phối hợp Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong xây dựng đề án điều chnh địa giới hành chính để mrộng thành phố Huế, trên cơ stính đến các yếu tố đặc thù của Thừa Thiên Huế.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

b) Phi hợp Bộ Nội vụ xây dựng Đề án Đán thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương

Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị đầu mối phối hợp Bộ Nội Vụ và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong xây dựng đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương

Thời gian thực hiện: năm 2021.

c) Phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong triển khai các quy định của pháp luật về quản lý phát triển đô thị nhằm xây dựng Tha Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tng bảo tồn và phát huy giá trị di sn cố đô và bn sc văn hóa Huế; trung tâm lớn, đặc sc ca khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu, đặc sc của Châu Á.

Đơn vị thực hiện: Cục Phát triển đô thị chtrì, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp.

Thời gian thực hiện: năm 2021-2045

4. Công tác thu hút vốn đầu tư, phát triển htầng đô thị:

a) Đầu tư phát triển hệ thống giao thông đối nội kết ni giữa các đô thị; một số tuyến đường nội thị quan trọng tại thành ph

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo yêu cầu và chức năng nhiệm vụ được giao.

Thời gian thực hiện: năm 2021-2025

b) Ci thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đầu tư phát triển hạ tầng thương mại; đi mới cơ chế qun lý, khai thác sau đầu tư để thu hút nguồn lực đầu tư từ mọi thành phn kinh tế;

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo yêu cầu và chức năng nhiệm vụ được giao.

Thời gian thực hiện: năm 2021-2030

5. Công tác tuyên truyền, thông tin:

- Tuyên truyền, thông tin quảng bá về đô thị, sự phát triển của đô thị trực thuộc Trung ương có yếu tố di sn cần được bo tồn

Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin đầu mối phối hợp các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: từ năm 2021-2030

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

- Đào tạo bồi dưng cán bộ quản lý đô thị các cấp, nâng cao năng lực quản lý về quy hoạch và phát triển đô thị, đảm bo hoàn thiện bộ máy quản lý trong quá trình nâng cấp xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phtrực thuộc Trung ương.

Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ 2021-2030

C. TCHỨC THC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Xây dng:

- Chđạo, điều hành chung việc thực hiện Kế hoạch hành động. Chỉ đạo rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã được đặt ra tại Nghị quyết số 54-NQ/TW và Nghị quyết số 83/NQ-CP.

2. Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng

- Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch hành động trong các lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch hành động;

- Kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị; trường hợp cần giải quyết các vấn đề khó hoặc có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch hành động kết hợp với nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để triển khai Kế hoạch hành động của Bộ, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, yếu kém về năng lực

4. Chánh Văn phòng Bộ:

Đưa nội dung kiểm điểm tình hình triển khai Kế hoạch hành động vào nội dung giao ban Bộ thường kỳ hàng tháng; phối hợp với Cục Phát triển đô thị, Vụ Pháp chế đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

5. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai Nghị quyết Nghị quyết số 54-NQ/TW và Nghị quyết số 83/NQ-CP tại các phiên họp giao ban của Bộ. Tổng hợp, đánh giá báo cáo tình hình thực hiện 02 Nghị quyết gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo.

Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động.

 

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi